Pirkt kriptovalūtu
Maksāt ar
Tirgi
NFT
New
Lejupielādes
English
USD

BUJ
Aizdevumi kriptovalūtā

Kā varam tev palīdzēt?
Konta funkcijas
Pamācība lietotājam
Binance Fan Token
Binance Earn
Kriptovalūtu iemaksa/izmaksa
Pirkt kriptovalūtas (bezseguma valūta/P2P)
Tūlītējie darījumi un maržas
No kriptovalūtām atvasināti instrumenti
Finanses
Aizdevumi kriptovalūtā
Dāvanu karte
Binance Pay
API
Drošība
Lietošanas noteikumi
NFT
VIP

Binance Aizdevuma pakalpojuma līgums

2021-10-20 01:25
Šis Binance Aizdevumu pakalpojuma līgums ("Līgums") ir daļa no Binance Lietošanas noteikumiem ("Lietošanas noteikumi"). Ja vien šeit nav noteikts savādāk, šajā Līgumā izmantotajiem terminiem ir Lietošanas noteikumos noradītā nozīmē, bet šajā Līgumā neatrunātie jautājumi tiek regulēti saskaņā ar Lietošanas noteikumos noteikto.
Šis Līgums tiek slēgts starp Binance darbiniekiem un lietotājiem, un šajā Līgumā ir atrunāta Binance aizdevumu pakalpojumu ("Pakalpojums") sniegšana lietotājiem un atbilstošo komisijas maksu piemērošana. Binance sniedz šo Pakalpojumu, lai apmierinātu Lietotāju vajadzību turēt un izmantot konkrētu digitālo valūtu un citus digitālos aktīvus, kā arī Binance pieprasa lietotājiem nodrošināt atbilstošo digitālo aktīvu maržu ("ieķīlātais aktīvs"), lai saņemtu aizdevumu. Šeit un tālāk tekstā ar "mēs" tiek apzīmēta platforma Binance un Binance darbinieki, bet ar "jūs" tiek apzīmēts lietotājs, kas izmanto šo Pakalpojumu un slēdz šo Līgumu. Lietotājiem, kas atrodas: Baltkrievijā, Kongo Republikā, Irākā, Irānā, Ziemeļkorejā, Sīrijā, Sudānā, Dienvidsudānā, Zimbabvē, Kubā, Krimā, Malaizijā, Ontario, Amerikas Savienotajās Valstīs un to teritorijās (tai skaitā Amerikas pārvaldīto Samoa daļu, Guāmu, Ziemeļu Marianu Salas un ASV Virdžīnu salas) ir aizliegts izmantot šajā vietnē sniegtos Pakalpojumus.
Lūdzu, uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo Līgumu un izmantojiet Pakalpojumu tikai pēc Līguma izlasīšanas un pilnīgas izpratnes. Izmantojot jebkurus Binance aizdevumu platformas pakalpojumus, jūs apliecināt, ka zināt, saprotat un piekrītat visiem šī Līguma nosacījumiem un visiem Lietošanas noteikumu nosacījumiem, tai skaitā tam, ka mēs varam papildināt un mainīt Līgumu jebkurā brīdī.
I. Brīdinājums par riskiem
Šī Pakalpojuma izmantošana ir saistīta ar augstu risku. Lai palīdzētu jums labāk izprast saistītos riskus, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tālāk sniegto brīdinājumu par riskiem.
1.1 Digitālo aktīvu un darījumu riski
Digitālo aktīvu tirgus ir jauns tirgus, kas netiek kontrolēts. Pašlaik visbiežāk digitālie aktīvi tiek izmantoti spekulācijām, bet to izmantošanas iespējas mazumtirdzniecībā un komerciālos darījumus ir salīdzinoši mazas. Digitālo aktīvu tirdzniecība ir pakļauta lieliem riskiem. Tirdzniecības darījumi notiek bez pārtraukumiem visu diennakti, nav ierobežojumu peļņai vai zaudējumiem, bet cenas var būtiski mainīties tirgus veidotāju, spekulantu un valstu valdības politikas ietekmes rezultātā. Jūs saprotat un piekrītam tam, ka investīcijas digitālajos aktīvos un darījumi ar digitālajiem aktīviem var novest pie daļējas vai pilnīgas jūsu aktīvu zaudēšanas. Tāpēc jums ir jānosaka digitālo aktīvu izmantošanas veids un darījumu summas atbilstoši zaudējumu līmenim, kuru varat atļauties, un jūs vienpersoniski uzņematies visu atbildību par izrietošajiem ekonomiskajiem zaudējumiem.
