מדיניות עסקאות למשתמשי P2P
Binance
2021-03-18 03:00
I. כל המשתמשים יצייתו לעקרונות הכרת הלקוח (KYC), המאבק בהלבנת הון ובמימון הטרור ולהוראות החוק הקבועות במדיניות:
 1. המשתמשים יצייתו למדיניות הכרת הלקוח (KYC) של הפלטפורמה (כולל בין היתר דרישת אימות השם האמיתי) הנוגעת לזהות המשתמשים ולחשבונות הקשורים לעסקאות P2P (כולל בין היתר חשבונות ספוט וחשבונות מטבע פיאט, המכונים להלן יחד: "חשבונות”) והמשתמשים יוודאו כי החשבונות בהם הם משתמשים בפלטפורמה רשומים כחוק ומשמשים אותם בלבד.
 2. אם המשתמשים יפעילו את התרעות הפלטפורמה למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, על המשתמשים לשתף פעולה עם הפלטפורמה בתהליך האימות, ויסייעו כפי הצורך במתן כל הראיות לבקרת סיכונים (בכפוף לאמצעי בקרת הסיכונים של הפלטפורמה התקפות באותה עת).
 3. אם המשתמשים לא יעשו כן לאחר הפעלת התראות המאבק בהלבנת הון ובמימון הטרור, הפלטפורמה עשויה להשבית את כל או חלק מן התכונות בחשבונם.
 4. על המשתמשים לוודא שהם בעלי הזכויות החוקיות לביצוע העסקה בהתאם לחוקים הרלוונטיים. הפלטפורמה אינה מבטיחה את חוקיות עסקאות המשתמשים. כדי לוודא שכל העסקאות חוקיות, הפלטפורמה רשאית (אך אינה חייבת) לבדוק את חוקיות העסקאות שבוצעו על ידי המשתמשים ולנקוט בפעולות הדרושות בהתאם לחוקים ולתקנות התקפים.
 5. אלא אם שני הצדדים הגיעו להסכמה מפורשת אחרת לפני המסחר דרך הצ'אט של Binance P2P. הקונה יכסה את כל עלות העמלות שתחויב על ידי החשבון שולח התשלום והמוכר יכסה את כל עלות העמלות שתחויב על ידי החשבון מקבל התשלום. דהיינו, אם סכום הפקודה הוא בסך הכל ‎10,000 USD, וספק שירות התשלומים גובה ‎5 USD מהקונה. במקרה כזה, על הקונה לשלם ‎10,005 USD במקום ‎10,000 USD. עם זאת, גם המוכר במקרה זה עשוי להידרש לשלם תוספת עמלה של %X הנגבית על-ידי ספק שירות התשלומים, ואז על המוכר לשלם את עמלת העסקה שלו בעצמו. *עבור עסקאות RUB, ‏UAH, ‏KTZ: המוכר יקבל תמיד את הסכום המלא והמוכר ישלם תמיד את העמלות בעסקאות פיאט.
II. הנחיות לקונה:
 1. עליכם לבחור שיטת תשלום הנתמכת על ידי המוכר ולהעביר את הסכום כפי שמוצג בדף הפקודה במסגרת הזמן שנקבע על ידי הפלטפורמה (אם ספקי שירותי התשלומים גובים עמלות. עיינו בפרק I, סעיף 5.). הקפידו ללחוץ על הלחצן "הועבר, הבא" או"סמן כמשולם"לאחר התשלום.
 2. השתמשו בשיטת תשלום עם אימות של שם אמיתי. אלא אם המוכר הסכים לכך, הפלטפורמה אינה תומכת בשיטות תשלום עם אימות שאינו של שם אמיתי.
 3. אל תלחצו על הלחצן "הועבר, הבא" או"סמן כמשולם" כאשר התשלום טרם בוצע או הושלם. אם תלחצו על הלחצן "הועבר, הבא" או"סמן כמשולם" כאשר התשלום טרם בוצע או הושלם, ייתכן שחשבונכם יושבת.
 4. בחרו "תשלום מיידי". כל תשלום שאינו מיידי אסור ללא הסכמת המוכר מראש.
 5. בעת ביצוע התשלום, ודאו שלא נעשה שימוש במילים או בביטויים רגישים הקשורים למטבע דיגיטלי, כגון BTC, מטבע דיגיטלי ורכישת ביטקוין.
 6. אם השלמתם את ההעברה ולחצתם על הועבר, אך המוכר אינו מצליח למסור את הנכסים הדיגיטליים המתאימים (להלן "מסירה") לקונה עד המועד הנקוב, תוכלו להיות הראשונים להגיש ערעור. אם אתם פועלים תוך ציות מלא לתקנות הפלטפורמה ומבצעים את הנהלים שנקבעו על ידי הפלטפורמה (כולל בין היתר מסירת אישורים משפטיים רלוונטיים העומדים בדרישות הפלטפורמה), אנו נטפל בתלונה באופן מיידי, נקבע כי הנכסים הדיגיטליים שייכים לכם, ונבצע את הליכי ההעברה המתאימים.
 7. במקרה של הפרה של "ההנחיות לקונה", הפלטפורמה תוכל, לפי מדיניות זו, לפי התנאים והחוקים והתקנות הרלוונטיים, או לפי שיקול דעתה, לנקוט באמצעים שתמצא לנכון, כולל בין היתר הקפאה של חשבונו של מפיר ההנחיות או השבתה של חלק מתכונותיו.
III. הנחיות למוכר:
 1. חשבון המוטב בו אתם משתמשים חייב להיות תואם למידע המאומת עם שמכם האמיתי בפלטפורמה.
 2. לאחר אישור קבלת התשלום המלא מאת הקונה, על המוכר לבצע את המסירה תוך 15 דקות.
 3. אלא אם כן הוגדר אחרת על ידי הפלטפורמה, שום אדם אינו אמור לבקש משירות הלקוחות לבטל את הפקודה ללא הסכמת הקונה.
 4. אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הפלטפורמה, אסור לסכם להתנגד למחיר פקודה שכבר נוצרה ללא הסכמת הקונה.
 5. אם יש לכם פקודות שלא הושלמו עם הקונה או סכסוכים עם הקונה, ודאו שניתן להתקשר אליכם למספר הטלפון הנייד או לדוא"ל שתירשמו בפלטפורמה.
 6. במקרה של הפרות כלשהן של "ההנחיות למוכר" כאמור, הפלטפורמה רשאית, בהתאם למדיניות זו, לתנאים או לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, או על פי שיקול דעתה, לנקוט באמצעים כראות עיניה, כולל בין היתר להקפיא את חשבונו של מפר ההנחיות או השבתת חלק מהתכונות שלו. המחיר שצוין במודעה חייב להיות סופי ולכלול את כל העמלות שהמפרסם דורש מהקונה לשלם. לאחר תחילת המסחר, לא ניתן לשנות את המחיר והמפרסם לא יוכל בשום מקרה לדרוש לשלם עמלות נוספות (למעט אם שני הצדדים יגיעו להסכם כזה). (אם ספקי שירות התשלומים גובים עמלות.עיינו פרק I, סעף 5.).
IV. אזהרת סיכונים והצהרה בדבר אי נטילת אחריות:
 • אתם מבינים היטב את הסיכונים הכרוכים בעסקאות P2P, כולל בין היתר הסיכון לתנודות גדולות בערך הנכסים הדיגיטליים, סיכוני האמינות הנוגעים לצדדים בעסקאות P2P, וסיכוני ההתאמה של העסקאות במטבע פיאט.
 • יש לכם ידע וניסיון מספיקים בהשקעות ויכולת לשאת בסיכונים הכרוכים בעסקאות P2P, ואתם מסכימים לשאת באופן בלתי תלוי בכל הסיכונים הנובעים מהעיסוק בעסקאות P2P.
 • לפני ביצוע עסקת P2P, קראתם והבנתם את כל תוכן המדיניות הזו, את התנאים ואת הכללים הרלוונטיים בפלטפורמות Binance והתייעצתם עם אנשי מקצוע לפני החלטה על פי שיקול דעתכם אם וכיצד להשלים את עסקאות P2P על סמך המלצותיהם.
 • הפלטפורמה אינה צד לעסקת P2P. לכן, כל סכסוך בין משתמשים העוסקים בעסקאות P2P אינו קשור לפלטפורמה. לפלטפורמה אין את הזכויות והחובות לפתור מחלוקות הנובעות מעסקאות אלה. היא אינה מחויבת לקחת על עצמה התחייבויות פיזיות או אחריות כלפי צד כלשהו (כולל בין היתר פיצויים).
 • אתם מסכימים ומאשרים לפלטפורמה לנקוט בכל הפעולות הסבירות (כולל בין היתר ביטול עסקאות או השבתת תכונות חשבון בנסיבות מסוימות) בהתאם למדיניות זו, לתנאים ולכללים הרלוונטיים בפלטפורמות Binance כדי להגן עליכם, על הפלטפורמה ועל הזכויות הלגיטימיות של משתמשים אחרים.
V. התנהגויות מסחר חריגות ואמצעים לטיפול בהם:
אתם מסכימים, במידה הרחבה ביותר המותרת על פי החוק, שהפלטפורמה לא תישא באחריות לשום הפסד שתספגו מעסקאות P2P או משימוש בשירותים במסגרת מדיניות זו עקב סיבות שאינן התנהגות מכוונת או רשלנות חמורה מצד הפלטפורמה, כולל בין היתר התקפות האקרים, הפסקות חשמל או כשלים טכניים בלתי נמנעים.
