Włącz Tryb Multi-Assets, aby Otrzymać Bonus!

Binance
2021-05-11 14:23
W uznaniu dla posiadaczy BUSD i aby uczcić uruchomienie Trybu Multi-Assets, Binance Futures przekaże 20 000 BUSD i vouchery VIP + 1 jako nagrody dla kwalifikujących się uczestników.
Okres kampanii: 11.05.2021 00:00:00 (UTC) do 17.05.2021 23:59:59 (UTC)
Promocja B: Użyj BUSD jako Zabezpieczenia, Uzyskaj Upgrade VIP+1
W okresie trwania kampanii zarówno nowi, jak i istniejący użytkownicy, którzy włączą Tryb Multi-Assets, po raz pierwszy prześlą co najmniej 1000 BUSD do swoich Portfeli Binance Futures USDⓈ-M i mają minimalny wolumen handlowy (Kupno + Sprzedaż) równy 1000 USDT na jakimkolwiek USDⓈ-M Kontrakcie Futures wykorzystującym BUSD jako zabezpieczenie, będą mogli uzyskać ulepszenie VIP+1 i cieszyć się korzyściami VIP+1 przez 60 dni.
Aktywuj Tryb Multi-Assets:
Wejdź na Stronę Handlu -> Ustawienia (w prawym górnym rogu) -> Preferencje -> Tryb Aktywów -> Tryb Multi-Assets
Zasady i Warunki:
  • Jak używać BUSD jako marginu dla USDⓈ-M Futures?
  • Ulepszenie VIP+1 zostanie przekazane zwycięzcom za pośrednictwem voucherów w ciągu 2 tygodni po okresie kampanii, a zrealizować je można poprzez Centrum Nagród.
  • Vourchery ulepszenia VIP+1 i gotówkowe BUSD muszą zostać zrealizowane w Centrum Nagród w ciągu 14 dni od otrzymania kodu vouchera. Ulepszenie VIP+1 będzie ważne przez 60 dni po pomyślnej realizacji.
  • Każdy dzień trwa od 0:00:00 (UTC) do 23:59:59 (UTC).
  • Wszystkie pary handlowe marginowane w USDⓈ (w tym para handlowa BTCBUSD) kwalifikują się do tej kampanii.
  • Wolumen obrotu obejmuje zarówno kupno, jak i sprzedaż, z wyłączeniem wash trade'u.
  • Subkonta nie będą kwalifikowane jako niezależne konta podczas uczestnictwa w aktywności. Wolumen obrotu subkont zostanie połączony z całkowitym wolumenem obrotu kont głównych.
  • Binance zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania transakcji uznanych za wash trading, zbiorowe rejestracje kont, handel self-dealing bądź wskazujących na manipulację rynku, etc.
  • Binance zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zasad konkursu i wydarzenia.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handel kontraktami futures wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwością zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie wskazują na przyszłe zyski. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Informacje tutaj zawarte nie powinny być rozumiane jako porady finansowe lub inwestycyjne od Binance. Wszystkie strategie handlowe są wykorzystywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać z korzystania z Futures.
Binance zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do porzucenia, zmiany lub anulowania tego ogłoszenia w dowolnym momencie, i z dowolnych powodów, bez wcześniejszego powiadomienia.