Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Loan sa Crypto

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
Mga Loan sa Crypto
Gift Card
Binance Pay
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Binance Convert
NFT
VIP

Kasunduan sa Serbisyo sa Pautang ng Binance

2021-10-20 01:24
Binubuo nitong Kasunduan sa Serbisyo sa Pautang ng Binance (ang “Kasunduan”) ang isang bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance (ang “Mga Tuntunin ng Paggamit”). Maliban na lang kung may ibang nabanggit dito, tinukoy sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ang mga kahulugan ng mga terminong gagamitin dito at ang mga usaping hindi hayagang binanggit dito ay mapapailalim sa mga probisyon sa Mga Tuntunin ng Paggamit.
Ang Kasunduan ay isang kontratang ginawa at pinasok ng at sa pagitan ng mga operator at user ng Binance sa mga usaping tulad ng pagbibigay ng Binance ng serbisyo sa pautang sa mga user (ang “Serbisyo”) at paniningil ng kaugnay na bayarin. Iniaalok ng Binance ang Serbisyo para matugunan ang pangangailangan ng Mga User para sa paghawak at paggamit ng partikular na digital currency at iba pang digital asset, at hinihiling nito sa mga user na magbigay ng mga kaugnay na margin ng digital asset (ang “pledged asset”) bilang kinakailangan para sa pautang. Para maging mas madali, tumutukoy ang “kami,” “namin,” o “amin” sa Binance at sa mga operator ng Binance, at tumutukoy ang “ikaw,” “mo,” o “iyo” sa isang indibidwal na user na gagamit sa Serbisyo at papasok sa Kasunduan. Sinumang nasa mga bansang tulad ng Congo, Iraq, Iran, North Korea, Syria, Sudan, South Sudan, Zimbabwe, Cuba, Crimea, Malaysia, Ontario, United States at mga teritoryo nito (kasama na ang American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, at United States Virgin Islands) ay pinagbabawalang gamitin ang Mga Serbisyong iniaalok ng website na ito.
Basahin nang mabuti ang buong Kasunduan at gamitin lang ang Serbisyo pagkatapos mo itong mabasa nang buo at maunawaan nang buo. Ang ibig sabihin ng paggamit mo ng anumang serbisyong ibinibigay ng platform ng pautang ng Binance ay alam mo, nauunawaan mo, at sinasang-ayunan mo ang lahat ng tuntunin nito at ang lahat ng tuntunin ng Mga Tuntunin ng Paggamit, kasama na ang anumang pagbabago at update sa Kasunduan na gagawin namin anumang oras.
I. Babala sa Panganib:
Magkakaroon ng malalaking panganib sa transaksyon para sa iyo kapag ginamit mo ang Serbisyo. Para matulungan kang maunawaan nang mas mabuti ang mga kaugnay na panganib, basahin nang mabuti ang sumusunod na babala sa panganib.
1.1 Mga Panganib sa Mga Digital Asset at Transaksyon:
Ang merkado ng digital asset ay isang bagong-bago at hindi pa kumpirmadong merkado. Sa kasalukuyan, maraming gamit para sa mga speculator sa merkado ng digital asset, habang kaunti lang ang mga pang-retail at komersyal na gamit. Malaki ang mga panganib ng pag-trade sa mga digital asset. Hindi tumitigil sa buong araw ang mga transaksyon, walang limitasyon sa mga kita at pagkalugi, at puwedeng magkaroon ng malalaking pagbabago-bago ang mga presyo dahil sa impluwensya ng mga market maker, speculator, at patakaran ng pamahalaan ng mga bansa. Dapat mong maunawaan at dapat kang sumang-ayon na puwedeng humantong sa pagkawala ng ilan o lahat ng iyong asset ang pamumuhunan at mga transaksyon ng mga digital asset. Samakatuwid, dapat mong tukuyin ang gamit ng mga digital asset at ang halaga ng mga transaksyon ng digital asset ayon sa antas ng pagkalugi na makakayanan mo, at ikaw lang ang mananagot sa anumang mawawalang pera dahil dito.
