Μόχλευση και περιθώριο των ΣΜΕ USDⓈ-M

Binance
2021-07-21 08:10
Η Binance χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου κινδύνων και μοντέλο ρευστοποίησης για την υποστήριξη των συναλλαγών υψηλής μόχλευσης, υιοθετώντας το μοντέλο περιθωρίου διατήρησης. Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό μόχλευσης εξαρτάται από την ονομαστική αξία της θέσης σας, όσο μεγαλύτερη είναι η θέση, τόσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μόχλευση ανάλογα με τις ανάγκες σας και όλα τα μεγέθη θέσης υπολογίζονται με βάση την ονομαστική αξία του συμβολαίου (εκπεφρασμένη σε USDT ή BUSD).  Έτσι, το αρχικό περιθώριο καθορίζεται από τη μόχλευση που επιλέξατε.
Λάβετε υπόψη ότι οι επενδυτές πρέπει πρώτα να επιλέξουν τη μόχλευσή τους (και να πληρούν το απαιτούμενο αρχικό περιθώριο) πριν ανοίξουν τις θέσεις τους, διαφορετικά θα οριστεί στο 20x από προεπιλογή. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο μικρότερο είναι το ονομαστικό μέγεθος στο οποίο έχει πρόσβαση ο επενδυτής. Όσο χαμηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο υψηλότερο είναι το ονομαστικό μέγεθος που μπορεί να ανοίξει ο επενδυτής. 
Σημαντική σημείωση: Από τις 27 Ιουλίου 2021 τα ΣΜΕ της Binance θα παρουσιάσουν τα όρια μόχλευσης για χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους λιγότερο από 60 ημέρες. Θα ισχύσουν τα ακόλουθα όρια μόχλευσης:
 • Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, δεν θα επιτρέπεται στους νέους χρήστες με λογαριασμούς ΣΜΕ εγγεγραμμένους λιγότερο από 60 ημέρες, να ανοίγουν θέσεις με μόχλευση άνω του 20x.
 • Τα νέα όρια μόχλευσης θα ισχύσουν, επίσης, για ήδη υπάρχοντες χρήστες με εγγεγραμμένους λογαριασμούς ΣΜΕ για λιγότερο από 60 ημέρες:
  • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις με μόχλευση μικρότερη του 20x δεν θα επιτρέπεται να προσαρμόζουν τις ανοιχτές θέσεις τους με μόχλευση άνω του 20x.
  • Οι χρήστες με ανοιχτές θέσεις άνω του 20x της μόχλευσης μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν τη μόχλευση της θέσης τους, αλλά δεν θα τους επιτραπεί να την αυξήσουν περαιτέρω. Θα επιτρέπεται μόνο η απομόχλευση των ανοιχτών θέσεών τους από 20x και κάτω.
 • Για νέους χρήστες χωρίς ανοιχτές θέσεις, όλες οι νέες θέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν την 20x μόχλευση.
 • Τα όρια μόχλευσης για νέους χρήστες θα αυξάνονται σταδιακά μόνο μετά την πάροδο 60 ημερών από την εγγραφή.
Επιπρόσθετες σημειώσεις:
 • Εάν έχετε ανοιχτές θέσεις στη λειτουργία μεμονωμένου περιθωρίου, τότε δεν σας επιτρέπεται να μειώσετε τη μόχλευση.
 • Στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου, το περιθώριο μπορεί να μοιραστεί μόνο ανάμεσα στο ίδιο είδος στοιχείου ενεργητικού. Για παράδειγμα, στη λειτουργία συνεκτίμησης περιθωρίου, όλα τα BUSD στο πορτοφόλι ΣΜΕ USDⓈ-M μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα συμβόλαια περιθωρίου BUSD.
 • Το μέγιστο όριο θέσης κάθε επιπέδου συμπεριλαμβάνει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες θέσεις.

