Tala ng mga Maling Deposito
Binance
2021-01-13 08:48
Nawawala o maling TAG:
Kung nakalimutan mong gamitin ang isang Tag, Memo o payment ID (hal. BNB, XLM, XRP, atbp.) o gumamit ng maling tag, kung gayon ang iyong deposito ay hindi maki-credit.
Sa kasalukuyan, maaari kang mag-apply para ma-recover ang iyong mga asset sa pamamagitan ng self-service online:
Upang magsumite ng isang application: https://www.binance.com/en/my/wallet/recovery/form/d
Upang i-check ang recovery records: https://www.binance.com/en/my/wallet/recovery/list
Deposit made to incorrect receiving/deposit address or Unlisted token deposited: Ang deposito na ginawa sa maling receiving/deposit address o nag deposito ng Unlisted na token:
Binance generally does not offer a token/coin recovery service. However, if you have suffered a significant loss as a result of incorrectly deposited tokens/coins, Binance may, solely at our discretion, assist you in recovering your tokens/coins. Binance has comprehensive procedures to help our users recovering their financial losses. Please be noted that successful token recovery is not guaranteed. If you have encountered this sort of situation, please remember to provide the following information to us for speedy assistance: Sa pangkalahatan,hindi nag-bibigay ang Binance ng serbisyo upang ang mga token / coin. Gayunpaman, kung nakaranas ka ng isang malaking pagkawala bilang resulta ng maling pagdeposito ng mga token / barya, ang Binance ay maaaring, batay sa aming sariling husga, tulungan ka sa pagbawi ng iyong mga token / coin. Ang Binance ay may komprehensibong pamamaraan upang matulungan ang aming mga users na makabawi sa kanilang pagkalugi. Mangyaring tandaan na ang matagumpay na pagbawi ng token ay hindi garantisado. Kung nakaranas ka ng ganitong uri ng sitwasyon, mangyaring tandaan na ibigay sa amin ang sumusunod na impormasyon para sa mabilis na tulong:
  • Email address ng iyong Binance account
  • Pangalan ng Token
  • Halaga ng Deposito
  • Ang kaukulang TxID
Deposito sa isang hindi tamang address na hindi kabilang sa Binance:
Kung naipadala mo ang iyong mga token sa isang hindi tamang address na hindi kabilang sa Binance. Hindi ka namin mabibigyan ng anumang karagdagang tulong. Iminumungkahi namin na makipag-ugnay sa mga nauugnay na partido (may-ari ng address o exchange / platform kung saan kabilang ang address).
May katanungan ka pa ba? submit a request