Πώς γίνεται ο έλεγχος του υπόλοιπου του πορτοφολιού ΣΜΕ

Binance
2021-09-01 00:45
Μπορείτε να ελέγξετε το υπόλοιπο του πορτοφολιού σας σε δύο ενότητες στη διεπαφή συναλλαγών των ΣΜΕ. Η πρώτη ενότητα βρίσκεται στον πίνακα καταχώρισης εντολών (το μαρκαρισμένο σημείο 1, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης). Η δεύτερη ενότητα βρίσκεται στο widget [Στοιχεία ενεργητικού], που βρίσκεται κάτω δεξιά στη διεπαφή συναλλαγών. 
Στο widget [Στοιχεία ενεργητικού], μπορείτε να βλέπετε τα υπόλοιπα διαφορετικών στοιχείων ενεργητικού στο πορτοφόλι ΣΜΕ. Για ΣΜΕ USDⓈ-M, θα μπορείτε να βλέπετε υπόλοιπα σε USDT και BUSD. 
Για ΣΜΕ νομισματικού περιθωρίου, το αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στο widget [Στοιχεία ενεργητικού] θα εμφανίσει τα υπόλοιπα των υποστηριζόμενων κρυπτονομισμάτων.
Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο [Πορτοφόλι] για να ελέγξετε το υπόλοιπο του πορτοφολιού ΣΜΕ. Λάβετε υπόψη ότι τα ΣΜΕ περιθωρίου USDⓈ και τα ΣΜΕ νομισματικού περιθωρίου δεν μοιράζονται το ίδιο πορτοφόλι. Κάντε εναλλαγή μεταξύ των ΣΜΕ περιθωρίου USDⓈ και των ΣΜΕ νομισματικού περιθωρίου, για να δείτε τα αντίστοιχα υπόλοιπα πορτοφολιών, στη σελίδα πορτοφολιού.
Η σελίδα πορτοφολιού νομισματικού περιθωρίου δείχνει το συνολικό υπόλοιπο σε BTC (συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου όλων των στοιχείων ενεργητικού στο πορτοφόλι νομισματικού περιθωρίου). Η σελίδα πορτοφολιού USDⓈ-M δείχνει το συνολικό υπόλοιπο σε USD (συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου όλων των στοιχείων ενεργητικού πορτοφολιού USDⓈ-M: σε USDT και BUSD). Παράγοντες υπόλοιπου περιθωρίου σε δυνητικά κέρδη και ζημία και ως εκ τούτου, το υπόλοιπο περιθωρίου θα κυμαίνεται σε πραγματικό χρόνο, εάν υπάρχουν ανοικτές θέσεις. 
Για να δείτε το υπόλοιπο κάθε στοιχείου ενεργητικού, κάντε κλικ στην καρτέλα [Στοιχεία ενεργητικού].
Η σελίδα πορτοφολιού νομισματικού περιθωρίου δείχνει το συνολικό υπόλοιπο σε BTC (συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου όλων των στοιχείων ενεργητικού στο πορτοφόλι νομισματικού περιθωρίου).
Σημειώσεις:
 • Υπόλοιπο περιθωρίου = Υπόλοιπο πορτοφολιού + Δυνητικά κέρδη και ζημία. (Οι θέσεις σας θα ρευστοποιούνται όταν το Υπόλοιπο περιθωρίου <= Περιθώριο διατήρησης.)
 • Υπόλοιπο πορτοφολιού = Συνολική καθαρή μεταφορά + Συνολικά πραγματοποιηθέντα κέρδη + Συνολική καθαρή προμήθεια χρηματοδότησης - Συνολική προμήθεια.
 • Τα δυνητικά κέρδη και ζημία στην παρούσα θέση υπολογίζονται βάσει της τιμής αναφοράς.
 • Διαθέσιμο για εντολή (π.χ. διαθέσιμο περιθώριο για το άνοιγμα μιας θέσης):
  • Για ΣΜΕ USDⓈ -M: Διαθέσιμο για εντολή = μέγ. [0, crossWalletBalance + ∑συνεκτίμηση δυνητικών κερδών και ζημίας - (∑συνεκτίμηση αρχικού περιθωρίου + ∑μεμονωμένο αρχικό περιθώριο ανοικτής εντολής)]
  • Μεμονωμένο αρχικό περιθώριο ανοικτής εντολής = abs (μεμονωμένο τρέχον ονομαστικό) * IMR - abs (μέγεθος) * IMR * τιμή αναφοράς
  • Για ΣΜΕ νομισματικού περιθωρίου: Διαθέσιμο για εντολή = μέγ. [0, crossWalletBalance + ∑συνεκτίμηση δυνητικών κερδών και ζημίας - (∑συνεκτίμηση αρχικού περιθωρίου + ∑μεμονωμένο αρχικό περιθώριο ανοικτής εντολής)]
  • Μεμονωμένο αρχικό περιθώριο ανοικτής εντολής = abs (μεμονωμένο τρέχον ονομαστικό) * IMR - abs (μέγεθος) * contractSize* IMR / τιμή αναφοράς
 • Υπόλοιπο (δηλ. υπόλοιπο πορτοφολιού): Υπόλοιπο πορτοφολιού = Συνολική καθαρή μεταφορά + Συνολικό πραγματοποιηθέν κέρδος + Συνολική καθαρή προμήθεια χρηματοδότησης - Συνολική προμήθεια