Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD

FAQ
Pożyczki kryptograficzne

Jak mogę Ci pomóc?
Funkcje Konta
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Wpłaty/Wypłaty Krypto
Kup Krypto (Fiat/P2P)
Handel Spot i Margin
Krypto Derywaty
Finanse
Pożyczki kryptograficzne
Karta Binance
Karta podarunkowa
Binance Pay
API
Bezpieczeństwo
Warunki użytkowania
NFT
VIP

Warunki Umowy Binance Loan

2021-10-20 01:25
Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług Pożyczkowych Binance („Umowa”) stanowi część Warunków Użytkowania Binance („Warunki Użytkowania”). O ile Regulamin nie stanowi inaczej, terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie określone w Warunkach Użytkowania, a w sprawach nieuregulowanych wprost w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Warunków Użytkowania.
Umowa jest umową sporządzoną i zawartą pomiędzy operatorami Binance i użytkownikami w kwestiach takich jak świadczenie usług pożyczkowych Binance dla użytkowników („Usługa”) i naliczanie odpowiednich opłat. Binance oferuje Usługę, aby zaspokoić potrzebę Użytkowników w zakresie posiadania i używania określonej waluty cyfrowej i innych aktywów cyfrowych oraz wymaga od użytkowników zapewnienia odpowiednich marginów aktywów cyfrowych („zastawionych aktywów”) jako warunku wstępnego pożyczki. Dla wygody, „my” odnosi się dalej do Binance i operatorów Binance, a „ty” odnosi się do indywidualnego użytkownika, który korzysta z Usługi i zawiera Umowę. Każdemu, kto znajduje się w krajach takich jak Białoruś, Kongo, Irak, Iran, Korea Północna, Syria, Sudan, Sudan Południowy, Zimbabwe, Kuba, Krym, Malezja, Ontario Stany Zjednoczone i ich terytoria (m.in. Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne, Portoryko, i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych), nie wolno korzystać z Usług oferowanych przez tę witrynę.
Prosimy o uważne zapoznanie się z Umową w całości i korzystanie z Usługi dopiero po jej dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu w pełni. Korzystanie przez Ciebie z dowolnej usługi świadczonej przez platformę pożyczkową Binance oznacza, że znasz, rozumiesz i zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy oraz na wszystkie podpunkty Warunków Użytkowania, w tym wszelkie modyfikacje i aktualizacje Umowy dokonane przez nas w dowolnym momencie.
I. Ostrzeżenie o Ryzyku:
Korzystanie z Usługi wiąże się z wysokim ryzykiem transakcji. Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć powiązane zagrożenia, przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenie o ryzyku.
1.1 Ryzyko Aktywów Cyfrowych i Transakcji:
Rynek aktywów cyfrowych to zupełnie nowy i niepotwierdzony rynek. Obecnie istnieje wiele zastosowań spekulacyjnych na rynku aktywów cyfrowych, podczas gdy liczba zastosowań detalicznych i komercyjnych jest stosunkowo niewielka. Obrót aktywami cyfrowymi wiąże się z wysokim ryzykiem. Transakcje są nieprzerwane przez całą dobę, nie ma limitu zysków i strat, a ceny są podatne na znaczne wahania z powodu wpływu animatorów rynku, spekulantów i polityki rządowej krajów. Rozumiesz i zgadzasz się, że inwestowanie w aktywa cyfrowe i transakcje z nimi związane może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty Twoich aktywów. W związku z tym użytkownik określa wykorzystanie zasobów cyfrowych i liczbę transakcji związanych z aktywami cyfrowymi w zależności od stopnia straty, jaką może ponieść i niezależnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego straty ekonomiczne.
1.2 Zagrożenia Wynikające z Przepisów Prawnych, Regulacji i Polityk Krajów:
Ze względu na sformułowanie lub modyfikację powiązanych praw, przepisów i zasad różnych krajów transakcje dotyczące aktywów cyfrowych mogą zostać zawieszone lub zabronione w określonych krajach w dowolnym momencie. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie ryzyko, straty lub konsekwencje z tego wynikające będą ponoszone przez Ciebie niezależnie.
1.3 Zagrożenia Prywatności:
Aby przestrzegać globalnych standardów regulacyjnych w branży, lokalnych standardów regulacyjnych i nakazów rządowych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), know your customer (KYC) i finansowania antyterrorystycznego (CTF), będziemy postępować zgodnie z wymaganiami rządów lub właściwych władz krajów w celu dostarczenia powiązanych informacji o Tobie, jeśli rządy lub właściwe organy przedstawią odpowiednie dokumenty dochodzeniowe, które wymagają od nas współpracy w badaniu informacji o Twoim koncie, aktywach lub danych o transakcjach na naszej platformie. Jakiekolwiek ujawnienie danych osobowych lub spowodowana przez to utrata aktywów będą zawsze Twoją odpowiedzialnością. Aby uzyskać więcej szczegółów odnieś się do naszej Polityki Prywatności.
1.4 Ryzyko Informacji i Rynku:
Ze względu na świeżość i zmienność transakcji związanych z aktywami cyfrowymi sugerujemy zasięgnięcie profesjonalnych wskazówek i pomocy, jeśli masz jakiekolwiek pytania przed przeprowadzeniem transakcji. Nie przekazujemy jednak bezpośrednio żadnych sugestii dotyczących transakcji lub inwestycji. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelka pomoc, informacje lub sugestie dotyczące inwestycji, które uzyskałeś lub uzyskasz od jakiejkolwiek strony trzeciej, nie mają z nami nic wspólnego, a wszelkie wynikające z nich ryzyko, straty lub konsekwencje będą ponoszone przez Ciebie niezależnie.
1.5 Zagrożenia Związane z Internetem i Technologią:
Nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje, dane, programy i inne rzeczy zawarte w Usłudze oraz związanych z nią aktywach cyfrowych i aktywach zastawionych są wolne od zakłóceń i uszkodzeń powodowanych przez złośliwe programy, takie jak wirusy lub konie trojańskie. Ponadto nie możemy kontrolować dostępności i stabilności Internetu. Korzystanie z Internetu do przeprowadzania transakcji wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, w tym między innymi opóźnieniami lub awariami oprogramowania, sprzętu lub łączy internetowych, awariami systemu komputerowego i innymi możliwymi czynnikami siły wyższej, które mogą prowadzić do opóźnień, zawieszeń, przerwania lub odchyleń w wykonywaniu Usługi. Użytkownik rozumie i zgadza się, że to jego osobista decyzja o zalogowaniu się i korzystaniu z Usługi lub pobraniu i wykorzystaniu wszelkich pobranych informacji, danych i programów oraz zastawionych zasobów cyfrowych. Stabilność logowania do serwera, dostępu do strony internetowej lub aplikacji lub transakcji sieciowych, przechowywania zasobów cyfrowych itp. nie jest pod naszą kontrolą. Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelkie ryzyko, straty lub konsekwencje z tego wynikające będą ponoszone przez Ciebie niezależnie.
1.6 Ryzyka jednoczesnego angażowania się w Usługi Pożyczkowe i Stakingowe:
Użytkownik może korzystać z Usługi Pożyczek Binance za pośrednictwem swojego konta Binance, a także może angażować się w usługi Stakingowe dostępne na platformie Binance za pomocą pożyczonych środków. Należy pamiętać, że korzystanie z takich usług jest osobistym dobrowolnym działaniem takiego użytkownika i zgadza się ponosić odpowiedzialność za własne i nasze ryzyko, zobowiązania, konsekwencje i/lub straty wynikające z takiego działania lub korzystania z takich usług. Bez szkody dla powyższego stwierdzenia, potwierdzasz, że jesteś w pełni świadomy(-a) i w pełni rozumiesz, że istnieje znaczne ryzyko związane z zaangażowaniem w usługę pożyczek i/lub usługę stakingu oraz że w wyniku tego możesz stracić wszystkie zasoby cyfrowe związane z odpowiednią transakcją; ponadto możesz być również zobowiązany do pokrycia wszelkich strat poniesionych przez platformę Binance. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI za wszelkie wymienione ryzyka, straty, konsekwencje i/lub zobowiązania. Jeśli platforma Binance poniesie straty lub przejmie jakąkolwiek odpowiedzialność w związku ze świadczeniem tej Usługi Pożyczkowej i/lub Stakingowej, wyrażasz zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności za wszelkie poniesione przez nas straty i poniesiesz wszystkie takie straty i takie zobowiązania wyłącznie i niezależnie oraz zezwalasz nam na wdrożenie wszelkich innych środków naprawczych, które uznamy za konieczne lub celowe (w tym między innymi zamrożenie lub potrącenie odpowiedniej ilości zasobów cyfrowych przechowywanych na Twoim koncie Binance lub innych kontach).
