Kup kryptowaluty
Zapłać przez
Rynki
NFT
New
Do pobrania
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Binance Futures

Stawka Finansowania

Binance
2019-09-09 02:27

1. Czym jest Stawka Finansowania?

Stawki finansowania to okresowe płatności dokonywane na rzecz traderów long lub short, obliczane na podstawie różnicy między rynkami Perpetual Futures a cenami spot. Kiedy rynek jest byczy, stawka finansowania jest dodatnia, a traderzy zajmujący pozycję long płacą traderom short. Kiedy rynek jest niedźwiedzi, stawka finansowania jest ujemna, a traderzy zajmujący pozycję short płacą traderom long.
Stawka Finansowania jest zasadniczo używana do wymuszania konwergencji cen między rynkiem Perpetual Futures a rzeczywistym aktywem bazowym.

2. Dlaczego Stawka Finansowania jest ważna?

W tradycyjnych kontraktach futures rozliczenia następują co miesiąc lub co kwartał - w zależności od specyfikacji kontraktu. W momencie rozliczenia cena kontraktu zbiega się z ceną spot, a wszystkie otwarte pozycje wygasają. Kontrakty prepetual są szeroko oferowane na giełdach krypto-pochodnych, które są podobne do tradycyjnych kontraktów futures.
Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures, traderzy mogą utrzymywać pozycje bez daty wygaśnięcia i nie muszą śledzić różnych miesięcy dostawy. Na przykład użytkownik może zachować pozycję short do końca życia, chyba że zostanie zlikwidowany. W związku z tym handel kontraktami prepetual jest bardzo podobny do par handlowych na rynku spot.
Krótko mówiąc, umowy prepetual nigdy nie są rozliczane w tradycyjnym sensie. W związku z tym giełdy kryptowalut stworzyły mechanizm zapewniający, że ceny kontraktowe odpowiadają indeksowi. Nazywa się to Stawką Finansowania.

3. Jaka jest Stawka Finansowania na Binance?

W Binance Futures Finansowanie jest obliczane według następującego wzoru:
Kwota Finansowania = Nominalna Wartość Pozycji* × Stawka Finansowania
(*Nominalna Wartość Pozycji = Cena Rynkowa x Wielkość Kontraktu)
Należy pamiętać, że Binance nie pobiera opłat za transfery Stóp Finansowania, są one obsługiwane bezpośrednio między traderami.
Finansowanie odbywa się co 8 godzin o godzinie 00:00 czasu UTC; 08:00 UTC i 16:00 UTC na Binance Futures. Handlowcy są odpowiedzialni za płatności finansowania w dowolnym kierunku tylko wtedy, gdy mają otwarte pozycje we wcześniej określonych terminach finansowania. Jeśli traderzy nie mają pozycji, nie są odpowiedzialni za żadne finansowanie. Jeśli zamkniesz swoją pozycję przed terminem finansowania, nie zapłacisz ani nie otrzymasz żadnego finansowania.
Istnieje 15-sekundowe odchylenie w rzeczywistym czasie transakcji opłaty za finansowanie. Na przykład, gdy trader otwiera pozycję o 08:00:05 UTC, opłata za finansowanie może nadal obowiązywać inwestora (płacąc lub otrzymując opłatę za finansowanie).
Możesz zobaczyć Stawki Finansowania i odliczanie do następnego finansowania na Binance Futures powyżej wykresu świecowego:

4. Od czego zależy Stawka Finansowania?

Stawka Finansowania składa się z dwóch elementów: Stopy Procentowej i Premium. Premium jest powodem, dla którego cena kontraktu prepetual zbiegnie się z ceną instrumentu bazowego.
Binance stosuje stałą stopę procentową, przy założeniu, że posiadanie ekwiwalentu gotówkowego daje wyższe odsetki niż ekwiwalent w BTC. Różnica ma wynosić domyślnie 0,03% dziennie (0,01% na okres finansowania, ponieważ finansowanie odbywa się co 8 godzin) i może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych, takich jak Stopa Procentowa Funduszy Federalnych.
Może wystąpić znacząca różnica w cenie między kontraktem prepetual a Ceną Mark. W takich przypadkach Indeks Premium będzie używany do wymuszania konwergencji cen między dwoma rynkami. Historię Indeksu Premium można obejrzeć tutaj. Jest obliczany osobno dla każdego kontraktu:
Indeks Premium (P) = [maks. (0, Wpływ Ceny Kupna - Indeks Cen) - maks. (0, Indeks Cen - Wpływ Ceny Sprzedaży)] / Indeks Cen
Wpływ Ceny Kupna = Średnia cena wypełnienia niezbędna do wykonania Nominalnego Wpływu Margin na Cenę Kupna
Wpływ Ceny Sprzedaży = Średnia cena wypełnienia niezbędna do wykonania Nominalnego Wpływu Margin na Cenę Sprzedaży
  • Indeks Cen to zbiór cen z głównych giełd Rynku Spot, ważonych ich względnym wolumenem.
  • Nominalny Wpływ Margin (IMN) dla USDT-Marginowanych Kontraktów to wartość referencyjna dostępna do handlu margin o wartości 200 USDT (kwotowana cena w USDT); w przypadku Coin-Marginowanych Kontraktów jest to wartość nominalna dostępna do handlu margin o wartości 200 USD (kwotowana cena w USD). IMN służy do zlokalizowania średniej ceny kupna lub sprzedaży w arkuszu zleceń.
Nominalny Wpływ Margin (IMN) = 200 USDT / początkowa stopa marginu przy maksymalnym poziomie dźwigni
Aby uzyskać więcej informacji na temat Dźwigni Finansowej i Marginu Kontraktów USDT Futures, odwiedź stronę Dźwignia i Margin Kontraktów USDⓈ-M Futures.

