Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
USD

FAQ o Madalas na Katanungan

Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Image
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Image
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Image
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP
Home
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Earn
Dual na Pamumuhunan
Mga Tuntunin at Kondisyon ng Auto-Compound ng Dual na Pamumuhunan

Mga Tuntunin at Kondisyon ng Auto-Compound ng Dual na Pamumuhunan

2022-07-08 02:43

A. Mga Tagubilin

1. Ang mga tagubilin mo ay, sa Petsa ng Settlement ng iyong Dual na Pamumuhunan, awtomatikong ipupuhunan ulit ng Binance ang mga kinita sa iyong Kasalukuyang Transaksyon para sa Karagdagang Termino (“Auto-Compound”).
2. Kapag may Auto-Compound, isasara ang Kasalukuyang Transaksyon sa Petsa ng Settlement, at papasok sa Transaksyon sa Hinaharap kasama ng Binance, na may Bagong Petsa ng Settlement. 
3. Bago namin aksyunan ang iyong mga tagubilin sa Auto-Compound, dapat mong piliin kung alin sa dalawang uri ng Auto-Compound ang gusto mong gawin namin:
    a. Basic Auto-Compound:
i. para sa Dual na Pamumuhunan na Bumili nang Mababa, itatakda ang Target Price para sa Transaksyon sa Hinaharap sa halagang katumbas ng Spot Price sa Petsa ng Settlement, na binawasan ng Layo; 
ii. para sa Dual na Pamumuhunan na Magbenta nang Mataas, itatakda ang Target Price para sa Transaksyon sa Hinaharap sa halagang katumbas ng Spot Price sa Petsa ng Settlement, na dinagdagan ng Layo; at
iii. kung maaabot ang iyong Target Price sa Dual na pamumuhunan, hindi na namin Io-auto Compound ang Dual na Pamumuhunan mo.
    b. Advanced Auto-Compound:
iv. para sa Dual na Pamumuhunan na Bumili nang Mababa, itatakda ang Target Price para sa Transaksyon sa Hinaharap sa halagang katumbas ng Spot Price sa Petsa ng Settlement, na binawasan ng Layo;
v. para sa Dual na Pamumuhunan na Magbenta nang Mataas, itatakda ang Target Price para sa Transaksyon sa Hinaharap sa halagang katumbas ng Spot Price sa Petsa ng Settlement, na dinagdagan ng Layo; 
vi. kung Maaabot ang iyong Target Price sa Dual na Pamumuhunan na Bumili kapag Mababa, gagawing Dual na Pamumuhunan na Magbenta kapag Mataas ang Transaksyon sa Hinaharap. Itatakda ang Target Price para sa Transaksyon sa Hinaharap sa halagang katumbas ng Spot Price sa Petsa ng Settlement, na dinagdagan ng Layo; at
vii. kung Maaabot ang iyong Target Price sa Dual na Pamumuhunan na Magbenta nang Mataas, gagawing Dual na Pamumuhunan na Bumili nang Mababa ang Transaksyon sa Hinaharap. Itatakda ang Target Price para sa Transaksyon sa Hinaharap sa halagang katumbas ng Spot Price sa Petsa ng Settlement, na binawasan ng Layo.
4. Bibigyan ka ng Binance ng paraan para atasan kami tungkol sa pipiliin mo, sa website ng Binance o sa Binance mobile app. 
5. Puwedeng baguhin ng Binance ang Layo paminsan-minsan. Ipapakita ang mga pagbabago sa Layo sa website ng Dual na Pamumuhunan, at babaguhin nito ang Layong nalalapat sa Mga Transaksyon sa Hinaharap. Ipa-publish ng Binance ang anumang pagbabago sa Layo sa page ng subskripsyon sa Dual na Pamumuhunan, sa website ng Binance, kahit 5 araw bago magkabisa ang mga pagbabagong iyon.

