Umowa Użytkownika Binance Liquid Swap

Binance
2021-07-06 17:03
Usługa Binance Liquid Swap
O ile firma Binance nie określi inaczej, po zakończeniu procedur rejestracyjno-weryfikacyjnych na koncie Binance musisz również oddzielnie zawrzeć z Binance tzw. Umowę Użytkownika Binance Liquid Swap, a także otworzyć określone konto Binance Liquid Swap i/lub wypełnić odpowiednie procedury przed rozpoczęciem korzystania z tej usługi. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami i wyrażenie na nie zgody:
A. Zapewniając płynność Binance Liquid Swap:
a. Użytkownicy mogą osiągać dochody z tytułu opłat manipulacyjnych generowanych przez transakcje Binance Liquid Swap;
b. Zgodnie z zasadami platformy Binance użytkownicy bezwarunkowo upoważniają Binance do alokacji i dystrybucji dochodów z tytułu opłaty manipulacyjnej wygenerowanych przez transakcję Binance Liquid Swap w uzasadniony sposób;
c. Aktywa dodawane przez użytkowników mogą korzystać z dochodów z tytułu opłat manipulacyjnych generowanych przez transakcje Binance Liquid Swap. Jednocześnie aktywa dodawane przez użytkowników mogą również korzystać z odsetek bieżących od dodanego tokena (warunek ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy taki token ma odpowiednie produkty bieżące). Jednak w przypadku gwałtownych wahań rynkowych danej waluty związani z nią posiadacze mogą nie mieć możliwości osiągania takich samych dochodów. Dlatego też działania polegające na dodawaniu płynności nie są działaniami wolnymi od ryzyka i nie dają gwarancji zysku.
B. Korzystając z usługi Binance Liquid Swap:
a. Przed skorzystaniem z Binance Liquid Swap użytkownicy muszą potwierdzać cenę jednostkową oraz żądaną opłatę manipulacyjną. Po wydaniu dyspozycji transakcji aktywa waluty cyfrowej zostaną wymienione na aktywa w BSwap („Transakcja”). Po zrealizowaniu transakcji konto użytkownika zostanie uaktualnione. W celu sfinalizowania Transakcji użytkownik upoważnia Binance do tymczasowego kontrolowania waluty cyfrowej zadysponowanej w ramach Transakcji;
b. Użytkownicy zgadzają się uiszczać opłaty ponoszone w związku z Transakcją („Opłata manipulacyjna”) na rzecz Binance, a Binance ma prawo zmienić opłatę manipulacyjną w dowolnym momencie według własnego uznania. Zaktualizowana opłata manipulacyjna będzie miała zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i innych powiązanych transakcji, które będą miały miejsce po dacie wejścia w życie zmiany opłaty manipulacyjnej. Użytkownicy upoważniają Binance do potrącania wszelkich odpowiednich należnych opłat z ich kont zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Użytkownika.
C. Użytkownicy przestrzegają odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, aby zapewnić legalność oraz zgodność źródła aktywów cyfrowych z przepisami.
D. Użytkownicy w pełni rozumieją ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa cyfrowe. Podczas korzystania z tej usługi mogą wystąpić zyski lub straty - użytkownicy powinni zachować ostrożność i korzystać z tej usługi w granicach swoich możliwości finansowych.
E. Użytkownicy zgadzają się, że wszystkie działania inwestycyjne podejmowane w Binance odzwierciedlają ich prawdziwe intencje inwestycyjne i bezwarunkowo akceptują potencjalne ryzyko oraz korzyści związane ze swoimi decyzjami inwestycyjnymi.
F. Firma Binance zastrzega sobie prawo do zawieszenia i zakończenia usługi Binance Liquid Swap. W razie potrzeby firma Binance może w dowolnym momencie zawiesić i zakończyć usługę BSwap.
G. Z powodu opóźnień w sieci, awarii systemu komputerowego oraz innych sytuacji związanych z działaniem siły wyższej może dojść do opóźnienia, wstrzymania, zawieszenia lub wypaczenia realizacji usługi BSwap. Firma Binance dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stabilne i efektywne działanie systemu wykonawczego usługi BSwap, ale nie obiecuje takiego działania. W związku z powyższymi czynnikami, jeżeli ostateczny wynik realizacji usługi Binance Liquid Swap będzie odbiegał od oczekiwań użytkownika, firma Binance nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.