Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions o FAQ) tungkol sa API

Binance
2021-05-07 08:52

Dokumentasyon ng APIMga halimbawa ng hindi opisyal na API 

Ano ang mga limitasyon?

Pangkalahatang-ideya
May tatlong iba't ibang uri ng limitasyon, ang lahat ay puwedeng mabago anumang oras:
 1. Mga Hard-limit
 2. Mga Limitasyon sa ML (Machine Learning)
 3. Mga Limitasyon sa WAF (Web Application Firewall)
Mga Hard-Limit:
 • 1,200 bigat ng kahilingan kada minuto (tandaan na hindi ito agad nangangahulugang 1,200 kahilingan)
 • 50 order kada 10 segundo
 • 160,000 order kada 24 na oras
Ang aming mga hard-limit ay nakalista sa [/api/v3/exchangeInfo] endpoint.
Mga Limitasyon sa Machine Learning:
Sinusuri ang gawi sa pag-trade batay sa average na user, at kung masyado kang lalayo, iba-ban ka sa loob ng isang takdang panahon, mula 5 minuto hanggang 3 araw.
Ipagpalagay na mayroon kang score sa pang-aabuso sa pag-trade. Tataas ang iyong score kapag: 
 • Paulit-ulit mong "na-one up" o "na-front run" ang pinakamagandang Bid/Ask sa Order Book.
 • Mabilis kang nagsa-spam sa paggawa at pagkansela ng mga order nang walang isinasagawang trade.
 • Mababa ang iyong "rate ng conversion." Ang "rate ng conversion" ay ang dami ng iyong mga trade na hinati sa kabuuang dami ng order na ginawa at kinansela sa loob ng 24 na oras (blg ng Mga Trade / (mga order + mga pagkansela)).
 • Mababa ang "bigat" mo. Ang "bigat" ay ang iyong kabuuang na-trade na dami na hinati sa kabuuang dami ng order na ginawa at kinansela sa loob ng 24 na oras (kabuuang Na-trade na Dami / (mga order + mga pagkansela)).
 • Kapag nagte-trade ng mga pares kung saan BNB ang ginagamit na base o quote asset, mas tataas ang iyong score sa pang-aabuso.
Wala nang ibibigay pang mas partikular na impormasyon maliban sa mga nasa itaas. Mag-trial and error para maabot ang ideyal mong pattern sa pag-trade, o pag-usapan ang mainam na gawi kasama ng iba pang user ng API.
Mga Limitasyon sa Web Application Firewall:
Bagama't hindi kami nagbibigay ng mga eksaktong detalye tungkol sa aming mga panuntunan sa WAF, kung makakatanggap ka ng HTTP 403 error, may nalabag kang patakaran. Kadalasan, resulta ito ng sobrang daming kahilingan sa loob ng 5 minuto. Gayunpaman, kung nagpapadala ka ng kahilingang puwedeng maipagpalagay bilang mapanira, puwede rin itong magresulta sa mas matagal na pagkaka-ban.

Kung lalampas ako sa mga limitasyon, paghihigpitan ba ako sa pamamagitan ng Account, API Key, o IP Address?

Para sa mga hard-limit, magreresulta sa pag-ban sa IP ang paglampas sa limitasyon sa kabuuang bigat ng kahilingan kada minuto (1,200 sa kasalukuyan). Magdedepende sa account ang mga limitasyon sa order (50 beses/10 segundo at 160,000 beses/24 na oras sa kasalukuyan). Kung malalampasan ang limitasyon sa order, paghihigpitan din ang mga user sa paggawa ng mga bagong order sa website (o sa iba pa naming application).
Para sa mga limitasyon sa Machine Learning, ilalapat sa mga account ang mga paghihigpit. Kung napaghigpitan ng ML system ang isang user, puwede niyang tingnan ang dahilan at tagal gamit ang [/sapi/v1/account/status] endpoint (nakasaad sa aming Dokumentasyon ng API).
Ilalapat lang ang mga limitasyon sa Web Application Firewall sa pamamagitan ng IP. Kadalasan, tatagal nang 5 minuto ang pag-ban ng WAF. Gayunpaman, kung natukoy ng server na mapanira ang kahilingan ng isang user, puwede itong mas humaba.

Pinaghigpitan ako dahil nalampasan ko ang mga limitasyon, pero naayos ko na ang aking code. Ia-unban ba ako nang mas maaga?

Hindi. Kailangan mong maghintay hanggang sa matapos ang ban.

Nakakatanggap ako ng HTTP 403 error kapag ginagamit ang API. Bakit?

Nalabag mo ang mga panuntunan sa WAF (Web Application Firewall), pinakamalamang dahil sa paglabag sa limitasyon sa rate o pagpapadala ng mapanirang kahilingan (ayon sa nakabalangkas sa seksyon ng mga limitasyon ng dokumentong ito). Kadalasan, tumatagal nang 5 minuto ang mga ganitong ban.