1.2 Mga Panganib sa Mga Batas, Regulasyon, at Patakaran ng Mga Bansa:
Dahil sa paggawa o pagbabago ng mga kaugnay na batas, regulasyon, at patakaran ng iba't ibang bansa, posibleng masuspinde o ipagbawal ang mga transaksyon ng digital asset sa mga partikular na bansa anumang oras. Dapat mong maunawaan at dapat kang sumang-ayon na ikaw lang ang mananagot sa lahat ng panganib, pagkalugi, o kahihinatnang idudulot nito.
1.3 Mga Panganib sa Privacy:
Para makasunod sa mga pandaigdigang pamantayan sa pagkontrol sa industriya, at mga utos ng pamahalaan tungkol sa anti-money laundering (AML), know your customer (KYC), at counter-terrorism financing (CTF), susundin namin ang mga kinakailangan ng mga pamahalaan o may kakayahang awtoridad ng mga bansa na magbigay ng kaugnay na impormasyon tungkol sa iyo kung ang mga pamahalaan o may kakayahang awtoridad ay magpapakita ng kaugnay na dokumento ng imbestigasyon na nag-aatas sa aming makipagtulungan sa imbestigasyon ng impormasyon ng account, mga asset, o data ng transaksyon mo sa aming platform. Ikaw lang ang mananagot sa anumang pagkalantad ng data ng privacy o pagkawala ng asset na idudulot noon. Puwede kang sumangguni sa aming Patakaran sa Privacy para sa mga detalye.
1.4 Mga Panganib sa Impormasyon at Merkado:
Dahil sa novelty at volatility ng mga transaksyon ng digital asset, iminumungkahi naming humingi ka ng propesyonal na gabay at tulong kung mayroon kang anumang tanong bago ka magsagawa ng transaksyon. Gayunpaman, hindi ka namin direktang bibigyan ng anumang suhestyon sa mga transaksyon o pamumuhunan. Dapat mong maunawaan at dapat kang sumang-ayon na ang anumang tulong, impormasyon, o suhestyon sa pamumuhunan na nakuha o makukuha mo sa sinumang third party ay walang kinalaman sa amin, at ikaw lang ang mananagot sa lahat ng panganib, pagkalugi, o kahihinatnang idudulot noon.
1.5 Mga Panganib sa Internet at Teknolohiya:
Hindi namin magagarantiyahan na ang lahat ng impormasyon, data, program, at iba pang bagay na nasa Serbisyo at mga kaugnay na digital asset at pledged asset ay walang panghihimasok at pinsala mula sa anumang nakakapinsalang programa gaya ng mga virus o Trojan horse. Dagdag pa rito, hindi namin makokontrol ang availability at stability ng Internet. May mga likas na panganib sa paggamit ng Internet para sa paggawa ng mga transaksyon, kasama na ang pero hindi limitado sa mga pagkaantala o pagpalya ng software, hardware, o mga link sa Internet, pagpalya ng computer system, at iba pang posibleng salik na force majeure na posibleng humantong sa mga pagkaantala, pagsususpinde, paghinto, o pagbabago sa performance ng Serbisyo. Dapat mong maunawaan at dapat kang sumang-ayon na personal mong desisyon ang mag-log in at gamitin ang Serbisyo o i-download at gamitin ang anumang na-download na impormasyon, data, at program, at mga pledged digital asset. Hindi namin kontrolado ang stability ng pag-log in sa server, access sa web page o application, o transaksyon sa network, kustodiya ng mga digital asset, atbp. Ikaw lang ang mananagot sa lahat ng panganib, pagkalugi, o kahihinatnang dulot ng mga salik sa itaas.
