Binance Square
LIVE
LIVE
Vinh Dao
Bullish
--53 views
Translate
📰 Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính (#FSTB) cùng với Ngân Hàng Trung Ương Hồng Kông (#HKMA) sẽ cho phép nhà đầu tư thông thường mua #stablecoin Lưu ý: các nhà phát hành stablecoin phải có được giấy phép đặc biệt từ HKMA tại địa phương.

📰 Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính (#FSTB) cùng với Ngân Hàng Trung Ương Hồng Kông (#HKMA) sẽ cho phép nhà đầu tư thông thường mua #stablecoin

Lưu ý: các nhà phát hành stablecoin phải có được giấy phép đặc biệt từ HKMA tại địa phương.

Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. See T&Cs.
0
Relevant Creator
LIVE
@vinhdao286

Explore More From Creator

--

Latest News

View More

Trending Articles

View More
Sitemap
Cookie Preferences
Platform T&Cs