1.2 Valstu likumu, noteikumu un politikas radītie riski
Dažādu valstu attiecīgo likumu, noteikumu un politikas izmaiņu rezultātā darījumi ar digitālajiem aktīviem var jebkurā laikā tikt apturēti vai aizliegti kādā no valstīm. Jūs saprotat un piekrītat visiem ar to saistītajiem riskiem un no tā izrietošajiem zaudējumiem un sekām, kā arī apņematies vienpersoniski uzņemties visu atbildību.
1.3 Konfidencialitātes riski
Lai ievērotu globālos nozares standartus, vietējos tiesību aktus un valstu noteikumus nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas apkarošanai (AML), kā arī "pazīsti savu klientu" noteikumus (KYC) un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumus (CTF), mēs ievērosim valstu vai kompetento valstu iestāžu prasības, sniedzot atbilstošo informāciju par jums, ja valdības vai kompetentās valsts iestādes, uzrādot atbilstošu izmeklēšanas dokumentāciju, pieprasīs mūsu sadarbību jūsu konta informācijas, aktīvu vai mūsu platformā veikto darījumu izmeklēšanā. Jūs uzņematies visu atbildību par jebkādas privātās informācijas izpaušanu vai aktīvu zaudējumiem. Papildinformācijai lasiet mūsu Privātuma politiku.
1.4 Informācijas un tirgus riski
Ņemot vērā darījumu ar digitālajiem aktīviem novitāti un mainīgumu, mēs pirms darījumu veikšanas iesakām vērsties pie profesionāļiem un lūgt palīdzību, ja jums ir jautājumi. Tomēr mēs nesniedzam tiešus ieteikumus par darījumu vai investīciju veikšanu. Jūs saprotat un piekrītat tam, ka jebkāda veida palīdzība, informācija vai ieteikumi saistībā ar investīcijām, ko jūs varat iegūt no trešajām pusēm, nav nekādā veidā saistīta ar mums, un jūs vienpersoniski uzņematies atbildību par visiem riskiem, zaudējumiem un sekām, kas izriet no šīs informācijas.
1.5. Interneta un tehnoloģiju riski
Mēs nespējam garantēt to, ka visa informācija, dati, programmas un cits Pakalpojuma saturs un saistītie digitālie aktīvi, kā arī ieķīlātie aktīvi, ir brīvi no jebkādas negatīvās ietekmes, ko var radīt ļaunprātīgas programmas, piemēram, vīrusi vai Trojas zirga programmatūra. Papildus tam mēs nespējam garantēt savienojuma ar internetu pieejamību un stabilitāti. Darījumu veikšana internetā ir pakļauta riskiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar programmatūras, aparatūras, interneta saišu vai datorsistēmu darbības traucējumiem vai kavējumiem, kā arī citiem nepārvaramās varas apstākļiem, kas var izraisīt Pakalpojuma sniegšanas kavējumus, darbības traucējumus, pārtraukumus vai novirzes. Jūs saprotat un piekrītat tam, ka jūs pieņemat vienpersonisku lēmumu pierakstīties un izmantot Pakalpojumu vai lejupielādēt un izmantot lejupielādēto informāciju, datus, programmas un ieķīlātos digitālos aktīvus. Pierakstīšanās servera, tīmekļa vietnes, lietotnes, pārskaitījumu tīkla un digitālo aktīvu īpašumtiesību pakalpojumu darbība un stabilitāte nav atkarīga no mums. Jūs vienpersoniski uzņematies atbildību par visiem riskiem, zaudējumiem un sekām, kas izriet no iepriekš minētajiem faktoriem.
