Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
Plūsma
Lejupielādes
English
USD

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Simple Earn
ETH 2.0 steikings
DOT paraķēžu pieslēgvietu izsole
Launchpad un Launchpool
Binance fonds
Automātiskie ieguldījumi
BNB glabātuve
DeFi steikings
Likviditātes kultivēšana
Duālās investīcijas
Mijmaiņas kultivēšana
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Finanses
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
Binance konvertācija
NFT
VIP

Binance Simple Earn noteikumi

2022-09-27 06:49
A. Simple Earn
1. Ieguldot Binance Simple Earn produktos, jūs apliecināt to, ka izlasījāt un sapratāt, kā arī piekrītat visiem Simple Earn noteikumiem un nosacījumiem, un jūs apstiprināt un apliecināt, ka apņematies ievērot šos Simple Earn Noteikumus. Ja nesaprotat un nepiekrītat šiem Simple Earn Noteikumiem daļēji vai pilnībā, jums ir aizliegts izmantot Simple Earn produktus.
2. Veicot ieguldījumus Simple Earn produktos, jūs ieguldāt Binance Simple Earn savus aktīvus un pelnāt Simple Earn procentus.
B. Kā ieguldīt Simple Earn?
3. Ieguldot digitālos aktīvus Binance Simple Earn produktos, jums tiks lūgts piekrist tālāk norādītajiem Platformas noteikumiem pilnā apmērā vai daļēji:
a. Simple Earn procentu likme;
b. ieguldāmā Simple Earn Aktīvu summa;
c. digitālā valūta, kuru ieguldīsiet;
d. informācija par ieguldījumu Simple Earn elastīgo vai Simple Earn fiksēto uzkrājumu produktā; un,
e. ja ieguldāt fiksētajā Simple Earn produktā, fiksēta Simple Earn produkta termiņš un atlīdzības izmaksas biežums.
4. Binance ir tiesībās norādīt minimālo Simple Earn ieguldījumu summu, kas ir nepieciešama ieguldīšanai Simple Earn produktos, un/vai piemērot jebkādus ierobežojumus ieguldījumiem.
5. Jūs nevarēsiet veikt ieguldījumus periodā no plkst. 23.50 līdz plkst. 00.10.
C. Elastīgie Simple Earn produkti
6. Elastīgajiem Simple Earn produktiem:
a. Simple Earn procenti:
i. Simple Earn procenti sāk uzkrāties nākamajā dienā pēc ieguldījuma veikšanas. Simple Earn procenti tiek uzkrāti katru dienu un tiks aprēķināti pēc ieguldījuma dienu skaita, aprēķiniem izmantojot 365 dienas garu gadu. Par pirmo ieguldījuma dienu Simple Earn procenti netiek aprēķināti;
ii. procenti tiks iemaksāti jūsu tūlītējo darījumu kontā nākamajā dienā pēc to uzkrāšanās, periodā no plkst. 00.00 UTC līdz 08.00 UTC. Tas nozīmē to, ka Simple Earn procenti tiks iemaksāti jūsu tūlītējo darījumu kontā tikai trešajā dienā pēc ieguldījuma veikšanas; un
iii. katru dienu procenti tiek aprēķināti tikai Simple Earn ieguldītajiem aktīviem, neieskaitot nopelnītos Simple Earn procentus;
iv. procenti tiks aprēķināti saskaņā ar Simple Earn procentu likmi dienā, kad tiek aprēķināti Simple Earn procenti;
v. procenti tiek izmaksāti jūsu ieguldītā aktīva kriptovalūtā, ja vien nav norādīts savādāk; un
vi. procentu summas ir noapaļotas līdz 8 cipariem aiz komata.
b. Simple Earn procentu likme:
i. var periodiski mainīties; un
ii. ja procentu likme mainās, jaunā Simple Earn procentu likme tiek piemērota, sākot ar Binance norādīto datumu. Ja konkrēts laiks nav norādīts, tas notiek plkst. 00.00 dienā, kad Binance savā vietnē paziņo par izmaiņu stāšanos spēkā.
