Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD

FAQ o Madalas na Katanungan
Locked Staking

Paano kita matutulungan?
Mga Function ng Account
Tutorial
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad at Launchpool
Binance Pool
Flexible Savings
Locked Savings
Mga Aktibidad
Auto-Invest
BNB Vault
Locked Staking
DeFi Staking
Pag-farm ng Liquidity
Dual na Pamumuhunan
Deposito/Withdrawal ng Crypto
Bumili ng Crypto (Fiat/P2P)
Spot & Margin Trading
Mga Derivative ng Crypto
Pananalapi
API
Seguridad
Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance
NFT
VIP

Mga Panuntunan sa Slot Auction sa Polkadot (DOT) Parachain

2021-11-08 14:38

Mga madalas itanong sa Slot Auction sa Polkadot (DOT)

1. Ano ang Slot Auction sa Polkadot (DOT) at paano ito gumagana?
Ang Slot Auction sa Polkadot (DOT) ay isang parachain na auction. Gumagamit ito ng binagong bersyon ng mekanismo ng candle auction para ipamahagi ang mga available na slot sa parachain. Para makakuha ng slot sa parachain, kailangang mag-bid ng mga proyekto sa auction sa pamamagitan ng pag-stake ng DOT. Ang mga team na may pinakamaraming suporta sa DOT ang puwedeng mag-lease ng slot sa parachain at maging Polkadot parachain. Puwedeng i-lease ang mga slot sa loob ng 3 buwan kada panahon, na may maximum na tagal na 96 na linggo.  
Puwede kang bumoto para sa iba't ibang proyekto ng slot auction sa parachain sa Binance at makatanggap ng mga reward. Bilang karagdagan, kung mananalo sa bidding ang proyektong ibinoto mo, makakatanggap ka rin ng mga reward sa pagboto. Pakitandaan na mala-lock ang iyong DOT sa chain hanggang sa katapusan ng lease.
2. Anong mga reward ang makukuha ko kung sasali ako sa Slot Auction sa Polkadot (DOT)?
Makakatanggap ka ng “Bonus sa Warm-up” na ibibigay ng mga proyekto sa Polkadot parachain sa loob ng Panahon ng Warm-up (humigit-kumulang 30 milyong USD sa mga reward). Matatanggap mo rin ang lahat ng reward na ibinahagi mula sa mga napili mong proyekto habang nasa Panahon ng Auction at Panahon ng Lease.
3. Ano ang Mga Bonus na Reward ng Binance sa Warm-up na ibinibigay sa Panahon ng Warm-up?
7 araw bago ang opisyal na simula ng Slot Auction sa DOT parachain, magbibigay ang Binance at ang mga proyekto sa parachain ng espesyal na bonus sa warm up sa mga user ng Binance (humigit-kumulang 30 milyong USD sa mga reward). Ipapamahagi ang lahat ng reward sa loob ng panahong ito. Para i-claim ang mga reward, kailangan mong i-stake ang DOT sa proyektong sinusuportahan mo bago ang Slot Auction. Cumulative ang mga reward, hindi mo kailangang i-claim ang mga ito kada oras.
Tandaan na kung mananalo sa pag-bid ng slot ang mga proyektong ibinoto mo, mala-lock ang iyong DOT sa loob ng 2 taon, at bilang kapalit, makakatanggap ka ng mga reward sa pag-lock mula sa mga proyekto. Kung hindi magtatagumpay ang mga proyekto, aasahang maibalik sa iyong Spot Wallet ang na-stake mong DOT sa Disyembre 18, 2021.
4. Paano kinakalkula ang APY ng Panahon ng Warm-up?
Kinakalkula bawat oras ang mga kita sa loob ng panahon ng warm-up, ayon sa proporsyon ng DOT na na-stake mo sa kabuuang DOT na na-stake sa proyekto sa loob ng isang oras. Ia-update kada oras ang APY, makikita mo sa page ang APY ng huling oras. Walang ipapakitang APY sa unang oras ng pagbubukas ng botohan.
5. Ano ang BDOT? Kung ibebenta ko ang BDOT ko, patuloy ko bang matatanggap ang mga reward sa pagboto ng mga pinili kong proyekto?
Ang BDOT ay isang tokenized na asset na kumakatawan sa iyong naka-stake na DOT sa 1:1 na batayan. Nagbibigay ito ng liquidity para sa mga user sa panahon ng pag-stake. 
Kapag matagumpay na nakapag-bid ang proyekto para sa isang slot at pagkatapos magwakas ng auction, puwede mong piliing i-convert ang iyong DOT sa BDOT sa Binance.
Kung ibinenta mo ang iyong BDOT sa panahon ng pag-lock, makakatanggap ka pa rin ng mga reward sa pagboto mula sa mga napili mong proyekto. Gayunpaman, kapag nagtapos na ang panahon ng pag-lock, puwede mong i-swap ang iyong BDOT pabalik sa DOT sa 1:1 na batayan.
6. Gaano katagal ko kailangang i-lock ang aking DOT? Kailan ko puwedeng i-redeem ang aking DOT?
Ila-lock ang iyong DOT simula sa Panahon ng Warm-up. Kapag nanalo sa slot ang napili mong proyekto, puwede mong i-redeem ang iyong DOT pagkalipas ng 96 na linggo. Pagkatapos nito, aabot nang 3 araw bago maibalik ang mga pondo sa iyong Binance account. 
Kung matatalo sa pag-bid ang napili mong proyekto, ibabalik ang iyong naka-stake na DOT pagkatapos magwakas ang Slot Auction (tinatayang sa Disyembre 18, 2021).
7. Bakit hindi ako makaboto? Makakatanggap pa rin ba ako ng mga reward sa pagboto?
Ginagawa ang pagboto sa chain at puwedeng magkaroon ng mga pagkaantala o pagpalya sa pagboto. Kung pumalya ang pagboto mo sa DOT, ibabalik ang iyong DOT sa iyong Spot Wallet sa loob ng humigit-kumulang dalawang araw, at hindi ka makakatanggap ng mga reward sa pagboto.
8. Bakit hindi ko ma-withdraw ang aking mga reward na token sa Binance?
Dahil nasa maagang yugto pa lang ng pagbuo ang ilang parachain at hindi pa nailulunsad ang mga ito, hindi ka pa makakatanggap ng mga reward na token. Matapos matagumpay na mag-bid ang mga proyekto para sa slot at ilunsad ang kani-kanilang parachain, matatanggap mo na ang mga reward kapag ganap nang na-integrate ng Binance ang mga network. Puwedeng tumagal bago ma-enable ang mga function sa pag-withdraw. Ayon sa inaasahang panahon ng paglulunsad na itinakda ng mga proyekto, susuportahan ng Binance ang lahat ng pag-withdraw ng bonus na reward na token bago ang Hunyo 30, 2022. Kung ipagpapaliban ang panahon ng paglulunsad ng mainnet ng proyekto, ipagpapaliban din ng Binance ang panahon ng pag-withdraw ng token. Ang pagsuporta sa pag-withdraw sa mga token na ito ay hindi garantiya ng anumang paglilista ayon sa panloob na patakaran nito.

