Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
NFT

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Ano ang Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT at Paano Lumahok

2022-01-10 04:05
Tutorial na Video

Ano ang Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT?

Nagpakilala ang Binance ng bagong paraan para patas na makalahok ang mga user sa mga pinakabagong drop at eksklusibong release sa Binance NFT.  Sa pamamagitan ng paggamit sa bagong mekanismo ng subskripsyon na ito, matitiyak natin na magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon ang lahat ng user na makalahok sa mga pangunahing bentahan sa Binance NFT. 

Paano gumagana ang Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT?

Tinitiyak ng Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT na magkakaroon ng patas at pantay na paraan para makapag-commit ng mga token ang mga may-hawak ng BNB para sa pagbebenta sa Binance NFT. May limitasyon sa subskripsyon para sa bawat user, at ipapamahagi ang pinal na alokasyon ng NFT sa patas na paraan. 

Paano lumahok sa pagbebenta sa Binance NFT sa pamamagitan ng Mekanismo ng Subskripsyon?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance at pumunta sa homepage ng Binance NFT. Mag-click sa banner ng bentahan ng NFT kung saan mo gustong sumali.
2. Mare-redirect ka sa page ng subskripsyon, kung saan mo makikita ang paglalarawan ng proyekto, kabuuang inisyung NFT, presyo ng Ticket sa Pagsali, limitasyon sa pagbili ng ticket kada user, at countdown ng subskripsyon. 
Tandaan na magkakaroon ng limitasyon para sa Mga Ticket sa Pagsali. Sa isang partikular na unit lang ng Ticket sa Pagsali puwedeng mag-subscribe ang bawat user. 
May 4 na yugto sa Pagbebenta sa Binance NFT.
1. Yugto ng Paghahanda: Kumpletuhin ang isa sa tatlong prerequisite na itinakda ng bawat bentahan
Depende sa mga proyekto, kailangan mong kumpletuhin ang isa sa tatlong prerequisite para maging kwalipikado na mag-subscribe sa Mga Ticket ng Pagsali sa susunod na yugto. 
  • Prerequisite sa BNB: Magpanatili ng minimum na pang-araw-araw na average na hawak na BNB sa loob ng yugto ng Paghahanda;
  • Prerequisite sa NFT: I-lock ang mga NFT na tinukoy sa Prerequisite sa Koleksyon ng NFT;
  • Mga Prerequisite sa BNB o NFT: Panatilihin ang minimum na pang-araw-araw na average na hawak na BNB o i-lock ang mga NFT na tinukoy sa Mga Prerequisite sa Koleksyon ng NFT na isinaad sa page ng bentahan ng NFT.
Puwede mong bilhin ang mga NFT na tinukoy sa Mga Prerequisite sa Koleksyon ng NFT mula sa Marketplace ng Binance NFT. Awtomatikong ibabalik sa iyong wallet ang lahat ng Naka-lock na NFT sa katapusan ng yugto ng Paghahanda. 
Kakalkulahin namin ang iyong average na pang-araw-araw na hawak na BNB sa panahong iyon, hindi mala-lock ang iyong BNB sa puntong ito. Kung wala kang sapat na BNB, puwede mong i-click ang [Bumili Pa ng BNB] para bumili ng BNB sa spot market.

2. Panahon ng Subskripsyon: Mag-commit ng Mga Ticket ng Pagsali at mga kinakailangang token

I-click ang [Mag-subscribe para sa (Mga) Ticket]. Kailangan ng mga user na isumite ang dami ng mga ticket sa pagsali na gusto nilang i-commit sa bentahan sa loob ng yugtong ito. Mapipili mong mag-commit ng ilan o lahat ng iyong available na Ticket sa Pagsali. Kung mas marami kang ticket na isa-subscribe, mas mataas ang probabilidad na mapili ang mga ticket mo. Tandaan na hindi nito ginagarantiyahan na matagumpay kang makakabili ng NFT sa bentahan.
Makikita mo ang dami ng mga token na kailangan mong i-lock. Mag-click sa [Mag-subscribe].
Tandaan na ang magagamit mo lang ay ang available na balanse ng token sa iyong Spot Wallet. Mala-lock ang iyong mga token hanggang sa matapos ang panahon ng pamamahagi.

3. Panahon ng kalkulasyon: Kalkulasyon ng alokasyon ng NFT 

Kapag natapos ang panahon ng subskripsyon, papasok sa isang pool ang iyong mga naka-subscribe na Ticket sa Pagsali. Pipiliin ng system ang mga panalo sa patas na paraan. 
Para sa higit pang detalye tungkol sa proseso ng pagpili ng panalo, sumangguni sa Algorithm ng Pagpili ng Panalo ng Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT.

