Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Deposito ng Crypto

Paano Bawiin ang Deposito na Hindi Pa Dumarating Gamit ang Sariling Sikap na Pagbawi

Binance
2021-06-10 02:12
Kung hindi pa dumarating ang nadeposito mong mga pondo sa iyong account sa Binance account, puwede kang mag-apply para sa sariling sikap na pagbawi para makuha ang mga pondo.
Basahing mabuti bago isumite ang iyong aplikasyon o hindi ka matutulungan ng Binance.

1. Anong klaseng mga transaksyon ang kwalipikado para sa sariling sikap na pagbawi?

Ang transaksyon ay isang pagdeposito sa iyong account

Puwede ka lang humiling ng sariling sikap na pagbawi para sa crypto na idineposito sa iyong sariling account sa Binance.
Magsumite lang ng mga aplikasyon para sa mga transaksyong minarkahang “nakumpirma/matagumpay” sa blockchain. Hindi ka namin matutulungan kung minarkahang “nakabinbin” o “hindi naisagawa” ang transaksyon. Kung minarkahang “nakumpirma/matagumpay” ang transaksyon, mag-click dito para tingnan ang status ng transaksyon gamit ang iyong TxID/TxHash. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Paano Ko Mahahanap ang Aking ID ng Transaksyon (TxID).
Kung ang transaksyon mo ay "nakabinbin" o "hindi naisagawa", tingnan kung tama ang address ng deposito na inilagay mo at kung congested ang network sa ngayon.
Para sa ilang token o blockchain, kailangan mong maglagay ng katumbas na tag o memo (tulad ng BNB at BEP2) bago ka matagumpay na makapagdeposito ng mga pondo. Tiyaking tama ang tag o memo na inilagay mo.
Sa ganitong sitwasyon, puwede kang mag-apply para sa pagbawi rito. Para sa higit pang impormasyon, sumangguni sa Gabay para sa Sariling Sikap na Pagbawi Kung Mali ang Nailagay na tag/Nalimutan ang tag para sa Deposito.
 • Mga transaksyon ng pag-withdraw
  • Kung maling address ng pag-withdraw ang nailagay mo at ang iyong mga pondo ay na-withdraw na mula sa iyong account sa Binance, hindi ka na namin matutulungan.
 • Ikaw ang nagpadala (ibig sabihin, nagdeposito ka ng mga pondo sa account ng ibang user at hindi pa ito dumarating);
 • Ang address ng deposito ay isang address ng kontrata na hindi sinusuportahan ng Pioneer Burn Program ng BNB;
 • Nag-a-apply ka sa ngalan ng ibang tao.
Kung nakakatugon lahat ang idinepositong token, destinasyong address ng kontrata, at halaga ng deposito sa mga kondisyong nakasaad sa Pioneer Burn Program ng BNB, makakatulong kami, kung hindi, tatanggihan ang isinumite mo. Para sa higit pang detalye, sumangguni sa Anunsyo ng Pioneer Burn Program ng BNB.
Kung kwalipikado ang iyong transaksyon para sa sariling sikap na pagbawi at hindi pa dumarating ang iyong mga pondo pagkatapos ng 1 oras, punan ang aplikasyon para sa sariling sikap na pagbawi para mabawi ang iyong mga pondo.

