Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Binance Futures

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures
Strategy Trading
Mga USDⓈ-M Futures Contract
Mga COIN-M Futures Contract
Gabay sa Futures
Hedge Mode
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
Index
Trading Rules
Mga Option
Leveraged Token
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Introduksyon sa Mga Rate ng Pagpopondo sa Binance Futures

2021-05-19 08:47

1. Ano ang Rate ng Pagpopondo?

Ang mga rate ng pagpopondo ay mga pana-panahong pagbabayad na ibinibigay sa mga long o short trader, na kinakalkula batay sa pagkakaiba sa pagitan ng mga perpetual contract price at mga spot price. Kapag bullish ang merkado, positibo ang rate ng pagpopondo at malamang na tumaas ito sa paglipas ng panahon. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga trader na long sa isang perpetual contract ay magbibigay ng bayad sa pagpopondo sa mga trader sa kabilang panig. Sa kabaliktaran, magiging negatibo ang rate ng pagpopondo kapag bearish ang merkado, kung saan ang mga trader na short sa isang perpetual contract ay magbibigay ng bayad sa pagpopondo sa mga long trader.

2. Bakit mahalaga ang Rate ng Pagpopondo?

Pangunahing ginagamit ang rate ng pagpopondo para puwersahin ang pagtatagpo ng mga presyo sa pagitan ng perpetual contract at ng pinagbabatayang asset.
Hindi tulad ng tradisyonal na futures, walang petsa ng pag-expire ang mga perpetual contract. Puwedeng humawak ng mga posisyon ang mga trader habambuhay hangga't hindi sila nali-liquidate, kaya naman ang pag-trade ng mga perpetual contract ay katulad na katulad ng spot trading.
Dahil dito, gumawa ang mga palitan ng crypto ng isang mekanismo para matiyak na katumbas ng mga perpetual contract price ang index, na kilala bilang Rate ng Pagpopondo.

3. Paano kinakalkula ang Mga Rate ng Pagpopondo sa Binance?

Kinakalkula ang mga rate ng pagpopondo gamit ang sumusunod na formula:
Halaga ng Pagpopondo = Nominal Value ng Mga Posisyon × Rate ng Pagpopondo
(Nominal Value ng Mga Posisyon = Mark Price x Laki ng Kontrata)
Tandaan na walang sinisingil na bayarin ang Binance para sa mga paglilipat ng rate ng pagpopondo dahil direktang inililipat ang bayarin sa pagpopondo sa pagitan ng mga trader.
Nangyayari ang mga pagbabayad ng pagpopondo bawat 8 oras nang 00:00 UTC; 08:00 UTC, at 16:00 UTC para sa lahat ng perpetual contract sa Binance Futures. May pananagutan lang ang mga trader na magbayad para sa pagpopondo sa anumang direksyon kung mayroon silang mga bukas na posisyon sa mga paunang tinukoy na oras ng pagpopondo. Kung walang posisyon ang mga trader, hindi sila mananagot para sa anumang pagpopondo. Higit pa rito, ang mga trader na magsasara ng mga posisyon nila bago ang oras ng pagpopondo ay hindi magbabayad o makakatanggap ng anumang pagpopondo.
May 15 segundong pagkakaiba sa aktwal na oras ng transaksyon ng bayad sa pagpopondo. Halimbawa, kapag nagbukas ng posisyon ang isang trader nang 08:00:05 UTC, puwede pa ring mailapat sa trader ang bayad sa pagpopondo (puwede siyang pagbayarin o makatanggap ng bayad sa pagpopondo).
Puwede mong tingnan ang Mga Rate ng Pagpopondo at ang isang countdown timer hanggang sa susunod na pagpopondo sa interface ng Binance Futures sa itaas ng candlestick chart:
Tandaan na ang rate ng pagpopondo rito ay kumakatawan sa pagtatantya sa nakalipas na 8 oras ng premium index. Halimbawa, sa 09:00 UTC, gumagamit ang kalkulasyon ng rate ng pagpopondo ng dataset ng premium index mula 01:00 hanggang 09:00 (sa halip na mula 08:00 hanggang 09:00).