1.6. Riski, kas saistīti ar vienlaicīgu aizdevumu pakalpojuma un steikinga pakalpojuma izmantošanu:
Lietotāji var izmantot Binance aizdevumu pakalpojumu savā Binance kontā, kā arī izmantot Binance platformā pieejamos steikinga pakalpojumus, ieguldot iepriekš aizņemtos digitālos aktīvus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo pakalpojumu izmantošana ir lietotāja brīvprātīga izvēle, un jūs piekrītat personīgi uzņemties visus riskus, saistības, sekas un/vai zaudējumus, kas izriet no šādu pakalpojumu izmantošanas. Neierobežojot iepriekš minēto, jūs apliecināt to, ka esat pilnībā informēts un pilnībā saprotat to, ka ar aizdevuma un/vai steikinga pakalpojumiem ir saistīti būtiski riski, kuru dēļ jūs varat zaudēt savus digitālos aktīvus, kā arī jums var nākties kompensēt visus Binance platformas zaudējumus, kas rodas minēto darbību rezultātā. Mēs NEUZŅEMAMIES atbildību par šādiem riskiem, zaudējumiem, sekām un/vai saistībām. Ja Binance platforma piedzīvo zaudējumus vai uzņemas saistības aizdevuma un/vai steikinga pakalpojumu sniegšanas rezultātā, jūs piekrītat kompensēt mums visus mūsu zaudējumus un personīgi uzņematies atbildību par visiem šādiem zaudējumiem un saistībām, kā arī jūs pilnvarojat mūs veikt citus pēc mūsu ieskatiem nepieciešamos pasākumus (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar atbilstošas summas iesaldēšanu vai atskaitīšanu no jūsu Binance kontā vai citos kontos esošajiem digitālajiem aktīviem).
1.7. Nepārvaramās varas riski
Jūs vienpersoniski uzņematies atbildību par visiem riskiem, zaudējumiem un sekām, kas izriet no Pakalpojuma apturēšanas, darbības kavējumiem vai darbības izbeigšanas, kas rodas aprīkojuma vai sistēmas tehniskās apkopes, elektroapgādes padeves pārtraukumu, sliktu laikapstākļu, epidēmiju, nelaimes gadījumu, politisku darbību, karu, valdību darbību, tieslietu varas vai administratīvo iestāžu lēmumu un citu darbību, kas ir ārpus mūsu ietekmes vai kuras veic trešās puses, rezultātā.
1.8. Citi riski
1.8.1. Jūs saprotat un piekrītat tam, ka mums ir tiesības pilnībā pārvaldīt jūsu Binance kontu un ieķīlātos aktīvus, kas tika izmantoti Pakalpojuma sākšanai šī Pakalpojuma sniegšanas laikā, un mums ir tiesības (bet ne pienākums) veikt pasākumus pozīciju slēgšanai konkrētos apstākļos, bet jūs vienpersoniski uzņematies visu atbildību par jebkādiem ekonomiskiem zaudējumiem, kas rodas šo pasākumu rezultātā. 
1.8.2. Ja mēs vienpusēji pēc saviem ieskatiem pieņemsim lēmumu par to, ka jūs pārkāpjat šī Līguma noteikumus, Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, vai izmantojat Pakalpojumu nelikumīgā veidā saskaņā ar jūsu jurisdikcijā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem, mēs paturēsim tiesības jebkurā laikā apturēt vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu vai ar to saistīto darījumu ar digitālajiem aktīviem izpildi, bet jūs vienpersoniski uzņemsieties atbildību par visiem no minētajām darbībām izrietošajiem riskiem, zaudējumiem un sekām.
1.9. Jūs saprotat un apliecināt to, ka jūsu aizņemšanās pret ķīlu mūsu platformā ir brīvprātīga darbība. Jūs apņematies rūpīgi un pārdomāti izvērtēt savu finanšu situāciju un augstāk minētos riskus, lai pieņemtu lēmumus par šī Pakalpojuma izmantošanu. Šajā Brīdinājumā par riskiem nav iespējams uzskaitīt visus esošos vai potenciālos ar Pakalpojumu saistītos riskus. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem citiem riskiem un negatīvām sekām, kas nav radušās mūsu rupjas nolaidības rezultātā. 