Bakit itinitigil/dinidiskonekta ang aking mga koneksyon sa WebSocket?

Kada 3 minuto, makakatanggap ng ping ang mga aktibong koneksyon sa WebSocket. Kung hindi ka sasagot gamit ang isang pong na tama ang pagkaka-frame, wawakasan ang koneksyon mo.
Para sa mga stream ng data ng user, kung walang matatanggap na keep-alive nang kahit man lang isang beses kada 60 minuto, mag-e-expire ang listen key. Nakadetalye rin ito sa aming Dokumentasyon ng API.

Gumagamit ako ng isang serbisyo/wrapper ng third-party, at hindi ito gumagana. Makakatulong ka ba?

Sa kasamaang palad, hindi kami sumusuporta ng mga serbisyo o tool ng third-party. Makipag-ugnayan sa serbisyo at/o mga developer para sa higit pang tulong.
Isa pa, isang panganib sa seguridad ang paglalagay ng iyong (mga) Binance API Key at/o (mga) Secret Key sa anumang platform ng third-party. Gamitin ang mga serbisyong ito ayon sa sarili mong paghuhusga.
Tandaan na iniiwasan din namin ang pagbibigay ng pangkalahatang tulong sa programming.

Wala naman akong binabago, pero bigla akong nakakatanggap ng mga error. Ano'ng nangyari?

Sa kasamaang palad, hindi kami makakapagbigay ng suporta para sa mga isyu sa iyong personal na pagpapatupad. Kung gumagamit ka ng wrapper/tool ng third-party, makipag-ugnayan sa team ng suporta/development nito para sa tulong.

Kailangan kong i-access ang aking Secret Key, pero "***" ang ipinapakita nito. Paano ko ito makukuha? 

Para sa seguridad, idinisenyo ang Mga Secret Key para makita lang habang ginagawa ang API Key. Pagkatapos, ima-mask na ito. Kung nawala mo ito, o kung hindi mo ito naitala, kakailanganin mong gumawa ng bagong API Key at gamitin ang bagong key kasama ng bagong Secret Key.

Puwede ko bang taasan ang aking mga limitasyon o nakalaang stream/bandwidth?

Sa kasamaang palad, hindi namin ito iniaalok sa kasalukuyan. Sapat na dapat ang mga limitasyong itinakda namin para sa iyong paggamit. 

Nawala ang aking API Key. Tulong!

Dalawa lang ang posibleng paliwanag kung bakit "nawawala" ang isang API Key:
 1. Kung hindi ka aktibo kamakailan at gumagamit ka dati ng API bago ang Marso 7, 2018, posibleng na-purge ang iyong (mga) API Key para matiyak ang seguridad ng iyong account.
 2. O kaya, kung pinili mong i-disable ang iyong account, magreresulta ito sa pagkakabura ng anuman at lahat ng aktibong API Key.
Makakagawa ka ng (mga) bagong API Key nang walang isyu.

Nakakatanggap ako ng "Error -1021 (Mensahe: Nasa labas ng recvWindow ang timestamp para sa kahilingang ito)". Paano ko ito malulutas?

Kadalasan, nangyayari lang ang error na ito kung hindi sync ang oras ng server at oras ng iyong system. Baka kailangan mong i-sync ang orasan ng iyong system. Gayunpaman, mag-iiba-iba ang prosesong ito depende sa operating system.
Para sa Windows, sa sarili mong paghuhusga, puwede kang gumamit ng tool gaya ng "Atomic Clock". Puwedeng subukan ng mga user ng Linux at Mac na mag-sync gamit ang "ntpdate" sa pamamagitan ng command line.
Kung hindi malulutas ang problema, posibleng may kaugnayan ito sa latency (isyu sa network), at posibleng kailangang isaayos ang iyong recvWindow.

Puwede ba akong humiling ng mga bagong functionality ng API?

Kung hindi mo makita ang functionality na hinihiling mo sa aming dokumentasyon, dapat mong ipagpalagay na wala kami nito. Kung gusto mong magmungkahi ng feature, puwede kang magbukas ng ticket ng suporta na naglalaman ng iyong suhestyon, at susuriin ito.

Sa tingin ko ay may isyu sa API. Paano ko ito iuulat?

Kung sa tingin mo ay may isyu sa system at hindi sa iyong pagpapatupad, magbigay ng ebidensyang susuporta sa pahayag mo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin sa aming Telegram API chat, at magsisiyasat kami. Tandaan na hindi kami tumatanggap ng malalabong mensahe bilang mga lehitimong reklamo. Hindi rin ito isang grupo ng opisyal na suporta sa programming; isa itong grupo ng komunidad ng mga user ng Binance API.