Λεπτομέρειες μέγιστης θέσης, μέγιστης μόχλευσης και αρχικού ποσοστού περιθωρίου για συμβόλαια USDⓈ-M:

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 125x (BTCUSDT)

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
0 < Θέση ≤ 50.000
101-125x
0,80%
50.000 < Θέση ≤ 250.000
51-100x
1,00%
250.000 < Θέση ≤ 1.000.000
21-50x
2,00%
1.000.000 < Θέση ≤ 5.000.000
11-20x
5,00%
5.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000
6-10x
10,00%
20.000.000 < Θέση ≤ 50.000.000
5x
20,00%
50.000.000 < Θέση ≤ 100.000.000
4x
25,00%
100.000.000 < Θέση ≤ 200.000.000
3x
33,30%
200.000.000 < Θέση ≤ 300.000.000
2x
50,00%
300.000.000 < Θέση ≤ 500.000.000
1x
100,00%

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 100x (ETHUSDT)

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 10.000
100x
1,0%
≤ 100.000
75x
1,3%
≤ 500.000
50x
2,0%
≤ 1.000.000
25x
4,0%
≤ 2.000.000
10x
10,0%
≤ 5.000.000
5x
20,0%
≤ 10.000.000
4x
25,0%
≤ 20.000.000
3x
33,0%
≤ 20.000.000
2x
50,0%
≤ 20.000.000
1x
100,0%

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 75x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 10.000
75x
1,33%
≤ 50.000
50x
2,0%
≤ 250.000
25x
4,0%
≤ 1.000.000
10x
10,0%
≤ 2.000.000
5x
20,0%
≤ 5.000.000
4x
25,0%
≤ 10.000.000
3x
33,33%
≤ 10.000.000
2x
50,0%
≤ 10.000.000
1x
100,0%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 75x:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 5.000
50x
2,0%
≤ 25.000
20x
5,0%
≤ 100.000
10x
10,0%
≤ 250.000
5x
20,0%
≤ 1.000.000
2x
50,0%
> 1.000.000
1x
100,0%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, 1INCHUSDT, CHZUSDT, CZHUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, MANAUSDT, HBARUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο AXSUSDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 50.000
50x
2,0%
≤ 250.000
25x
4,0%
≤ 1.000.000
10x
10,0%
≤ 2.000.000
5x
20,0%
≤ 5.000.000
4x
25,0%
≤ 10.000.000
3x
33,33%
≤ 15.000.000
2x
50,00%
≤ 50.000.000
1x
100,00%

Διηνεκές συμβόλαιο FILUSDT, AAVEUSDT, THETAUSDT και UNIUSDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 50.000
50x
2,0%
≤ 250.000
25x
4,0%
≤ 1.000.000
10x
10,0%
≤ 2.000.000
5x
20,0%
≤ 5.000.000
4x
25,0%
≤ 10.000.000
3x
33,33%
≤ 10.000.000
2x
50,0%
≤ 10.000.000
1x
100,0%

Διηνεκές συμβόλαιο DOGEUSDT, SOLUSDT και MATICUSDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 50.000
21-50x
2,0%
≤ 150.000
11-20x
5,0%
≤ 250.000
6-10x
10,0%
≤ 500.000
5x
20,0%
≤ 750.000
3-4x
25,0%
≤ 1.000.000
2x
50,0%
> 1.000.000 και ≤ 30.000.000
1x
100,0%

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 5.000
21-50x
4,0%
≤ 25.000
11-20x
5,0%
≤ 100.000
6-10x
10,0%
≤ 250.000
3-5x
20,0%
≤ 1.000.000
2x
50,0%
> 1.000.000
1x
100,0%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 25x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 5.000
21-25x
4,0%
≤ 25.000
11-20x
5,0%
≤ 100.000
6-10x
10,0%
≤ 250.000
3-5x
20,0%
≤ 1.000.000
2x
50,0%
> 1.000.000
1x
100,0%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 25x: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο BTCBUSD 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε BUSD)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 25.000
50x
2,0%
≤ 100.000
25x
4,0%
≤ 500.000
20x
5,0%
≤ 1.000.000
10x
10,0%
≤ 2.000.000
6x
16,7%
≤ 5.000.000
5x
20,0%
≤ 10.000.000
4x
25,0%
≤ 20.000.000
3x
33,3%
> 30.000.000
2x
50,0%
> 60.000.000
1x
100,0%

Διηνεκή συμβόλαια ETHBUSD 50x

Θέση (Ονομαστική αξία σε BUSD)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 25.000
50x
2,0%
≤ 100.000
25x
4,0%
≤ 500.000
20x
5,0%
≤ 1.000.000
10x
10,0%
≤ 2.000.000
6x
16,7%
≤ 5.000.000
5x
20,0%
≤ 10.000.000
4x
25,0%
≤ 20.000.000
3x
33,3%
≤ 30.000.000
2x
50,0%
≤ 60.000.000
1x
100,0%

