Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
Plūsma
Lejupielādes
English
USD

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
P2P tirdzniecība
Sākt P2P tirdzniecību
P2P BUJ centrs
P2P tirgotāja un lietotāja pārvaldība
P2P drošība un atbilstība
Kredītkarte/debetkarte
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
Binance konvertācija
NFT
VIP

Papildu punkti reklāmdevēju pārvaldības noteikumiem jautājumos, kas attiecas uz iemaksas aktīviem

2021-09-08 03:41
Šie punkti papildina reklāmdevēju pārvaldības noteikumus jautājumos, kas attiecas uz drošības iemaksas aktīviem:
1. Drošības iemaksas aktīvi:
Lai nodrošinātu drošus darījumus, platforma patur tiesības atskaitīt P2P komersanta drošības iemaksas aktīvus ("Drošības iemaksa") tālāk norādītajās situācijās pēc tam, kad šis komersants ir izturējis PSK un platformas pārbaudes par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
1.1. Situācijas, kurās piemēro Drošības iemaksu:
1.1.1. Tālāk minētajās situācijās mums ir tiesības īstenot pasākumus, lai daļēji vai pilnībā iekasētu reklāmdevēja Drošības iemaksu:
1) Komersants iebilst pret kādu darījumu, un Platforma atzīst, ka Komersants ir vainīgs, un, lai gan Komersantam būtu jāuzņemas atbildība un jāpilda attiecīgās saistības, Komersants nesadarbojas vai neizpilda attiecīgos pienākumus saprātīgā termiņā, un šāda nolaidība rada zaudējumus/kaitējumu citiem lietotājiem;
2) Komersants izmanto Platformu, lai iesaistītos jebkādā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, nelikumīgā un slēptā izvairīšanā no ārvalstu biržām un arbitrāžā, ļaunprātīgā manipulācijā ar darījumu cenām, ļaunprātīgā darījumu ordera izjaukšanā un citās nelikumīgās un krimināli sodāmās darbībās vai uzvedībā, kas pārkāpj Platformas noteikumus;
3) Komersants izmanto zīmolu Binance, lai pieņemtu darbā līdzcilvēkus, piemērotu starpnieka komisijas maksu, iesaistītos nepatiesā mārketingā vai veidotu ļaunprātīgas un maldinošas asociācijas un veiktu citas darbības, kas kaitē Platformas tiesībām, interesēm vai reputācijai;
4) Komersants nelikumīgi citai pusei dod pieeju trešajām pusēm piederošām bankas kartēm vai darījumu kontiem vai iesaistās krāpšanā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un citās nelikumīgās un krimināli sodāmās darbībās, kas rada kaitējumu šai platformai, attiecīgajiem lietotājiem vai trešajām personām;
5) Ja Komersantam ir nestandarta orderis, kas tiek pārsūdzēts un kas atrodas apstrādes procesā dažādu iemeslu dēļ, Komersants uzņemas jebkāda veida piemērojamo atbildību, ko Platforma noteikusi pēc tam, kad tā izskatījusi orderi, taču Platforma neuzņemas atbildību, ja ar Komersantu nav iespējams sazināties saprātīgā laika posmā;
6) Komersantam ir konstatēti citi Platformas noteikumu vai nosacījumu pārkāpumi;
7) Pēc tam, kad Komersanta līdzekļu saņemšanas un maksājumu konti ir iesaldēti Komersanta darbības vai bezdarbības dēļ un Komersants laicīgi un atbilstoši prasībām nepaziņo Platformai par iemaksu ;
8) Citās situācijās, kad Drošības iemaksa ir jāpiemēro Komersanta vainas dēļ, ja Platforma to pamatoti nosaka.
1.1.2. Pēc tam, kad Platforma saskaņā ar reklāmdevēju pārvaldības noteikumiem ir atskaitījusi visu vai daļu no Komersanta Drošības iemaksas, Komersants papildina Drošības iemaksu ar summu, kas ir līdzvērtīga pilnai atskaitītajai summai.
1.2. Faktisko atskaitāmo Drošības iemaksas summu nosaka, pamatojoties uz faktiskajām sekām un no tām izrietošās kompensācijas apjoma, veicot Platformas riska kontroles novērtējumu :
1.2.2. Ja Platforma konstatē tālāk aprakstīto īpašo apstākļu esamību, mums ir tiesības automātiski pilnā apmērā atskaitīt summu no tavas Drošības iemaksas:
1) Platformai ir pamatoti pierādījumi tam, ka Reklāmdevējs ir tiešs krāpšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai citu nelikumīgu un kriminālo sodāmu darbību dalībnieks vai palīdz veikt šādas darbības;
2) Tiek konstatēts, ka Komersants ir saistīts ar krāpšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas incidentiem, veicot darījumus starp platformām citās platformās;
3) Tiek konstatēts, ka Komersants šajā platformā iesūta nelikumīgus aktīvus, piemēram, nozagtus līdzekļus.
4) Komersanta veiktā maksājuma dēļ lietotāja saņemšanas konts tika iesaldēts, un verifikācijas procesa laikā tiek konstatēts, ka Reklāmdevējs ir iesaistīts krāpnieciskā darbībā, kuras nolūks ir nodrošināt viltotus sertifikācijas dokumentus.
5) Komersanta veiktais maksājums izraisīja lietotāju saņemšanas konta iesaldēšanu, un Reklāmdevējs atsakās sadarboties, lai šo problēmu atrisinātu.
6) Komersanta saņemšanas un maksājumu konti ir bijuši iesaldēti vairākas reizes, taču Platforma par nevienu no šiem gadījumiem nav bijusi informēta, kā tas tiek pieprasīts Platformas noteikumos, vai Reklāmdevēja saņemšanas un maksājumu konti ir iesaldēti, tādējādi radot nopietnus zaudējumus citiem Platformas lietotājiem.