blog-blog-title":"Binance Vietnam Crypto Blog | Binance Blog","exchange-blog-category-all":"Tất cả","exchange-blog-detail-like-post":"Thích bài đăng này","exchange-blog-header-BlogMeaning":"Luôn cập nhật cho bạn những câu chuyện và bình luận mới nhất từ Binance, hệ sinh thái tiền mã hóa và blockchain hàng đầu thế giới.","exchange-blog-header-BlogTitleTow":"Tin tức tiền mã hoá - Blog tiền mã hoá - Tin tức sàn giao dịch Binance","exchange-blog-header-binanceBlog":"Binance Blog","exchange-blog-header-binanceBlogTitle":"Binance Blog","exchange-blog-popular-posts":"Bài đăng được nhiều người quan tâm","exchange-blog-related-posts":"Related Posts","exchange-blog-search-no-results":"Không tìm thấy kết quả","exchange-blog-search-posts":"Search Posts","exchange-blog-share":"Share","exchange-blog-share-post":"Share Posts"}}},"pageData":{"redux":{"blogList":{"loading":false,"total":0,"currentPage":1,"blogList":[],"pinnedPosts":[],"categories":[],"activeCategory":null,"hasMore":true,"hideBlogCategory":false,"categoryAll":0},"blogGlobal":{"withChat":true,"withSeoLinks":true,"withFooter":true,"withHeader":true,"overwriteHeaderSx":{"backgroundColor":[null,"bg2"]},"metaData":{"title":["SPACE ID (ID) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án SPACE ID (ID)"," | ","exchange-blog-header-binanceBlogTitle"],"brand":"Binance Blog","keywords":"Blockchain Crypto Exchange, Cryptocurrency Exchange, Bitcoin Trading, Ethereum price trend, BNB, CZ, BTC price, ETH wallet registration, LTC price, Binance, Poloniex, Bittrex","description":"SPACE ID (ID) là gì? SPACE ID (ID) là Giao thức nhận diện Web3 với Dịch vụ tên miền đa chuỗi. Phân tích kỹ thuật dự án SPACE ID (ID)","url":"https://www.binance.com/vi/blog/markets/space-id-id-l%C3%A0-g%C3%AC-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-space-id-id-6464756580597344141","ogImage":"https://public.bnbstatic.com/image/cms/blog/20230317/3478c63d-bb1e-49b8-baa1-e17bf1d348a3.jpeg","robots":null}},"global":{"origin":"","url":"","path":"","host":"","dir":"ltr","metaData":{"metaTitle":"Binance","metaKeyword":"Buy/Sell Bitcoin, Ether and Altcoins | Cryptocurrency Exchange | Binance","metaDescription":"Binance cryptocurrency exchange - We operate the worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume","ogImage":""},"region":"","isHybrid":false,"withChat":true,"withHeader":false,"withFooter":false,"withCompliance":true,"restrictedBusinessKeys":[],"noticeInfo":null,"pageLayout":1248},"cookies":{"theme":"light","userPreferredCurrency":"USD_USD"},"products":{"loading":true,"productMap":{},"hotProduct":[],"updateTime":1677462257826},"ssrStore":{"lng":"vi","i18n":{}},"userCenter":{"userInfo":{},"languageMap":{},"fiatCurrencyInfo":[],"userPreferredCurrency":{},"fiatCurrency":{"USD":{"pair":"USD_USD","rate":1,"symbol":"$"}},"loginStatus":{"isLoading":true},"p2pMergeStatusInfo":{"status":true,"finishTime":1629993600000,"isLedgerUser":true,"isNewUser":false,"loading":true},"userContract":{"assetDetails":[]}},"persistSetting":{"favorites":[],"isHideSmallBalance":false,"maskedBalance":false}}},"ssr":true,"runtimeConfig":{"STATIC_HOST":"https://bin.bnbstatic.com","WS_HOST_TEMPLATE":"wss://stream.{{rootDomain}}","STATIC_HOST_PUBLIC":"https://bin.bnbstatic.com","STATIC_HOST_SHARE":"https://public.bnbstatic.com","GA_TRACKING_ID":"UA-162512367-1","ACCELERATE_DEFAULT_DOMAIN":"api.yshyqxx.com","ACCELERATE_ENBLED_SITES":"www.binancezh.com,www.binancezh.net,accounts.binancezh.com,accounts.binancezh.net,www.binancezh.pro,accounts.binancezh.pro,www.binancezh.cc,accounts.binancezh.cc,www.binancezh.co,accounts.binancezh.co,www.binancezh.io,accounts.binancezh.io,www.binancezh.be,accounts.binancezh.be,www.binancezh.ch,accounts.binancezh.ch,www.binancezh.sh,accounts.binancezh.sh,www.binancezh.in,accounts.binancezh.in,www.binancezh.ac,accounts.binancezh.ac,www.binancezh.top,accounts.binancezh.top,www.bnbzh.net,accounts.bnbzh.net,www.bnbzh.cc,accounts.bnbzh.cc,www.bnbzh.co,accounts.bnbzh.co,www.binancezh.jp,accounts.binancezh.jp,www.binancezh.cz,accounts.binancezh.cz,www.binancezh.biz,accounts.binancezh.biz,www.bnbzh.ac,accounts.bnbzh.ac,www.bnbzh.cz,accounts.bnbzh.cz,www.bnbzh.in,accounts.bnbzh.in","ACCELERATE_AVAILABLE_DOMAIN":"api.yshyqxx.com,api.hanqiweb.cloud","GTM_TRACKING_ID":"M86QHGF","MARKET_STREAM_HOST_TEMPLATE":"wss://nbstream.{{rootDomain}}","SITE_HOST":"https://www.binance.com","SITE_HOST_TEMPLATE":"https://www.{{rootDomain}}","API_HOST_PUBLIC_TEMPLATE":"https://www.{{rootDomain}}","CHAT_STREAM_HOST":"wss://haodesk.binance.im","SENSORS_SERVER_HOST":"https://api.saasexch.com/bapi/fe/usd/sa?project=binance","I18N_BASE_PRIVATE":"http://bin.bnbstatic.com.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/api/i18n/-/web/cms","I18N_BASE_PUBLIC":"https://bin.bnbstatic.com/api/i18n/-/web/cms","API_SAAS":"https://api.saasexch.com","THEMIS_ENV":"PROD","COMMIT_HEAD":"bcc60b70f4fed52c0b2451ee855e4e3aa14ce1d4","ASSETS_HOST":"https://bin.bnbstatic.com"}}
Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh