Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Χρηματοδότηση
Launchpad και Launchpool

Κανόνες υπολογισμού κατανομής στη συνδρομή στο Launchpad και παρακράτησης ΒΝΒ

Binance
2021-10-20 02:36
Επεξήγηση του νέου προτύπου συνδρομής στο Launchpad
Με το νέο πρότυπο συνδρομής στο Launchpad, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύσουν ένα ποσό BNB για την πώληση ενός token. Η τελική κατανομή του νέου token καθορίζεται από την αναλογία των δικών τους δεσμευμένων BNB έναντι των συνολικών δεσμευμένων BNB από όλους τους συμμετέχοντες χρήστες. 
Ο αρχικός πρόχειρος υπολογισμός της τελικής κατανομής token του κάθε συμμετέχοντα είναι:
Ατομικά δεσμευμένα ΒΝΒ / Συνολικά δεσμευμένα ΒΝΒ από όλους τους συμμετέχοντες) * Συνολικά ABC token προς πώληση στο Launchpad.
Για παράδειγμα, το συνολικό ποσό των 100.000.000 ABC token προσφέρεται σε μία νέα συνεδρία στο Launchpad. Ένας χρήστης δεσμεύει 5.000 ΒΝΒ και 9 άλλοι χρήστες δεσμεύουν συνολικά 100.000 ΒΝΒ κατά την περίοδο συνδρομής.
Αυτός ο χρήστης θα λάβει μία αναλογία 5.000 ΒΝΒ / 105.000 ΒΝΒ, ή 4,76% του συνόλου των token (4.761.905 ABC) που προσφέρονται στο πρώτο βήμα του υπολογισμού.
Πρώτο βήμα υπολογισμού
Δεσμευμένα ΒΝΒ
Ποσοστό δέσμευσης
Αρχικός υπολογισμός κατανομής των ABC Τoken
Χρήστης 1
50.000
47,62%
47.619.048
Χρήστης 2
30.000
28,57%
28.571.429
Χρήστης 3
7.000
6,67%
6.666.667
Χρήστης 4
6.000
5,71%
5.714.286
Χρήστης 5
5.000
4,76%
4.761.905
Χρήστης 6
5.000
4,76%
4.761.905
Χρήστης 7
1.400
1,33%
1.333.333
Χρήστης 8
500
0,48%
476.190
Χρήστης 9
90
0,09%
85.714
Χρήστης 10
10
0,01%
9.524
Σύνολο
105.000
Ωστόσο, εφόσον υπάρχει το Ανώτατο όριο ανά χρήστη, η κατανομή των χρηστών που φτάνουν το ανώτατο όριο θα μεταφέρεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες που δέσμευσαν λιγότερα ΒΝΒ. Θα χρησιμοποιήσουμε ως ανώτατο όριο τα 20.000.000 ABC token για το ακόλουθο παράδειγμα.
Δεύτερο βήμα υπολογισμού
Δεσμευμένα ΒΝΒ
Ποσοστό δέσμευσης
Κατανομή ABC μετά το ανώτατο όριο
Χρήστης 1
50.000
47,62%
20.000.000
Χρήστης 2
30.000
28,57%
20.000.000
Χρήστης 3
7.000
6,67%
6.666.667
Χρήστης 4
6.000
5,71%
5.714.286
Χρήστης 5
5.000
4,76%
4.761.905
Χρήστης 6
5.000
4,76%
4.761.905
Χρήστης 7
1.400
1,33%
1.333.333
Χρήστης 8
500
0,48%
476.190
Χρήστης 9
90
0,09%
85.714
Χρήστης 10
10
0,01%
9.524
Σύνολο
105.000
Κατανομή που απομένει
(36.190.476)
Αφού ο χρήστης 1 και ο χρήστης 2 έχουν φτάσει το ανώτατο όριο, η επιπρόσθετη κατανομή των 36.190.476 ABC token τους θα διανεμηθεί μεταξύ των υπόλοιπων χρηστών βάσει του ποσοστού δέσμευσής τους.
Τρίτο βήμα υπολογισμού
Δεσμευμένα ΒΝΒ
Ποσοστό δέσμευσης
Τελική κατανομή ABC
Χρήστης 1
50.000
47,62%
20.000.000
Χρήστης 2
30.000
28,57%
20.000.000
Χρήστης 3
7.000
6,67%
16.800.000
Χρήστης 4
6.000
5,71%
14.400.00
Χρήστης 5
5.000
4,76%
12.000.000
Χρήστης 6
5.000
4,76%
12.000.000
Χρήστης 7
1.400
1,33%
3.360.000
Χρήστης 8
500
0,48%
1.200.000
Χρήστης 9
90
0,09%
216.000
Χρήστης 10
10
0,01%
24.000
Σύνολο
105.000
Η τελική κατανομή ABC εμφανίζεται παραπάνω και θα διανεμηθεί στον κάθε χρήστη κατά την τελική φάση κατανομής. 
Στον χρήστη, ο οποίος είχε στην κατοχή του αρχικά 7.000 ΒΝΒ, κατανεμήθηκαν 16.800.000 ABC token μετά την προσαρμογή ανώτατου ορίου (περισσότερα από τα 6.666.667 ABC που υπολογίστηκαν στο πρώτο βήμα). 
Υπολογισμός παρακράτησης ΒΝΒ
Μόλις οριστικοποιηθεί η κατανομή των token, θα αφαιρέσουμε το αντίστοιχο ποσό από το κλειδωμένο υπόλοιπο ΒΝΒ του κάθε χρήστη, βάσει της προκαθορισμένης αναλογίας ABC προς ΒΝΒ.
Ποσό ΒΝΒ που θα αφαιρεθεί για τον κάθε χρήστη = Τελική κατανομή ABC * Προκαθορισμένη τιμή ABC/BNB
Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον Χρήστη 3 στον τρίτο πίνακα παραπάνω, αν η τιμή ABC/BNB είχε οριστεί στα 0,000222222, το τελικό ποσό ΒΝΒ που θα παρακρατούνταν από τα κλειδωμένα ΒΝΒ του Χρήστη 3 θα ήταν 16.800.000 * 0,000222222 = 3.733.3296 BNB.
Σχετικά άρθρα
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συνδρομή στο Launchpad