Mga panuntunan sa pag-stake

1. Saan ko mahahanap ang aking DOT pagkatapos ng Panahon ng Warm-up?
Pagkatapos ng Panahon ng Warm-up, magsisimula na ang Panahon ng Auction. Ang mga DOT token na ginamit mo habang nasa Panahon ng Warm-up ay awtomatikong ila-lock sa Binance para iboto ang proyektong pinili mo.
2. Ano ang Panahon ng Auction? Kailan ito magsisimula at kailan ito magtatapos?
Sinusuportahan ng Binance ang unang limang round ng slot auction sa DOT. Tatagal ang bawat auction nang hanggang 7 araw, sa kabuuang 35 araw. Magsisimula ang panahon ng auction sa Nobyembre 11, 2021, at magtatapos sa Disyembre 16, 2021. Pagkatapos ng bawat round ng mga auction, iaanunsyo ang mananalo sa slot auction. Sa pagsisimula ng susunod na round ng mga auction, ang mga proyektong hindi nanalo sa nakaraang round ay magpapatuloy sa pagsali sa auction. Kapag natapos na ang lahat ng limang round, magwawakas na ang Panahon ng Auction.
3. Bumoto ako sa Panahon ng Auction, saan napunta ang DOT ko?
Pagkatapos mong bumoto, regular na pagsasama-samahin ng Binance ang iyong mga boto at ang mga boto ng iba pang user sa mga proxy na boto sa chain. Ila-lock ang iyong mga DOT token sa chain sa crowdloan pool ng mga napili mong proyekto.
4. Puwede ba akong bumoto nang maraming beses? Ilang proyekto ang puwede kong iboto?
Walang limitasyon sa dami ng boto. Puwede kang bumoto para sa maraming proyektong sinusuportahan mo.
Tandaan na sa tuwing boboto ka, ila-lock ang katumbas na halaga ng DOT, at ipo-proxy ng Binance ang iyong boto sa chain para sa mga kaukulang proyekto. Hindi ibabalik ang DOT sa iyong Spot Wallet hangga't hindi natatapos ang panahon ng pag-lock.
5. Ano ang Panahon ng Lease? Kailan ito magsisimula? Kailan ito matatapos?
Kapag natapos na ang Panahon ng Auction, ang mga proyektong mananalo sa slot auction ay magkakaroon ng karapatang gamitin ang mga Polkadot slot sa loob ng hanggang 96 na linggo. Inaasahang magsisimula ang panahon ng Lease sa Disyembre 17, 2021 at magtatapos sa Oktubre 20, 2023.
Kung mananalo ang proyektong sinusuportahan mo sa slot auction, ila-lock ang iyong DOT hanggang sa matapos ang Panahon ng Lease (96 na linggo). Pagkatapos ng settlement, ibabalik ang kaukulang DOT sa iyong account sa loob ng humigit-kumulang 3 araw.

