Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Συναλλαγές μέσω περιθωρίων

Επίπεδο περιθωρίου και κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου της Binance

Binance
2021-07-27 08:15
Οι συναλλαγές περιθωρίου σάς επιτρέπουν να προσθέτετε μόχλευση στις θέσεις σας για να αυξήσετε τα πιθανά κέρδη σας. Η Binance χρησιμοποιεί το επίπεδο περιθωρίου για να εξετάσει το επίπεδο κινδύνου του λογαριασμού περιθωρίου σας.

1. Επίπεδο περιθωρίου της συνεκτίμησης περιθωρίου

1.1 Οι χρήστες που συμμετέχουν σε δάνεια περιθωρίου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού στους λογαριασμούς συνεκτίμησης περιθωρίου τους ως πρόσθετη εγγύηση και τα ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού σε οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς δεν συμπεριλαμβάνονται στο περιθώριο για συναλλαγές συνεκτίμησης περιθωρίου.
1.2 Το επίπεδο περιθωρίου ενός λογαριασμού συνεκτίμησης περιθωρίου = συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού ενός λογαριασμού συνεκτίμησης περιθωρίου/(Συνολικές οφειλές + εκκρεμές επιτόκιο), όπου:
Συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού ενός λογαριασμού συνεκτίμησης περιθωρίου = τρέχουσα συνολική αξία αγοράς όλων των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού στον λογαριασμό συνεκτίμησης περιθωρίου
Συνολικές οφειλές = τρέχουσα συνολική αξία αγοράς όλων των εκκρεμών δανείων περιθωρίου στον λογαριασμό συνεκτίμησης περιθωρίου
Εκκρεμές επιτόκιο = ποσό κάθε δανείου περιθωρίου * ο αριθμός των ωρών του χρόνου δανεισμού μέχρι τη στιγμή του υπολογισμού * ωριαίο επιτόκιο - παρακράτηση/πληρωμένο επιτόκιο.
1.3 Επίπεδο περιθωρίου και αντίστοιχη λειτουργία
  • Μόχλευση 3x
Όταν το επίπεδο περιθωρίου > 2, μπορείτε να συναλλάσσεστε, να δανείζεστε, και να μεταφέρετε στοιχεία ενεργητικού στο πορτοφόλι Spot.
Όταν 1,5 < επίπεδο περιθωρίου ≤ 2, μπορείτε να συναλλάσσεστε και να δανείζεστε, αλλά δεν μπορείτε να μεταφέρετε κεφάλαια εκτός του λογαριασμού περιθωρίου.
Όταν 1,3 < επίπεδο περιθωρίου ≤ 1,5, μπορείτε να συναλλάσσεστε, αλλά δεν μπορείτε να δανείζεστε ή να μεταφέρετε κεφάλαια εκτός του λογαριασμού περιθωρίου.
Όταν 1,1 < επίπεδο περιθωρίου ≤ 1,3, θα ενεργοποιηθεί μια κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου και θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω ιστότοπου, email και SMS, για να σας ενημερώσουμε να προσθέσετε πρόσθετη εγγύηση (μεταφορά εντός περισσοτέρων στοιχείων ενεργητικού πρόσθετης εγγύησης) προκειμένου να αποφύγετε τη ρευστοποίηση. Μετά την πρώτη ειδοποίηση, θα λαμβάνετε την ειδοποίηση κάθε 24 ώρες.
Όταν το επίπεδο περιθωρίου ≤ 1,1, ο μηχανισμός ρευστοποίησης θα ενεργοποιηθεί και όλα τα στοιχεία ενεργητικού σας θα ρευστοποιηθούν για να πληρωθεί το επιτόκιο και το δάνειο. Το σύστημα θα σας στείλει ειδοποίηση μέσω ιστότοπου, email και SMS, για να σας ενημερώσει.
  • Μόχλευση 5x (υποστηρίζεται μόνο στον κύριο λογαριασμό)
Όταν το επίπεδο περιθωρίου > 2, μπορείτε να συναλλάσσεστε, να δανείζεστε, και να μεταφέρετε στοιχεία ενεργητικού στο πορτοφόλι Spot.
Όταν 1,25 < επίπεδο περιθωρίου ≤ 2, μπορείτε να συναλλάσσεστε και να δανείζεστε, αλλά δεν μπορείτε να μεταφέρετε κεφάλαια από τον λογαριασμό περιθωρίου στο πορτοφόλι Spot.
Όταν 1,15 < επίπεδο περιθωρίου ≤ 1,25, μπορείτε να συναλλάσσεστε, αλλά δεν μπορείτε να δανείζεστε ούτε να μεταφέρετε κεφάλαια από τον λογαριασμό περιθωρίου στο πορτοφόλι Spot.
Όταν 1,05 < επίπεδο περιθωρίου ≤ 1,15, μια κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου θα ενεργοποιηθεί και θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω ιστοτόπου, SMS και email, για να σας ενημερώσουμε να προσθέσετε πρόσθετη εγγύηση (μεταφορά εντός περισσότερων στοιχείων ενεργητικού πρόσθετης εγγύησης) για να αποφύγετε τη ρευστοποίηση. Μετά την πρώτη ειδοποίηση, θα λαμβάνετε την ειδοποίηση κάθε 24 ώρες.
Όταν το επίπεδο περιθωρίου ≤ 1,05, ο μηχανισμός ρευστοποίησης θα ενεργοποιηθεί και όλα τα στοιχεία ενεργητικού σας θα ρευστοποιηθούν για να πληρωθεί το επιτόκιο και το δάνειο. Το σύστημα θα σας στείλει ειδοποίηση μέσω ιστότοπου, email και SMS, για να σας ενημερώσει.
1.4 Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στη σελίδα Κανόνες συναλλαγών μέσω συνεκτίμησης περιθωρίου.

