Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Finance
Mining
Earnings

How to Check My Mining Earnings

Binance
2020-03-24 11:40
Binance Pool settlement period is from UTC 00:00 AM to UTC 24:00 PM.
Daily mining income will be settled from UTC 02:00 AM to 10:00 AM. After the settlement is complete,mining income will be directly sent to the user's Binance Pool wallet.
Users could check the daily income records at Binance Pool [Earnings] page, or go to [Wallet-Pool] to transfer to the spot wallet for trading or withdrawal.
Mga Kaugnay na Artikulo
How to Calculate Mining Earnings