Mga panuntunan sa reward

1. Anong mga reward ang makukuha ko sa pagsali sa Slot Auction sa Polkadot?
May tatlong uri ng mga reward: Mga Dagdag na Bonus na reward ng Binance sa Panahon ng Warm-up, mga reward sa Panahon ng Slot Auction (available lang para sa ilang partikular na proyekto), at mga reward sa pag-lock sa Panahon ng Lease. Ipapamahagi ng Binance ang 100% ng mga reward sa mga user.
  • Kung sasali ka sa Warm-up event ng Binance para sa Slot Auction sa DOT, puwede kang makakuha ng mga dagdag na reward sa Panahon ng Warm-up na ibibigay ng Binance at ng mga nakalistang parachain na proyekto;
  • May ilang proyekto na posibleng mag-subsidize ng kita ng mga tagasuporta sa loob ng 35 araw na Panahon ng Auction;
  • Kung mananalo ang napili mong mga proyekto, makukuha mo ang reward sa pag-lock na itinakda ng mga proyekto batay sa halaga ng DOT na na-lock mo.
2. Paano ako makakatanggap ng mga reward sa Panahon ng Warm-up?
Make-claim ng lahat ng user na bumoto sa Panahon ng Warm-up ang kanilang mga reward bawat oras, o puwede nilang ipunin ang mga reward para i-claim ang mga ito sa katapusan ng panahon.
3. Kung natalo sa slot auction ang ibinoto kong proyekto, makakakuha pa rin ba ako ng mga reward?
Kung bumoto ka sa Panahon ng Warm-up Period, kahit natalo sa auction ang mga proyektong ibinoto mo, puwede mo pa ring matanggap ang Mga Dagdag na Bonus na reward ng Binance.
4. Kung sumali ako sa Panahon ng Warm-up at nanalo ang mga ibinoto kong proyekto, marami ba akong matatanggap na reward?
Oo, puwede mong matanggap ang Mga Dagdag na Bonus na reward ng Binance kada oras sa loob ng Panahon ng Warm-up, at puwede mo rin matanggap ang mga reward sa pag-lock pagkatapos ng auction. Ibig sabihin, lubos na inirerekomendang sumali ka sa pagboto sa Panahon ng Warm-up.
5. Bakit wala akong makitang reward pagkatapos sumali sa Panahon ng Warm-up?
Sa Panahon ng Warm-up, ibibigay kada oras ang mga reward. Maghintay nang matiyaga pagkatapos bumoto, makikita mo ang button na [I-claim ang Mga Reward] pagkalipas ng isang oras. Puwede kang mag-click para i-claim ang iyong mga reward.
6. Bakit walang ma-claim na reward habang nasa Panahon ng Auction?
Sa loob ng 35 araw na Panahon ng Slot Auction, ipapamahagi ang mga reward ng bawat parachain na proyekto (kung mayroon). May ilang proyekto na magsa-subsidize ng kita ng kanilang mga user sa loob ng 35 araw na panahon ng pagboto, at ang ilan naman ay hindi. Kung may ipapamahaging anumang reward ang mga proyekto, ipapamahagi ng Binance ang 100% nito sa mga bumotong user batay sa halaga ng DOT na na-lock nila, sa loob ng humigit-kumulang 5 araw pagkatapos ng Panahon ng Auction.
7. Ano ang mga reward sa pag-lock sa Panahon ng Lease? Gaano katagal bago ipamahagi ang mga reward?
Kung mananalo sa slot ang mga proyektong ibinoto mo, ila-lock ang iyong DOT hanggang sa katapusan ng Panahon ng Lease sa loob ng 96 na linggo. Puwede kang sumangguni sa mga proyekto para sa kani-kanilang reward sa pag-lock.
Ipapamahagi ang mga reward sa pag-lock sa 9 na session. Ang unang reward sa pag-lock ay ipapamahagi sa bandang Pebrero 16, 2022, at ang mga susunod na reward ay inaasahang maipapamahagi bawat 92 araw. Makikita mo ang pamamahagi ng reward sa page ng Slot Auction sa DOT at puwede kang mag-click para i-claim ang mga reward.
Tandaan:
1. Ang impormasyon ng reward na ipinapakita sa page ng Binance para sa Slot Auction sa Polkadot (kabilang ang pero hindi limitado sa kabuuang mga reward sa panahon ng lease, ang proporsyon ng Bonus sa Warm-Up sa kabuuang supply, ang minimum na ratio ng reward, atbp.) ay hango sa pampublikong impormasyon ng mga proyekto at posibleng magbago ang mga ito. Nakalaan sa Binance ang karapatang magsagawa ng mga adjustment nang hindi inaabisuhan ang mga user.
2. Kung ipagpapaliban ng team ng Polkadot ang auction, mananatiling naka-lock ang DOT na na-stake sa panahon ng Warm-Up hanggang sa opisyal na mabuksan ulit ang auction. Tandaan na ipagpapaliban din ang Panahon ng Auction at ang Panahon ng Lease.
3. Kung makakaranas ang Polkadot o ang mga parachain na proyekto ng mga hindi inaasahang pangyayari, gaya ng suspensyon, pagwawakas ng negosyo, pagkabangkarote, atbp., hindi mananagot ang Binance para sa mga naluging asset na dulot ng mga posibleng panganib, gaya ng, pero hindi limitado sa, abnormal na suspensyon o pagtigil ng pag-trade.
4. Hindi lahat ng token ng parachain na proyekto sa Slot Auction sa Polkadot (DOT) ay maililista sa Binance, at ang pagsali ng anumang proyekto sa Slot Auction sa Polkadot ay hindi nangangahulugang may ugnayang pangnegosyo na sila sa Binance. Madidiskwalipika sa pagsusuri sa paglilista ang anumang proyektong nagsasabi na ililista sila ng Binance sa hinaharap o kaya ay may kooperasyon sila sa Binance.