1.7 Ryzyko Siły Wyższej:
Wszelkie ryzyko, straty lub konsekwencje wynikające z zawieszenia, opóźnień lub zakończenia świadczenia Usługi spowodowanego konserwacją sprzętu lub systemu, awariami zasilania, złymi warunkami pogodowymi, epidemiami, wypadkami, działalnością polityczną, wojnami, działaniami rządowymi, nakazami sądowymi lub organów administracyjnych, a także inne działania, na które nie mamy wpływu i przyczyny ze strony osób trzecich, za nie wszystkie odpowiedzialność ponosisz samodzielnie.
1.8 Inne Ryzyka:
1.8.1 Rozumiesz i zgadzasz się, że mamy prawo do pełnego zarządzania Twoim kontem Binance i zastawionymi aktywami używanymi do otwarcia Usługi w trakcie świadczenia Usługi, oraz że będziemy mieć prawo (ale nie obowiązek) do podjęcia obowiązkowych środków zamknięcia pozycji w szczególnych okolicznościach, a wszelkie straty ekonomiczne spowodowane takimi środkami poniesiesz niezależnie. 
1.8.2 Jeśli naruszysz Umowę zgodnie z naszym jednostronnym osądem, lub jeśli korzystanie z Usługi jest niezgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji, będziemy mieć prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego korzystania z Usługi lub powiązanych transakcji z zasobami cyfrowymi w dowolnym momencie, a wszelkie ryzyko, straty lub konsekwencje spowodowane przez powyższe czynniki będą ponoszone przez Ciebie niezależnie.
1.9 Użytkownik rozumie i zgadza się, że jego działanie polegające na zastawieniu pożyczki na naszej platformie jest działaniem dobrowolnym. Użytkownik powinien dokładnie rozważyć i dokonać jasnego osądu, aby ocenić swoją sytuację finansową i wyżej wymienione ryzyka oraz podjąć wszelkie decyzje dotyczące korzystania z Usługi. Ostrzeżenie o ryzyku zawarte w niniejszym dokumencie nie jest w stanie w pełni wymienić wszystkich istniejących lub potencjalnych zagrożeń związanych z Usługą. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne ryzyko i negatywne konsekwencje, które nie są spowodowane naszym rażącym zaniedbaniem. 
II. Warunki Użytkowania Usługi
Korzystanie z Usługi oznacza zapoznanie się i wyrażenie zgody na następujące Warunki Korzystania z Usługi:
2.1 Otwieranie i Zarządzanie Rachunkiem Zastawu
2.1.1 Weryfikacja: Przed skorzystaniem z Usługi należy spełnić warunki dotyczące kwalifikacji użytkownika określone w Warunkach Użytkowania oraz uzasadnione warunki, których spełnienia wymagamy zgodnie z odpowiednimi przepisami (w tym między innymi globalnymi lub regionalnymi standardami lub zasadami dotyczącymi znajomości klienta (KYC), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu) oraz przeprowadzanie wszelkich wymaganych przez nas procesów weryfikacji. Informacje, które mogą być wymagane, obejmują między innymi imię i nazwisko, numer telefonu, konto e-mail, zaświadczenie tożsamości, inne numery kont w mediach społecznościowych oraz certyfikaty źródeł zasobów cyfrowych. Oprócz podania takich informacji, zgadzasz się upoważnić nas do sprawdzenia takich informacji i innych powiązanych informacji bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem strony trzeciej) w celu weryfikacji powiązanych treści. Usługa może zależeć od informacji autoryzowanych przez Ciebie. Upewnij się, że podane przez Ciebie informacje są prawidłowe. Musisz niezwłocznie aktualizować swoje dane, gdy wprowadzane są jakiekolwiek zmiany w podanych przez Ciebie informacjach. Jeśli stwierdzimy, że podane przez Ciebie informacje są błędne, nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd, będziemy mieli prawo poinformować Cię o poprawieniu lub bezpośrednim usunięciu odpowiednich błędnych informacji oraz o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi w części lub w całości, zależnie od przypadku. Straty z tego wynikające ponosisz samodzielnie.