c. Izņemšana:
i. ieguldītos aktīvus var izņemt divos veidos: ātrā izņemšana un standarta izņemšana;
ii. ja vēlaties izņemt aktīvus, izmantojot ātro izņemšanu:
  1. Simple Earn procenti netiks aprēķināti un izmaksāti jūsu tūlītējo darījumu kontā par dienu, kurā veicāt izņemšanu; un
  2. jūsu Simple Earn ieguldītie aktīvi uzreiz tiks atgriezti jūsu tūlītējo darījumu kontā;
iii. ja vēlaties izņemt aktīvus, izmantojot standarta izņemšanu:
  1. Simple Earn procenti tiks aprēķināti un izmaksāti jūsu tūlītējo darījumu kontā par dienu, kurā veicāt izņemšanu; un
  2. jūsu Simple Earn ieguldītie aktīvi tiks atgriezti jūsu tūlītējo darījumu kontā 24 stundu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas; un
iv. dažos gadījumos, piemēram, bet ne tikai ekstrēmu tirgus cenu svārstību un tīkla darbības traucējumu laikā vai gadījumos, kad vienlaicīgi tiek saņemts liels izmaksas pieprasījumu skaits no citiem Binance lietotājiem, jūsu aktīvu izņemšana var kavēties; un
v. Simple Earn aktīvus nav iespējams izņemt periodā no plkst. 23.50 UTC līdz 00.10 UTC.
Elastīgo Simple Earn uzkrājumu piemērs
Jūs ieguldījāt ABC digitālo aktīvu Simple Earn produktā. Simple Earn procentu likme ir 10 %. Jūs ieguldījāt 10 000 ABC digitālā aktīva vienību elastīgajā Simple Earn uzkrājumu produktā.
Ieguldījumu veicāt pirmdien plkst. 12.00 UTC. Par pirmo dienu (pirmdienu) Simple Earn procentus nesaņemsiet. Simple Earn procenti sāk uzkrāties ar otrdienu, un otrdienas procentus savā tūlītējo darījumu makā saņemsiet trešdien.
Trešdien jūsu tūlītējo darījumu makā tiks ieskaitīta šāda summa:
10.000 * 10% * 1/365 = 2,73972602 ABC
7. Šajā piemērā ir attēlots Simple Earn procentu aprēķins. Šis piemērs nav uzskatāms par informāciju par konkrēta digitālā aktīva ekonomisko veiktspēju. Kā arī šis piemērs nav uzskatāms par konkrētā digitālā aktīva vai digitālo aktīvu tirgu cenu svārstīguma attēlojumu. Šajā piemērā izmantotie digitālie aktīvi ir pilnībā izdomāti.
D. Automātiskie ieguldījumi elastīgajos produktos
8. Binance platformā varat izveidot automātisku viena vai vairāku jūsu tūlītējo darījumu kontā esošo kriptovalūtu aktīvu ieguldījumu Simple Earn produktos (automātiskā ieguldīšana elastīgajos produktos).
9. Ja veiksiet automātisko ieguldījumu elastīgajos produktos, Binance katru dienu plkst. 02.00 UTC un plkst. 20.00 UTC pārskaitīs visus jūsu tūlītējo darījumu kontā esošos atbilstošā ieguldījumu produkta aktīvus uz jūsu Simple Earn kontu.
10. Šie digitālie aktīvi tiks izmantoti, lai veiktu ieguldījumus Simple Earn produktos, kuru pieejamību jums nodrošina Binance, un kļūs par daļu no jūsu Simple Earn aktīviem. Simple Earn procenti tiks aprēķināti un ieskaitīti jūs tūlītējo darījumu kontā saskaņā ar šiem Simple Earn Noteikumiem.
11. Binance patur tiesības neizpildīt jūsu norādījumus par automātisko ieguldījumu veikšanu elastīgajos produktos. Binance patur tiesības neizpildīt jūsu norādījumus jebkura iemesla dēļ, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar Simple Earn ieguldījumu produktu limitu sasniegšanas dēļ.
Automātisko ieguldījumu piemērs
Jūs ieslēdzāt automātisko BCD kriptovalūtas ieguldījumu funkciju trešdien, plkst. 21.00 UTC. BCD ir atbilstoša digitālā valūta. Jūsu kontā ir 10 000 BCD.
