Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Sentro ng Suporta
FAQ o Madalas na Katanungan
Mga Derivative ng Crypto
Futures Contract
Binance Futures

Rate ng Pagpopondo

Binance
2021-05-19 08:47

1. Ano ang Rate ng Pagpopondo?

Ang mga rate ng pagpopondo ay mga pana-panahong pagbabayad na ibinibigay sa mga long o short trader, na kinakalkula batay sa pagkakaiba sa pagitan ng mga merkado ng Perpetual Futures at mga spot price. Kapag bullish ang merkado, positibo ang rate ng pagpopondo at babayaran ng mga long trader ang mga short trader. Kapag bearish ang merkado, negatibo ang rate ng pagpopondo at babayaran ng mga short trader ang mga long trader.
Pangunahing ginagamit ang Rate ng Pagpopondo para puwersahin ang pagtatagpo ng mga presyo sa pagitan ng merkado ng Perpetual Futures at ng aktwal na pinagbabatayang asset.

2. Bakit mahalaga ang Rate ng Pagpopondo?

Sa mga tradisyunal na futures contract, nagaganap ang mga settlement bawat buwan o quarter - depende sa mga detalye ng kontrata. Sa settlement, magtatagpo ang contract price at spot price, at mag-e-expire ang lahat ng bukas na posisyon. Madalas iniaalok ng mga crypto-derivative na palitan ang mga Perpetual contract, na katulad ng isang tradisyunal na futures contract.
Pero hindi tulad ng tradisyunal na futures, puwedeng humawak ng mga posisyon ang mga trader nang walang petsa ng pag-expire at hindi nila kailangang sumubaybay ng iba't ibang buwan ng paghahatid. Halimbawa, puwedeng humawak ng short na posisyon ang isang trader habambuhay hangga't hindi siya nali-liquidate. Bilang resulta, ang pag-trade ng mga perpetual contract ay katulad na katulad ng pag-trade ng mga pares sa spot market.
Sa madaling salita, hindi kailanman nagse-settle ang mga perpetual contract sa tradisyunal na paraan. Dahil dito, gumawa ang mga palitan ng crypto ng isang mekanismo para matiyak na katumbas ng mga contract price ang index. Kilala ito bilang Rate ng Pagpopondo.

3. Ano ang Rate ng Pagpopondo sa Binance?

Sa Binance Futures, kinakalkula ang Pagpopondo gamit ang sumusunod na formula:
Halaga ng Pagpopondo = Nominal Value ng Mga Posisyon* × Rate ng Pagpopondo
(*Nominal Value ng Mga Posisyon = Mark Price x Laki ng Kontrata)
Tandaan na walang sinisingil na bayarin ang Binance para sa mga paglilipat ng Rate ng Pagpopondo, direktang isinasagawa ang mga ito sa pagitan ng mga trader.
Nagaganap ang pagpopondo bawat 8 oras nang 00:00 UTC; 08:00 UTC at 16:00 UTC sa Binance Futures. May pananagutan lang ang mga trader na magbayad para sa pagpopondo sa anumang direksyon kung mayroon silang mga bukas na posisyon sa mga paunang tinukoy na oras ng pagpopondo. Kung walang posisyon ang mga trader, hindi sila mananagot para sa anumang pagpopondo. Kung isasara mo ang iyong posisyon bago ang oras ng pagpopondo, hindi ka magbabayad o makakatanggap ng anumang pagpopondo.
May 15 segundong pagkakaiba sa aktwal na oras ng transaksyon ng bayad sa pagpopondo. Halimbawa, kapag nagbukas ng posisyon ang isang trader nang 08:00:05 UTC, puwede pa ring mailapat sa trader ang bayad sa pagpopondo (puwede siyang pagbayarin o makatanggap ng bayad sa pagpopondo).
Makikita mo ang Mga Rate ng Pagpopondo at isang countdown sa susunod na pagpopondo sa Binance Futures sa itaas ng candlestick na tsart:

4. Paano tinutukoy ang Rate ng Pagpopondo?

May dalawang bahagi ang Rate ng Pagpopondo: ang Rate ng Interes at ang Premium. Ang Premium ang dahilan kung bakit magtatagpo ang presyo ng Perpetual Contract at ang presyo ng pinagbabatayang instrumento.
Gumagamit ang Binance ng hindi nagbabagong rate ng interes, sa pagpapalagay na ang paghawak sa katumbas na cash ay magbabalik ng mas mataas na interes kumpara sa katumbas na BTC. Bilang default, nakatakda ang pagkakaiba sa 0.03% bawat araw (0.01% bawat agwat ng pagpopondo dahil nagaganap bawat 8 oras ang pagpopondo) at puwede itong mabago depende sa mga kondisyon sa merkado, gaya ng Rate ng Mga Pederal na Pondo.
Puwedeng magkaroon ng malaking pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng Perpetual contract at ng Mark Price. Sa mga ganitong pagkakataon, isang Premium Index ang gagamitin para ipatupad ang pagtatagpo ng presyo sa pagitan ng dalawang merkado. Makikita ang kasaysayan ng Premium Index dito. Hiwalay itong kinakalkula para sa bawat kontrata:
Premium Index (P) = [Max(0, Impact Bid Price - Index ng Presyo) - Max(0, Index ng Presyo - Impact Ask Price)] / Index ng Presyo
Impact Bid Price = Ang average na fill price para maipatupad ang Impact Margin Notional sa Bid Price
Impact Ask Price = Ang average na fill price para maipatupad ang Impact Margin Notional sa Ask Price
  • Ang Index ng Presyo ay isang bucket ng mga presyo mula sa mga pangunahing palitan ng Spot Market, na tinimbang batay sa relatibong dami ng mga ito.
  • Ang Impact Margin Notional (IMN) para sa mga USDT-Margined Contract ay ang notional na available na i-trade na may margin na katumbas ng 200 USDT (nasa USDT ang quote ng presyo); para sa Mga Coin-Margined Contract, ito ang notional na available na i-trade na may margin na katumbas ng 200 USD (nasa USD ang quote ng presyo). Ginagamit ang IMN para hanapin ang average na Impact Bid o Ask price sa order book.
Impact Margin Notional (IMN) = 200 USDT / Inisyal na rate ng margin sa maximum na antas ng leverage
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Leverage at Margin ng Mga USDT Futures Contract, bisitahin ang Leverage at Margin ng USDⓈ-M Futures.