B. Pagbago sa Iyong Mga Tagubilin

6. Puwede mong baguhin ang mga tagubilin mo anumang oras hanggang 07:30 (UTC) sa Petsa ng Settlement ng Kasalukuyang Transaksyon. Magagawa mong:
    a. mag-opt out sa pamamagitan ng pag-off ng toggle button ng Auto-Compound sa website ng Binance; at
    b. magpalipat-lipat sa Basic Auto-Compound at Advanced Auto-Compound para sa Dual na Pamumuhunan.
7. Kinukumpirma mo na responsibilidad mong alamin ang susunod na Petsa ng Settlement para sa Kasalukuyang Transaksyon, o ang Bagong Petsa ng Settlement para sa Transaksyon sa Hinaharap, alinman ang sitwasyon.
8. Nakalaan sa Binance ang karapatang tumangging I-auto Compound ang isang Kasalukuyang Transaksyon o Transaksyon sa Hinaharap, sa kabila ng anumang tagubiling ibinigay mo rito.

C. Pangkalahatan

9. Lahat ng termino at sangguniang ginamit sa Kasunduang ito at binigyang-kahulugan at ipinaliwanag sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance (ang “Mga Tuntunin ng Paggamit”), o sa Kasunduan sa Pagbili sa Dual na Pamumuhunan, pero hindi binigyang-kahulugan at ipinaliwanag sa Mga Tuntuning ito, ay magkakaroon ng parehong kahulugan at paliwanag na nasa Mga Tuntuning ito.
10. Dapat basahin ang Mga Tuntunin kasama ng Mga Tuntunin ng Paggamit at Kasunduan sa Pagbili sa Dual na Pamumuhunan. Kung sakaling may anumang salungatan o hindi pagkakatugma sa mga tuntunin sa Kasunduang ito at sa Mga Tuntunin ng Paggamit o Kasunduan sa Pagbili sa Dual na Pamumuhunan, ang pagkakasunod-sunod ng pagbabasa sa mga dokumento ay una ang Mga Tuntunin ng Paggamit, pangalawa ang Kasunduan sa Pagbili sa Dual na Pamumuhunan, at pagkatapos ay ang Mga Tuntuning ito.