2. Επίπεδο περιθωρίου μεμονωμένου περιθωρίου

2.1 Μόνο τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται εντός του λογαριασμού μεμονωμένου περιθωρίου του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετη εγγύηση στον αντίστοιχο λογαριασμό, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού εντός των άλλων λογαριασμών του χρήστη (λογαριασμός συνεκτίμησης περιθωρίου ή άλλοι μεμονωμένοι λογαριασμοί) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετες εγγυήσεις για αυτόν τον λογαριασμό.
2.2 Το επίπεδο περιθωρίου του μεμονωμένου λογαριασμού = η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού στον μεμονωμένο λογαριασμό / (συνολική αξία οφειλών + απλήρωτο επιτόκιο)
Από την άλλη, η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού = η συνολική αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού + ονομαστικά στοιχεία ενεργητικού στον τρέχοντα μεμονωμένο λογαριασμό
Συνολικές οφειλές = η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που έχουν δανειστεί, αλλά δεν έχουν επιστραφεί στον τρέχοντα μεμονωμένο λογαριασμό
Μη αποπληρωμένο επιτόκιο = (το ποσό κάθε δανεισμένου στοιχείου ενεργητικού * η χρονική διάρκεια του δανείου * ωριαίο επιτόκιο) - αποπληρωμένο επιτόκιο
2.3 Επίπεδο και λειτουργία περιθωρίου
Όταν το επίπεδο περιθωρίου (εφεξής αναφερόμενο ως ML) > 2, οι χρήστες μπορούν να συναλλάσσονται και να δανείζονται, και τα πλεονάζοντα στοιχεία ενεργητικού στον λογαριασμό μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς συναλλαγών. Αλλά το ML πρέπει ακόμα να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 2 μετά τη μεταφορά εκτός, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία μεταφοράς στοιχείων ενεργητικού εκτός.
  • Αρχικό ποσοστό (IR)
IR είναι το αρχικό ποσοστό κινδύνου μετά το δάνειο του χρήστη και υπάρχουν διάφορα IR ανάλογα με τις διάφορες μοχλεύσεις. Για παράδειγμα, το IR θα είναι 1,5 στη μόχλευση 3x με πλήρες επιτόκιο δανεισμού, 1,25 στη μόχλευση 5x με πλήρες επιτόκιο δανεισμού, και 1,11 στη μόχλευση 10x με πλήρες επιτόκιο δανεισμού.
  • Ποσοστό κοινοποίησης απαίτησης περιθωρίου (MCR)
Όταν το MCR < ML ≤ 2, οι χρήστες μπορούν να συναλλάσσονται και να δανείζονται, αλλά όχι να μεταφέρουν στοιχεία ενεργητικού εκτός.
Το MCR θα διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές μοχλεύσεις. Για παράδειγμα, το MCR για μόχλευση 3x είναι 1,35, για μόχλευση 5x είναι 1,18 και για 10x είναι 1,09.
  • Ποσοστό ρευστοποίησης (LR)
Όταν LR < ML ≤ MCR, η κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίου θα ενεργοποιηθεί. Το σύστημα θα στείλει ειδοποιήσεις με email, SMS ή υπενθύμισης ιστότοπου, συστήνοντας στον χρήστη να προσθέσει περιθώριο (δηλαδή, να μεταφέρει περισσότερα κεφάλαια πρόσθετης εγγύησης), για να αποφύγει τον κίνδυνο ρευστοποίησης. Μετά την πρώτη ειδοποίηση, οι ειδοποιήσεις θα στέλνονται κάθε 24 ώρες. Αν αργότερα ML ≥ MCR, ο χρήστης δεν θα λάβει την επόμενη ειδοποίηση.
Όταν ML ≤ LR, το σύστημα θα εκτελέσει τη διαδικασία ρευστοποίησης. Τα στοιχεία ενεργητικού που βρίσκονται στον λογαριασμό θα πρέπει να πουληθούν για να εξοφληθεί το δάνειο. Ταυτόχρονα, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν μέσω email, SMS και υπενθύμισης ιστότοπου.
Το LR ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορετικές μοχλεύσεις. Για παράδειγμα, το LR για μόχλευση 3x είναι 1,18, για μόχλευση 5x είναι 1,15, ενώ για μόχλευση 10x είναι 1,05.
2.4 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Κανόνες συναλλαγών μέσω συνεκτίμησης περιθωρίου.

