Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Paano Mag-ulat ng Mga Paglabag sa Binance NFT

2022-07-08 03:31
Kung sakaling may mapansin kang partikular na NFT o koleksyon na sa tingin mo ay dapat suriin ng team ng Binance, o kung sa tingin mo ay may potensyal na paglabag sa Mga Panuntunan sa Pag-mint at Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Binance, puwede kang maghain ng ulat sa team ng Binance NFT. Aktibong iimbestigahan ng moderation team ang anumang ulat ng user tungkol sa mapanlinlang o mapanirang content bago isagawa ang kinakailangang aksyon. 

Paano mag-ulat ng paglabag ng page ng NFT o Mystery Box?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at pumunta sa NFT/Mystery Box na gusto mong iulat. Mag-click sa button na [Tandang Padamdam] sa tabi ng pangalan ng item. 
2. May lalabas na pop-up na window. Piliin ang uri ng isyu na gusto mong iulat at ipaliwanag nang detalyado hangga't puwede kung bakit mo iniuulat ang partikular na NFT na ito. I-click ang [Isumite].
3. Kapag naisumite mo na ang ulat, ipoproseso namin ang iyong kahilingan. Aabisuhan ka ng team tungkol sa resulta sa pamamagitan ng email kapag nakumpleto na ang imbestigasyon.
4. Makikita mo ang [Iniulat] sa page ng item. 
Paalala: 
  • Ang mga user lang na nakakumpleto sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan at hindi pa kailanman iniulat ng ibang user ang makakakita sa button ng pag-uulat sa page ng NFT.
  • Puwede kang maghain ng hanggang tatlong ulat bawat araw. Kung naabot mo na ang limitasyon, isang pop-up na mensahe ng error ang magsasabi sa iyo na subukan ulit bukas. 

Paano inaaksyunan ng Binance NFT ang mga paglabag?

Nakabatay ang parusa sa bawat paglabag sa iba't ibang salik, kabilang ang, pero hindi limitado sa, kalalaan ng paglabag at dating track record ng user. 
Kabilang sa mga paglabag ang: 
1) May Natukoy na Mapanlokong Koleksyon o Scam:
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
2) May Natukoy na Paglabag sa Copyright:
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
3) Tahasan o Sensitibong Content: 
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
4) May Natukoy na Nakaw na NFT: 
Kasalukuyang naka-ban ang NFT na ito sa Binance NFT at hindi ito puwedeng i-trade, pero puwede itong i-withdraw.
5) Iba Pa:
Puwede kaming magpatupad ng aksyon sa isang partikular na asset (hal., isang NFT), isang koleksyon ng mga asset (hal., isang koleksyon ng NFT), o isang indibidwal na account. 
Ang sumusunod ay isang listahan ng mga potensyal na aksyong gagawin ng Binance NFT para sa content na lumalabag sa aming Mga Panuntunan sa Pag-mint at Mga Tuntunin ng Serbisyo. 
  • Creator:
    • Puwede kaming gumawa ng aksyon sa antas ng account kung malalaman naming nilabag nang matindi ng user ang Mga Patakaran at Mga Tuntunin ng Serbisyo o paulit-ulit niyang nilabag ang mga ito kahit nakatanggap na siya ng mga babala. 
  • Koleksyon:
Pag-aalis sa koleksyon: kung mapagpapasyahan naming labag ang isang Koleksyon ng NFT sa aming patakaran, aatasan namin ang iniulat na user na alisin ang (mga) listing.
Makakatanggap ang iniulat na user ng email na naglalaman ng mga detalye ng lumalabag na Koleksyon ng NFT at mga patakarang nilabag nito.
Pagkatapos, kailangang alisin ng iniulat na user ang tinutukoy na Koleksyon ng NFT. 
  • NFT: 
Pag-aatas na alisin ang asset: kung mapagpapasyahan naming labag ang isang indibidwal na NFT sa aming patakaran, aatasan namin ang iniulat na user na alisin ang listing. 
Makakatanggap ang iniulat na user ng email na naglalaman ng mga detalye ng lumalabag na NFT at mga patakarang nilabag nito.
Pagkatapos, kailangang alisin ng iniulat na user ang tinutukoy na NFT. 
Mga Uri ng Mga Parusa:
  • Pag-freeze: Para sa matitinding paglabag, permanenteng ifi-freeze ng Binance NFT ang asset. Ipagbabawal ang anumang aksyon, kabilang ang pag-trade o pag-withdraw sa asset. 
  • Pag-ban: Hindi papayagang i-trade ang asset sa aming platform. Gayunpaman, puwede pa ring i-withdraw ng user ang asset. 
Tandaan na mawawala sa mga creator ang lahat ng access sa pag-mint kung makakatanggap sila ng pangatlong parusa. 

Paano maghain ng apela?

Kung sa tingin mo ay hindi dapat nasuspinde ang iyong mga NFT asset, koleksyon ng NFT, o account dahil sa mga paglabag sa copyright, puwede kang magsumite ng apela. 
Para maghain ng apela, puwede kang makipag-ugnayan sa Customer Service ng Binance para ipaalam ang mga detalye ng kahilingan mo. Magbigay ng anumang nauugnay na dokumento sa awtorisasyon para patunayan at i-verify na ikaw ang orihinal na artist para makatulong sa amin sa mga imbestigasyon. 
Kung makikita namin na valid ang pagsususpinde pagkatapos ng pagsusuri, aabisuhan ka namin tungkol sa resulta ng apela.