Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
ΣΜΕ USDT-Ⓜ

Πώς γίνεται ο υπολογισμός του απαιτούμενου κόστους για το άνοιγμα θέσης σε διηνεκή συμβόλαια ΣΜΕ

Binance
2021-09-18 07:04
Οι επενδυτές πρέπει να φροντίσουν να έχουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό κεφαλαίων στο υπόλοιπο του πορτοφολιού τους πριν ανοίξουν μια θέση. Το απαιτούμενο κόστος για να ανοίξετε μια θέση συμπεριλαμβάνει το αρχικό περιθώριο και τη ζημία ανοίγματος (αν υπάρχει). Η ζημία ανοίγματος προκύπτει όταν η τιμή ενός συμβολαίου ΣΜΕ γίνεται δυσμενής (δηλ. η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή εντολής για μια μακροπρόθεσμη εντολή). Η Binance συμπεριλαμβάνει τις ζημίες ανοίγματος ως ένα από τα απαιτούμενα κόστη για το άνοιγμα μιας θέσης, για να αποφύγει την εξαναγκαστική ρευστοποίηση όταν οι επενδυτές καταχωρίζουν μια εντολή. Αν η ζημία ανοίγματος δεν προσμετρηθεί ως ένα από τα απαιτούμενα κόστη για να ανοίξει μια θέση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η θέση του χρήστη να ρευστοποιηθεί απευθείας μόλις καταχωρίσει τέτοια εντολή.
Ο τύπος υπολογισμού του απαιτούμενου κόστους για το άνοιγμα μια θέση έχει ως εξής:
Κόστος = Αρχικό περιθώριο + Ζημία ανοίγματος (αν υπάρχει)

1. Το απαιτούμενο κόστος για να ανοιχτεί μια εντολή με όριο ή Stop

Βήμα 1ο: Υπολογίστε το αρχικό περιθώριο

Αρχικό περιθώριο
= Ονομαστική αξία / μόχλευση
= (9.253,30 * 1 BTC) / 20
= 462,66

Βήμα 2o: Υπολογισμός ζημίας ανοίγματος

Ζημία ανοίγματος
= Αριθμός συμβολαίων * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, κατεύθυνση εντολής * (τιμή αναφοράς - τιμή αγοράς)]}
κατεύθυνση εντολής: 1 για μακροπρόθεσμη εντολή, -1 για βραχυπρόθεσμη εντολή
(i) Ζημία ανοίγματος για μακροπρόθεσμη εντολή
= Αριθμός συμβολαίων * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, κατεύθυνση εντολής * (τιμή αναφοράς - τιμή αγοράς)]}
= 1 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, 1 * (9,259.84 - 9,253.30)]}
= 1 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, 6.54]}
= 1 * 0
= 0
Δεν υπάρχει ζημία ανοίγματος όταν ο χρήστης ανοίγει μια μακροπρόθεσμη εντολή.
(ii) Ζημία ανοίγματος βραχυπρόθεσμης εντολής
= Αριθμός συμβολαίων * απόλυτη αξία {ελάχ.κατεύθυνση εντολής x (τιμή αναφοράς - τιμή αγοράς)]
= 1 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, -1 * (9,259.84 - 9,253.30)]}
= 1 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, -6.54]}
= 1 * 6,54
= 6,54
Δεν υπάρχει ζημία ανοίγματος όταν ο χρήστης ανοίγει μια βραχυπρόθεσμη εντολή.

Βήμα 3: Υπολογισμός του απαιτούμενου κόστους για το άνοιγμα θέσης

Δεδομένου ότι η μακροπρόθεσμη εντολή δεν έχει ζημία ανοίγματος, επομένως το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα μακροπρόθεσμης θέσης ισοδυναμεί με το αρχικό περιθώριο.
(i) Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα μακροπρόθεσμης θέσης
= 462,66 + 0
= 462,66
Η βραχυπρόθεσμη εντολή έχει ζημία ανοίγματος, επομένως το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα μιας βραχυπρόθεσμης θέσης είναι υψηλότερο, καθώς εκτός από το αρχικό περιθώριο, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη ζημία ανοίγματος.
(ii) Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμης θέσης
= 462,66 + 6,54
= 469,20 (διαφορά λόγω στρογγυλοποίησης)

2. Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα μιας εντολής αγοράς

Βήμα 1ο: Υπολογισμός υποθετικής τιμής

Μακροπρόθεσμη εντολή: υποθετική τιμή = τιμή ζήτησης[0] * (1 + 0,05%), Ανοιχτή εντολή: υποθετική τιμή = μέγ.(προσφ.[0], τιμή αναφοράς)
(i) Υποθετική τιμή μακροπρόθεσμης εντολής
= τιμή ζήτησης[0] * (1 + 0,05%)
=10461,77 * (1 + 0,05%)
= 10467,0009
(ii) Υποθετική τιμή βραχυπρόθεσμης εντολής
= μέγ.(προσφ.[0], τιμή αναφοράς)
= μέγ. (10461,78, 10461,78)
= 10461,78
*[0]: Τιμή επιπέδου 1

Βήμα 2ο: Υπολογίστε το αρχικό περιθώριο

Αρχικό περιθώριο = Ονομαστική αξία / μόχλευση
(i) Αρχικό περιθώριο μακροπρόθεσμης εντολής
= υποθετική τιμή μακροπρόθεσμης εντολής * αριθμός συμβολαίων / μόχλευση
= 10467,0009 * 0,2 / 20
= 104,670009
(ii) Αρχικό περιθώριο βραχυπρόθεσμης εντολής
= υποθετική τιμή βραχυπρόθεσμης εντολής * αριθμός συμβολαίων / μόχλευση
= 10461,78 * 0,2 / 20
= 104,6178

Βήμα 3o: Υπολογισμός ζημίας ανοίγματος

Ζημία ανοίγματος
= Αριθμός συμβολαίων * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, κατεύθυνση εντολής * (τιμή αναφοράς - τιμή αγοράς)]}
κατεύθυνση εντολής: 1 για μακροπρόθεσμη εντολή, -1 για βραχυπρόθεσμη εντολή
(i) Ζημία ανοίγματος για μακροπρόθεσμη εντολή
= Αριθμός συμβολαίων * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, κατεύθυνση εντολής * (τιμή αναφοράς - τιμή αγοράς)]}
= 0,2 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, 1 * (10461.78 - 10467.0009)]}
= 0,2 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, -5.2309]}
= 0,2 * 5,2309
= 1,04418
Δεν υπάρχει ζημία ανοίγματος όταν ο χρήστης ανοίγει μια μακροπρόθεσμη εντολή.
(ii) Ζημία ανοίγματος βραχυπρόθεσμης εντολής
= Αριθμός συμβολαίων * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, κατεύθυνση εντολής * (τιμή αναφοράς - τιμή αγοράς)]}
= 0,2 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, -1 * (10461.78 - 10461.78)]}
= 0,2 * απόλυτη αξία {ελάχ.[0, 0]}
= 0,2 * 0
= 0
Δεν υπάρχει ζημία ανοίγματος όταν ο χρήστης ανοίγει μια βραχυπρόθεσμη εντολή.

Βήμα 4ο: Υπολογισμός του απαιτούμενου κόστους για το άνοιγμα θέσης

Η μακροπρόθεσμη εντολή έχει ζημία ανοίγματος, επομένως το κόστος που απαιτείται για το άνοιγμα μιας μακροπρόθεσμης θέσης είναι υψηλότερο, καθώς εκτός από το αρχικό περιθώριο, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη ζημία ανοίγματος.
(i) Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα μακροπρόθεσμης θέσης
= 104,670109 + 1,04418
= 105,71 (διαφορά λόγω στρογγυλοποίησης)
Δεδομένου ότι η βραχυπρόθεσμη εντολή δεν έχει ζημία ανοίγματος, επομένως το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμης θέσης ισοδυναμεί με το αρχικό περιθώριο.
(ii) Το απαιτούμενο κόστος για το άνοιγμα βραχυπρόθεσμης θέσης
= 104,6178 + 0
= 104,61 (διαφορά λόγω στρογγυλοποίησης)
Σχετικά άρθρα
Λεπτομέρειες συμβολαίων ΣΜΕ περιθωρίου USDⓈ