Διηνεκή συμβόλαια BUSD 20x

Θέση (Ονομαστική αξία σε BUSD)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 10.000
11-20x
5,00%
≤ 50.000
6-10x
10,00%
≤ 1.000.000
4-5x
20,00%
≤ 2.000.000
3x
33,33%
≤ 5.000.000
2x
50,00%
≤ 30.000.000
1x
100,00%
Διηνεκή συμβόλαια BUSD 20x: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 BTCUSDT, ETHUSDT 25x

Θέση (Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 250.000
25x
4,00%
≤ 1.000.000
10x
10,00%
≤ 2.000.000
5x
20,00%
≤ 5.000.000
4x
25,00%
≤ 10.000.000
3x
33,33%
≤ 20.000.000
2x
50,00%
≤ 50.000.000
1x
100,00%

Διηνεκές συμβόλαιο LUNAUSDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Μόχλευση
Αρχικό ποσοστό περιθωρίου
≤ 50.000
50x
2,0%
≤ 250.000
25x
4,0%
≤ 1.000.000
10x
10,0%
≤ 2.000.000
5x
20,0%
≤ 5.000.000
4x
25,0%
≤ 10.000.000
3x
33,33%
≤ 15.000.000
2x
50,00%
≤ 50.000.000
1x
100,00%
Το σύστημα θα εμφανίσει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος θέσης για διαφορετικά επίπεδα μόχλευσης όπως φαίνεται παρακάτω:
Το περιθώριο διατήρησης υπολογίζεται βάσει των θέσεών σας σε διάφορα επίπεδα ονομαστικών αξιών. Αυτό σημαίνει ότι το περιθώριο διατήρησης πάντα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως της μόχλευσης που έχετε επιλέξει. Η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο δεν θα προκαλέσει αλλαγή μόχλευσης στο προηγούμενο επίπεδο. Όσο πιο μεγάλη η θέση, τόσο υψηλότερο το ποσοστό περιθωρίου διατήρησης.
Στα περισσότερα ανταλλακτήρια, το περιθώριο διατήρησης είναι συνήθως το μισό από το αρχικό περιθώριο. Στην Binance, ωστόσο, το περιθώριο διατήρησης είναι λιγότερο από το μισό του αρχικού περιθωρίου, το οποίο είναι πιο ωφέλιμο για τους επενδυτές.
Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι το περιθώριο διατήρησης θα επηρεάσει άμεσα την τιμή ρευστοποίησης. Για να αποφύγετε την αυτόματη απομόχλευση, συνιστάται ανεπιφύλακτα να κλείσετε τις θέσεις σας, προτού το εχέγγυο πέσει κάτω από το περιθώριο διατήρησης.

Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου για συμβόλαια USDⓈ-M:

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 125x (BTCUSDT)

Επίπεδο
Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
1
0 < Θέση ≤ 50.000
0,40%
2
50.000 < Θέση ≤ 250.000
0,50%
3
250.000 < Θέση ≤ 1.000.000
1,00%
4
1.000.000 < Θέση ≤ 5.000.000
2,50%
5
5.000.000 < Θέση ≤ 20.000.000
5,00%
6
20.000.000 < Θέση ≤ 50.000.000
10,00%
7
50.000.000 < Θέση ≤ 100.000.000
12,50%
8
100.000.000 < Θέση ≤ 200.000.000
15,00%
9
200.000.000 < Θέση ≤ 300.000.000
25,00%
10
300.000.000 < Θέση ≤ 500.000.000
50,00%

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 100x (ETHUSDT)

Επίπεδο
Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
1
≤ 10.000
0,5%
2
≤ 100.000
0,65%
3
≤ 500.000
1,0%
4
≤ 1.000.000
2,0%
5
≤ 2.000.000
5,0%
6
≤ 5.000.000
10,0%
7
≤ 10.000.000
12,5%
8
≤ 20.000.000
15,0%
9
≤ 20.000.000
25,0%

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 75x

Επίπεδο
Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου
1
≤ 10.000
0,65%
2
≤ 50.000
1,00%
3
≤ 250.000
2,00%
4
≤ 1.000.000
5,00%
5
≤ 2.000.000
10,00%
6
≤ 5.000.000
12,50%
7
≤ 10.000.000
15,00%
8
≤ 10.000.000
25,00%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 75x:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x