4. Ano ang tumutukoy sa mga Rate ng Pagpopondo?

May dalawang bahagi ang mga Rate ng Pagpopondo: ang Rate ng Interes at ang Premium. Ang Premium ang dahilan kung bakit magtatagpo ang presyo ng perpetual contract at ang presyo ng pinagbabatayang asset.
Gumagamit ang Binance ng hindi nagbabagong Rate ng Interes, sa pagpapalagay na ang paghawak sa katumbas na cash ay magbabalik ng mas mataas na interes kumpara sa katumbas na BTC. Bilang default, nakatakda ang pagkakaiba sa 0.03% bawat araw (0.01% bawat agwat ng pagpopondo dahil nangyayari ang pagpopondo bawat 8 oras) at puwede itong magbago depende sa mga kondisyon sa merkado, gaya ng Rate ng Mga Pederal na Pondo.
Posibleng may malaki-laking pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng perpetual contract at ng Mark Price. Sa mga ganitong pangyayari, gagamit ng Premium Index para ipatupad ang pagtatagpo ng presyo sa pagitan ng dalawang merkado. Puwedeng tingnan ang kasaysayan ng Premium Index dito. Hiwalay itong kinakalkula para sa bawat kontrata:
Premium Index (P) = [Max(0, Impact Bid Price - Index ng Presyo) - Max(0, Index ng Presyo - Impact Ask Price)] / Index ng Presyo
Impact Bid Price = Ang average na fill price para maipatupad ang Impact Margin Notional sa Bid Price
Impact Ask Price = Ang average na fill price para maipatupad ang Impact Margin Notional sa Ask Price
  • Ang Index ng Presyo ay isang basket ng mga presyo mula sa mga pangunahing palitan ng spot market, na tinitimbang batay sa relatibong dami ng mga ito.
  • Ang Impact Margin Notional (IMN) para sa mga USDT-Margined Contract ay ang notional na available na i-trade na may margin na katumbas ng 200 USDT (nasa USDT ang quote ng presyo); para sa Mga Coin-Margined Contract, ito ang notional na available na i-trade na may margin na katumbas ng 200 USD (nasa USD ang quote ng presyo). Ginagamit ang IMN para hanapin ang average na Impact Bid o Ask price sa order book.
Impact Margin Notional (IMN) = 200 USDT / Inisyal na rate ng margin sa maximum na antas ng leverage
Halimbawa, kung ang maximum na leverage ng BTCUSDT perpetual contract ay 125x, at ang katumbas nitong Inisyal na Rate ng Margin ay 0.8%, ang Impact Margin Notional (IMN) ay 25,000 USDT (200 USDT / 0.8%), at kukuha ang system ng IMN na 25,000 USDT bawat minuto sa order book para sukatin ang average na Impact Bid/Ask price.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Leverage at Margin ng Mga USDT Futures Contract, bisitahin ang Leverage at Margin ng USDⓈ-M Futures.

5. Paano i-access ang mga real-time at dating Rate ng Pagpopondo?

Puwede mong tingnan ang mga real-time at dating Rate ng Pagpopondo sa pamamagitan ng pag-click sa [Impormasyon] - [Kasaysayan ng Rate ng Pagpopondo]. Puwede mo ring i-access nang direkta ang mga real-time at dating Rate ng Pagpopondo dito.

6. Paano makatanggap ng mga notification sa Bayad sa Pagpopondo?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance. I-click ang [Mga Derivative] - [USDⓈ-M Futures].
2. Mag-click sa button sa tabi ng [Grid Trading] para pumunta sa [Kagustuhan].
3. Pumunta sa tab na [Notification] para i-on ang button ng [Trigger ng Bayad sa Pagpopondo]. Puwede mo ring i-customize ang porsyento ng mga singil sa Rate ng Pagpopondo mula 0.0001%~0.75%. Sa kasalukuyan, naka-default ito sa 0.25%, ibig sabihin, aabisuhan ka kapag umabot na sa 0.25% ang mga inaasahang singil sa Rate ng Pagpopondo. I-click ang [Kumpirmahin] para i-save ang kagustuhan mo.
Mahalagang paalala: Aabisuhan ka sa pamamagitan ng email / SMS / abiso sa app. Ang function na ito ay nagsisilbing babala sa panganib at hindi magagarantiyahan ng Binance na maibibigay ito sa tamang oras. Sumasang-ayon ka na habang ginagamit mo ang Serbisyo, sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon (kabilang ang, pero hindi limitado sa, mabigat na personal na network at mabagal na network environment), puwedeng maantala ang pagtanggap mo sa mga paalala o puwedeng wala kang matanggap. Nakalaan sa Binance ang karapatang maghatid ng mga abiso, at wala itong obligasyong gawin ito.