5. Jak obliczyć Stawkę Finansowania?

1. Znalezienie Wpływu Serii Cen Kupna/Sprzedaży w danym okresie finansowania
Biorąc pod uwagę, że księga zleceń po stronie Kupna wygląda następująco:
Poziom
Cena
Ilość Podstawowa
Kwotowa Ilość Nominalna
Skumulowana Kwotowa Ilość Nominalna
1
p1
q1
mnożnik*p1*q1
mnożnik*p1*q1
2
p2
q2
mnożnik*p2*q2
mnożnik**p1*q1+mnożnik*p2*q2
3
p3
q3
mnożnik*p3*q3
mnożnik**p1*q1+mnożnik**p2*q2+mnożnik*p3*q3
...
...
...
...
...
n
pn
qn
mnożnik*pn*qn
mnożnik*∑pn*qn
Jeśli mnożnik *∑px*qx> IMN na poziomie x i mnożnik * ∑px-1*qx-1 <IMN na poziomie x-1, to możemy znaleźć Wpływ Ceny Kupna z księgi zleceń z poziomu x:
Wpływ Ceny Kupna = IMN / [(IMN-mnożnik *∑px-1*qx-1) / px+mnożnik * ∑qx-1]
*IMN: Impact Margin Notional
Aby uzyskać Wpływ Serii Cen Kupna/Sprzedaży, system stosuje powyższą metodologię na snapshot'ach księgi zleceń w tym okresie finansowania:
Księga zleceń Sprzedaży jest podsumowana w następujący sposób:
Poziom
Cena
Ilość Podstawowa
Kwotowa Ilość Nominalna
Skumulowana Kwotowa Ilość Nominalna
1
11409,63
0,499
(11409,63 x 0,499)
5693,41
2
11409,78
0,008
(11409,78 x 0,008)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)
3
11410,08
0,616
(11410,08 x 0,616)
…...
4
11410,49
0,079
(11410,49 x 0,079)
……...
5=x-1
11410,50
0,065
(11410,50 x 0,065)
14 456,38 < 25 000 USDT *
6=x
11410,54
2,850
(11410,54 x 2,850)
(11409,63 x 0,499) + (11409,78 x 0,008)+ (11410,08 x 0,616)+ (11410,49 x 0,079)+ (11410,50 x 0,065) + (11410,54 x 2,850) = 46 976,38 > 25 000 USDT *
*Wartość domyślna Impact Margin Notional kontaktu prepetual BTCUSDT
Z powyższej tabeli otrzymujemy następujące liczby:
  • Cena na poziomie x-1 wynosi 11410,50
  • Skumulowana referencyjna ilość kwotowań na poziomie x wynosi 14456,38
  • Skumulowana ilość podstawowa na poziomie x-1 wynosi: 0,499 + 0,008 + 0,616 +0,079 + 0,065 = 1,267
Podstawiając do wzoru:
Wpływ Ceny Kupna = IMN / [(IMN-mnożnik *∑px-1*qx-1)/px+mnożnik * ∑qx-1]
= 25 000 / [(25 000 - 14456,38) / 11410,54 + 1,267]
= 25 000 / (10543,62 / 11410,54 + 1,267)
= 11 410,31 USDT
Analiza:
  • Odpowiednia ilość, gdy osiągnie IMN na poziomie x: (IMN-mnożnik *∑px-1*qx-1) / px = (25 000 - 14456,38) / 11410,54 = 0,924
  • Skumulowana ilość bazowa po osiągnięciu IMN: 0,924 + 1,267 = 2,191
  • Wpływ Ceny Sprzedaży = 25 000 / 2,191 = 11 410,31 USDT
2. Znalezienie Serii Indeksu Premium w tym okresie finansowania
Binance oblicza Indeks Premium co minutę i bierze średnią ważoną czasowo ze wszystkich indeksów do Czasu finansowania (co 8 godzin).
Kliknij, aby wyświetlić Historię Indeksu Premium.
Wzór indeksu premium:
Indeks Premium (P) = [maks. (0, Wpływ Ceny Kupna - Indeks Cen) - maks. (0, Indeks Cen - Wpływ Ceny Sprzedaży)] / Indeks Cen
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Sekwencja
Wpływ Ceny Kupna
Wpływ Ceny Sprzedaży
Wartość Indeksu
Index Premium
1
bp1
ap1
ip1
(Max(0,bp1-ip1)-Max(0,ip1-ap1))/ip1
2
bp2
ap2
ip2
(Max(0,bp2-ip2)-Max(0,ip2-ap2))/ipn
...
...
...
...
...
n
bpn
apn
ipn
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
3. Średnia ważona czasu do sfinansowania Indeksu Premium w tym okresie finansowania
Użyj Serii Indeksów Premium w tym okresie finansowania (z kroku 2), zastępujemy ją formułą Średniego Indeksu Premium:
Średni Indeks Premium (P) = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+ 480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
* Premium_Index_1: indeks premium w pierwszej minucie
4. Obliczanie Stawki Finansowania
Stawka Finansowania obliczana jest z 8-Godzinnym Składnikiem Oprocentowania (0,01%) i 8-Godzinnym Składnikiem Premium. Dodano również amortyzator +/- 0,05%. Na przykład Stawki Finansowania obliczone od 00:00 do 08:00 są wymieniane o godzinie 08:00.
Kliknij, aby wyświetlić Historię Stawek Finansowania
Wzór na Stawkę Finansowania:
Stawka Finansowania (F) = Średni Indeks Premium (P) + clamp (0,01% - Indeks Premium (P), 0,05%, -0,05%)
* Indeks Premium (P) odnosi się tutaj do bieżącej średniej
Uwaga:
Funkcja clamp (x, min, max) oznacza, że jeśli (x <min), to x = min; jeśli (x> max), to x = max; jeśli max ≥ a ≥ min, to zwróć x.
Innymi słowy, dopóki Indeks Premium wynosi od -0,04% do 0,06%, Stawka Finansowania będzie równa 0,01% (Stopa Oprocentowania).
Jeśli (stopa Oprocentowania (I) - Indeks Premium (P)) mieści się w granicach +/- 0,05%, to F = P + (I - P) = I. Innymi słowy, Stawka Finansowania będzie równa Stopie Oprocentowania.
Przykład 1:
Znacznik czasu: 27.08.2020 20:00:00 UTC
Indeks Ceny: 11 312,66USDT
Wpływ Ceny Kupna: 11 316,83 USDT
Wpływ Ceny Sprzedaży: 11 316,80 USDT
Indeks Premium (P) = [maks. (0, Wpływ Ceny Kupna - Indeks Cen) - maks. (0, Indeks Cen - Wpływ Ceny Sprzedaży)] / Indeks Cen
= Maks. (0, 11 316,83 - 11 312,66) - Maks. (0, 11 312,66 - 11 317,66) / 11 312,66
= (4,17 - 0) / 11 312,66
= 0,0369%
* Należy pamiętać, że ten przykład znajduje się w okresie finansowania UTC 16:00 - 24:00, rzeczywisty Indeks Premium o godzinie 20:00 UTC należy wziąć ze średniej ważonej czasowo dla wszystkich indeksów do czasu UTC 16:00 - 20:00 okresu finansowania.
Przykład 2:
Znacznik czasu: 28.08.2020 08:00:00 UTC
Cena Mark: 11 329,52
To koniec okresu finansowania UTC 00:00 - 08:00, 8 godzin = 480 minut, więc 8-godzinna średnia ważona Indeksem Premium (P) = 0,0429%
Średni Indeks Premium = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: indeks premium w pierwszej minucie
Stawka Finansowania (F) = Indeks Premium (P) + clamp(0,01% - Indeks Premium (P), 0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + Clamp(0,01% - 0,0429%,0,05%, -0,05%)
= 0,0429% + (-0,0329%)
= 0,0100%
5. Ograniczona Stawka Finansowania
Dolna Granica = -0,75 * Wskaźnik Marginu Utrzymania
Limit = 0,75 *Wskaźnik Marginu Utrzymania
Ograniczona Stawka Finansowania = clamp (Stawka Finansowania, Dolna Granica, Limit)
*Stawka Finansowania (Z Kroku 4)
Stawka Finansowania każdego kontraktu jest obliczana na podstawie odpowiadającego mu „Wskaźnik Początkowego Marginu” i „Wskaźnika Marginu Utrzymania” na maksymalnym poziomie dźwigni. Aby uzyskać więcej informacji na temat Wskaźnika Początkowego Marginu i Wskaźnika Marginu Utrzymania, zapoznaj się z Dźwignią Finansową i Marginem Kontraktów USDT Futures, aby uzyskać więcej informacji.
Należy pamiętać, że istnieje wyjątek dla BCHUSDT, musimy odwołać się do tabeli kontraktów prepetual USDT 75x zamiast tabeli 20x.