1.6 Mga Panganib ng pakikilahok sa Serbisyo sa Pautang at Serbisyo sa Pag-stake nang sabay:
Puwedeng gamitin ng user ang Serbisyo sa Pautang ng Binance sa pamamagitan ng kanyang account sa Binance, at puwede rin siyang makilahok sa Mga Serbisyo sa Pag-stake na available sa platform ng Binance gamit ang mga digital asset na hiniram doon. Tandaan na ang pakikilahok at paggamit sa mga nasabing serbisyo ay mga personal at boluntaryong pagkilos ng nasabing user, at sumasang-ayon kang managot para sa iyo at sa aming panganib, mga sagutin, mga kahihinatnan, at/o mga pagkalugi na magmumula sa nasabing pakikilahok o paggamit sa mga nasabing serbisyo. Nang walang paghuhusga sa nabanggit, kinukumpirma mo na alam na alam mo at nauunawaan mo nang mabuti na may malalaking panganib kaugnay ng pakikilahok sa Serbisyo sa Pautang at/o Serbisyo sa Pag-stake, at puwedeng mawala sa iyo ang lahat ng digital asset na kasama sa kaugnay na transaksyon bilang resulta nito; dagdag pa rito, puwede ka ring managot at magbigay-danyos sa lahat ng pagkaluging matatamo ng platform ng Binance mula roon. Kami ay HINDI MANANAGOT sa lahat ng nasabing panganib, pagkalugi, kahihinatnan, at/o sagutin. Kung magtatamo ang platform ng Binance ng mga pagkalugi o aako ito ng anumang sagutin dahil sa pagbibigay ng Serbisyo sa Pautang at/o Mga Serbisyo sa Pag-stake na ito, sumasang-ayon ka na babayaran mo kami ng danyos kaugnay ng lahat ng pagkaluging tinamo namin, at ikaw lang ang aako sa lahat ng nasabing pagkalugi at nasabing sagutin, at papahintulutan mo kaming magpatupad ng anupamang remedyong posibleng ituring naming kinakailangan o mapapakinabangan (kasama nang walang limitasyon, ang pag-freeze o pag-set off ng nasabing halaga ng digital asset na pinapanatili sa iyong account sa Binance o iba pang account).
1.7 Mga Panganib sa Force Majeure:
Ikaw lang ang mananagot sa anuman at lahat ng panganib, pagkalugi, o kahihinatnang dulot ng mga pagsususpinde, pagkaantala, o pagwawakas ng Serbisyo na dulot ng anumang equipment o system maintenance, pagkawala ng kuryente, masamang lagay ng panahon, epidemya, aksidente, pampulitikang aktibidad, digmaan, pagkilos ng pamahalaan, utos ng hukuman o administrasyon, at iba pang pagkilos na hindi namin kontrolado o kayang gawin, o sa mga dahilan ng third party.
1.8 Iba pang Panganib:
1.8.1 Dapat mong maunawaan at dapat kang sumang-ayon na may karapatan kaming pamahalaan ang iyong buong account sa Binance at mga pledged asset na ginamit para buksan ang Serbisyo habang ibinibigay ang Serbisyo, at magkakaroon kami ng karapatan (pero hindi ng obligasyon) na gumawa ng mga sapilitang hakbang sa pagsasara ng posisyon sa ilang partikular na sitwasyon, at ikaw lang ang mananagot sa anumang mawawalang pera dahil sa mga nasabing hakbang.
1.8.2 Kung lalabag ka sa Kasunduan ayon lang sa aming paghuhusga, o ilegal ang Serbisyo o ang paggamit mo sa Serbisyo sa ilalim ng mga batas at regulasyon ng iyong hurisdiksyon, magkakaroon kami ng karapatang suspindihin o wakasan ang paggamit mo sa Serbisyo o mga kaugnay na transaksyon ng digital asset anumang oras, at ikaw lang ang mananagot sa lahat ng panganib, pagkalugi, o kahihinatnang dulot ng mga salik sa itaas.
1.9 Dapat mong maunawaan at dapat kang sumang-ayon na boluntaryong pagkilos ang iyong pagkilos na paghiram nang may pledge sa aming platform. Dapat mong pag-isipan nang mabuti at gamitan ng malinaw na paghuhusga ang pagsusuri sa iyong pampinansyal na sitwasyon at ang mga panganib na nabanggit sa itaas at ang paggawa ng anumang desisyon tungkol sa paggamit sa Serbisyo. Hindi maililista ng babala sa panganib dito ang lahat ng kasalukuyan o potensyal na panganib ng Serbisyo. Hindi kami aako ng anumang responsibilidad sa anupamang panganib at masamang kahihinatnang hindi dulot ng aming matinding kapabayaan.
