Mga Update sa WIN Token Airdrop Program

Binance
2020-08-31 05:39
Mga Kapwa Binancian,
Gaya ng inanunsyo ng mga team ng WIN & TRX, hindi na makakatanggap ng buwanang WIN airdrop ang mga may hawak ng TRX. Dahil dito, hindi na susuportahan ng Binance ang programa na ito ng airdrop mula ngayon.
Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa opisyal na anunsyo ng koponan ng WIN: Anunsyo sa paghinto ng WIN sa mga airdrop na nagta-target sa mga may hawak ng TRX
Salamat sa iyong suporta!
Team ng Binance
2020/08/28
Mag-trade on the go gamit ang mobile crypto trading app ng Binance:
Hanapin kami sa