2.1.2 Konfiguracja konta: Po wstępnej weryfikacji i sprawdzeniu, będziesz mógł(-ogła) korzystać ze swojego konta Binance, aby natychmiast rozpocząć korzystanie z Usługi. Ponosisz odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie numeru i hasła swojego konta zastawu Binance i ponosisz niezależnie wszelką odpowiedzialność prawną za wszelkie działania i zdarzenia, które mają miejsce w wyniku korzystania z konta zastawu Binance, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej.
2.1.3 Wymagania Dotyczące Korzystania z Zastawu: Bez naszej zgody lub upoważnienia zastaw na Twoim koncie Binance może być używany wyłącznie przez rejestrującego konto i nie możesz dawać, pożyczać, wynajmować, przenosić ani w inny sposób przekazywać swojego konta zastawu osobie trzeciej do użytku. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zamrożenia lub anulowania korzystania z konta zastawu przez osoby inne niż rejestrujący konto. Jeśli podejrzewasz lub odkryjesz nieautoryzowane użycie Twojej nazwy użytkownika i hasła, niezwłocznie nas o tym poinformuj. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z konta zastawu przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią za Twoją zgodą lub bez Twojej zgody. 
2.1.4 Bezpieczeństwo Konta: Zobowiązujemy się do utrzymania bezpieczeństwa zastawionych aktywów i wdrożyliśmy środki ochrony zgodne ze standardami branżowymi dla Usługi. Jednak działania poszczególnych użytkowników mogą stwarzać ryzyko. Zgadzasz się traktować swoje dane dostępu (takie jak nazwa użytkownika i hasło) jako informacje poufne i nie ujawniać ich żadnej stronie trzeciej. Zgadzasz się również ponosić wyłączną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony własnego konta i danych osobowych. Jeśli otworzysz subkonto konta zastawu Binance i upoważnisz stronę trzecią do jego obsługi za naszą zgodą, będziesz w pełni odpowiedzialny za wszystkie operacje i wyniki subkonta obsługiwanego przez stronę trzecią. 
2.1.5 Wymagania Dotyczące Zastawionych Środków i Pożyczki: Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że źródła zastawionych aktywów są legalne i zgodne podczas korzystania z Usługi oraz że korzystanie z pożyczki jest zgodne z Warunkami Użytkowania i powiązanymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 
2.2 Spłata Pożyczki i Aktywów Zastawionych
2.2.1 Przed skorzystaniem z Usługi prosimy o uważne przeczytanie Jak Korzystać z Binance Loans i Czym jest Binance Loans i FAQ. Użytkownik rozumie i zgadza się na określone zasady działania związane z Usługą, w tym między innymi stawkę zobowiązania, stawkę pokrycia zobowiązania, stawkę zobowiązania przy obowiązkowym zamknięciu pozycji, stopę procentową, czas trwania pożyczki, cenę przymusowego zamknięcia pozycji itp.
2.2.2 Korzystając z Usługi, przekażesz określone rodzaje i kilka zastawionych aktywów na swoje konto zastawu jako zastaw. Po potwierdzeniu, że procedury płatnicze zostały zakończone, pożyczymy Ci określone rodzaje i szereg walut, co zostanie uznane za automatyczne zakończenie obsługi pożyczki. 
2.2.3 O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie lub w Warunkach Użytkowania, możesz dowolnie wybrać czas trwania dla każdego korzystania z usługi pożyczki, ale maksymalny czas trwania nie może przekroczyć [180] dni. Rozumiesz i zgadzasz się, że im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe mogą być odsetki i związane z nimi opłaty należne na podstawie niniejszej umowy. 
2.2.4 Zgadzasz się, że o ile nie uzgodniliśmy inaczej lub nie zwolniliśmy Cię z tego obowiązku, nie wycofasz żadnych zastawionych aktywów z rachunku zastawu przed zwrotem pożyczki i zapłaceniem odpowiednich zysków i wydatków. Możesz jednak dokonać dodatkowych przelewów zastawionych aktywów na konto zastawu według własnego uznania, aby zmniejszyć ryzyko korzystania z Usługi (takie jak ryzyko zamknięcia).
2.3 Nasze Prawa
2.3.1 Prawo do naliczania odsetek i opłat: Zgodnie z opublikowanymi przez nas powiązanymi zasadami, mamy prawo do naliczania odsetek i/lub powiązanych opłat generowanych w momencie korzystania z Usługi jako wynagrodzenie za korzystanie z Usługi. Zgadzasz się i zobowiązujesz do zapłaty wyżej wymienionych odsetek i/lub opłat zgodnie z ogłoszonymi przez nas wymaganiami.
