Pirkt kriptovalūtu
Tirgi
Tirdzniecība
Nākotnes līgumi
Earn
Vairāk
Binance kredītsviras tokeni
Izmanto paaugstinātu kredītsviru bez likvidācijas riska
Binance kredītpleca tokenu līgums
Versija: 2022. gada 18. augusts
Binance kredītpleca tokenu līgums (Līgums) tiek piemērots visiem Binance kredītpleca tokeniem (BLVT), kas tiek izdoti, izņemti un/vai tirgoti Platformā.
Visiem ar lielo burtu rakstītajiem terminiem šajā tekstā, kas nav definēti Līgumā, ir nozīme, kas definēta periodiski atjaunināmajos Binance lietošanas noteikumos (Lietošanas noteikumi). Gadījumos, kad termins ir definēts gan Lietošanas noteikumos, gan šajā Līgumā, tikai šī Līguma izpildei par galveno uzskatāma šajā Līgumā sniegtā definīcija.
Šī Līguma nosacījumi papildina un ir jālasa kopā ar Lietošanas noteikumiem. Lietošanas noteikumi tiks piemēroti Platformas izmantošanai ar mērķi veikt darījumus ar BLVT, kā arī atsauces Lietošanas noteikumos uz "Binance pakalpojumiem" iekļauj BLVT izdošanu, izņemšanu un tirgošanu, kā arī citus šeit aprakstītos pakalpojumus, ja attiecināms. Gadījumā, ja pastāv jebkādas pretrunas vai neatbilstības starp šajā Līguma un Lietošanas noteikumos definētajiem terminiem, par galvenajiem tiek uzsktatīti šajā Līgumā definētie termini saistībā ar šajā Līgumā aprakstītajiem pakalpojumiem, ja nav norādīts citādi.
Šī Līguma nosacījumus papildina Binance kredītpleca tokenu tirdzniecības noteikumi un to periodiskie papildinājumi (Tirdzniecības noteikumi). Gadījumā, ja pastāv jebkādas pretrunas vai neatbilstības starp šajā Līguma un Tirdzniecības noteikumos definētajiem terminiem, par galvenajiem tiek uzsktatīti šajā Līgumā definētie termini saistībā ar šajā Līgumā aprakstītajiem pakalpojumiem, ja nav norādīts citādi.
Šī Līguma versija aizstāj visus iepriekšējos līgumus, kas noslēgti ar mums par BLVT, kā arī jebkuras citas iepriekšējās šī Līguma versijas, kas jebkādā veidā bija vai ir pieejamas Platformā. Ieguldot, izņemot un/vai tirgojot BLVT, jūs apliecināt piekrišanu šī Līguma nosacījumiem, Lietošanas noteikumiem un Tirdzniecības noteikumiem.
 1. Definīcijas un interpretācija
  1. Tālāk norādītās definīcijas ir attiecināmas uz šajā Līgumā sniegtajiem terminiem:
   Termins "grozs" ir definēts saskaņā ar šī Līguma punktā 2.3 norādīto definīciju.
   Termins "groza vērtība" nozīmē, attiecībā uz katru BLVT, visu USD(S)-M nākotnes līgumu, kas veido grozu, kopējo tirgus vērtību.
   "BLVT" jeb "kredītpleca tokens" ir Binance izdotu tokenu sērija, kas atbilst kredītpleca pozīcijai atbilstošajā grozā, ko veido USD(S)-M Nākotnes līgumu garās un īsās pozīcijas.
   Termins "BLVT konts" ir definēts saskaņā ar šī Līguma punktā 2.3 norādīto definīciju.
   Termins "BLVT konta vērtība" nozīmē BLVT tokenu skaitu, kas atrodas atbilstošajā BLVT kontā un kas tiek reizināts ar katra tokenu cenu, ko nosaka Binance.
   Termins "BLVT komisijas maksas" ir definēts punktā 3.7.
   Termins "BLVT limits" ir definēts punktā 3.4.
   Termins "kredītpleca koeficients" saistībā ar BLVT apzīmē koeficientu, kas ir iegūts dalot Groza vērtību ar BLVT konta vērtību.
   Termins "beztermiņa nākotnes līgumi" apzīmē līgumus, kas apliecina pienākumu pirkt vai pārdot digitālo aktīvu (Pamataktīvs) par konkrētu cenu laikā, kamēr līgums ir aktīvs, bez konkrēta beigu termiņa.
   Termins "līdzsvarošana" ir definēts saskaņā ar šī Līguma punktu 2.3.
   Termins "grozs" ir definēts saskaņā ar šī Līguma punktā 2.3 norādīto definīciju.
   Termins "mērķa kredītpleca koeficients" nozīmē konkrētu Kredītpleca koeficientu, ko vēlas nodrošināt Grozs un ko nosaka Binance algoritms, un šī koeficienta diapazons ir no 1,25x līdz 4x (Mērķa kredītpleca diapazons).
   Termins "tokens" apzīmē, attiecībā uz BLVT, katru atsevišķu digitālo tokenu (vai tā daļu), ko izdod Binance un kuram ir piešķirta vērtība, un kas veido daļu no konkrētā BLVT.
   Termins "tokena cena" ir definēts saskaņā ar šī Līguma punktā 2.4 norādīto definīciju.
   Termins "USD(S)-M nākotnes līgums" apzīmē beztermiņa nākotnes līgumu, kas tiek tirgots Platformā un par kuru norēķini tiek veikti un kura cena un marža ir USD stabilajās kriptovalūtās (BUSD un USDT).
  2. Virsraksti tiek izmantoti ērtībai un neietekmē šī Līguma konstrukciju. Vārdi vienskaitļa formā iekļauj daudzskaitli un otrādi, bet visas atsauces uz vīriešu dzimumu iekļauj arī sieviešu un neitrālo dzimumu un otrādi.
  3. Vārdiem "ieskaitot" vai "iekļaujot" vienmēr ir paredzēta nozīme "bez ierobežojumiem" vai "bet ne tikai" neatkarīgi no tā, vai konkrētā frāze seko minētajiem vārdiem, bet vārds "citā gadījumā" ir jāinterpretē atbilstoši kopā ar šo vārdu teikumā esošajiem vārdiem.
 2. BLVT funkcijas
  1. BLVT ir atvasinātā instrumenta veids, kas ļauj jums izmantot kredītplecu attiecībā pret Pamataktīvu bez vajadzības ieguldīt nodrošinājumu vai izpildīt konkrētus maržas nosacījumus, kā arī bez likvidācijas riska.
  2. Binance ir vienīgais BLVT izdevējs un BLVT tirgus veidotājs. Jūs varat pieprasīt BLVT ieguldīšanu, izņemt esošos BLVT vai tirgot BLVT sekundārajā platformā, izmantojot Platformā pieejamās funkcijas.
  3. Katram BLVT ir piesaistīts atsevišķs konts Platformā (BLVT konts), kurā atrodas dinamiski pielāgojams USD(S)-M nākotnes līgumu grozs, kas piesaistīts konkrētajam Pamataktīvam ("Grozs"). Piemēram, tokens BTCUP ir piesaistīts BTCUSDT USD(S)-M nākotnes līgumu garo pozīciju grozam. Grozā iekļauto USD(S)-M nākotnes līgumu skaitu automātiski nosaka Binance algoritms, izmantojot Groza mērķa kredītpleca koeficientu.
  4. Cenu, par kuru var ieguldīt vai izņemt katru saistībā ar BLVT izdoto Tokenu (Tokena cenu) Platformā sauc par "NAV", un šī cena atspoguļo pašreizējo Tokena tirgus vērtību. Šajā cenā ir ierēķināta saistītā BLVT konta, kas izdeva konkrēto tokenu, Groza vērtība un attiecināmais Kredītpleca koeficients. Ir svarīgi pieminēt, ka Tokena cena vienmēr atšķiras no Pamataktīva cenas.
  5. Ja jebkurā brīdī BLVT Kredītpleca koeficients ir ārpus Mērķa kredītpleca diapazona, Binance veiks Groza līdzsvarošanu iegādājoties papildu USD(S)-M nākotnes līgumu iekļaušanai Grozā vai pārdodot noteiktu Grozā esošo USD(S)-M nākotnes līgumu skaitu, lai atjaunotu Kredītpleca koeficientu līdz Mērķa kredītpleca diapazonam (Līdzsvarošana). Ne vienmēr ir iespējams saglabāt Kredītpleca koeficientu Mērķa kredītpleca koeficienta diapazonā, piemēram, ekstrēma tirgus svārstīguma periodos.
  6. Mērķa kredītpleca koeficients nav fiksēta vērtība un var periodiski mainīties. Tāpēc Līdzsvarošana notiks tikai tad, kad tas būs nepieciešams tirgus apstākļu dēļ, nevis iepriekš noteiktā intervālā. Šādi tiek mazināts BLVT algoritma apsteigšanas risks. Papildinformācija par BLVT līdzsvarošanu ir atrodama šeit: Kas ir Binance kredītpleca tokenu līdzsvarošana?