לפלטפורמה הזכות להגביל, להשעות או לסגור את חשבונכם או את הגישה לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הפלטפורמה, באופן מיידי וללא הודעה מראש ולמשך תקופה, על פי שיקול דעתה של הפלטפורמה, במקרים הבאים:
 • אם נחשוד באופן סביר שהפרת את מדיניות זו או פעלת בניגוד לה;
 • אם נאמין שיש צורך להגן על המשתמשים האחרים שלנו מפני סכנה או הפסד. אם נפעיל את זכותנו להגביל או נמנע מכם גישה לשירותים, לא נישא באחריות להשלכות כלשהן של כישלוננו לספק לכם גישה לשירותים, לרבות עיכוב, נזק או אי נוחות שעלולים להיגרם;
 • אם נקבע כי אתם משתמשים בפלטפורמה שלנו בכל דרך שעלולה להשפיע לרעה או למנוע ממשתמשים אחרים לנצל את השירותים שלנו;
 • אם יתגלה כי בתהליך האינטראקציה עם משתמשים אחרים, העבריין השתמש בשפה בוטה כנגד צד אחר, העליב, סחט, הטריד, איים, או הפר בדרך אחרת או ניסה להפר זכויות חוקיות (כגון, בין היתר, הזכויות לפרטיות, לפרסום וכדומה ולקניין רוחני) של משתמשים אחרים, כמו גם איסוף מידע אישי של משתמשים אחרים לצורך הפצתו באינטרנט או לצורך התקפה אישית.
אתם מכירים בכך שההחלטה שלנו לנקוט בפעולות מסוימות, כולל הגבלת גישה, השעיה או סגירה של חשבונכם או ארנקכם, עשויה להתבסס על קריטריונים חסויים החיוניים לניהול הסיכונים ולפרוטוקולי האבטחה שלנו. אתם מסכימים ש- Binance אינה מחויבת לחשוף בפניכם את פרטי ניהול הסיכונים והאבטחה שלה.
אנו נבטל את ההשעיה בהקדם האפשרי ברגע שהסיבות להשעיה כבר לא יהיו קיימות, אולם איננו מתחייבים להודיע לכם מתי (אם בכלל) השעיה זו תבוטל.
התנהגויות מסחר חריגותכללי טיפול
1. הקונה מבטל פקודה שכבר נוצרה, ללא הסכמה מראש מאת המוכר או הפלטפורמה.

אם הקונה יעשה זאת שלוש פעמים באותו היום, המערכת תימנע מן הקונה לקנות באותו יום.
2. הפקודה מבוטלת אוטומטית מכיוון שהתשלום לא בוצע במועד לאחר יצירת הפקודה.אם הקונה יעשה זאת 2 פעמים באותו היום, המערכת תימנע מן הקונה לקנות באותו יום.
3. בשבעת הימים האחרונים, למשתמש יש למעלה מ -10 פקודות שהותאמו, שיעור הערעור הוא גדול מ- 20%, ואילו שיעור ההשלמה נמוך מ- 60%.הפלטפורמה רשאית להשבית את חשבון המשתמש למשך 7 ימים לפחות.
4. בשבעת הימים האחרונים, למשתמש יש יותר מ -5 פקודות שהותאמו, אך שיעור ההשלמה נמוך מ- 20%.הפלטפורמה רשאית להשבית את חשבון המשתמש למשך 7 ימים לפחות.
5. א. המודעות המקוונות עם מחיר ההצעה הטוב ביותר אך יש להן אפס פקודות שהושלמו בפרק זמן מסוים. ב. המודעות עם יותר מ -5 פקודות שהותאמו, אך שיעור ההשלמה שלהן נמוך מ- 20%.מודעות מסוג A ומודעות מסוג B ייחשבו שתיהן כמודעות חסרות תוקף וייסגרו על ידי המערכת באופן אוטומטי.
6. משתמשים שפרסמו יותר מ- 3 מודעות חסרות תוקף (סוג A+B) בשבעת הימים האחרונים, ובה בעת, שיעור ההשלמה ב-7 ימים של אותם משתמשים נמוך מ- 60%.על המשתמשים תאסר כל פעילות ב- P2P למשך 7 ימים לפחות.
7. במודעה של המשתמש יש ערעור על יותר מ -5 פקודות בו זמנית.המודעות המקוונות יוסתרו ועל המשתמש תיאסר כל פעילות ב- P2P.