2. Paano gamitin ang sariling sikap na pagbawi?

2.1 Mag-log in sa iyong account sa Binance at bisitahin ang link na ito. Ilagay ang mga detalye ng iyong deposito at i-click ang [Isumite].
Para masiguro na tama ang impormasyong inilagay mo, kopyahin at i-paste ang address ng deposito at TxID/TxHash.
 • Coin
Puwede mong gamitin ang function na paghahanap para mahanap ang coin na gusto mong mabawi. Ilagay ang kumpletong simbolo ng ticker ng coin (ibig sabihin, “sUSD” sa halip na “USD”) para maiwasan ang pagkalito. Kung hindi mo mahanap ang idineposito mong coin, i-click ang [Kumpirmahin] para mag-save.
 • Network/Address ng Deposito
Punan ang impormasyon ng Network at Address ayon sa kung ano ang nakikita sa page ng blockchain. Para sa address ng deposito, sumangguni sa "papunta sa address na" (posibleng itong ipakita bilang "Address ng destinasyon", "Tatanggap", o iba pang katulad na paglalarawan sa ilang blockchain).
 • Halaga ng Deposito
  • Pakilagay ang eksaktong halaga ng dineposito.
  • Nakakasuporta kami ng hanggang 8 decimal place. Puwede mo nang hindi ilagay ang mga decimal pagkatapos niyon.
  • Alisin ang lahat ng separator.
 • TxID/TxHash
Ang TxID/TxHash ay isang numero ng pagkakakilanlan na naglalagay ng label sa bawat transaksyon sa blockchain. Siguraduhin na ang tamang TxID ang kokopyahin mo.
2.2 Kumpirmahin ang mga detalye ng iyong aplikasyon at i-click ang [Isumite].
2.3 Puwede mong tingnan ang status ng aplikasyon sa [Mga Rekord ng Aplikasyon].
2.4 Posibleng kailanganin mong magsumite ng karagdagang impormasyon para sa aplikasyon. I-click ang [Mag-upload ng Mga File].
May bayad na sisingilin sa pagproseso ng pagbawi. Ilagay ang address kung saan mo gustong ilagay ang mga pondong babawiin at ang tag o memo kung nangangailangan nito ang iyong address.
Posible mo ring kailanganing mag-upload ng isang video bilang pruweba sa pagiging tunay ng deposito. Sundin ang mga tagubilin sa screen para sa pag-rekord ng iyong video.
*Kung ang deposito ay pagbabalik ng na-withdraw mula sa ibang platfrom, magbigay ng mga rekord sa pagitan mo at ng platform kasama ang TxID.

3. Mga Madalas na Itanong

Ang address na inilagay mo ay dapat ang address ng iyong Binance Wallet o isang address ng Binance Hot Wallet. Kung hindi tinanggap ng system ang iyong aplikasyon, suriin kung:
 • Ang transaksyon na gusto mong mabawi ay isang transaksyon ng pag-withdraw;
 • Ikaw ang nagpadala ng transaksyong ito (ibig sabihin, nagdeposito ka ng mga pondo sa account ng ibang user at hindi pa ito dumarating);
 • Ang address ng deposito ay isang address ng kontrata na hindi sinusuportahan ng Pioneer Burn Program ng BNB;
 • Nag-a-apply ka sa ngalan ng ibang tao.
Hindi mababawi ang mga uri ng mga transaksyon na nakalista sa itaas sa pamamagitan ng sariling sikap na pagbawi. Makipag-ugnayan sa Suporta ng Binance para sa tulong.
Mangongolekta lang ng bayarin kung matagumpay ang pagbawi. Puwede mong tingnan ang halaga ng bayad sa ilalim ng iyong aplikasyon sa [Mga Rekord ng Aplikasyon].
Narito ang ilang karaniwang dahilan:
 • Mali ang inilagay mong TxID/TxHash o address. Kung hindi tugma ang iyong TxID/TxHash at address, hindi namin masusuri ang transaksyon sa blockchain. Kaya, inirerekomenda namin na direkta mong kopyahin at i-paste ang TxID/TxHash at address sa halip na ilagay ang mga ito nang manu-mano.
 • Ang halaga ng deposito na inilagay mo ay hindi tugma sa rekord ng blockchain.
 • Ang transaksyong sinusubukan mong bawiin ay dumating na bago o habang nasa proseso ng pagbawi. Huwag nang isumite ulit ang iyong aplikasyon. Suriin din kung dumating na ang deposito bago ka mag-apply.
 • Ang iyong transaksyon ay hindi pa nakukumpirma at hindi mahanap sa blockchain. Tiyaking ang status ng transaksyon ay "nakumpirma/matagumpay" at nakikita mo ang mga detalye ng nakumpletong transaksyon sa blockchain explorer.
 • Ang ipinapakitang halaga ng transaksyon ay "0" sa blockchain. Hindi ka namin matutulungan sa sitwasyong ito.
 • Ang transaksyong sinusubukan mong isumite ay hindi nauugnay sa pagbawi ng deposito (ibig sabihin, nauugnay sa mga pag-withdraw, fiat, o account).
 • Nagdeposito ka ng mga token sa isang address ng kontrata, pero hindi nakakatugon ang token, address ng kontrata, o halaga ng deposito sa mga kondisyong nakasaad sa Pioneer Burn Program ng BNB.
Mga Kaugnay na Artikulo
Paano Magdeposito ng Crypto sa Binance