Kasunduan sa User ng Binance Liquid Swap

Binance
2021-07-06 17:03
Serbisyo ng Binance Liquid Swap
Maliban kung iba ang isinaad ng Binance, pagkatapos kumpletuhin ang mga proseso ng pagrerehistro at pag-verify ng iyong account sa Binance, kailangan mo ring hiwalay na pagtibayin kasama ng Binance ang isang “Kasunduan sa User ng Binance Liquid Swap," at kailangan mo ring magbukas ng partikular na Binance Liquid Swap account at/o kumpletuhin ang mga nauugnay na proseso bago mo magamit ang serbisyong ito. Basahin at sang-ayunan ang mga sumusunod:
A. Kapag nagbibigay ng liquidity sa Binance Liquid Swap:
a. Makukuha ng mga user ang kita sa bayad sa pangangasiwa na magmumula sa mga transaksyon sa Binance Liquid Swap;
b. Alinsunod sa mga patakaran ng platform ng Binance, walang kondisyong pinapayagan ng mga user ang Binance na magtalaga at mamahagi ng kita sa bayad sa pangangasiwa na magmumula sa transaksyon sa Binance Liquid Swap sa isang makatwirang paraan;
c. Ang mga asset na idinagdag ng mga user ay makakakuha ng kita sa bayad sa pangangasiwa na magmumula sa mga transaksyon sa Binance Liquid Swap. Kasabay nito, ang mga asset na idinagdag ng mga user ay makakakuha rin ng kasalukuyang interes ng idinagdag na token (ilalapat lang kapag ang naturang token ay nagtataglay ng mga nauugnay na kasalukuyang produkto). Gayunpaman, kapag labis ang naging pagbabago-bago ng presyo ng isang partikular na currency sa merkado, posibleng hindi makakuha ng parehong kita ang mga nauugnay na shareholder. Ibig sabihin, ang paglalagay ng liquidity ay hindi isang gawaing malaya sa panganib at may garantisadong kita.
B. Kapag ginagamit ang serbisyo ng Binance Liquid Swap:
a. Bago gamitin ang Binance Liquid Swap, dapat munang kumpirmahin ng mga user ang presyo ng yunit at ang kinakailangang bayad sa pangangasiwa. Kapag naibigay na ang tagubilin sa transaksyon, ipapalit ang mga asset ng digital currency sa mga asset na nasa BSwap ("Transaksyon"). Kapag naipatupad na ang transaksyon, ia-update ang account ng user. Para kumpletuhin ang Transaksyon, dapat payagan ng user ang Binance na pansamantalang kontrolin ang digital currency na na-dispose sa Transaksyon;
b. Sumasang-ayon ang mga user na babayaran ang bayaring dulot ng Transaksyon (“Bayad sa Pangangasiwa'') sa Binance, at may karapatan ang Binance na baguhin ang bayad sa pangangasiwa anumang oras sa sarili nitong pagpapasya. Ilalapat ang na-update na bayad sa pangangasiwa sa lahat ng benta at iba pang nauugnay na transaksyon na magaganap pagkalampas ng petsa ng paglalapat ng pagbabago sa bayad sa pangangasiwa. Pinapayagan ng mga user ang Binance na kaltasin ang anumang nalalapat na bayarin na dapat bayaran ng kanilang mga account alinsunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito sa User.
C. Dapat sundin ng mga user ang mga nauugnay na batas at regulasyon para matiyak na legal at nakakasunod ang pinagmulan ng mga digital asset.
D. Ganap dapat na nauunawaan ng mga user ang mga panganib sa pamumuhunan sa digital asset. Posibleng may mga kita at pagkalugi sa paggamit sa serbisyong ito, dapat maging maingat ang mga user at dapat nilang gamitin ang serbisyong ito ayon sa kakayahan ng kanilang mga pondo.
E. Sumasang-ayon ang mga user na ang lahat ng gawain sa pamumuhunan na isinasagawa sa Binance ay kumakatawan sa tunay nilang mga intensyon, at walang kondisyon nilang tinatanggap ang mga potensyal na panganib at benepisyong nauugnay sa kanilang mga desisyon sa pamumuhunan.
F. Nakalaan sa Binance ang karapatang suspindihin at wakasan ang serbisyo ng Binance Liquid Swap. Kapag kailangan, puwedeng suspindihin at wakasan ng Binance ang serbisyo ng BSwap anumang oras.
G. Dahil sa mga pagkaantala sa network, pagpalya ng computer system, at iba pang force majeure na pangyayari, posibleng maantala, pansamantalang maihinto, masuspinde, o malihis ang pagpapatupad ng serbisyo ng BSwap. Gagawin ng Binance ang makakaya nito para tiyakin, pero hindi nito ipinapangako, ang matatag at epektibong pagpapatakbo ng sistema ng pagpapatupad ng serbisyo ng BSwap. Dahil sa mga salik sa itaas, kung ang pinal na resulta ng pagpapatupad ng serbisyo ng Binance Liquid Swap ay iba sa mga inaasahan ng user, walang magiging pananagutan ang Binance dito.