Katru dienu plkst. 02.00 UTC un plkst. 20.00 UTC digitālie aktīvi tiek pārskaitīti no jūsu tūlītējo darījumu konta uz jūsu Simple Earn kontu. Ņemot vērā, ka iespējojāt automātisko ieguldījumu funkciju plkst. 21.00 UTC, jūsu tūlītējo darījumu kontā esošie BCD digitālie aktīvi tiks pārskaitīti ceturtdien plkst. 02.00 UTC.
Par pirmo dienu (ceturtdienu) Simple Earn procentus nesaņemsiet. Simple Earn procenti sāk uzkrāties ar piektdienu, un piektdienas procentus savā tūlītējo darījumu makā saņemsiet sestdien.
12. Šajā piemērā ir attēlots procentu aprēķins automātiskajiem ieguldījumiem elastīgajos produktos. Šis piemērs nav uzskatāms par informāciju par konkrēta digitālā aktīva ekonomisko veiktspēju. Tāpat šis piemērs nav uzskatāms par konkrētā digitālā aktīva vai digitālo aktīvu tirgus cenu svārstīguma attēlojumu. Šajā piemērā izmantotie digitālie aktīvi ir pilnībā izdomāti.
E. Fiksētie Simple Earn produkti
13. Fiksētie Simple Earn produkti
a. Simple Earn procenti:
i. Simple Earn procenti sāk uzkrāties nākamajā dienā pēc ieguldījuma veikšanas. Simple Earn procenti tiek uzkrāti katru dienu un tiks aprēķināti pēc ieguldījuma dienu skaita, aprēķiniem izmantojot 365 dienas garu gadu. Par pirmo ieguldījuma dienu Simple Earn procenti netiek aprēķināti;
ii. procenti tiek izmaksāti jūsu ieguldītā Simple Earn aktīva kriptovalūtā, ja vien nav norādīts savādāk;
iii. procenti tiks aprēķināti saskaņā ar Simple Earn procentu likmi dienā, kad tiek aprēķināti Simple Earn procenti;
iv. procenti tiks iemaksāti jūsu tūlītējo darījumu kontā saskaņā ar noteikto fiksēto ieguldījumu produktu procentu izmaksas biežumu; un
v. procentu summas tiek noapaļotas līdz 8 cipariem aiz komata.
b. Simple Earn procentu likme:
i. var periodiski mainīties; un
ii. ja procentu likme mainās, jaunā procentu likme tiks piemērota sākot ar Binance norādīto datumu un laiku. Ja konkrēts laiks netiek norādīts, tas notiks plkst. 00.00 dienā, kad Binance savā vietnē paziņoja par izmaiņu stāšanos spēkā.
c. Izņemšana:
i. Binance patur tiesības pēc saviem ieskatiem atļaut jums veikt agrīno izņemšanu. Jums ir tiesības veikt agro izņemšanu jebkurā brīdī.
ii. Veicot Simple Earn produktā ieguldīto aktīvu izņemšanu pirms norēķinu datuma, jūs:
  1. nesaņemat Simple Earn procentus; un
  2. pilnvarojat Binance atskaitīt jebkādus jūsu Simple Earn ieguldījuma procentus, kas tika izmaksāti jūsu tūlītejo darījumu kontā.
iii. Binance ir tiesības pēc saviem ieskatiem jūsu vārdā ieguldīt Simple Earn produktos 5 % no jūsu Simple Earn procentiem, kurus jūs nopelnītu, ja neveiktu agro izņemšanu, ar šādiem nosacījumiem:
  1. Fiksēto Simple Earn produktu termiņš ir deviņdesmit (90) dienas;
  2. Simple Earn aktīvus nav iespējams izņemt agrāk; un
  3. Simple Earn procenti būs tādā pašā digitālajā valūtā, kuru jūs nopelnītu, ja netikta veikta agrīnā izņemšana.
iv. Ja veiksiet agrīno izņemšanu, Simple Earn aktīvu atgriešanai jūsu tūlītējo darījumu kontā var būt nepieciešams līdz 72 stundām.
