Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance

Patakaran sa Live Chat ng Binance

Binance
2021-07-06 10:02
1. Dito sa Binance, naniniwala kami na lahat ay may karapatang marinig, maunawaan, at maigalang. Kasama rito ang aming mga partner, user, at ang mga Customer Service (CS) agent na sumasagot sa napakaraming tanong araw-araw. Ang Live Chat ay isang gateway, na idinisenyo para matulungan ang aming mga user sa iba't ibang tanong nila, at siyempre, para mapag-usapan ang mga problemang nararanasan nila sa paggamit sa platform at mga produkto ng Binance.
2. Anuman ang kahilingan, malugod na sasagutin ng aming mga CS agent ang tanong at lagi nilang tatratuhin ang mga nagtatanong nang may paggalang. Gayundin, aasahan ng mga aming CS agent na lagi silang tatratuhin nang may pakundangan at paggalang, at sumasang-ayon kami na lahat, kasama na ang aming mga CS agent, ay may karapatang magtrabaho sa kapaligirang ligtas at walang anumang pang-aabuso o pananakit na dulot ng iba.
3. Sa kasamaang-palad, napag-alaman namin na may maliit na porsyento ng komunidad na kumilos sa hindi naaangkop na paraan sa pamamagitan ng mapang-abusong pakikipag-usap o pagpapakita ng agresibong pagkilos sa aming mga CS agent.

Ano ang pang-aabuso o agresibong pagkilos?

4. Magkakaroon ng mga sitwasyon kung saan pakiramdam ng mga nagtatanong ay parang hindi pinapansin ang kanilang mga kahilingan o hindi naaayon sa mga inaasahan nila ang mga resulta/sagot na ibinigay ng CS agent. Kung gagamit ang mga nagtatanong ng pananalitang naglalayong makaramdam ang CS agent ng pagbabanta, takot, o pang-aabuso, ituturing naming pang-aabuso o agresibong pagkilos ang mga iyon. Posibleng kasama sa mga ganoong pananalita ang, pero hindi ito limitado sa, mga pagbabanta, hindi makatwirang demand, personal na pang-aabuso, nandidiskrimina o nakakapagpagalit na pahayag, walang basehang paratang, paninirang-puri, at kabastusan.
5. Para maprotektahan ang aming mga CS agent laban sa mga ganoong pang-aabuso at agresibong pagkilos, mayroon kaming nakatakdang mekanismo ng Pagsususpinde ng Live Chat kung saan pagbabawalan ang user na gamitin ang function na Live Chat.

Paano gumagana ang Pagsususpinde ng Live Chat?

6. Kapag may user na nagpakita ng pang-aabuso at agresibong pagkilos laban sa aming mga CS agent, pansamantalang masususpinde ang user at hindi niya makakaugnayan ang aming mga CS agent sa loob ng nakatakdang tagal ng panahon. Magtatakda ang Binance ng tagal ng pagsususpinde na sa tingin nito ay nararapat.
7. Sa panahong ito, sa CS bot lang puwedeng makipag-chat ang user at hindi niya makakaugnayan ang aming mga CS agent.

Paano ako makakapag-apela laban sa pagsususpinde?

8. Gusto naming matiyak na hindi nasususpinde ang mga user sa mga maling dahilan, o kapag hindi naman talaga nang-abuso o nagpakita ng agresibong pagkilos ang user laban sa aming mga CS agent. Kung sa palagay mo ay hindi ka dapat nasuspinde, halimbawa, kung may nagpapanggap na ikaw, o kung kailangan mo ng mabilisang tulong para sa mga agarang alalahanin, halimbawa ay na-hack ang iyong account, nawawala ang idineposito/na-withdraw mo, atbp., pakisagutan ang Form ng Apela na ito. Susuriin namin ang iyong kaso sa lalong madaling panahon.
Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang:
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Tuntunin at Kondisyon ng Paggamit ng Mga Binance Gift