  7. Lai nodrošinātu labāku tirdzniecības pieredzi, Binance var periodiski pakļaut BLVT reversās tokenu dalīšanas procesam,lai apvienot esošo tokenu skaitu mazākā skaitā, bet ar proporcionāli lielāku tokenu vērtību ( Reversā tokenu dalīšana). Kad ekstrēmu tirgus svārstību rezultātā tiek samazināta tokena vērtība, Reversā tokenu dalīšana var tikt uzsākta, lai palielinātu tokena likviditati un cenu. Binance iepriekš paziņos par Reverso tokenu dalīšanu Platformā. Papildinformācija par Reverso tokenu dalīšanu ir pieejama šeit: Kas ir Reversā tokenu dalīšana? | Binance atbalsta dienests
  8. Vispārīga informācija par BLVT ir pieejama šeit: Binance kredītpleca tokenis | BLVT
 3. BLVT darījumi Platformā
  1. Lai Platformā ieguldītu, izņemtu un/vai tirgotu BLVT, jums ir jābūt:
   (a) derīgam Kontam;
   (b) sekmīgi nokārtotam lietotāja zināšanu pārbaudes testam, lai apliecinātu to, ka izprotat Kredītpleca tokenu kā sarežģīta kriptovalūtu instrumenta riskus un funkcijas; un
   (c) jāizlasa, jāsaprot un jāpiekrīt Binance kredītpleca tokenu riska atrunai (BLVT risku atruna) un šī Līguma nosacījumiem.
  2. Visu Platformā ieguldīšanai/izņemšanai pieejamo tokenu saraksts ir atrodams šajā lapā: Binance kredītpleca tokeni | BLVT. Katram tokenam ir piesaistīts konkrēts Pamataktīvs. Jūs varat izvēlēties pozīcijas augšupejošos un/vai lejupejošos tokenos. Augšupejošie tokeni seko Pamataktīva cenu izmaiņām, ļaujot jums gūt peļņu ar kredītplecu 1,25x-4x diapazonā, kad Pamataktīva cena pieaug, bet lejupejošie tokeni nodrošina peļņu ar kredītplecu 1,25x-4x diapazonā, kad piesaistītā Pamataktīva cena samazinās. Katrs BLVT konts, kas izmanto augšupejošu tokenu, izveidos garo USD(S)-M nākotnes līgumu pozīciju attiecībā uz Pamataktīvu, bet BLVT konts, kas izmanto lejupejošo tokenu, izveidos īso USD(S)-M nākotnes līgumu pozīciju attiecībā uz Pamataktīvu. Piemēram, BTCUP tokens apzīmē BTCUSDT USD(S)-M nākotnes līgumu garo pozīciju grozu, bet ETHDOWN tokens apzīmē ETHUSDT USD(S)-M nākotnes līgumu īso pozīciju grozu.
  3. Jūs varat pieprasīt ieguldīt vai izņemt saistībā ar BLVT izsniegtos tokenus tiešā veidā no Binance, izmantojot Platformu, ar pašreizējo tokena cenu un attiecināmajām BLVT komisijas maksām, noklikšķinot uz "Ieguldīt" vai "Izņemt" pie atbilstošā tokena šajā lapā: Binance kredītpleca tokeni | BLVT. Binance periodiski pielāgos ar BLVT kontu saistīto grozu atbilstoši veiktajiem ieguldījumiem vai izņemšanai, pēc nepieciešamības iegādājoties papildu USD(S)-M nākotnes līgumus iekļaušanai grozā vai pārdodot grozā esošos USD(S)-M nākotnes līgumus. Papildinformācija par BLVT ieguldīšanu vai izņemšanu ir pieejama šeit: Kā ieguldīt vai izņemt Binance kredītpleca tokenus?
  4. Pašreizējā komisijas maksa BLVT ieguldīšanai un izņemšanai ir 0,1 % no tokena nominālās vērtības (aprēķina un apmaksā USDT kriptovalūtā), un šī komisijas maksa tiks automātiski atskaitīta (vai ieskaitīta) tjūsu Kontā ieguldīšanas/izņemšanas brīdī. Binance patur tiesības noteikt dienas limitu BLVT ieguldīšanai un/vai izņemšanai (BLVT limits). Jūs varat jebkurā laikā, izņemot līdzsvarošanu, veikt ieguldījumus vai izņemt BLVT atbilstoši BLVT limitam. Binance patur tiesības periodiski mainīt BLVT limitu pēc saviem ieskatiem un atkarībā no situācijas tirgū. Lūdzu, lasiet Tirdzniecības noteikumus, lai uzzinātu par pašreiz spēkā esošajiem BLVT limitiem.