F. Automātiskie ieguldījumi fiksētajos Simple Earn produktos
14. Veicot ieguldījumu fiksētajos Simple Earn produktos, Binance var ļaut jums automātiski veikt ieguldījumu jaunā fiksētajā Simple Earn produktā norēķinu datumā, izmantojot Simple Earn aktīvus, kas tika ieguldīti iepriekšējā fiksētajā Simple Earn produktā (automātiskais ieguldījums fiksētajos produktos). Simple Earn procenti, kas nopelnīti iepriekšējā Simple Earn ieguldījuma rezultātā, netiks automātiski ieguldīti jaunajā fiksētajā produktā.
15. Jaunajam fiksētajam Simple Earn produktam būs tādi paši nosacījumi kā iepriekšējam Simple Earn produktam. Simple Earn procentu likme var mainīties.
16. Simple Earn procenti sāk uzkrāties no automātiskā ieguldījuma fiksētajā produktā veikšanas dienas.
17. Jūs varat veikt izmaiņas automātisko ieguldījumu fiksētajos produktos norādījumos līdz iepriekšējā produkta norēķinu dienas plkst. 00.00 UTC.
18. Binance patur tiesības neizpildīt jūsu norādījumus par automātisko ieguldījumu veikšanu fiksētajos produktos. Binance patur tiesības neizpildīt jūsu norādījumus jebkura iemesla dēļ, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar Simple Earn ieguldījumu produktu limitu sasniegšanas dēļ.
G. Simple Earn procentu likmes izmaiņas
19. Binance negarantē to, ka jūs fiksētā Simple Earn produkta termiņa laikā turpināsiet saņemt Simple Earn procentus atbilstoši Simple Earn procentu likmei, kas tiek parādīta ieguldījuma veikšanas brīdī. Jebkāda informācija par iespējamo procentu likmi ieguldījuma brīdī ir (i) tikai prognoze un netiek garantēta, kā arī (ii) ir atkarīga no Simple Earn procentu likmes, kas var mainīties.
20. Simple Earn procentu likmju izmaiņas tiks periodiski publicētas Binance vietnē. JUMS IR REGULĀRI JĀAPMEKLĒ BINANCE VIETNE. BINANCE NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO VAI IR SAISTĪTI AR SIMPLE EARN PROCENTU LIKMI NEATKARĪGI NO TĀ, VAI JUMS IR ZINĀMS PAR MINĒTAJĀM IZMAIŅĀM.
H. Simple Earn konta un tūlītējo darījumu konta darbības pārtraukšana, apturēšana vai atcelšana
21. Binance ir tiesības pārtraukt, apturēt vai atcelt jūsu piekļuvi Platformai, kā arī piemērot ierobežojumus jebkuriem Binance kontiem, kā arī apturēt vai atcelt jūsu dalību Simple Earn produktos vai aizturēt darījumus, ja:
a. jūs neiesniedzat papildu informāciju, lai verificētu jūsu identitāti vai līdzekļu izcelsmi saskaņā ar Binance pieprasījumu;
b. šādu rīcību no Binance puses pieprasa tiesas rīkojums vai pienākums ievērot visu piemērojamo tiesību aktu prasības (tai skaitā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vai sankciju piemērošanas tiesību aktus);
c. Binance pienākums ir veikt minētās darbības, lai ievērot jebkādas valsts iestādes vai aģentūras norādījumus vai prasības;
d. Binance ir pamatots iemesls uzskatīt, ka jūs iesniedzāt Binance nepareizu, nepatiesu, novecojušu vai nepilnīgu informāciju; vai
e. jūs neiesniedzāt mūsu pieprasīto informāciju pietiekamā apjomā vai norādītajā laikā.
I. Konta informācija un darījumu ieraksti
22. Jūs varat apskatīt konta vēsturi Platformā. Jums ir 14 dienu laikā pēc konta vēstures saņemšanas rūpīgi jāpārskata jūsu konta vēsture un nekavējoties jāinformē Binance, ja pamanāt ierakstus vai darījumus, kurus neatpazīstat vai uzskatāt par nepareiziem.
23. Mēs varam jebkurā laikā veikt kļūdu labojumus jūsu kontā, ka arī paturam tiesības atcelt vai atgriezt jebkuru darījumu:
a. acīmredzamas kļūdas gadījumā, ja tā ir jebkura kļūda, izlaists vai nepareizi formulēts teksts (neatkarīgi no tā, vai kļūdu pieļāva Binance vai jebkura trešā puse), kas ir acīmredzama un skaidri saprotama, tai skaitā jebkura Binance pārstāvja nepareiza citēšana, ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju un pašreizējās cenas, kā arī jebkāda veida kļūdas vai neskaidrības informācijā, amatpersonas izteikumos, rezultātu paziņojumos); vai
b. lai atspoguļotu to, ko mēs pamatoti uzskatām par pareizu vai precīzu darījuma informāciju.
