Ang artikulong ito ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa iyong wika. Inirerekomenda ang auto-translator para sa Ingles.

Binance Android & iOS APP Release

Binance
2017-09-11 11:23

Dear all,

Binance has released its mobile app (iOS, Android). Please download and review the App.

  1. iOS (download). 

  2. Android: Google Play Store Crypto Trading App (download)

Thank you for your support!

Binance Team

2017/09/11