D. Mga Kahulugan 

Ang ibig sabihin ng Karagdagang Tuntunin ay ang dami ng mga araw sa pagitan ng pag-subscribe mo sa iyong Kasalukuyang Transaksyon at ng Petsa ng Settlement ng Kasalukuyang Transaksyon.
Ang ibig sabihin ng Ina-advertise na Reward ay ang halaga, na nasa Currency ng Deposito ang denominasyon, na sumang-ayon ang Binance na ibayad sa iyo sa Petsa ng Settlement, sa Currency ng Deposito, o sa katumbas na halaga sa Alternatibong Currency na na-convert sa Target Price, sa Petsa ng Settlement.
Ang ibig sabihin ng Alternatibong Currency ay ang uri ng Digital Asset (hal. Bitcoin) na sumang-ayon kang ipapalit para sa Mga Idedeposito mong Digital Asset, kung Maaabot ang iyong Target Price sa Dual na Pamumuhunan.
Ang kahulugan ng Auto-Compound ay ang kahulugang ibinigay rito sa talata 1.
Ang ibig sabihin ng Dual na Pamumuhunan na Bumili nang Mababa ay isang produkto ng Dual na Pamumuhunan kung saan:
    a. sa Petsa ng Settlement, sumang-ayon kang bilhin ang Alternatibong Currency sa Target Price gamit ang Mga Idineposito mong Digital Asset, kung mas mababa sa o katumbas ng Target Price ang Settlement Price. Babayaran sa iyo sa Alternatibong Currency ang Ina-advertise na Reward na dapat bayaran sa iyo; o kaya ay
    b. mananatili sa iyo ang Idinepositong Digital Asset sa Petsa ng Settlement kung mas mataas ang Settlement Price kaysa sa Target Price. Babayaran sa iyo sa Currency ng Deposito ang Mga Ina-advertise na Reward na dapat bayaran sa iyo. 
Ang ibig sabihin ng Kasalukuyang Transaksyon ay transaksyon sa Dual na Pamumuhunan na pinasok ninyo ng Binance, kasama ang anumang reward, interes, o iba pang pagbabayad sa iyo ng Binance bilang resulta ng transaksyong iyon.
Ang ibig sabihin ng Currency ng Deposito ay ang uri ng Digital Asset (hal. Bitcoin) na idineposito mo noong pumasok ka sa Dual na Pamumuhunan.
Ang ibig sabihin ng Idinepositong Digital Asset ay ang Mga Digital Asset na idineposito mo sa Binance noong pumasok ka sa Dual na Pamumuhunan.
Ang ibig sabihin ng Layo ay ang porsyento ng pagkakaiba na itinatakda ng Binance paminsan-minsan, alinsunod sa Mga Tuntuning ito, sa pagitan ng Spot Price sa Petsa ng Settlement at ng Target Price para sa Transaksyon sa Hinaharap.
Ang ibig sabihin ng Dual na Pamumuhunan ay Dual na Pamumuhunan na Bumili nang Mababa o Dual na Pamumuhunan na Magbenta nang Mataas na pinasok ninyo ng Binance.
Ang ibig sabihin ng Transaksyon sa Hinaharap ay transaksyon sa Dual na Pamumuhunan na resulta ng Auto-Compound ng Kasalukuyang Transaksyon, kasama ang anumang reward, interes, o iba pang pagbabayad sa iyo ng Binance bilang resulta ng transaksyong iyon.
Ang ibig sabihin ng Bagong Petsa ng Settlement ay ang Petsa ng Settlement ng isang Transaksyon sa Hinaharap.
Ang ibig sabihin ng Naabot kaugnay ng:
    a. Dual na Pamumuhunan na Bumili nang Mababa na ang Target Price ay katumbas ng o mas mataas kaysa sa Settlement Price sa Petsa ng Settlement; at 
    b. Dual na Pamumuhunan na Magbenta nang Mataas na ang Target Price ay katumbas ng o mas mataas kaysa sa Settlement Price sa Petsa ng Settlement.
Ang ibig sabihin ng Dual na Pamumuhunan na Magbenta nang Mataas ay isang produkto ng Dual na Pamumuhunan kung saan:
    a. sa Petsa ng Settlement, sang-ayon kang ibenta ang Idinepositong Digital Asset para sa Target Price sa Alternatibong Currency, kung ang Settlement Price ay mas mataas kaysa sa o katumbas ng Target Price. babayaran sa iyo sa Alternatibong Currency ang Ina-advertise na Reward na dapat bayaran sa iyo; o kaya ay
    b. mananatili sa iyo ang Idinepositong Digital Asset sa Petsa ng Settlement kung mas mababa ang Settlement Price kaysa sa Target Price. Nasa Currency ng Deposito ang Mga Ina-advertise na Reward na dapat bayaran sa iyo.
Ang ibig sabihin ng Petsa ng Settlement ay ang petsa kung kailan matatapos ang iyong Kasalukuyang Transaksyon.
Ang ibig sabihin ng Settlement Price ay ang average ng market price ng isang Digital Asset sa loob ng 30 minuto bago mag-08:00 (UTC) sa Petsa ng Settlement, ayon sa tutukuyin ng Binance.
Ang ibig sabihin ng Spot Price ay ang kasalukuyang market price ng isang Digital Asset, ayon sa tutukuyin ng Binance.
Ang ibig sabihin ng Target Price ay isang itinakdang presyo kung saan sang-ayon kang ipapalit ang isang Alternatibong Currency sa iyong Mga Idinepositong Digital Asset. 
Ang ibig sabihin ng Mga Tuntunin ay ang Mga Tuntunin at Kondisyong ito ng Auto-Compound ng Dual na Pamumuhunan.
Disclaimer: Posibleng naisalin at na-publish ang Mga Tuntunin at Kondisyon ng Auto-Compound ng Dual na Pamumuhunan sa iba't ibang wika. Kung sakaling may anumang salungatan, maling pahayag, kakulangan, o pagkakamali na lumalabas sa anumang naisaling bersyon, ang bersyong Ingles na ito ang mananaig.