כאשר מופעלות התראות על חריגות במערכת בקרת הסיכוניםכללי טיפול
1. כאשר מתגלות חריגות על ידי מערכת בקרת הסיכונים, המשתמשים מסרבים במפורש או אינם משתפים פעולה באופן פעיל עם הפלטפורמה כדי לבצע אימות של הלבנת הון או מימון טרור.הפלטפורמה רשאית לבחור לקבוע באופן ישיר שהחשבון לא תקין, ולנקוט באמצעים, כולל בין היתר להעלות את רמת הסיכון של המשתמשים, להקפיא באופן ישיר את חשבון המשתמשים והחשבונות הנלווים, עד שראיות בקרת הסיכונים שמספקים המשתמשים יעברו את בדיקת בקרת הסיכונים של הפלטפורמה.
2. כאשר מערכת בקרת הסיכונים של הפלטפורמה מגלה שמשתמשים חשודים בהונאה (או בניסיון הונאה), במשיכת כסף לפלטפורמות בסיכון גבוה (כולל בין היתר פלטפורמות מסחר בקריפטו ללא רישיון, פלטפורמות הימורים מקוונות, פלטפורמות החשודות בהלבנת הון, או אחרות עם יכולות נמוכות של בקרת סיכונים), או בהעברות נכסים אחרות בסיכון גבוה.
אזהרת סיכון: יש להיזהר מפני כל מאמצי הפרסום הקושרים פלטפורמה זו לפלטפורמות מעין אלו במקרה של הפסדי נכסים בלתי הכרחיים.
הפלטפורמה תוכל לבחור להקפיא או להשבית במישרין את העסקה, המשיכה, או אפילו את כל אפשרויות ה- P2P בחשבון או בחשבונות המשויכים אליו.
3. חשבונות אינם משמשים בידי המשתמשים או שהם משמשים באופן בלתי חוקי לרכישת נכסים דיגיטליים עבור אחרים: אם נמצא על ידי הפלטפורמה שמשתמשים מכרו, השאילו או השכירו את חשבונם לשימושם של אחרים, או שרכשו נכסים דיגיטליים שלא כדין עבור אחרים.
אזהרת סיכון: שמור על המידע שלך כדי שאחרים לא ינצלו אותו לביצוע מעשים פליליים.
הפלטפורמה רשאית לבחור לנקוט באמצעי אחד או יותר, כולל בין היתר להשבית באופן זמני או לצמיתות את אפשרויות המסחר ב-P2P, לעכב או להשבית את אפשרות המשיכה, או להקפיא במישרין חשבונות משתמשים כאלה וחשבונות המשויכים אליהם.
4. קבלה או הכנסה של נכסים דיגיטליים או כספים ממקורות לא חוקיים: משתמשים יודעים או יכולים באופן סביר להסיק שהנכסים הדיגיטליים והכסף המתקבלים מפלטפורמות אחרות/קבוצות WeChat הם מטבעות או כספים בלתי חוקיים, אך בכל זאת מאפשרים להם להגיע אל החשבונות של משתמשים אחרים בפלטפורמה.הפלטפורמה תוכל להשבית במישרין ולצמיתות את כל האפשרויות בחשבון משתמשים זה ובחשבונות הקשורים בו, ולהפסיק את כל השירותים הניתנים למשתמשים או את הביצוע של כל התחייבות חוזית.
5. משתמשים המזוהים ככאלה שהלבינו הון: כאשר משתמשים מזוהים על ידי מערכת בקרת הסיכונים או מאומתים על ידי צוות בקרת הסיכונים כמי שפעלו במישרין או סייעו להלבנת הון.הפלטפורמה תוכל להשבית במישרין ולצמיתות את כל האפשרויות בחשבון משתמשים זה ובחשבונות הקשורים בו, ולהפסיק את כל השירותים הניתנים למשתמשים או את הביצוע של כל התחייבות חוזית.
6. הקפאת חשבון: כאשר חשבון המשתמש מוקפא על פי בקשת ערכאה שיפוטית.הפלטפורמה רשאית להקפיא את חשבון המשתמשים בהתאם למכתב שהונפק על ידי ערכאה שיפוטית, כמו גם לפי חוקים ותקנות רלוונטיים. במהלך תקופת ההקפאה, המשתמשים יפנו לערכאה השיפוטית הרלוונטית, במקום לפלטפורמה, בבקשה להפשרת החשבונות.
7. חקירה שיפוטית: המשתמשים מתבקשים על ידי ערכאה שיפוטית לאחזר מידע על החשבון בפלטפורמה, בין היתר במסגרת של חקירה שיפוטית או ייעוץ משפטי.הפלטפורמה תוכל להשבית תכונות מסוימות בחשבון המשתמשים ובחשבונות הקשורים בהם.