Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan

Tungkol sa pagkalkula ng Balanse sa BNB

Binance
2021-04-23 04:31
Mula sa pagtatala sa isang snapshot sa 0:00 AM (UTC) bawat araw, nabago na ang mekanismo ng pagkalkula na ginagamit para itala ang pang-araw-araw na balanse sa BNB at ginawa na itong Pang-araw-araw na Average na Balanse sa BNB (kabilang ang BNB na hinahawakan sa mga karaniwang Binance Account, Mga Margin Account, Mga Sub-Account, Mga Produkto ng Binance Savings, BNB Vault Account, Mga Binance Fiat Account, Mga Futures Wallet Account, Mga Binance Card Wallet Account, at Mga Launchpool Account).
Kabuuang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa BNB = Kabuuan ng mga pang-araw-araw na average ng mga sumusunod:
 • Balanse sa Spot Account
 • Balanse sa Margin Account
 • Balanse sa Mga Sub-account
 • Balanse sa Binance Savings Account
 • Balanse sa BNB Vault Account
 • Balanse sa Binance Fiat Account
 • Balanse sa Futures Wallet
 • Balanse sa Binance Card Wallet
 • Balanse sa Launchpool Account
Tandaan:
 • Ang Average na Balanse sa Spot Account ay kinakalkula gamit ang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng balanse sa BNB sa spot account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras)
 • Ang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa Sub-account ay kinakalkula bilang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng balanse sa BNB sa sub-account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras)
 • Ang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng Net na balanse sa BNB (Net na Balanse sa BNB = Kabuuang Balanse sa BNB - Hiniram na BNB - Interes ng BNB) sa mga master at sub-account margin account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras). Tandaang posibleng mga negatibong balanse ang mga balanse sa margin account.
 • Ang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa Binance Savings Account ay kinakalkula bilang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng balanse sa BNB sa Binance Savings Account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras)
 • Ang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa BNB Vault Account ay kinakalkula bilang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng balanse sa BNB sa BNB Vault Account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras)
 • Ang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa Binance Fiat Account ay kinakalkula bilang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng balanse sa BNB sa Binance Fiat Account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras).
 • Ang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa Binance Futures Wallet ay kinakalkula bilang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng balanse sa BNB sa Binance Futures Account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras).
 • Ang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa Binance Card Wallet ay kinakalkula bilang kabuuan ng mga oras-oras na snapshot ng balanse sa BNB sa Binance Card Wallet Account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras).
 • Ang Pang-araw-araw na Average na Balanse sa Binance Launchpool Account ay kinakalkula bilang kabuuan ng mga kada oras na snapshot ng balanse sa BNB sa Binance Launchpool Account sa isang araw na hinati sa 24 (na oras).
 • Kapag na-lock na ang iyong mga BNB token gamit ang isang produkto sa DeFi Staking, hindi na isasama ang iyong BNB sa mga pagkalkula ng iyong average na BNB para sa iba't ibang aktibidad sa Binance.
 • Hindi kasama sa iyong average na balanse sa BNB ang mga BNB token na ginamit bilang collateral para sa Binance Loans.
 • Kapag naidagdag na ang iyong mga BNB token sa mga liquidity pool ng Liquid Swap, hindi na isasama ang iyong BNB sa mga pagkalkula ng iyong average na BNB para sa iba't ibang aktibidad sa Binance.
 • Kapag na-stake na ang iyong mga BNB token sa Locked Staking, hindi na isasama ang iyong BNB sa mekanismo ng mga pagkalkula ng iyong average na BNB.
Tandaan:
 • Tandaan na kung negatibo ang kabuuang average na balanse sa BNB, ituturing ito na zero na balanse.
 • Magaganap sa mga random na oras ang mga oras-oras na snapshot
 • Kasama sa pagkalkula ng balanse ang mga nakabinbing order
 • Ang mga posisyon bago ang 2019-08-02 ay kakalkulahin gamit ang orihinal na mekanismo
Sumangguni sa Anunsyo ng Binance para sa mga update.
Mga Kaugnay na Artikulo
Gabay para sa Mga Baguhan sa Binance