2.3.2 Prawo do wdrożenia środków kontroli ryzyka: Gdy cena zmienia się z powodu wahań rynkowych w procesie kredytowym i gdy jednostronnie ustalimy, że istnieje ryzyko w oparciu o zmianę stopy margin w czasie rzeczywistym, zastrzegamy sobie prawo do wdrożenia środków kontroli ryzyka, takich jak zamykanie pozycji na zastawionych aktywach, a także zgadzasz się i bezwarunkowo akceptujesz ostateczne wyniki przetwarzania.
Dla celów Umowy „zamknięcie pozycji” odnosi się do prawa do zorganizowania przez nas sprzedaży lub dyskontowania zastawionych aktywów po określonej cenie (w tym zbycia za pośrednictwem kanałów transakcji walutowych lub kanałów transakcji fiat) i przyznania pierwszeństwa w wykorzystaniu wpływów od zbycia zastawionych aktywów w celu uzyskania odszkodowania do wysokości odpowiadającej wartości głównej, odsetek i innych podlegających zwrotowi wydatków związanych z walutą cyfrową. Opublikujemy szczegółowe zasady i regulacje dotyczące zamykania pozycji i innych środków kontroli ryzyka w artykule Jak Korzystać z Binance Loans.
Podczas konserwacji platformy Binance, lub w dowolnym innym momencie, który uznamy za stosowny zgadzasz się, że będziemy w pełni odpowiedzialni za zarządzanie Twoimi zastawionymi aktywami w przypadku jednostronnie określonego przez nas ryzyka, w tym między innymi zamknięcia pozycji i spłaty kapitału, odsetek i powiązanych wydatków związanych z pożyczką do nas. Jeśli podjęte przez nas środki kontroli ryzyka (takie jak zamknięcie pozycji) nadal nie zrekompensują wszystkich strat poniesionych w związku ze świadczeniem Usługi użytkownikowi, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia innych środków zaradczych (w tym między innymi zamrożenia i odliczenia cyfrowych zasobów z Twojego konta Binance i innych kont) oraz prawo do dalszego zbadania Twoich prawnych zobowiązań.
2.3.3 Prawo do wydawania powiadomień: Użytkownik rozumie i zgadza się, że w trakcie korzystania z Usługi mamy prawo (ale nie obowiązek) do wydawania różnych powiadomień (takich jak powiadomienia z wczesnym ostrzeżeniem i powiadomienia o zamknięciu pozycji) za pośrednictwem wiadomości SMS, e-maili lub wiadomości od klientów w określonych okolicznościach (w tym między innymi w sytuacji, gdy stwierdzimy, że istnieje ryzyko).
2.4 Zawieszenie lub Zakończenie Świadczenia Usługi
Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi pożyczki dla Ciebie w dowolnym momencie, gdy uznamy to za konieczne lub uzasadnione. Zgadzasz się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie musimy z tego powodu ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności prawnej.
III. Różne
3.1 Modyfikacje
Od czasu do czasu będziemy dostosowywać Umowę i związane z nią zasady biznesowe Binance zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób, w który uznamy za konieczny lub uzasadniony. Będziesz regularnie przeglądać Umowę i związane z nią zasady biznesowe Binance oraz zachować czujność na takowe. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienioną treścią, natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Usługi, spłacisz pożyczoną walutę cyfrową i zapłacisz niezapłacone odsetki i wydatki. Po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Umowy i powiązanych zasad biznesowych Binance, dalsze korzystanie z Usługi będzie uważane za wyrażenie zgody na zaktualizowaną treść i przestrzeganie zaktualizowanych warunków i odpowiednich zasad biznesowych Binance. 
3.2 Język
Językiem Umowy jest język angielski. Aby ułatwić zrozumienie przez użytkownika, Umowa może zostać przetłumaczona na różne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między różnymi wersjami językowymi, pierwszeństwo ma wersja angielska. Z wyjątkiem wersji angielskiej, inne wersje językowe służą wyłącznie jako referencja.
3.3 Skontaktuj się z Nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Umowy lub Usługi, lub jeśli chcesz przesłać jakiekolwiek prośby na podstawie Umowy, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami i skontaktuj się z nami na naszej stronie pomocy.