  5. Binance patur tiesības jebkurā laikā apturēt ieguldīšanu BLVT un/vai BLVT izņemšanu atkarībā no situācijas tirgū. Jebkāda šāda veida darbības apturēšana var ilgit tik ilgi, cik Binance uzskata par nepieciešamu. Šādos apstākļos Lietotāji drīkst turpināt tirgot BLVT sekundārajā tirgū. Neatkarīgi no iepriekš minētā, Binance ir tiesības pieņemt lēmumu par jebkura Platformā pieejamā tokena izņemšanu no biržas sarakstā un/vai tiesības pārtraukt jebkādu šajā Līgumā minēto pakalpojumu sniegšanu pēc saviem ieskatiem, nesniedzot pamatojumu, iemeslu vai iepriekšēju paziņojumu jums.
  6. Lietotāji ir tiesīgi tirgot BLVT sekundārajā tirgū kopā ar citiem Platformas lietotājiem vai Binance, noklikšķinot "Tirgot" pie attiecīgā tokena šajā vietnē: Binance kredītpleca tokeni | BLVT. Binance atbalsta BLVT likviditāti, kā rezultātā Binance var rīkoties kā pircējs vai pārdevējs, ja tas ir nepieciešams BLVT cenas sekundārajā tirgū noturēšanai konkrētā tokena cenas diapazonā. Informācija par BLVT tirdzniecību tūlītējo darījumu tirgū ir atrodama šeit: Kā sākt tirgot Binance kredītpleca tokenus?
  7. Binance piemēro komisijas maksu BLVT ieguldīšanai, izņemšanai un tirdzniecībai Platformā (BLVT komisijas maksas). Informācija par BLVT komisijas maksām ir atrodama šeit: kredītpleca tokenu komisijas maksas | Binance. Binance patur tiesības jebkurā laikā mainīt BLVT komisijas maksas pēc saviem ieskatiem, publicējot jaunās komisijas maksas Platformā.
  8. Binance patur tiesības mainīt Tirdzniecības noteikumos, Platformā un citās šajā Līgumā minētajās lapās norādīto informāciju pēc saviem ieskatiem. Jūsu pienākums ir periodiski pārskatīt minēto materiālu saturu.
 4. BLVT darījumu riski
  1. Pirms Platformā veikt darījumus ar BLVT, jums ir jāveic nepieciešamās darbības, lai izprastu šo sarežģīto produktu un ar to saistītos riskus, kas aprakstīt BLVT risku atrunā. Veicot darījumus Platformā ar BLVT, jūs piekrītat un apliecināt to, ka jums ir pietiekamas zināšanas par ieguldījumiem, specializētas finanšu zināšanas un pieredze, kā arī spēja uzņemties paaugstinātu risku, kam pakļauta Kredītpleca tokenu tirdzniecība. Tāpat jūs piekrītat personīgi uzņemties visus riskus, kas izriet no Kredītpleca tokenu tirdzniecības. Ja jūs neapmierina BLVT risku atrunā aprakstītie riski, jums nav ieteicams veikt darījumus ar BLVT.
  2. Veicot darījumus Platformā ar BLVT, jūs pilnvarojat Binance automātiski: (i) atskaitīt no jūsu Binance konta jebkādas summas, kuras esat parādā Binance, un/vai (ii) ieskaitīt jūsu konta jebkuras summas, kuras jums parādā ir Binance, un katrs no šiem pārskaitījumiem ir saistīts ar BLVT ieguldījumu, izņemšanu un/vai tirdzniecību.
  3. Veicot Platformā darījumus ar BLVT, neatkarīgi no jebkurām citām tiesībām, kuras tiek piešķirtas Binance un Binance partneriem šajā Līgumā, Lietošanas noteikumos vai Tirdzniecības noteikumos, jūs pilnvarojat Binance un Binance partnerus jebkurā laikā veikt tādus pasākumus, kurus tie uzskata par nepieciešamiem, lai mazinātu jūsu, citu Binance klientu un Platformas zaudējumus, un šie pasākumi iekļauj (bet neaprobežojas ar), BLVT ieguldīšanas, izņemšanas un/vai tirdzniecības Platformā apturēšanu.
  4. Binance patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pārskatīt, modificēt un/vai labot šo Līgumu jebkurā laikā. Jebkādi šāda veida labojumi stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas Platformā. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt mūsu vietni, lai iepazītos ar jaunāko šī Līguma versiju. Jūsu turpmākā piekļuve Platformai un tās izmantošana BLVT tirdzniecības mērķiem pēc jebkādām Līguma izmaiņām norāda uz jūsu piekrišanu šīm izmaiņām. Ja nepiekrītat minētajām izmaiņām, jums ir jāpārtrauc BLVT tirdzniecība Platformā.