Τι είναι οι προμήθειες εκκαθάρισης ρευστοποίησης;

Όταν ο λογαριασμός περιθωρίου σας ή η εντολή δανείου κρύπτο υπαχθεί σε αναγκαστική ρευστοποίηση, το Ταμείο ασφάλισης περιθωρίου θα χρεωθεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε προμήθειες εκκαθάρισης. Αυτές οι προμήθειες μπορούν να προβληθούν στο ιστορικό προμηθειών εκκαθάρισης λογαριασμού περιθωρίου. Ωστόσο, συστήνεται να διαχειριστείτε τους κινδύνους προσεκτικά για να αποφύγετε εξαναγκαστική ρευστοποίηση. Ως αποτέλεσμα, η τιμή ρευστοποίησης του χρήστη δεν θα αλλάξει.
Προϊόντα
Προμήθεια ρευστοποίησης
Συνεκτίμηση περιθωρίου
Στοιχεία ενεργητικού συνεκτίμησης περιθωρίου που ρευστοποιήθηκαν * 2%
Μεμον. περιθώριο
Στοιχεία ενεργητικού μεμονωμένου περιθωρίου που ρευστοποιήθηκαν * ποσοστό προμήθειας εκκαθάρισης αντίστοιχη με τη μόχλευση επιπέδων
Δάνεια κρύπτο
Στοιχεία ενεργητικού δανείου κρύπτο * 2%
Σημείωση: Το ποσοστό προμήθειας εκκαθάρισης που αντιστοιχεί στη Μόχλευση επιπέδων = (αναλογία κινδύνου ρευστοποίησης της μόχλευσης επιπέδων σας κατά τη ρευστοποίηση -1) * 8% (το μέγιστο ποσό που μπορεί να χρεωθεί χωρίς να ξεπεράσει το υπόλοιπο στοιχείων ενεργητικού που παραμένει μετά τη ρευστοποίηση).
Παράδειγμα: Αν ένας χρήστης υπόκειται ρευστοποίηση και οι θέσεις του που είναι σε ADA/ETH επιπέδου 3 μειώνονται, τότε το ποσοστό προμήθειας εκκαθάρισης = (1,165-1) * 8% = 1,32%.
Σχετικά άρθρα
Τρόπος μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό περιθωρίου της Binance