Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD

Συχνές ερωτήσεις
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Λειτουργίες λογαριασμού
Εκμάθηση χρήστη
Binance Fan Token
Binance Earn
Κατάθεση/Ανάληψη κρύπτο
Αγορά κρύπτο (Παραστατικό χρήμα/P2P)
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Στρατηγική συναλλαγών
ΣΜΕ USDT-Ⓜ
ΣΜΕ COIN-M
Οδηγός ΣΜΕ
Λειτουργία αντιστάθμισης
Κανόνες συναλλαγών
Δικαιώματα προαίρεσης
Μοχλευμένα token
Χρηματοδότηση
API
Όροι χρήσης
NFT

Τι είναι η αυτόματη απομόχλευση (ADL) και πώς λειτουργεί;

2021-08-19 12:15
Εκπαιδευτικό βίντεο
Η αυτόματη απομόχλευση (ADL) είναι το τελευταίο βήμα που γίνεται μόνο όταν το Ταμείο ασφάλισης δεν μπορεί να αποδεχθεί τις θέσεις του πτωχευμένου πελάτη. Η Binance λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για να αποφύγει την αυτόματη απομόχλευση και διαθέτει πολλές δυνατότητες, όπως η Άμεση εντολή ή η Ακύρωση εντολής με όριο για να ελαχιστοποιήσει τον πιθανό αντίκτυπο οποιασδήποτε αυτόματης απομόχλευσης όταν συμβεί. Δυστυχώς, λόγω της αστάθειας στις αγορές κρύπτο και της υψηλής μόχλευσης που προσφέρεται στους χρήστες, δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν πλήρως οι ρευστοποιήσεις αυτόματης απομόχλευσης. Προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την αυτόματη απομόχλευση ρευστοποιήσεων στον απολύτως ελάχιστο βαθμό.
Ως επενδυτής, η θέση σας κινδυνεύει με αυτόματη απομόχλευση βάσει ενός δείκτη που καταδεικνύει τη σειρά προτεραιότητάς σας στην ουρά. Παρακάτω, θα βρείτε ένα παράδειγμα δεικτών, από τη χαμηλότερη σειρά προτεραιότητας έως την υψηλότερη σειρά προτεραιότητας.
blobid0.png
Όταν υπάρχει ρευστοποίηση αυτόματης απομόχλευσης, αποστέλλεται αμέσως ειδοποίηση στον επηρεαζόμενο χρήστη.
Η θέση του επενδυτή στην κατάταξη προτεραιότητας υπολογίζεται τόσο από το κέρδος όσο και από τη μόχλευση. Ο τύπος παρουσιάζεται στο τέλος αυτής της σελίδας. Οι πιο κερδοφόροι επενδυτές και οι επενδυτές με την υψηλότερη μόχλευση θα ρευστοποιηθούν πρώτοι. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές θα ταξινομηθούν με βάση το ποσοστό περιθωρίου και τα δυνητικά κέρδη και ζημία ως ποσοστό των εχέγγυών τους. Η ακριβής κατάταξη είναι γνωστή ως "LeveragePnL", η οποία ορίζεται ως τα δυνητικά κέρδη και ζημία/εχέγγυο, πολλαπλασιαζόμενο με το ποσοστό περιθωρίου. Ο ακριβής τύπος είναι στο τέλος.
Από εκεί και έπειτα, οι επενδυτές θα κατατάσσονται με τον όρο LeveragePnlQuantile. Οι επενδυτές που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο αυτόματης ρευστοποίησης θα δουν τον κατάλληλο δείκτη στη διεπαφή τους. Σε περίπτωση ρευστοποίησης, θα αποσταλεί στον επενδυτή ειδοποίηση με το ποσό και την τιμή ρευστοποίησης. Οι θέσεις του επενδυτή θα κλείσουν στην τιμή πτώχευσης της αρχικής εντολής ρευστοποίησης. Τυχόν ανοιχτές εντολές θα ακυρωθούν. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ρευστοποίησης, ο επενδυτής θα μπορεί να καταχωρίσει ξανά εντολές αμέσως.
Σημείωση: Η τιμή πτώχευσης ίσως είναι εκτός του εύρους τιμών της τιμής αγοράς του συμβολαίου. Συνιστάται ιδιαίτερα στον επενδυτή να δίνει προσοχή στον δείκτη ADL, για να αποφύγει την απομόχλευση.

Υπολογισμός για την κατάταξη της προτεραιότητας ρευστοποίησης

Ποσοστό Pnl = μέγ. (0, Δυνητικά κέρδη)/μέγ. (1, Υπόλοιπο πορτοφολιού)
Εάν (Υπόλοιπο πορτοφολιού+Δυνητικά κέρδη) ≤0, τότε το Ποσοστό περιθωρίου = 0
Εάν (Υπόλοιπο πορτοφολιού+Δυνητικό κέρδος)>0, τότε η Αναλογία περιθωρίου = Περιθώριο διατήρησης/(Υπόλοιπο πορτοφολιού+Δυνητικό κέρδος)
Μόχλευση κερδών και ζημίας = Ποσοστό κερδών και ζημίας × Αναλογία περιθωρίου
Leverage Pnl Quantile = κατάταξη (user.Leverage Pnl)/Συνολικός αριθμός χρηστών