4. Panahon ng pamamahagi: Pamamahagi ng NFT at pagbabawas ng token

Kapag natapos na ang kalkulasyon, makikita mo ang mga detalye ng alokasyon. Kung mananalo ka, magagamit mo ang Mga Ticket sa Pagsali para bilhin ang mga NFT asset sa koleksyon. Ibabawas ang iyong mga na-lock na token nang naaayon. Kung hindi mananalo ang iyong Ticket sa Pagsali, isasauli sa Spot Wallet mo ang mga na-lock ang token. 
Ipapamahagi sa iyong account ang mga binili mong NFT. Puwede mong tingnan sa pamamagitan ng pag-click sa [Tingnan ang Iyong Mga NFT Asset], o pumunta sa [Profile] - [User Center] - [Mga NFT Asset]

Mga Madalas na Itanong

1. Sino ang puwedeng lumahok sa pagbebenta sa Binance NFT sa pamamagitan ng Mekanismo ng Subskripsyon?
Lahat ng user ng Binance na nakakumpleto sa Pag-verify sa Pagkakakilanlan ay puwedeng lumahok sa pangunahing bentahan ng Binance NFT para bumili ng mga NFT. 
Gayunpaman, para maging kwalipikado na mag-subscribe sa Mga Ticket sa Pagsali sa susunod na yugto, kailangan mong tugunan ang prerequisite na tinukoy ng bawat bentahan. May tatlong iba't ibang uri ng mga prerequisite:
  • Prerequisite sa BNB: Panatilihin ang minimum na pang-araw-araw na average na hawak na BNB sa loob ng isang partikular na tagal ng panahon. Kakalkulahin namin ang iyong average na hawak na BNB sa panahong iyon, hindi mala-lock ang iyong BNB sa puntong ito. Para sa higit pang detalye kung paano namin kinakalkula ang average na mga hawak na BNB, sumangguni sa Algorithm ng Pagpili ng Panalo ng Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT.
  • Prerequisite sa NFT: I-lock ang mga NFT na tinukoy sa Prerequisite sa Koleksyon ng NFT. Awtomatikong ibabalik sa iyong wallet ang lahat ng naka-lock na NFT sa katapusan ng yugto ng Paghahanda.
  • Mga Prerequisite sa BNB at NFT: Panatilihin ang minimum na pang-araw-araw na average na hawak na BNB at i-lock ang mga NFT na tinukoy sa Prerequisite ng Koleksyon sa NFT na isinaad sa page ng bentahan ng NFT.

2. Ano ang Mga Ticket sa Pagsali?

Ang Mga Ticket sa Pagsali ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong bumili ng NFT sa bentahan. Mapipili mong i-subscribe ang ilan sa iyong mga available na Ticket sa Pagsali o ang lahat ng ito sa panahon ng Subskripsyon. Kung mas marami kang ticket na isa-subscribe, mas mataas ang probabilidad na mapili ang mga ticket mo. Tandaan na hindi nito ginagarantiyahan na matagumpay kang makakabili ng NFT sa bentahan.
May limitasyon sa dami ng Mga Ticket sa Pagsali na mabibili mo. Sumangguni sa mga detalye sa page ng bentahan ng NFT.

3. Na-commit ko ang mga kinakailangang token, ibig sabihin ba noon, mabibili ko ang NFT?

Hindi. Kapag natapos ang panahon ng subskripsyon, papasok sa isang pool ang iyong mga naka-subscribe na Ticket sa Pagsali. Pipiliin ng system ang mga panalo sa patas na paraan. Para sa higit pang detalye tungkol sa proseso ng pagpili ng panalo, sumangguni sa Algorithm ng Pagpili ng Panalo ng Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT.
Sa pamamagitan ng paggamit sa Mekanismo ng Subskripsyon sa Binance NFT, matitiyak na magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon ang lahat ng user na makalahok sa mga pangunahing bentahan sa Binance NFT. 

4. Kailan ko malalaman ang resulta ng alokasyon ng NFT?

Pagkatapos ng panahon ng subskripsyon, pipiliin ng system ang mga panalo sa patas na paraan. Kapag natapos na ang kalkulasyon, makikita mo ang mga detalye ng alokasyon sa page ng bentahan ng NFT. 

5. Ilang NFT ang puwede kong bilhin sa bentahan ng NFT?

May partikular na hard cap para sa bawat user sa bawat bentahan ng NFT. Sumangguni sa page ng produkto para sa mga detalye.
6. Bakit kailangan kong mag-lock ng mga NFT bilang prerequisite?
Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga NFT bilang bagong prerequisite, naghahatid ito ng mga bagong paggagamitan sa mga NFT na hindi na lang tungkol sa mga digital collectible. Matututuhan mo ang higit pa tungkol sa pag-stake ng NFT sa aming artikulo sa Academy rito.
7. Anong mga NFT ang kailangan kong i-lock?
Sa bawat launch sale, kailangan mong mag-lock ng mga NFT mula sa iba't ibang koleksyon. Sumangguni sa Prerequisite sa NFT sa partikular na launch page. 
8. Ano ang mangyayari sa mga naka-lock kong NFT? 
Ila-lock para sa iyo ang mga NFT mo para maging kwalipikado kang mag-subscribe sa Mga Ticket sa Pagsali sa yugto ng Subskripsyon. Ibabalik ang mga ito sa iyong wallet kapag natapos na ang yugto ng Paghahanda.
9. Mas malaki ba ang tsansa kong manalo ng NFT kung mas marami ang hawak kong BNB?
Hindi. Kailangan lang abutin ng mga user ang minimum na pang-araw-araw na average na hawak na BNB sa yugto ng Paghahanda para maging kwalipikadong sumali sa naaangkop na pangunahing bentahan ng NFT. Ang lahat ng kwalipikadong user ay magpapatuloy sa yugto ng Subskripsyon, kung saan parehong dami ng Mga Ticket sa Pagsali ang ilalaan para sa kanila. 
Ang dami lang ng na-commit na mga ticket ang makakaapekto sa probabilidad. Kung mas maraming ticket ang iko-commit ng isang user, mas malaki ang tsansa ng user na makabili ng mas maraming NFT sa NFT launch sale.