Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
P2P Trading
Merchant at User Management ng P2P

Mga karagdagang talata sa mga regulasyon sa pamamahala ng advertiser sa mga bagay na nauugnay sa mga asset ng deposito

Binance
2021-09-09 08:47
Ang mga talatang ito ay karagdagan sa mga regulasyon sa pamamahala ng advertiser sa mga bagay na nauugnay sa mga asset ng security deposit:
1. Mga Asset ng Security Deposit:
Para matiyak na ligtas ang mga transaksyon, nakalaan sa platform ang karapatang kaltasan ang mga asset ng security deposit (“Security Deposit”) ng P2P merchant sa mga sumusunod na sitwasyon pagkatapos niyang pumasa sa mga pagsusuring KYC at pagsusuri sa anti-money laundering ng platform.
1.1 Mga sitwasyon para sa pagkakaltas ng Security Deposit:
1.1.1 Sa mga sumusunod na sitwasyon, mayroon kaming karapatang magpatupad ng mga hakbang para kaltasin ang bahagi o ang lahat ng Security Deposit ng isang advertiser:
(1) Nakatanggap ng dispute ang Merchant sa isang transaksyon, at natukoy ng Platform na kasalanan ito ng Merchant at bagama't dapat akuin ang responsibilidad at isagawa ang mga nauugnay na obligasyon, hindi siya nakipagtulungan o hindi niya naisagawa ang mga nauugnay na responsibilidad sa loob ng isang makatwirang yugto ng panahon, at nagresulta ang gayong hindi pagkilos sa pagkalugi/pinsala sa ibang user;
(2) Ginagamit ng Merchant ang Platform para magsagawa ng anumang money laundering, ilegal at patagong pag-iwas at arbitrage gamit ang foreign exchange, mapanirang manipulasyon ng mga presyo ng transaksyon, mapanirang paggambala sa transaction order, at iba pang ilegal at kriminal na gawain o gawi na lumalabag sa mga regulasyon ng Platform;
(3) Ginagamit ng Merchant ang brand ng Binance para i-recruit ang kapwa nito merchant, maningil ng bayarin bilang tagapamagitan, makibahagi sa maling marketing o gumawa ng mapanira at nakakapanlinlang na pag-uugnay, atbp., na nakakapinsala sa mga karapatan, interes, o reputasyon ng Platform;
(4) Ginagawang available ng Merchant sa ibang partido ang mga bank card o trading account na pagmamay-ari ng mga third party sa ilegal na paraan, o nagsasagawa siya ng pandaraya, money laundering, at iba pang ilegal at kriminal na gawain, na nagdudulot ng pinsala sa platform na ito, sa mga nauugnay na user, o sa mga third party;
(5) Kung may Non-Standard Order ang Merchant na inaapela at nakabinbin ang pagpoproseso dahil sa iba't ibang bagay, aakuin ng Merchant ang anumang nauugnay na responsibilidad na tinukoy ng Platform pagkatapos suriin ng Platform ang order, pero hindi mananagot ang Platform kung hindi makaugnayan ang Merchant sa loob ng isang makatwirang yugto ng panahon;
(6) May iba pang paglabag ang Merchant sa anumang panuntunan o regulasyon ng Platform;
(7) Pagkatapos ma-freeze ang mga account sa pagtanggap at pagbabayad ng Merchant dahil sa kanyang pagkilos o hindi pagkilos, hindi niya naiulat ang deposito sa Platform sa tamang oras gaya ng kinakailangan;
(8) Iba pang sitwasyon kung saan kailangang kaltasan ang Security Deposit dahil sa anumang kasalanan ng Merchant, na makatwirang tinukoy ng Platform.
1.1.2 Pagkatapos kaltasin ng Platform ang lahat o ang bahagi ng Security Deposit ng Merchant alinsunod sa mga regulasyon sa pamamahala ng advertiser, dapat dagdagan ng Merchant ang Security Deposit ng halagang katumbas ng halagang kinaltas nang buo.
1.2 Ang aktwal na halaga ng Security Deposit na kakaltasin ay tutukuyin ng pagsusuri sa pagkontrol sa panganib ng Platform batay sa mga aktwal na kahihinatnan at halaga ng kompensasyon bilang resulta ng naturang paglabag:
1.2.2 Kung na-verify ng Platform ang mga sumusunod na espesyal na kalagayan, magkakaroon kami ng karapatang awtomatikong kaltasan ang iyong Security Deposit nang buo:
(1) May makatwirang katibayan ang Platform para patunayang direktang nakibahagi o tumulong ang Advertiser sa pandaraya, money laundering, o iba pang ilegal at kriminal na aktibidad;
(2) Napag-alamang nauugnay ang Merchant sa mga insidente ng pandaraya at money laundering kapag nagsasagawa ng mga cross-platform na transaksyon sa iba pang platform;
(3) Napag-alamang naglilipat ang Merchant ng mga ilegal na asset, tulad ng mga ninakaw na pondo, papunta sa platform na ito.
(4) Dahil sa ginawang pagbabayad ng Merchant, na-freeze ang tumatanggap na account ng isang user, at noong pinoproseso ang pag-verify, napag-alamang sangkot ang Advertiser sa mapanlokong gawi na pagbibigay ng mga pekeng materyal para sa sertipikasyon.
(5) Dahil sa ginawang pagbabayad ng Merchant, na-freeze ang tumatanggap na account ng mga user, at ayaw makipagtulungan ng Merchant para malutas ang isyu.
(6) Maraming beses nang na-freeze ang mga account sa pagtanggap at pagbabayad ng Merchant, pero wala sa mga ito ang naiulat sa Platform ayon sa kinakailangan; o na-freeze ang mga account sa pagtanggap at pagbabayad ng Advertiser, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa iba pang user ng Platform.  
Mga Kaugnay na Artikulo
Mga Alituntunin para sa P2P Merchant ng Binance