Επίπεδο
Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
1
≤ 5.000
1,0%
2
≤ 25.000
2,5%
3
≤ 100.000
5,0%
4
≤ 250.000
10,0%
5
≤ 1.000.000
12,5%
6
> 1.000.000
50,0%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x:
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT, KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT, ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, CTKUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, BTCSTUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο AXSUSDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
≤ 50.000
1,0%
≤ 250.000
2,0%
≤ 1.000.000
5,0%
≤ 2.000.000
10%
≤ 5.000.000
12,5%
≤ 10.000.000
16,65%
≤ 15.000.000
25,00%
≤ 50.000.000
50,00%

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x

Επίπεδο
Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
1
≤ 5.000
1,2%
2
≤ 25.000
2,5%
3
≤ 100.000
5,0%
4
≤ 250.000
10,0%
5
≤ 1.000.000
12,5%
6
> 1.000.000
50,0%
* 1INCHUSDT, ANKRUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, CHZUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
≤ 50.000
1,0%
≤ 250.000
2,0%
≤ 1.000.000
5,0%
≤ 2.000.000
10%
≤ 5.000.000
12,5%
≤ 10.000.000
16,65%
≤ 10.000.000
25,00%
* FILUSDT, AAVEUSDT, UNIUSDT, THETAUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
≤ 50.000
1,0%
≤ 150.000
2,5%
≤ 250.000
5,0%
≤ 500.000
10,0%
≤ 750.000
12,5%
≤ 1.000.000
25,0%
> 1.000.000 και ≤ 30.000.000
50,0%
*DOGEUSDT, SOLUSDT, MATICUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
≤ 5.000
1%
≤ 25.000
2,5%
≤ 100.000
5%
≤ 250.000
10%
≤ 1.000.000
12,5%
> 1.000.000
50%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 50x: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 25x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε USDT)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
≤ 5.000
1%
≤ 25.000
2,5%
≤ 100.000
5%
≤ 250.000
10%
≤ 1.000.000
12,5%
> 1.000.000
50%
Διηνεκές συμβόλαιο περιθωρίου USDT 25x: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

Διηνεκές συμβόλαιο BTCBUSD 50x

Θέση
(Ονομαστική αξία σε BUSD)
Διατήρηση
Ποσοστό περιθωρίου
≤ 25.000
0,4%
≤ 100.000
0,5%
≤ 500.000
1,0%
≤ 1.000.000
2,5%
≤ 2.000.000
5,0%
≤ 5.000.000
10,0%
≤ 10.000.000
12,5%
≤ 20.000.000
15,0%
> 30.000.000
25,0%
> 60.000.000
50,0%

Διηνεκές συμβόλαιο ETHBUSD 50x

Θέση (Ονομαστική αξία σε BUSD)
Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου
≤ 25.000
0,4%
≤ 100.000
0,5%
≤ 500.000
1,0%
≤ 1.000.000
2,5%
≤ 2.000.000
5,0%
≤ 5.000.000
10,0%
≤ 10.000.000
12,5%
≤ 20.000.000
15,0%
> 30.000.000
25,0%
> 60.000.000
50,0%

Διηνεκή συμβόλαια BUSD 20x

Θέση (Ονομαστική αξία σε BUSD)
Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου
≤ 10.000
5,00%
≤ 50.000
10,00%
≤ 1.000.000
20,00%
≤ 2.000.000
33,33%
≤ 5.000.000
50,00%
≤ 30.000.000
100,00%
Διηνεκή συμβόλαια BUSD 20x: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

Τριμηνιαία συμβόλαια 0924 BTCUSDT, ETHUSDT 25x

Θέση (Ονομαστική αξία σε USDT)
Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου
≤ 250.000
2,00%
≤ 1.000.000
5,00%
≤ 2.000.000
10,00%
≤ 5.000.000
12,50%
≤ 10.000.000
15,00%
≤ 20.000.000
25,00%
≤ 50.000.000
50,00%

Διηνεκή συμβόλαια LUNAUSDT 50x

Θέση (Ονομαστική αξία σε USDT)
Ποσοστό διατήρησης περιθωρίου
≤ 50.000
1,00%
≤ 250.000
2,00%
≤ 1.000.000
5,00%
≤ 2.000.000
10,00%
≤ 5.000.000
12,50%
≤ 10.000.000
16,65%
≤ 15.000.000
25,00%
≤ 50.000.000
50,00%
*Αποποίηση ευθυνών: Τα νούμερα στο παρόν άρθρο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση για τα ενημερωμένα νούμερα.