Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Χρηματοδότηση
Ανταλλαγή ρευστότητας Binance

Συμφωνία χρήστη για την Υπηρεσία ανταλλαγής ρευστότητας της Binance

Binance
2021-07-06 17:01
Υπηρεσία ανταλλαγής ρευστότητας της Binance
Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Binance, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής και επαλήθευσης του λογαριασμού Binance, θα πρέπει επίσης να συνάψετε ξεχωριστά μια "Συμφωνία χρήστη για την ανταλλαγή ρευστότητας της Binance" με την Binance, καθώς και να ανοίξετε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό ανταλλαγής ρευστότητας Binance ή/και να ολοκληρώσετε τις σχετικές διαδικασίες προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία. Διαβάστε και συμφωνήστε με τα ακόλουθα:
A. Κατά την παροχή ρευστότητας στην υπηρεσία ανταλλαγής ρευστότητας της Binance:
a. Οι χρήστες μπορούν να έχουν εισόδημα από την προμήθεια διαχείρισης που δημιουργείται από τις συναλλαγές ανταλλαγής ρευστότητας της Binance.
b. Σύμφωνα με τους κανόνες της πλατφόρμας της Binance, οι χρήστες εξουσιοδοτούν ανεπιφύλακτα την Binance να κατανείμει και να διανείμει με εύλογο τρόπο τα έσοδα από τις προμήθειες διαχείρισης που δημιουργούνται από συναλλαγές ανταλλαγής ρευστότητας της Binance.
c. Οι χρήστες μπορούν να έχουν εισόδημα από την προμήθεια διαχείρισης που δημιουργείται από τις συναλλαγές ανταλλαγής ρευστότητας της Binance για τα στοιχεία ενεργητικού που προσθέτουν. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία ενεργητικού που προστίθενται από τους χρήστες μπορούν επίσης να έχουν το τρέχον επιτόκιο του token που προστέθηκε (ισχύει μόνο όταν αυτό το token έχει τα σχετικά τρέχοντα προϊόντα). Ωστόσο, όταν η τιμή ενός συγκεκριμένου νομίσματος παρουσιάζει απότομη διακύμανση στην αγορά, οι συνδεδεμένοι μέτοχοι ενδέχεται να μην μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια κέρδη. Επομένως, η προσθήκη ρευστότητας δεν είναι μια λειτουργία χωρίς κίνδυνο και με εγγυημένα κέρδη.
Β. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής ρευστότητας της Binance:
a. Πριν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ανταλλαγής ρευστότητας της Binance, οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώσουν την τιμή μονάδας και την απαιτούμενη προμήθεια διαχείρισης. Μόλις εκδοθεί η εντολή συναλλαγής, τα στοιχεία ενεργητικού ψηφιακού νομίσματος θα ανταλλάσσονται με τα στοιχεία ενεργητικού στην υπηρεσία ανταλλαγής ρευστότητας ("Συναλλαγή"). Μόλις εκτελεστεί η συναλλαγή, ο λογαριασμός του χρήστη θα ενημερωθεί. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η Συναλλαγή, ο χρήστης εξουσιοδοτεί την Binance να ελέγχει προσωρινά το ψηφιακό νόμισμα που διατίθεται στη Συναλλαγή.
b. Οι χρήστες συμφωνούν να πληρώσουν τις προμήθειες που προκύπτουν από τη Συναλλαγή ("Προμήθεια Διαχείρισης") στην Binance και η Binance έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την προμήθεια διαχείρισης ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η ενημερωμένη προμήθεια διαχείρισης θα ισχύει για όλες τις πωλήσεις και άλλες σχετικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιημένης προμήθειας διαχείρισης. Οι χρήστες εξουσιοδοτούν την Binance να αφαιρεί τυχόν προμήθειες που οφείλονται από τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας χρήστη.
C. Οι χρήστες θα τηρούν τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς για να διασφαλίσουν ότι η πηγή των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού τους είναι νόμιμη και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.
D. Οι χρήστες θα πρέπει να κατανοούν πλήρως τους κινδύνους της επένδυσης σε ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού. Ενδέχεται να υπάρξουν κέρδη ή απώλειες κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Ε. Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι λειτουργίες επένδυσης που πραγματοποιούνται στην Binance αντιπροσωπεύουν τους πραγματικούς σκοπούς επενδύσεων και αποδέχονται άνευ όρων τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα ενδεχόμενα οφέλη με τις αποφάσεις επενδύσεων που παίρνουν.
F. Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε αναστολή ή να τερματίσει την υπηρεσία ανταλλαγής ρευστότητας. Αν είναι απαραίτητο, η Binance έχει το δικαίωμα να θέσει σε αναστολή ή να τερματίσει την υπηρεσία BSwap οποιαδήποτε στιγμή.
G. Λόγω καθυστερήσεων δικτύου, αστοχιών των συστημάτων υπολογιστών και άλλων καταστάσεων ανωτέρας βίας, η παροχή της υπηρεσίας BSwap ενδέχεται να καθυστερήσει, να τεθεί σε παύση, να ανασταλεί ή να αποκλίνει. Η Binance θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει, αλλά δεν υπόσχεται, τη σταθερή και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εκτέλεσης της υπηρεσίας BSwap. Λόγω των παραπάνω παραγόντων, εάν το τελικό αποτέλεσμα στην παροχή της υπηρεσίας ανταλλαγής ρευστότητας της Binance είναι διαφορετικό από τις προσδοκίες του χρήστη, η Binance δεν θα φέρει καμία ευθύνη.
Σχετικά άρθρα
Πώς χρησιμοποιείται η υπεργολαβία ανταλλαγής της Binance