6. Jak uzyskać dostęp do aktualnej i historycznej Stawki Finansowania?

Możesz przeglądać bieżące i historyczne Stawki Finansowania, klikając [Informacje] - [Historia Stawek Finansowania]. Alternatywnie możesz kliknąć tutaj bezpośrednio.

7. Jak otrzymywać powiadomienia o Opłacie za Finansowanie?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance. Kliknij [Instrumenty Pochodne] - [USDⓈ-M Futures].
2. Kliknij przycisk obok [Handel Grid], aby przejść do [Preferencje].
3. Przejdź do zakładki [Powiadomienia], aby włączyć przycisk [Wyzwalacz Opłaty za Finansowanie]. Możesz także dostosować procentową wysokość opłat w zakresie od 0,0001% do 0,75%. Obecnie domyślnie wynosi ona 0,25%, co oznacza, że zostaniesz powiadomiony, gdy oczekiwana Stawka Finansowania osiągnie 0,25%. Kliknij [Potwierdź], aby zapisać swoje preferencje.
Ważna uwaga: otrzymasz powiadomienie e-mailem / SMS-em / powiadomieniem w aplikacji. Ta funkcja służy jako ostrzeżenie o ryzyku, a Binance nie może zagwarantować terminowej dostawy. Zgadzasz się, że podczas korzystania z Usługi, w pewnych okolicznościach (w tym między innymi przeciążenie sieci osobistej i złe środowisko sieciowe), możesz nie być w stanie otrzymywać lub otrzymywać opóźnionych przypomnień. Zastrzegamy sobie prawo do nie dostarczania powiadomień.
Powiązane Artykuły
Jakie są Różnice Między Handlem Spot a Handlem Kontraktami Futures