7. Paano kalkulahin ang mga Rate ng Pagpopondo?

Hakbang 1. Hanapin ang Series ng Impact Bid/Ask Price sa isang partikular na panahon ng pagpopondo
Ipagpalagay ang sumusunod na order book sa panig ng Bid:
Antas
Presyo
Batayang Dami
Notional na Dami ng Quote
Naipong Notional na Dami ng Quote
1
p1
q1
multiplier*p1*q1
multiplier*p1*q1
2
p2
q2
multiplier*p2*q2
multiplier**p1*q1+multiplier*p2*q2
3
p3
q3
multiplier*p3*q3
multiplier**p1*q1+multiplier**p2*q2+multiplier*p3*q3
...
...
...
...
...
n
pn
qn
multiplier*pn*qn
multiplier*∑pn*qn
Kung ang multiplier *∑px*qx > IMN sa Antas x at multiplier * ∑px-1*qx-1 < IMN sa Antas x-1, mahahanap natin ang Impact Bid Price mula sa Antas x na order book:
Impact bid price =IMN / [(IMN-multiplier *∑px-1*qx-1)/px+multiplier * ∑qx-1]
*IMN: Impact Margin Notional
Para makuha ang Series ng Impact Bid/Ask Price, isinasagawa ng system ang pamamaraang nasa itaas sa mga snapshot ng order book sa panahon ng pagpopondong ito:
Nakabuod ang Ask order book sa ibaba:
Antas
Presyo
Batayang Dami
Notional na Dami ng Quote
Naipong Notional na Dami ng Quote
1
11409.63
0.499
(11409.63 x 0.499)
5693.41
2
11409.78
0.008
(11409.78 x 0.008)
(11409.63 x 0.499) + (11409.78 x 0.008)
3
11410.08
0.616
(11410.08 x 0.616)
…...
4
11410.49
0.079
(11410.49 x 0.079)
……...
5=x-1
11410.50
0.065
(11410.50 x 0.065)
14,456.38 < 25,000 USDT *
6=x
11410.54
2.850
(11410.54 x 2.850)
(11409.63 x 0.499) + (11409.78 x 0.008)+ (11410.08 x 0.616)+ (11410.49 x 0.079)+ (11410.50 x 0.065) + (11410.54 x 2.850) = 46,976.38 > 25,000 USDT *
*Default na Impact Margin Notional ng BTCUSDT perpetual contract
Mula sa talahanayan sa itaas, makukuha natin ang mga sumusunod na numero:
  • Ang presyo sa Antas x-1 ay 11410.50
  • Ang naipong notional na dami ng quote sa Antas x ay 14456.38
  • Ang naipong batayang dami sa Antas x-1 ay:0.499 + 0.008 + 0.616 +0.079 + 0.065 = 1.267
Kung ilalagay sa formula:
Impact Ask Price = IMN / [(IMN-multiplier *∑px-1*qx-1)/px+multiplier * ∑qx-1]
= 25,000 / [(25,000 - 14456.38) / 11410.54 + 1.267]
= 25,000 / (10543.62 / 11410.54 + 1.267)
= 11,410.186 USDT
Pagsusuri:
  • Ang katumbas na dami kapag naabot na nito ang NIM sa Antas x: (IMN-multiplier *∑px-1*qx-1) / px = (25,000 - 14456.38 ) / 11410.54 = 0.924
  • Naipong batayang dami kapag naabot na nito ang NIM: 0.924 + 1.267 = 2.191
  • Impact Ask Price = 25,000 / (10543.62 / 11410.54 + 1.267) = 11,410.186
Hakbang 2. Hanapin ang Series ng Premium Index sa inoobserbahang panahon ng pagpopondo
Kinakalkula ng Binance ang Premium Index kada limang segundo (12 data point ng premium index sa isang minuto) at ang Rate ng Pagpopondo ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng time-weighted average sa lahat ng 5,760 data point ng premium index.
I-click para tingnan ang Kasaysayan ng Premium Index.
Formula ng Premium Index:
Premium Index(P) = [ Max(0, Impact Bid Price - Index ng Presyo ) - Max(0, Index ng Presyo - Impact Ask Price)] / Index ng Presyo
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Pagkakasunod-sunod
Impact Bid Price
Impact Ask Price
Index Price
Premium Index
1
bp1
ap1
ip1
(Max(0,bp1-ip1)-Max(0,ip1-ap1))/ip1
2
bp2
ap2
ip2
(Max(0,bp2-ip2)-Max(0,ip2-ap2))/ip2
...
...
...
...
...
n
bpn
apn
ipn
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Hakbang 3. Oras hanggang sa pagpopondo ng weighted na Average ng Premium Index ng inoobserbahang panahon ng pagpopondo
Gamitin ang Series ng Premium Index sa panahon ng pagpopondong ito (mula hakbang 2), ipapalit natin ito sa formula ng Average na Premium Index:
Average na Premium Index (P) = (1*Premium_Index_1 + 2*Premium_Index_2 + 3*Premium_Index_3 +···+ n*Premium_Index_n) / (1+2+3+···+n)
*Premium_Index_1: ang unang data point ng premium index
n = 60/5*60*8=5760
Hakbang 4. Kalkulahin ang Rate ng Pagpopondo
Pagkatapos, kakalkulahin ang Rate ng Pagpopondo gamit ang 8 Oras na Rate ng Interes na Bahagi (0.01%) na ito at ang 8 Oras na Premium na Bahagi. May idaragdag ring +/- 0.05% damper. Halimbawa, ang Mga Rate ng Pagpopondong kinalkula mula 00:00 - 08:00 ay ipapapalit nang 08:00.
Mag-click para tingnan ang Kasaysayan ng Rate ng Pagpopondo
Ang formula ng Rate ng Pagpopondo:
Rate ng Pagpopondo (F) = Average na Premium Index (P) + clamp (rate ng interes - Index (P), 0.05%, -0.05%)
*Ang Premium Index (P) dito ay ang kasalukuyang average
Tandaan:
Nangangahulugan ang function clamp na (x, min, max) na kung (x < min), ang x = min; kung (x > max), ang x = max; kung max ≥ x ≥ min, ibabalik ang x.
Sa madaling salita, hangga't ang Premium Index ay mula -0.04% hanggang 0.06%, ang Rate ng Pagpopondo ay magiging katumbas ng 0.01% (ang Rate ng Pagpopondo).
Kung ang (Rate ng Interes (I) - Premium Index (P)) ay nasa loob ng +/-0.05%, ang F = P + (I - P) = I. Sa madaling salita, ang Rate ng Pagpopondo ay magiging katumbas ng Rate ng Interes.
Halimbawa 1:
Time stamp: 2020-08-27 20:00:00 UTC
Index ng Presyo: 11,312.66USDT
Impact Bid Price: 11,316.83 USDT
Impact Ask Price: 11,317.66 USDT
Premium Index(P) = Max (0, Impact Bid Price − Index ng Presyo) − Max (0, Index ng Presyo − Impact Ask Price) / Index ng Presyo
=Max (0, 11,316.83 - 11,312.66) - Max (0,11,312.66 - 11317.66) / 11,312.66
= (4.17 - 0) / 11,312.66
= 0.0369%
*Tandaan na ang halimbawang ito ay pasok sa panahon ng pagpopondo na UTC 16:00 - 24:00, ang aktwal na Premium Index nang UTC 20:00 ay kailangang kunin sa time-weighted na average sa lahat ng index sa panahon ng pagpopondo na UTC 16:00 - 20:00.
Halimbawa 2:
Time stamp: 2020-08-28 08:00:00 UTC
Mark Price: 11,329.52
Ito ang katapusan ng panahon ng pagpopondo na UTC 00:00 - 08:00, ang 8 oras = 480 minuto, kaya ang 8 oras na weighted na average na Premium Index(P) = 0.0429%
Average na Premium Index = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+ n*Premium_index_n)/(1+2+3+···+n)
Premium_Index_1: ang unang data point ng premium index
Rate ng Pagpopondo (F) = Premium Index (P) + clamp(rate ng interes - Premium Index (P), 0.05%, -0.05%)
= 0.0429% + Clamp(0.01% - 0.0429%,0.05%, -0.05%)
= 0.0429% + (-0.0329%)
= 0.0100%
5. Naka-cap na Rate ng Pagpopondo
Floor = -0.75 * Ratio ng Maintenance Margin
Cap = 0.75 * Ratio ng Maintenance Margin
Naka-cap na Rate ng Pagpopondo = clamp(Rate ng Pagpopondo, Floor, Cap)
*Rate ng pagpopondo (mula Hakbang 4)
Kinakalkula ang Rate ng Pagpopondo ng bawat kontrata batay sa katumbas nitong "Ratio ng Inisyal na Margin" at Ratio ng Maintenance Margin" sa maximum na antas ng leverage. Para sa Ratio ng Inisyal na Margin at Ratio ng Maintenance Margin, sumangguni sa Leverage at Margin ng Mga USDT Futures Contract para sa higit pang detalye.
Halimbawa: Para kalkulahin ang Floor at Cap ng BTCUSDT perpetual contract, ang katumbas na "Ratio ng Inisyal na Margin" at "Ratio ng Maintenance Margin" sa talahanayan sa maximum na antas ng leverage na 125x ay 0.8% at 0.4%, ayon sa pagkakabanggit.
Tandaan na may eksepsyon para sa BCHUSDT, kailangan nating tingnan ang talahanayan ng USDT 75x perpetual contract sa halip na ang talahanayan ng 20x, ibig sabihin, ang katumbas na "Ratio ng Inisyal na Margin" at "Ratio ng Maintenance Margin" sa talahanayan sa maximum na antas ng leverage na 75x ay 1.3% at 0.65%, ayon sa pagkakabanggit.