5. Paano kalkulahin ang Rate ng Pagpopondo?

1. Paghahanap sa Series ng Impact Bid/Ask Price sa isang partikular na panahon ng pagpopondo
Ganito ang magiging hitsura ng order book sa panig ng Bid:
Antas
Presyo
Batayang Dami
Notional na Dami ng Quote
Naipong Notional na Dami ng Quote
1
p1
q1
multiplier*p1*q1
multiplier*p1*q1
2
p2
q2
multiplier*p2*q2
multiplier**p1*q1+multiplier*p2*q2
3
p3
q3
multiplier*p3*q3
multiplier**p1*q1+multiplier**p2*q2+multiplier*p3*q3
...
...
...
...
...
n
pn
qn
multiplier*pn*qn
multiplier*∑pn*qn
Kung ang multiplier *∑px*qx > IMN sa Antas x at multiplier * ∑px-1*qx-1 < IMN sa Antas x-1, mahahanap natin ang Impact Bid Price mula sa Antas x na order book:
Impact bid price =IMN / [(IMN-multiplier *∑px-1*qx-1)/px+multiplier * ∑qx-1]
*IMN: Impact Margin Notional
Para makuha ang Series ng Impact Bid/Ask Price, isinasagawa ng system ang pamamaraang nasa itaas sa mga snapshot ng order book sa panahon ng pagpopondong ito:
Ganito ibubuod ang Ask order book:
Antas
Presyo
Batayang Dami
Notional na Dami ng Quote
Naipong Notional na Dami ng Quote
1
11409.63
0.499
(11409.63 x 0.499)
5693.41
2
11409.78
0.008
(11409.78 x 0.008)
(11409.63 x 0.499) + (11409.78 x 0.008)
3
11410.08
0.616
(11410.08 x 0.616)
…...
4
11410.49
0.079
(11410.49 x 0.079)
……...
5=x-1
11410.50
0.065
(11410.50 x 0.065)
14,456.38 < 25,000 USDT *
6=x
11410.54
2.850
(11410.54 x 2.850)
(11409.63 x 0.499) + (11409.78 x 0.008)+ (11410.08 x 0.616)+ (11410.49 x 0.079)+ (11410.50 x 0.065) + (11410.54 x 2.850) = 46,976.38 > 25,000 USDT *
*Default na Impact Margin Notional ng BTCUSDT perpetual contract
Mula sa talahanayan sa itaas, makukuha natin ang mga sumusunod na numero:
  • Ang presyo sa Antas x-1 ay 11410.50
  • Ang naipong notional na dami ng quote sa Antas x ay 14456.38
  • Ang naipong batayang dami sa Antas x-1 ay:0.499 + 0.008 + 0.616 +0.079 + 0.065 = 1.267
Kung ilalagay sa formula:
Impact Ask Price = IMN / [(IMN-multiplier *∑px-1*qx-1)/px+multiplier * ∑qx-1]
= 25,000 / [(25,000 - 14456.38) / 11410.54 + 1.267]
= 25,000 / (10543.62 / 11410.54 + 1.267)
= 11,410.31 USDT
Pagsusuri:
  • Ang katumbas na dami kapag naabot na nito ang NIM sa Antas x: (IMN-multiplier *∑px-1*qx-1) / px = (25,000 - 14456.38 ) / 11410.54 = 0.924
  • Naipong batayang dami kapag naabot na nito ang NIM: 0.924 + 1.267 = 2.191
  • Impact Ask Price = 25,000 / 2.191 = 11,410.31 USDT
2. Paghahanap sa Series ng Premium Index sa panahon ng pagpopondong ito
Kinakalkula ng Binance ang Premium Index bawat minuto, at kumukuha ito ng time-weighted na average sa lahat ng index sa Oras ng Pagpopondo (bawat 8 oras).
I-click para tingnan ang Kasaysayan ng Premium Index.
Formula ng Premium Index:
Premium Index(P) = [ Max(0, Impact Bid Price - Index ng Presyo ) - Max(0, Index ng Presyo - Impact Ask Price)] / Index ng Presyo
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
Pagkakasunod-sunod
Impact Bid Price
Impact Ask Price
Index Price
Premium Index
1
bp1
ap1
ip1
(Max(0,bp1-ip1)-Max(0,ip1-ap1))/ip1
2
bp2
ap2
ip2
(Max(0,bp2-ip2)-Max(0,ip2-ap2))/ip2
...
...
...
...
...
n
bpn
apn
ipn
(Max(0,bpn-ipn)-Max(0,ipn-apn))/ipn
3. Oras hanggang sa pagpopondo ng weighted na Average ng Premium Index ng panahon ng pagpopondong ito
Gamitin ang Series ng Premium Index sa panahon ng pagpopondong ito (mula hakbang 2), ipapalit natin ito sa formula ng Average na Premium Index:
Average na Premium Index (P) = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: ang premium index sa unang minuto
4. Pagkalkula ng Rate ng Pagpopondo
Pagkatapos, kakalkulahin ang Rate ng Pagpopondo gamit ang 8 Oras na Rate ng Interes na Bahagi (0.01%) na ito at ang 8 Oras na Premium na Bahagi. May idaragdag ring +/- 0.05% damper. Halimbawa, ang Mga Rate ng Pagpopondong kinalkula mula 00:00 - 08:00 ay ipapalit nang 08:00.
Mag-click para tingnan ang Kasaysayan ng Rate ng Pagpopondo
Ang formula ng Rate ng Pagpopondo:
Rate ng Pagpopondo (F) = Average na Premium Index (P) + clamp (0.01% - Premium Index (P), 0.05%, -0.05%)
*Ang Premium Index (P) dito ay ang kasalukuyang average
Tandaan:
Nangangahulugan ang function clamp na (x, min, max) na kung (x < min), ang x = min; kung (x > max), ang x = max; kung max ≥ x ≥ min, ibabalik ang x.
Sa madaling salita, hangga't ang Premium Index ay mula -0.04% hanggang 0.06%, ang Rate ng Pagpopondo ay magiging katumbas ng 0.01% (ang Rate ng Pagpopondo).
Kung ang (Rate ng Interes (I) - Premium Index (P)) ay nasa loob ng +/-0.05%, ang F = P + (I - P) = I. Sa madaling salita, ang Rate ng Pagpopondo ay magiging katumbas ng Rate ng Interes.
Halimbawa 1:
Time stamp: 2020-08-27 20:00:00 UTC
Index ng Presyo: 11,312.66USDT
Impact Bid Price: 11,316.83 USDT
Impact Ask Price: 11,316.80 USDT
Premium Index(P) = Max(0, Impact Bid Price − Index ng Presyo ) − Max(0, Index ng Presyo − Impact Ask Price) / Index ng Presyo
=Max(0, 11,316.83 - 11,312.66) - Max(0,11,312.66 - 11317.66) / 11,312.66
= (4.17 - 0) / 11,312.66
= 0.0369%
*Tandaan na ang halimbawang ito ay nasa loob ng panahon ng pagpopondo na UTC 16:00 - 24:00, ang aktwal na Premium Index sa UTC 20:00 ay kailangang kunin mula sa time-weighted na average sa lahat ng index sa panahon pagpopondo na UTC 16:00 - 20:00.
Halimbawa 2:
Time stamp: 2020-08-28 08:00:00 UTC
Mark Price: 11,329.52
Ito ang katapusan ng panahon ng pagpopondo na UTC 00:00 - 08:00, ang 8 oras = 480 minuto, kaya ang 8 oras na weighted na average na Premium Index(P) = 0.0429%
Average na Premium Index = (1*Premium_Index_1+2*Premium_Index_2+3*Premium_Index_3+···+·480*Premium_index_480)/(1+2+3+···+480)
*Premium_Index_1: ang premium index sa unang minuto
Rate ng Pagpopondo (F) = Premium Index (P) + clamp(0.01% - Premium Index (P), 0.05%, -0.05%)
= 0.0429% + Clamp(0.01% - 0.0429%,0.05%, -0.05%)
= 0.0429% + (-0.0329%)
= 0.0100%
5. Naka-cap na Rate ng Pagpopondo
Floor = -0.75 * Ratio ng Maintenance Margin
Cap = 0.75 * Ratio ng Maintenance Margin
Naka-cap na Rate ng Pagpopondo = clamp(Rate ng Pagpopondo, Floor, Cap)
*Rate ng pagpopondo (mula Hakbang 4)
Ang rate ng pagpopondo ng bawat kontrata ay kinakalkula batay sa katumbas nitong "Ratio ng Inisyal na Margin" at "Ratio ng Maintenance Margin" sa maximum na antas ng leverage. Para sa Ratio ng Inisyal na Margin at Ratio ng Maintenance Margin, sumangguni sa Leverage at Margin ng Mga USDT Futures Contract para sa higit pang detalye.
Tandaan na may eksepsyon para sa BCHUSDT, kailangan nating tingnan ang talahanayan ng USDT 75x perpetual contract sa halip na ang talahanayan ng 20x.