II. Mga Tuntunin ng Paggamit ng Serbisyo
Kapag ginamit mo ang Serbisyo, ibig sabihin, nabasa mo na at sinasang-ayunan mo ang mga sumusunod na Tuntunin ng Paggamit ng Serbisyo:
2.1 Pagbubukas at Pamamahala sa Pledge Account
2.1.1 Pag-verify: Bago gamitin ang Serbisyo, dapat mong matugunan ang mga kondisyon ng kwalipikadong user na tinukoy sa Mga Tuntunin ng Paggamit at mga makatuwirang kondisyong hiwalay naming hihilinging matugunan mo alinsunod sa mga kaugnay na batas (kasama na ang pero hindi limitado sa mga pandaigdigan o panrehiyong pamantayan o patakaran tungkol sa know your customer (KYC), anti-money laundering, at counter-terrorism financing), at kumpletuhin ang anumang proseso ng pag-verify na hihilingin namin. Kasama sa impormasyong posibleng kailangang ibigay pero hindi ito limitado sa iyong pangalan, numero ng telepono, e-mail account, sertipiko ng pagkakakilanlan, iba pang numero ng social media account, at sertipiko ng mga pinagmulan ng digital asset. Bukod pa sa pagbibigay ng nasabing impormasyon, dapat kang sumang-ayong pahintulutan kaming magtanong tungkol sa nasabing impormasyon at iba pang kaugnay na impormasyon nang direkta o hindi direkta (sa pamamagitan ng third party) para ma-verify ang mga kaugnay na nilalaman. Posibleng umasa ang Serbisyo sa impormasyong papahintulutan mo. Dapat mong siguraduhin na tumpak at totoo ang impormasyong ibibigay mo. Dapat mong i-update agad ang iyong impormasyon kapag may anumang pagbabagong ginawa sa ibinigay mong impormasyon. Kung malalaman namin na ang ibinigay mong impormasyon ay mali, hindi totoo, hindi tumpak, kulang, o mapanlinlang, magkakaroon kami ng karapatang sabihan kang itama o direktang i-delete ang kaugnay na maling impormasyon at suspindihin o wakasan ang ilang bahagi ng Serbisyo o ang kabuuan nito, depende sa sitwasyon. Ikaw lang ang mananagot sa mga pagkaluging idudulot nito.
2.1.2 Pag-set up ng Account: Pagkatapos ng paunang pag-verify at pagsusuri, magagamit mo ang iyong account sa Binance para masimulan mong gamitin agad ang Serbisyo. Responsibilidad mong itabi nang maayos ang numero at password ng iyong pledge account sa Binance, at ikaw lang ang mananagot sa mga aktibidad at pangyayaring magaganap bilang resulta ng paggamit mo sa iyong pledge account sa Binance maliban na lang kung may ibang nabanggit dito.
2.1.3 Mga Kinakailangan para sa Paggamit ng Pledge: Kung walang pahintulot o awtorisasyon namin, ang nagrehistro lang ng account ang dapat gumamit sa iyong pledge account sa Binance, at hindi mo dapat ibigay, ipahiram, parentahan, ilipat, o ihatid ang iyong pledge account para magamit ng third party. Nakalaan sa amin ang karapatang suspindihin, i-freeze, o kanselahin ang paggamit sa iyong pledge account ng mga taong hindi siyang nagrehistro ng account. Kung may pinaghihinalaan o mapag-aalaman kang walang pahintulot na paggamit sa iyong username at password, dapat mo kaming abisuhan agad. Hindi kami aako ng anumang sagutin sa anumang pagkawala o pinsalang magmumula sa paggamit mo o ng sinumang third party sa iyong pledge account, mayroon man o walang pahintulot mo.
2.1.4 Seguridad ng Account: Nakatuon kaming panatilihin ang seguridad ng mga pledged asset at nagpatupad kami ng mga hakbang para sa proteksyon na naaayon sa mga pamantayan ng industriya para sa Serbisyo. Gayunpaman, posibleng magdulot ng mga panganib ang mga pagkilos ng mga indibidwal na user. Sumasang-ayon kang ituturing mong kumpidensyal na impormasyon ang iyong mga kredensyal sa pag-access (gaya ng username at password), at hindi mo ihahayag ang nasabing impormasyon sa sinumang third party. Sumasang-ayon ka ring ikaw lang ang may responsibilidad na gumawa ng mga kinakailangang panseguridad na hakbang para protektahan ang seguridad ng sarili mong pledge account at personal na impormasyon. Kung magbubukas ka ng sub-account ng pledge account sa Binance at papahintulutan mo ang isang third party na patakbuhin ito nang may pahintulot namin, magiging responsibilidad mo ang lahat ng pagpapatakbo at resulta ng sub-account na gagamitin ng third party.