24. Mūsu pienākums saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem ir atklāt informāciju par jūsu kontiem un Platformas izmantošanu trešajām pusē. Jūs piekrītat un apstiprināt mūsu tiesības atklāt šāda veida informāciju.
J. Tehnoloģiju atrunas
25. Binance ir tiesības liegt jums piekļuvi jūsu Simple Earn kontam, Binance kontam un/vai Binance pakalpojumiem vai Platformai plānotās tehniskās apkopes vai ārkārtas tehniskās apkopes laikā. Binance veiks saprātīgus pasākumus, lai garantētu Platformā veikto darījumu savlaicīgu apstrādi, bet Binance nesniedz nekādas garantijas par darījumu apstrādei nepieciešamo laiku, kas var būt atkarīgs no daudziem ārpus mūsu ietekmes esošiem faktoriem.
26. Binance veic saprātīgus pasākumus, lai atjaunotu informāciju Platformā, bet mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas par to, ka Platformā esošais saturs, tai skaitā informācija par Binance pakalpojumiem, ir precīzs, pilnīgs vai aktuāls.
27. Jūs uzņematies visu atbildību par piekļuves datu tīklam, kas ir nepieciešama piekļūšanai Binance pakalpojumiem, iegūšanu. Jūs uzņematies atbildību par saderīga aprīkojuma vai ierīču, kas ir nepieciešamas piekļuvei Platformai, Binance pakalpojumiem un izmantošanai, kā arī to atjauninājumiem, iegūšanu. Binance nesniedz garantijas par to, ka jebkādi Binance pakalpojumi vai to daļas darbosies konkrētajā aprīkojumā vai ierīcēs. Binance pakalpojumu darbība var būt traucēta interneta vai elektronisko sakaru tīklu darbības traucējumu dēļ.
K. Vispārīgie noteikumi
28. Visiem šajos Simple Earn noteikumos izmantotajiem terminiem, kas ir minēti un definēti Binance Lietošanas noteikumos (Lietošanas noteikumi), bet nav definēti šajos Noteikumos, ir Lietošanas noteikumos definētā nozīme.
29. Simple Earn Noteikumi ir lasāmi kopā ar Lietošanas noteikumiem. Gadījumā, ja pastāv jebkāda veida pretrunas vai neatbilstības starp Simple Earn Noteikumiem un Lietošanas noteikumiem, tad par galvenajiem tiek uzskatīti Simple Earn Noteikumi, kam seko Lietošanas noteikumi.
30. Binance sazināsies ar jums, izmantojot kontaktinformāciju, ko iesniedzāt Binance. Tas nozīmē saziņu ar jums pa e-pastu, SMS vai tālruni. Jums ir jāpārliecinās par to, ka jūsu kontaktinformācija ir pareiza un aktuāla. Jums ir nekavējoties jāinformē mūs par jūsu kontaktinformācijas izmaiņām. Pretējā gadījumā Binance neuzņemas atbildību par to, ka jūs nesaņemsiet informāciju, paziņojumus vai citu svarīgu informāciju no Binance.
31. Binance var nosūtīt jums informāciju uz jūsu e-pasta adresi. Jūsu pienākums ir pārliecināties par to, ka jūsu e-pasta adrese ir aktuāla un pareiza. Paziņojumi, kas nosūtīti uz jūsu e-pasta adresi, tiek uzskatīti par saņemtiem neatkarīgi no tā, vai tiek saņemts paziņojums par nesekmīgu e-pasta vēstules piegādi.
32. Jūs varat sniegt mums informāciju tikai saskaņā ar Binance norādījumiem, kas var periodiski mainīties.
33. Jebkādi paziņojumi, piekrišana vai cita veida informācija saskaņā ar šiem Simple Earn noteikumiem ir jāiesniedz rakstveidā, angļu valodā un iesniedzējam tā jāparaksta vai jāapliecina citā veidā.