6. Paano i-access ang real-time at dating Rate ng Pagpopondo?

Puwede mong tingnan ang real-time at dating Rate ng Pagpopondo sa pamamagitan ng pag-click sa [Impormasyon] - [Kasaysayan ng Rate ng Pagpopondo]. Puwede ka ring mag-click dito nang direkta.

7. Paano makakatanggap ng mga abiso sa Bayad sa Pagpopondo?

1. Mag-log in sa iyong account sa Binance. I-click ang [Mga Deribatibo] - [USDⓈ-M Futures].
2. Mag-click sa button sa tabi ng [Grid Trading] para pumunta sa [Kagustuhan].
3. Pumunta sa tab na [Abiso] para i-toggle ang button ng [Trigger ng Bayad sa Pagpopondo]. Puwede mo ring i-customize ang porsyento ng mga singil sa Rate ng Pagpopondo mula 0.0001%~0.75%. Sa kasalukuyan, naka-default ito sa 0.25%, ibig sabihin, aabisuhan ka kapag umabot na sa 0.25% ang mga inaasahang singil sa Rate ng Pagpopondo. I-click ang [Kumpirmahin] para i-save ang kagustuhan mo.
Mahalagang paalala: Aabisuhan ka sa pamamagitan ng email / SMS / abiso sa app. Ang function na ito ay nagsisilbing babala sa panganib at hindi magagarantiyahan ng Binance na maibibigay ito sa tamang oras. Sumasang-ayon ka na habang ginagamit mo ang Serbisyo, sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon (kabilang ang, pero hindi limitado sa, mabigat na personal na network at mabagal na network environment), puwedeng maantala ang pagtanggap mo sa mga paalala o puwedeng wala kang matanggap. Nakalaan sa Binance ang karapatang maghatid ng mga abiso, at wala itong obligasyong gawin ito.
Mga Kaugnay na Artikulo
Ano ang Mga Pagkakaiba sa Pagitan ng Spot Trading at Futures Trading