Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Binance Law Enforcement Request System
Para sa mga Ahensya ng Gobyerno at Tagapagpatupad ng Batas lang:
Maligayang Pagdating sa Binance Law Enforcement Request System (LERS). Puwedeng gamitin ng mga ahensya ng gobyerno at tagapagpatupad ng batas ang sistemang ito para magsumite ng mga kahilingan para sa impormasyon. Susuriin ng Binance ang bawat kaso at makikipagtulungan ito depende sa sitwasyon para maghayag ng impormasyon ayon sa legal na kinakailangan, alinsunod sa aming Mga Tuntunin ng Paggamit at mga naaangkop na batas.
Para ma-access ang LERS, kailangang isa kang tagapagpatupad ng batas o isang opisyal ng gobyerno na awtorisadong 1) mangalap ng ebidensya na may kaugnayan sa isang imbestigasyon o 2) maghain ng pormal na kahilingan sa pagpapatupad ng batas.
Idinedeklara ko na isa akong tagapagpatupad ng batas o isang opisyal ng gobyerno na awtorisadong maghain ng mga pormal na kahilingan o magsagawa ng pagsisiyasat sa Binance at ang access na ito ay hinihiling sa isang opisyal na kapasidad. Naiintindihan kong kung hindi awtorisado ang aking kahilingan, puwede akong makasuhan. Para sa iba pang impormasyon, tingnan ang Mga Gabay sa Binance Law Enforcement.
Sumang-ayon sa disclaimer