2.1.5 Mga Kinakailangan para sa Mga Pledged Fund at Pautang: Kinukumpirma mo na sisiguraduhin mong legal at nakakasunod ang mga source ng iyong mga pledged asset kapag ginagamit mo ang Serbisyo, at naaayon ang paggamit sa iyong pautang sa Mga Tuntunin ng Paggamit at mga kaugnay na batas at regulasyon.
2.2 Pagbabayad ng Pautang at Mga Pledged Asset
2.2.1 Bago gamitin ang Serbisyo, basahin nang mabuti ang Paano Gamitin ang Binance Loans at Ano ang Binance Loans at Mga Madalas Itanong. Dapat mong maunawaan at dapat kang sumang-ayon sa mga partikular na panuntunan sa pagpapatakbo na nauugnay sa Serbisyo, kasama na ang pero hindi limitado sa rate ng pledge, sumasaklaw na rate ng pledge, rate ng pledge sa sapilitang pagsasara ng posisyon, rate ng interes, presyo sa sapilitang pagsasara ng posisyon, atbp.
2.2.2 Kapag ginagamit ang Serbisyo, dapat kang maglipat ng ilang partikular na uri at ilang pledged asset sa iyong pledge account bilang pledge. Pagkatapos kumpirmahing nakumpleto na ang mga pamamaraan ng pagbabayad, magpapahiram kami sa iyo ng ilang partikular na uri at ilang currency, na ituturing na awtomatikong pagkumpleto sa serbisyo sa pautang.
2.2.3 Maliban na lang kung may ibang nabanggit dito o sa Mga Tuntunin ng Paggamit, malaya mong mapipili ang tagal para sa bawat paggamit sa serbisyo sa pautang, pero hindi dapat lumampas sa [180] araw ang maximum na tagal. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na kung mas matagal ang pautang, posibleng mas mataas ang mga interes at kaugnay na bayaring dapat bayaran alinsunod dito.
2.2.4 Sumasang-ayon ka na, maliban kung may iba kaming sinang-ayunan o na-exempt, hindi mo dapat i-withdraw ang anumang pledged asset mula sa pledge account bago mo isauli ang pautang at bayaran ang mga kaugnay na kita at gastusin. Gayunpaman, puwede kang maglipat ng mga karagdagang pledged asset sa pledge account sa sarili mong pagpapasya para mabawasan ang panganib ng paggamit sa Serbisyo (gaya ng panganib na maisara).
2.3 Ang Aming Mga Karapatan
2.3.1 Karapatang maningil ng mga interes at bayarin: Ayon sa mga kaugnay na panuntunang na-publish namin, may karapatan kaming singilin ang mga interes at/o kaugnay na bayaring nabuo sa oras na gamitin mo ang Serbisyo bilang pagsasaalang-alang sa paggamit mo sa Serbisyo. Sumasang-ayon ka at kinukumpirma mong babayaran mo ang mga nabanggit na interes at/o bayarin alinsunod sa mga kinakailangang inanunsyo namin.
2.3.2 Karapatang magpatupad ng mga hakbang sa pagkontrol sa panganib: Kapag nagbago ang presyo dahil sa mga pagbabago-bago ng merkado sa proseso ng pautang, at kapag natukoy namin na may panganib batay sa pagbabago sa real-time na rate ng margin, nakalaan sa amin ang karapatang magpatupad ng mga hakbang sa pagkontrol sa panganib gaya ng pagsasara ng mga posisyon sa mga pledged asset, at sinasang-ayunan at tinatanggap mo ang mga pangwakas na resulta ng pagproseso nang walang kondisyon.
