Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
Feed
Mga download
English
USD
Isolated Margin Tier Data
Mag-log in upang makita ang iyong tier data
Gumagamit ng diskarte na may naka-tier na leverage ang isolated margin. Nakadepende sa halagang hiniram ang malalapat na Tier. Magkakaroon ang bawat Tier ng iba't ibang Max Leverage, Inisyal na Ratio ng Panganib, Margin Call Ratio at Ratio ng Panganib sa Liquidation. Kung pareho mong hiniram ang base asset at quote asset sa isang pares sa pag-trade, malalapat ang mas mataas na Tier.
BTC/USDT
    PairTierMax na LeverageInitial Risk RatioMargin Call RatioLiquidation Risk RatioTier ng Limitasyon ng Quote AssetTier ng Limitasyon ng Base Asset
    No Data
    Walang datos!