II. Pakalpojuma lietošanas noteikumi
Izmantojot šo Pakalpojumu, jūs apliecināt to, ka izlasījāt un piekrītat tālāk minētajiem Pakalpojuma lietošanas noteikumiem:
2.1 Ķīlas konta atvēršana un pārvaldība
2.1.1 Verifikācija: pirms Pakalpojuma izmantošanas jums ir jāizpilda Lietošanas noteikumos minētās prasības un jebkuri citi saprātīgi nosacījumi, kurus mēs pieprasām izpildīt saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar globāliem vai reģionāliem "pazīsti savu klientu" noteikumiem (KYC), nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas apkarošanas un terorisma finansēšanas apkarošanas standartiem vai politiku), kā arī jums ir jāveic jebkurš mūsu pieprasītais verifikācijas process. Jums būs jānorāda tāda informācija kā jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, personu apliecinošs dokuments, konti sociālajos tīklos un digitālo aktīvu izcelsmes apliecinājums, kā arī jebkura cita informācija, ko mēs varam pieprasīt. Papildus minētās informācijas sniegšanai jūs piekrītat pilnvarot mūs lūgt šādu informāciju un citu ar jums tiešā vai netiešā veidā saistītu informāciju (tai skaitā no trešajām pusēm), lai veiktu atbilstošās informācijas verifikāciju. Pakalpojuma darbība var būt atkarīga no jūsu sniegtās informācijas. Jums ir jāgarantē, ka jūsu iesniegtā informācija ir precīza un patiesa. Jums ir nekavējoties jāatjaunina jūsu sniegtā informācija, ja tā mainās. Ja mēs atklāsim, ka jūsu sniegtā informācija nav pareiza, ir nepatiesa, neprecīza, nepilnīga vai maldinoša, mums ir tiesības jums pieprasīt šīs informācijas labošanu vai dzēst nepareizo informāciju, vai apturēt vai izbeigt Pakalpojuma sniegšanu jums daļēji vai pilnībā. Jūs vienpersoniski uzņematies visus augstāk minēto darbību rezultātā izrietošos zaudējumus.
2.1.2 Konta iestatīšana: pēc sākotnējās verifikācijas un pārbaudes veikšanas jūs varēsiet izmantot savu Binance kontu, lai izmantotu Pakalpojumu. Jūs uzņematies visu atbildību par jūsu Binance ķīlas konta numura un paroles slēpšanu no trešajām personām, kā arī jūs vienpersoniski uzņematies visas juridiskās saistības par visām darbībām un notikumiem, kas rodas jūsu Binance ķīlas konta izmantošanas rezultātā, ja vien šeit nav norādīts citādi.
2.1.3 Ķīlas konta izmantošanas prasības: bez mūsu piekrišanas vai atļaujas jūsu Binance ķīlas kontu ir atļauts izmantot tikai personai, kas reģistrēja kontu, kā arī jums ir aizliegts nodot, aizdot, izīrēt vai jebkurā citā veidā ļaut izmantot jūsu ķīlas kontu trešajām pusēm. Mēs paturam tiesības apturēt, iesaldēt vai atcelt jūsu ķīlas kontu, ja to izmanto personas, kas nav konta reģistrētājs. Ja jums ir aizdomas par vai jūs atklājat neatļautu jūsu lietotājvārda un paroles izmantošanu, jums ir nekavējoties mūs par to jāinformē. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no jūsu ķīlas konta izmantošanas, ja to izmantojat jūs vai jebkura trešā puse ar vai bez jūsu atļaujas. 