Para sa layunin ng Kasunduan, tumutukoy ang “pagsasara ng posisyon” sa karapatan naming isaayos ang pagbebenta o diskwentuhan ang mga pledged asset sa isang partikular na presyo (kasama na ang pag-dispose sa pamamagitan ng mga channel ng transaksyon ng currency o channel ng transaksyon ng fiat currency) at bigyan ng priyoridad ang paggamit sa mga makukuha sa pag-dispose ng mga pledged asset bilang kompensasyon hanggang sa halagang katumbas ng prinsipal, mga interes, at iba pang mababayarang gastusin ng digital currency. Magpa-publish kami ng mga detalyadong panuntunan at regulasyon sa pagsasara ng posisyon at iba pang hakbang sa pagkontrol sa panganib sa Paano Gamitin ang Binance Loans.
Habang isinasagawa ang maintenance ng platform ng Binance, sumasang-ayon ka na magiging responsibilidad mong pamahalaan ang iyong mga pledged asset kapag nagkaroon ng panganib ayon sa matutukoy namin, kasama na ang pero hindi limitado sa pagsasara ng posisyon at pagbabayad ng prinsipal, mga interes, at kaugnay na gastusin ng pautang sa amin. Kung hindi pa rin mababawi ang lahat ng pagkaluging natamo sa pagbibigay sa iyo ng Serbisyo sa pamamagitan ng mga hakbang sa pagkontrol sa panganib (gaya ng pagsasara ng posisyon) na gagawin namin, nakalaan sa amin ang karapatang gumawa ng iba pang hakbang na panremedyo (kasama na ang pero hindi limitado sa pag-freeze at pagbabawas ng mga digital asset sa iyong account sa Binance at iba pang account) at ang karapatang imbestigahan pa ang iyong mga legal na sagutin.
2.3.3 Karapatang mag-isyu ng mga abiso: Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na sa proseso ng paggamit sa Serbisyo, may karapatan kami (pero wala kaming obligasyon) na mag-isyu sa iyo ng iba't ibang abiso (gaya ng mga maagang abiso ng babala at abiso ng pagsasara ng posisyon) sa SMS, mga email, o mga mensahe sa client sa ilang partikular na sitwasyon (kasama na ang pero hindi limitado sa sitwasyong matutukoy naming may panganib).
2.4 Pagsususpinde o Pagwawakas ng Serbisyo
Nakalaan sa amin ang karapatang suspindihin o wakasan ang pagbibigay ng serbisyo sa pautang para sa iyo anumang oras kapag sa tingin namin ay kinakailangan o makatuwiran ito. Sumasang-ayon ka na, hanggang sa sagad na pinapahintulutan ng batas, hindi namin kailangang umako ng anumang legal na sagutin sa iyo dahil dito.
III. Iba pa
3.1 Mga Pagbabago
Isasaayos namin paminsan-minsan ang Kasunduan at mga kaugnay na panuntunan sa negosyo sa Binance alinsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon o na sa tingin namin ay kinakailangan o makatuwiran. Regular mong susuriin ang Kasunduan at mga kaugnay na panuntunan sa negosyo ng Binance at mananatili kang alerto sa mga pagbabago. Kung hindi ka sang-ayon sa mga binagong nilalaman, dapat mong ihinto agad ang paggamit sa Serbisyo, bayaran ang hiniram na digital currency, at bayaran ang mga hindi pa nababayarang interes at gastusin. Pagkatapos ma-release ang na-update na bersyon ng Kasunduan at mga kaugnay na panuntunan sa negosyo ng Binance, ang patuloy mong paggamit sa Serbisyo ay ituturing na pagsang-ayon mo sa mga na-update na nilalaman at pagsang-ayon mong sumunod sa mga na-update na tuntunin at kaugnay na panuntunan sa negosyo ng Binance.
3.2 Wika
Ingles ang wika ng Kasunduan. Para mas madali itong maintindihan ng mga user, ang Kasunduan ay puwedeng isalin sa iba't ibang wika. Kung sakaling may pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang bersyon ng wika, ang bersyong Ingles ang mananaig. Maliban sa bersyong Ingles, sanggunian lang ang iba pang bersyon ng wika.
3.3 Makipag-ugnayan sa Amin
Kung mayroon kang anumang tanong o alalahanin tungkol sa Kasunduan o sa Serbisyo, o kung gusto mong magsumite ng anumang kahilingan batay sa Kasunduan, sumangguni sa aming mga FAQ at makipag-ugnayan sa amin sa aming page ng suporta.