Bumili ng Crypto
Magbayad gamit ang
Mga Merkado
NFT
New
Mga download
English
USD
Slot Auction sa DOT
Ang pinakaligtas at pinakamadaling paraan para makakuha ng mga reward habang sinusuportahan ang iyong mga paboritong proyekto sa DOT!
Proseso ng Slot Auction
Mga Panuntunan
Pangkalahatang-ideya ng Proyekto
FAQ
1. Ano ang Slot Auction sa DOT at paano ito gumagana?
Ang Slot Auction sa DOT ay isang parachain auction. Gumagamit ito ng mekanismong tinatawag na candle auction para i-randomize ang eksaktong sandali kung kailan matutukoy ang nanalo sa isang auction. Kinakailangan ng mga proyekto ang pinakamaraming pag-bid ng DOT para sa slot sa parachain, na matagumpay na mali-lease para maging parachain ng Polkadot, kaya makakamit ang "cross-chain." Puwedeng i-lease ang mga slot nang 3 buwan sa bawat yugto, na may maximum na tagal na 2 magkasunod na taon.
2. Anong mga reward ang puwede kong makuha kung sasali ako sa Slot Auction sa DOT?
Matatanggap mo ang Karagdagang Bonus ng Binance na ibibigay ng mga proyekto sa Polkadot parachain sa Panahon ng Warm-up (humigit-kumulang 30 milyong USD sa mga reward), at 100% ng lahat ng reward mula sa mga pinapaboran mong proyekto habang nasa Panahon ng Auction at Panahon ng Lease.
3. Ano ang Mga Bonus na Reward ng Binance sa Warm-up na ibinibigay sa Panahon ng Warm-up?
Pitong araw bago ang opisyal na simula ng Slot Auction sa DOT parachain, magbibigay ang Binance at ang mga proyekto sa parachain ng espesyal na bonus sa warm up sa mga user ng Binance (humigit-kumulang 30 milyong USD sa mga reward). Ipapamahagi ang lahat ng reward sa loob ng panahong ito. Kailangang bumoto ang mga user para sa mga sinusuportahan nilang proyekto at i-claim ang mga kada oras na reward. Cumulative ang mga reward, kaya hindi kailangang mag-claim ng mga user kada oras. Tandaan na kung naging matagumpay ang pag-bid ng mga proyekto para sa slot, ila-lock ang iyong DOT sa loob ng 2 taon, at bilang kapalit, makakatanggap ka ng mga reward sa pag-lock up mula sa mga proyekto. Kung hindi nakapag-bid ang mga proyekto para sa slot, ibabalik sa iyong spot wallet ang naka-stake mong DOT sa Disyembre 18, 2021.
4. Paano kinakalkula ang APR ng Panahon ng Warm-up?
Kinakalkula bawat oras ang mga kita sa loob ng panahon ng warm-up, at kinakalkula ang iyong mga reward sa loob ng naturang oras ayon sa proporsyon ng dami ng mga DOT na na-stake mo kumpara sa kabuuang dami ng DOT sa proyekto. Ina-update kada oras ang APR, at ang APR na kasalukuyang ipinapakita ay ang APR ng nakalipas na oras. Walang ipapakitang APR sa unang oras ng pagbubukas ng botohan.
5. Ano ang BDOT? Kung ibebenta ko ang BDOT ko, patuloy ko bang matatanggap ang mga reward sa pagboto ng mga pinapaboran kong proyekto?
Nagbibigay ng liquidity sa mga user ang BDOT. Isa itong tokenized na asset na kumakatawan sa iyong naka-stake na DOT sa 1:1 na batayan. Ia-activate ng Binance ang feature na "mag-convert sa BDOT" sa loob ng 45 araw kapag natapos na ang kabuuang panahon ng auction. Mapipili mong mag-convert o hindi. Kung ibebenta mo ang iyong BDOT sa panahon ng pag-lock, patuloy mong matatanggap ang mga reward sa pagboto mula sa mga pinapaboran mong proyekto. Gayunpaman, kapag nag-expire ang lease sa slot, puwede mong i-swap ang BDOT sa DOT ayon sa halaga ng iyong mga hawak na BDOT sa oras ng pag-swap.
6. Gaano katagal ko kailangang i-lock ang aking DOT? Kailan ko puwedeng i-redeem ang aking DOT?
Ila-lock ang iyong DOT mula sa Panahon ng Warm-up. Kung mananalo sa slot ang mga pinapaboran mong proyekto, puwede mong i-redeem amg iyong DOT pagkalipas ng 96 na linggo at dagdag na 3 araw para sa settlement. Kung nabigong mag-bid sa slot ang mga pinapaboran mong proyekto, ibabalik ang mga naka-stake mong DOT kapag natapos na ang Slot Auction. (Ang tinatayang petsa ay 12-18-2021)
7. Bakit papalya ang mga pagboto ko sa DOT? Kung hindi ako makakaboto, matatanggap ko ba ang mga reward sa pagboto?
Sa chain isinasagawa ang pagboto. Gayunpaman, may ilang partikular na pagbubukod, gaya ng mga pagkaantala o pagpalya sa pagboto. Kung hindi makakaboto ang alinman sa iyong mga DOT o hindi kumpletong DOT, inaasahang maisasauli sa spot wallet mo ang iyong mga DOT sa loob ng dalawang araw, at hindi ka makakatanggap ng anumang benepisyo o reward sa pagboto.
8. Bakit hindi ko ma-withdraw ang aking mga reward na token sa Binance?
Dahil ang ilang parachain ay nasa maagang yugto ng pag-unlad at hindi pa nailunsad, hindi ka pa makakatanggap ng mga reward token. Matapos matagumpay na mag-bid ang mga proyekto para sa slot at ilunsad ang kani-kanilang mga parachain, matatanggap mo ang mga reward kapag ganap na pinagsama ng Binance ang mga network. Puwedeng tumagal bago ma-enable ang pag-withdraw. Ayon sa inaasahang oras ng paglulunsad ng mga proyekto, susuportahan ng Binance ang lahat ng mga pag-withdraw ng bonus reward token bago ang Hunyo 30, 2022. Kung ang mga oras ng paglulunsad ng mainnet ng proyekto ay ipinagpaliban, ipagpapaliban din ng Binance ang oras ng pag-withdraw ng token.
9. Ang ibig sabihin ba nito ay ililista sa Binance ang mga katutubong token ng mga parachain na proyektong ito na nakalista sa page ng Slot Auction sa DOT?
Hindi. Para sa pag-trade at paglilista ng mga token ng mga parachain na proyekto ng Slot Auction sa Polkadot (DOT) sa Binance, dadaan ang mga ito sa mahigpit na proseso ng pagsusuri sa paglilista gaya ng ginagawa ng Binance sa anumang iba pang coin/token. Ang pagsuporta sa Slot Auction sa DOT ay hindi garantiya ng paglilista sa mga token ng mga parachain na proyekto ng Polkadot. Hindi ginagarantiya ng Binance ang anumang paglilista alinsunod sa panloob nitong patakaran. Madidiskwalipika sa pagsusuri sa paglilista ang anumang proyektong nagsasabi na nakalista sila sa Binance.