Δεδομένα δανείου
Στοιχεία ενεργητικού με δυνατότητα δανείου
Ιστορικό ευέλικτου επιτοκίου
Στοιχεία ενεργητικού πρόσθετης εγγύησης
Δείκτης τιμών
Στοιχεία ενεργητικού με δυνατότητα δανείου
Επίπεδο VIP
Απλός χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Επίπεδο VIP
Απλός χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Νόμισμα με δυνατότητα δανεισμού
Όριο δανεισμού (USD)
Ελάχιστο ποσό μεμονωμένου δανείου (USD)
Ευέλικτο επικόκιο
Επιτόκιο ανά ώρα / ανά έτος
Όριο δανεισμού (USD)
Ελάχιστο ποσό μεμονωμένου δανείου (USD)
Σταθερά επιτόκια 7 ημερών
Επιτόκιο ανά ώρα / ανά έτος
Σταθερά επιτόκια 30 ημερών
Επιτόκιο ανά ώρα / ανά έτος
No Data
Ιστορικό ευέλικτου επιτοκίου
Νόμισμα
USDT
Ώρα (UTC)ΝόμισμαΕτησιοποιημένο επιτόκιο
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Στοιχεία ενεργητικού πρόσθετης εγγύησης
Επίπεδο VIP
Απλός χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Επίπεδο VIP
Απλός χρήστης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Νόμισμα
Αρχική μακροπρόθεσμη αξία (LTV)Κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίουΜακροπρόθεσμη αξία (LTV) ρευστοποίησης
Ευέλικτο επικόκιο
Όριο πρόσθετης εγγύησης (USD)
Αρχική μακροπρόθεσμη αξία (LTV)Κοινοποίηση απαίτησης περιθωρίουΜακροπρόθεσμη αξία (LTV) ρευστοποίησης
Σταθερό επιτόκιο
Όριο πρόσθετης εγγύησης (USD)
No Data
Δείκτης τιμών
Σύμβολο
Δείκτης τιμών
ΗμερομηνίαΔείκτης τιμών
No Data