2.1.4. Konta drošība: mēs apņemamies rūpēties par ieķīlāto aktīvu drošību un esam ieviesuši aizsardzības pasākumus, kas atbilst nozares standartiem attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu. Taču atsevišķu lietotāju darbības var radīt riskus. Jūs piekrītat rūpēties par jūsu akreditācijas datiem(lietotājvārds un parole) kā par konfidenciālu informāciju, kā arī neizpaust šo informāciju trešajām pusēm. Jūs piekrītat veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai garantētu jūsu ķīlas konta un personas datu drošību. Ja atvērsiet Binance ķīlas konta apakškontu un atļausiet to izmantot trešajai pusei ar mūsu piekrišanu, jūs uzņematies visu atbildību par visām šajā apakškontā trešās puses veiktajām darbībām un šo darbību rezultātiem. 
2.1.5 Prasības ieķīlātajiem līdzekļiem un aizņēmumiem: Pakalpojuma izmantošanas laikā jūs apņematies garantēt to, ka jūsu ieķīlātajiem līdzekļiem ir likumīga izcelsme un tie atbilst prasībām, kā arī to, ka jūsu aizņēmums atbilst Lietošanas noteikumiem un attiecināmajiem likumiem un noteikumiem. 
2.2 Aizņēmuma un ieķīlāto aktīvu atmaksa
2.2.1 Pirms Pakalpojuma izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet rakstus Kā izmantot Binance aizdevumus un Kas ir Binance aizdevumi un bieži uzdotie jautājumi. Jūs piekrītat Pakalpojuma darbības noteikumiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar ķīlas likmi, ķīlas likmes apmaksu, piespiedu pozīciju slēgšanu, darījumu pāriem, ķīlas likmes mainīguma noteikumiem, komisijas maksām utt.
2.2.2 Izmantojot Pakalpojumu, jums ir jāieskaita noteikti aktīvi, kas tiks izmantoti kā ķīla, savā ķīlas kontā. Pēc maksājuma metožu apstiprināšanas mēs jums aizdosim noteiktu kriptovalūtu daudzumu, kas tiks uzskatīts par automātisku aizdevuma pakalpojuma izpildi. 
2.2.3 Ja vien šeit vai Lietošanas noteikumos nav norādīts savādāk, jūs varat brīvā veidā izvēlēties katra aizdevuma pakalpojuma darbības ilgumu, bet maksimālais ilgums nedrīkst pārsniegt [180] dienas. Jūs saprotat un piekrītat tam, ka ilgāks aizdevuma periods nozīmē augstāku procentu likmi un lielākas saistītās komisijas maksas. 
2.2.4 Jūs piekrītat, ja vien nav panākta cita veida vienošanās vai mēs neesam noteikuši citādi, neizņemt ķīlas aktīvus no ķīlas konta pirms aizņēmuma atmaksas, kā arī jūs apņematies apmaksāt atbilstošos procentus un izdevumus. Tomēr jūs varat veikt papildu ķīlas aktīvu pārskaitījumus uz ķīlas kontu pēc saviem ieskatiem, lai mazinātu Pakalpojuma izmantošanas riskus (piemēram, pozīciju piespiedu aizvēršanas risku).
2.3 Mūsu tiesības
2.3.1 Tiesības piemērot procentus un komisijas maksas: saskaņā ar mūsu publicētajiem noteikumiem, mums ir tiesības piemērot procentus un/vai komisijas maksas brīdī, kad jūs izmantojat Pakalpojumu, atbilstoši jūsu Pakalpojuma izmantošanai. Jūs piekrītat un apņematies veikt iepriekš minēto procentu apmaksu un/vai komisijas maksu apmaksu saskaņā ar mūsu noteiktajām prasībām.
2.3.2 Tiesības ieviest risku kontroles pasākumus: ja aizdevuma piešķiršanas procesa laikā cena mainās tirgus svārstību dēļ, mēs varam vienpersoniski izlemt, ka pastāv ar maržas likmes reāllaika izmaiņām saistīts risks, un tāpēc mēs paturam tiesības ieviest risku kontroles pasākumus, piemēram, ieķīlāto aktīvu pozīciju aizvēršanu, un jūs piekrītat bez ierunām pieņemt šo pasākumu gala rezultātus.