34. Papildinformācijai par Binance varat skatīt informāciju par uzņēmumu un licencēm, kas pieejama Binance vietnes. Ja jums ir jautājumi par Simple Earn Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar Binance klientu atbalsta dienestu.
L. Definīcijas
Attiecināmie tiesību akti ir visi piemērojamie vai saistošie noteikumi, likumi (tai skaitā civiltiesību likumi), vienlīdzības principi, noteikumi, regulas, normatīvie dokumenti un prasības, paziņojumi, likumi, tiesu rīkojumi, tiesu lēmumi, statūti, direktīvas, obligātie uzvedības noteikumi, vadlīnijas un tiesību interpretācija, kā arī citi līdzīgi tiesību akti (tai skaitā valsts iestāžu, normatīvo vai uzraugošo iestāžu izdoti, kā arī organizāciju, kuru dalībnieks ir Binance, izdoti), kas piemērojami Binance pakalpojumi sniegšanai, saņemšanai vai izmantošanai, kā arī jebkuriem citiem produktiem, kas tiek izmantoti vai saņemti saskaņā ar minētajiem noteikumiem.
Agrīnā izņemšana nozīmē dalības Simple Earn produktā pārtraukšanu pirms norēķinu datuma.
Atbilstošās Simple Earn valūtas ir Binance atlasītas digitālās valūtas, kurās Binance jums atļauj veikt automātiskos ieguldījumus.
Ātrā izņemšana ir līdzekļu izņemšana, kas definēta punktā 6(c)(ii).
Automātiskie ieguldījumi elastīgajos produktos ir definēti 8. punktā.
Elastīgie Simple Earn produkti ir Simple Earn produkti, kuriem piemīt 6. punktā definētās īpašības.
Automātiskie ieguldījumi fiksētajos produktos ir definēti 14. punktā.
Fikēto ieguldījumu procentu izmaksas biežums ir laiks vai periods, kurā Simple Earn procenti tiks iemaksāti jūsu tūlītējo darījumu kontā.
Fiksētie Simple Earn produkti ir Simple Earn produkti, kuriem piemīt 13. punktā definētās īpašības.
Fiksēto Simple Earn produktu termiņš ir periods, uz kuru Simple Earn aktīvi tiek nodoti Binance rīcībā, bet netiek izņemti, lai jūs saņemtu Simple Earn procentus.
Platforma ir digitālā platforma, kurai mēs vai jebkuri citi Binance operatori atļaujam jums piekļūt ar vietnes, mobilās lietotnes, Binance API vai citu līdzīgu līdzekļu palīdzību, ko nosaka Binance operatori Binance pakalpojumu izmantošanai.
Norēķinu datums ir fiksētā Simple Earn produkta termiņa pēdējā diena.
Izņemšana nozīmē jūsu dalības Simple Earn produktā pārtraukšanu.
Simple Earn konts ir Binance konts, kurā tiek uzskaitīti jūsu rīcībā esošie Simple Earn aktīvi.
Simple Earn aktīvi ir digitālie aktīvi, kurus jūs izmantojat ieguldījumu veikšanai.
Simple Earn procenti ir digitālie aktīvi, kas tiek izmaksāti jums par Simple Earn aktīvu nodošanu Binance rīcībā.
Simple Earn procentu likme ir gada procentu likme, saskaņā ar kuru jums tiek izmaksāti Simple Earn procenti.
Simple Earn produkts ir produkts, kurā jūs varat ieguldīt līdzekļus un saņemt Simple Earn procentus par Simple Earn līdzekļu nodošanu Binance rīcībā saskaņā ar šiem Simple Earn noteikumiem.
Simple Earn Noteikumi ir šie noteikumi.
Tūlītējo darījumu konts ir Binance konts, ko jūs izmantojat tūlītējo darījumu veikšanai.
Standarta izņemšana ir līdzekļu izņemšana, kas definēta punktā 6(c)(ii).
Ieguldīt nozīmē veikt ieguldījumu Simple Earn produktā.
Ieguldījumu limiti ir maksimālā Simple Earn aktīvu summa, lietotāju skaits vai jebkura cita mērvienība, ko Binance nosaka pēc saviem ieskatiem un piemēro ieguldījumiem Simple Earn produktos.