Αγορά κρύπτο
Αγορές
Συναλλαγή
Futures
Earn
Περισσότερα
Cancel
Ανακοίνωση
Αρχική σελίδα
Κέντρο υποστήριξης
Ανακοίνωση
Απολαύστε άμεση έκπτωση έως και 10 USDT σε προμήθειες συναλλαγών νομισμάτων Fiat κατά την κατάθεση EUR

Απολαύστε άμεση έκπτωση έως και 10 USDT σε προμήθειες συναλλαγών νομισμάτων Fiat κατά την κατάθεση EUR

2023-06-01 12:02

Αυτή είναι μια γενική ανακοίνωση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

 Χρονική διάρκεια δραστηριότητας: 01-06-2023 12:00 (UTC) έως 30-06-2023 23:59 (UTC)

 Η Binance είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει μια προσφορά για χρήστες στην αγορά Euro (EUR), στην οποία όλοι οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να απολαμβάνουν μειωμένες προμήθειες συναλλαγών για την πρώτη τους κατάθεση σε EUR κατά τη χρονική διάρκεια της δραστηριότητας.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκπτωση, οι χρήστες πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις παρακάτω εργασίες:

●  Να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στη Σελίδα δραστηριότητας

●  Να καταθέσουν EUR χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους κατάθεσης  κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Η έκπτωση θα ισχύει αυτόματα για τους χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις, αμέσως μόλις πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κατάλληλη κατάθεση. Η αξία της έκπτωσης θα ισοδυναμεί με τις προμήθειες συναλλαγής που προκύπτουν από την πρώτη κατάθεση των χρηστών σε EUR, με ανώτατο όριο τα 10 USDT ανά κατάλληλη κατάθεση.

Λάβετε μέρος στην προσφορά τώρα!

Όροι και προϋποθέσεις:

●  Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες οι οποίοι ολοκληρώνουν το KYC στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

●  Οι χρήστες πρέπει επίσης να κάνουν κλικ στο κουμπί [Λάβετε μέρος τώρα] στη σελίδα δραστηριότητας, κατά τη χρονική διάρκεια της δραστηριότητας, για να πληρούν τις προϋποθέσεις για τις ανταμοιβές.

●  Κάθε χρήστης που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να λάβει άμεσα έκπτωση αξίας έως και 10 USDT σε αυτήν τη δραστηριότητα.

●  Τυχόν καταθέσεις με μηδενικές προμήθειες συναλλαγών δεν θα υπολογιστούν ως η πρώτη συναλλαγή.

●  Η Binance θα χρησιμοποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD στις 01-06-2023 12:00 (UTC) για τον υπολογισμό της έκπτωσης στην προμήθεια συναλλαγής.

●  Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Binance που χρησιμοποιείτε έχει ενημερωθεί στην έκδοση iOS 2.57.0 ή Android 2.57.0 ή νεότερη.

●  Ο όγκος συναλλαγών ενός δευτερεύοντος λογαριασμού θα συνδυάζεται στον τελικό υπολογισμό με τον συνολικό όγκο συναλλαγών του κύριου λογαριασμού. Κάθε δευτερεύον λογαριασμός δεν θα αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητος λογαριασμός όταν συμμετέχει σε αυτήν τη δραστηριότητα.

●  Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να αναιρέσει την επιλεξιμότητα του χρήστη για τη λήψη ανταμοιβής, εάν ο λογαριασμός εμπλέκεται σε οποιαδήποτε ανέντιμη συμπεριφορά (π.χ. αγοραπωλησίες τύπου Wash, παράνομα ομαδοποιημένες εγγραφές λογαριασμών, συναλλαγές για ίδια συμφέροντα ή με σκοπό τη χειραγώγηση της αγοράς).

●  Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους και τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την επιλογή και τον αριθμό των νικητών και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε πράξης, εάν δικαιολογείται από σημαντικούς λόγους και, συγκεκριμένα, για:

  • αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία ή τις πολιτικές

  • υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη νομοθεσία ή από αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήρια ή τη δημόσια διοίκηση

  • κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

  • τεχνικά προβλήματα που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας

  • αναγκαιότητα να προστατευτούν οι χρήστες από πιθανές απώλειες

  • αναγκαιότητα να προστατευτεί η Binance από την απώλεια φήμης

  • έκτακτα γεγονότα ή περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας (ανωτέρα βία).

●  Μπορείτε να βρείτε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις για την προσφορά εδώ.

●  Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των μεταφρασμένων εκδόσεων και της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

 Η Binance διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Προειδοποίηση κινδύνου: Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ επίσης είναι πιθανό και το να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Δεν πρέπει να επενδύετε περισσότερα από όσα μπορείτε να χάσετε και θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους κινδύνους που ενέχονται. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο παράγοντα πρόβλεψης για μελλοντικές αποδόσεις. Πριν κάνετε κάποια συναλλαγή, αναλογιστείτε το επίπεδο εμπειρίας και τους επενδυτικούς στόχους σας, και ζητήστε συμβουλές από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο, εάν είναι απαραίτητο. Είναι δική σας ευθύνη να διαπιστώνετε εάν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Binance, σύμφωνα με τις προσωπικές σας περιστάσεις. Δεν είναι οικονομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και τις Προειδοποιήσεις κινδύνου.