Šajā līgumā "slēgt pozīciju" nozīmē mūsu tiesības pārdot ieķīlātos aktīvus par noteiktu cenu (tai skaitā pārdošana, izmantojot kriptovalūtu un bezseguma valūtu norēķinu kanālus), kā arī izmantot no aktīvu pārdošanas gūtos līdzekļus, lai kompensētu pamatsummas vērtību, procentus un citus ar kriptovalūtu saistītos izdevumus. Mēs publicēsim detalizētus noteikumus un nosacījumus par pozīciju slēgšanu un citiem risku kontroles pasākumiem sadaļā Kā izmantot Binance aizdevumus.
Binance platformas tehniskās apkopes laikā un jebkurā citā laikā, kurā mēs to uzskatām par nepieciešamu, jūs piekrītat, ka mēs riska gadījumā vienpusēji pēc saviem ieskatiem uzņemamies visu atbildību par jūsu ieķīlāto aktīvu pārvaldību, tai skaitā varam veikt pozīciju slēgšanu un pamatsummas, procentu un ar aizdevumu saistīto izmaksu atmaksu. Ja mūsu īstenotie risku kontroles pasākumi (piemēram, pozīcijas slēgšana) nespēj kompensēt zaudējumus, kas radušies Pakalpojuma sniegšanas jums rezultātā, mēs paturam tiesības veikt citus pasākumus (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar jūsu aktīvu iesaldēšanu vai atskaitīšanu no jūsu Binance konta un citiem kontiem), kā arī tiesības tālāk izmeklēt jūsu juridiskās saistības.
2.3.3 Tiesības izsūtīt paziņojumus: jūs saprotat un piekrītat tam, ka Pakalpojuma izmantošanas laikā mums ir tiesības (bet ne pienākums) noteiktos gadījumos (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar gadījumiem, kad mēs nosakām, ka pastāv risks) izsūtīt dažādus paziņojumus (piemēram, brīdinājuma paziņojumus un paziņojumus par pozīciju aizvēršanu) ar SMS, e-pastā vai lietotnē.
2.4 Pakalpojuma pārtraukšana vai izbeigšana
Mēs paturam tiesības pārtraukt vai izbeigt aizdevuma pakalpojuma sniegšanu jums jebkurā laikā, ja mēs uzskatām to par nepieciešamu vai pamatotu. Saskaņā ar attiecināmajiem tiesību aktiem, jūs atbrīvojat mūs no jebkādas juridiskas atbildības šādos gadījumos.
III. Citi nosacījumi
3.1 Izmaiņas
Mēs periodiski vai pēc saviem ieskatiem ieviesīsim izmaiņas Līgumā un saistītajos Binance uzņēmējdarbības noteikumiem saskaņā ar attiecināmajiem tiesību atiem un noteikumiem. Jūsu pienākums ir regulāri pārskatīt šo Līgumu un saistītos Binance uzņēmējdarbības noteikumus, lai iepazītos ar izmaiņām. Ja nepiekrītat izmaiņām, jums ir nekavējoties jāpārtrauc Pakalpojuma izmantošana, jāatmaksā aizņemtā kriptovalūta, kā arī jāapmaksā saistītie procenti un izdevumi. Ja turpināsiet izmantot Pakalpojumu pēc Līguma un saistīto Binance uzņēmējdarbības noteikumu atjaunoto versiju publikācijas, tiks uzskatīts, ka jūs piekrītat visām izmaiņām un apņematies ievērot atjaunotos nosacījumus un saistītos Binance uzņēmējdarbības noteikumus. 
3.2 Valoda
Šis Līgums tiek noslēgts angļu valodā. Lietotāju izpratnes veicināšanai šis Līgums var tikt tulkots citās valodās. Jebkādu dažādu valodu versiju neatbilstību gadījumā par galveno tiek uzskatīts teksts angļu valodā. Citas Līguma versijas, kas nav angļu valodā, tiek izmantotas tikai atsaucei.
3.3. Saziņa ar mums
Ja jums ir jautājumi vai komentāri par Līgumu vai Pakalpojumu, vai, ja vēlaties iesniegt ar Līgumu saistītus pieprasījumus, lūdzu, lasiet mūsu BUJ sadaļu un sazinieties ar mums atbalsta lapā.