Nejčastější dotazy
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Obchodovací boti
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
Tax
Směnárna Binance
NFT
VIP
Domů
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Binance Earn
DeFi stakování
Podmínky služby DeFi stakování

Podmínky služby DeFi stakování

2022-10-05 01:49
A. DeFi stakování
1. Účastí v produktech DeFi stakování poskytovaných platformou Binance potvrzujete, že jste si přečetli všechna ustanovení těchto Podmínek služby DeFi stakování, pochopili je a souhlasíte s nimi, a dále potvrzujete a zavazujete se, že se budete těmito Podmínkami služby DeFi stakování řídit a budete je dodržovat. Pokud těmto Podmínkám služby DeFi stakování nerozumíte a nesouhlasíte s nimi v plném rozsahu, produkty byste neměli využívat.
B. Vztah s platformou Binance
2. Berete na vědomí a souhlasíte, že účastí na produktech DeFi stakování (i) je platforma Binance oprávněna vložit vaše stakovaná aktiva do chytrých kontraktů vlastněných příslušnou sítí, a (ii) platforma Binance posléze vaše stakovaná aktiva nebude držet a bude mít nad nimi omezenou či žádnou kontrolu. Platforma Binance v důsledku toho vůči vám nemá žádnou zákonnou či regulační povinnost za stakovaná aktiva. 
3. DeFi stakování Binance je služba, která vám mimo jiné poskytuje:
a. možnost účasti na DeFi projektech; a 
b. zdroj příjmu, kdy vám budou vypláceny DeFi odměny s frekvencí dohodnutou s platformou Binance, nikoliv stanovenou daným DeFi projektem.
4. Jako protiplnění za poskytování služeb uvedených v těchto Podmínkách DeFi stakování je platforma Binance oprávněna účtovat poplatky a marži.
C. Jak službu DeFi stakování využívat
5. Při úpisu produktu DeFi stakování budete platformou vyzváni k poskytnutí souhlasu se všemi či některými následujícími podmínkami:
a. doba stakování;
b. příslušná sít;
c. stakovaná aktiva;
d. DeFi odměna;
e. frekvence výpočtu odměn;
f. možnost předčasného vyplacení; a
g. měna odměn.
6. Platforma Binance je oprávněna stanovit:
a. minimální částku stakovaných aktiv nezbytnou k úpisu produktu DeFi stakování; a/nebo 
b. limity pro úpis.
D. Nakládání se stakovanými aktivy
7. Úpisem produktů dáváte platformě Binance či provozovateli platformy Binance pokyn k převodu stakovaných aktiv do DeFi projektu.
8. Pokud jste neaktivovali funkci automatického stakování, stakovaná aktiva se vrátí na váš spotový účet dva dny po datu vypořádání. Čas mezi datem vypořádání a navrácením stakovaných aktiv na spotový účet není součástí doby stakování. Během tohoto období DeFi odměny nedostáváte.
E. DeFi odměny
9. DeFi odměny:
a. s ohledem na odstavec 17 začínají přirůstat den po provedení úpisu. DeFi odměny přirůstají vždy na přelomu dvou dní a pro výpočet se použije počet dní, které uplynuly z roku trvajícího 365 dní. První den po úpisu DeFi odměnu ze stakování nezískáte;
b. budou na váš spotový účet převáděny vždy den po dni výpočtu odměn, v období od 00:00 UTC do 08:00 UTC; To znamená, že jestliže výpočet odměny probíhá denně, DeFi odměny budou na váš spotový účet převedeny až třetí den po úpisu; 
c. se uplatňují pouze na stakovaná aktiva, a nikoliv na DeFi odměny; 
d. se vyplácejí v měně odměn uvedené na webu v okamžiku úpisu; 
e. se počítají s využitím DeFi sazby;
f. mohou podléhat poplatkům a marži; a
g. se zaokrouhlují dolů na osm desetinných míst.
10. DeFi sazba je zveřejněna na webu a může se příležitostně měnit.
11. Platforma Binance nezaručuje, že obdržíte odměnu za stakování ve výši DeFi sazby, která je zobrazena v době, kdy jste produkt upisovali. Jakékoli prohlášení ohledně možného výnosu v době, kdy provádíte úpis, (i) představuje pouze odhad a není zaručeno, (ii) vychází z DeFi sazby, která se může měnit, a (iii) může být vyšší nebo nižší než onchainové odměny.
F. Automatické stakování
12. V den vypořádání jste oprávněni provést automatický úpis nových produktů DeFi stakování a využít k tomu stakovaná aktiva a DeFi odměny z předchozích produktů DeFi stakování (dále jen „Automatické stakování“). 
13. U nových produktů DeFi stakování bude nastavena stejná doba stakování, příslušná síť, frekvence výpočtu odměn a měna odměn jako u předchozí nabídky na produkt DeFi stakování.
14. DeFi odměny začínají přirůstat v den automatického stakování.
15. Pokyny týkající se Automatického stakování jste oprávněni změnit kdykoliv do 23:50 UTC dne předcházejícího datu vypořádání předchozích vypořádávaných produktů. 
16. Platforma Binance si vyhrazuje právo vaše pokyny ohledně automatického stakování nerealizovat. Je oprávněna tyto pokyny nerealizovat z jakéhokoliv důvodu, zejména v případě dosažení limitu pro úpis produktů DeFi stakování.
G. Předčasné vyplacení
17. Platforma Binance je oprávněna, dle svého výhradního uvážení, umožnit vám předčasné vyplacení. Vaše právo na předčasné vyplacení lze kdykoliv odvolat.
18. Pokud si stakovaná aktiva necháte vyplatit předčasně, tj. před datem vypořádání, pak:
a. ztrácíte nárok na odměnu za stakování; a
b. souhlasíte s tím, aby platforma Binance z vašich stakovaných aktiv strhla DeFi odměny vyplývající z úpisu.
19. V případě předčasného vyplacení může převedení stakovaných aktiv na váš spotový účet trvat až 72 hodin.
H. Rizika a odpovědnost
20. Kromě rizik uvedených v upozornění na rizika jste povinni pečlivě zvážit všechna rizika vyplývající z účasti na produktech DeFi stakování, zejména:
a. riziko, že o digitální aktiva použitá k úpisu přijdete, zejména z následujících důvodů:
i. digitální aktiva vkládáte přímo do chytrých kontraktů vlastněných příslušnou sítí a nikoliv platformou Binance; 
ii. platforma Binance nad stakovanými aktivy nemá kontrolu a nemůže vráceni stakovaných aktiv zaručit; a
iii. na úrovni protokolu může dojít k událostem (zejména hackerským útokům, zneužití nebo špatnému ekonomickému modelu), nad kterými platforma Binance nemá kontrolu;
b. rizika vlastní každému DeFi projektu, zejména pravidla daného chytrého kontraktu, protokolu a použití digitálních aktiv; a
c. rizika pozastavení, zrušení či ukončení podnikatelské činnosti příslušné sítě nebo uzavření, pozastavení či zastavení obchodování.
21. Platforma Binance ani provozovatel platformy Binance v žádném případě nenesou odpovědnost vůči vám nebo jiné osobě či subjektu za přímou či nepřímou ztrátu (včetně ztráty zisku, ukončení podnikání nebo ztrátu příležitosti), náhradu škody či náklady vzniklé kvůli rizikům uvedeným výše nebo v souvislosti z nimi. Toto omezení odpovědnosti rozšiřuje omezení odpovědnosti uvedené v Podmínkách použití platformy Binance.
I. Zablokování, pozastavení nebo zrušení vašeho přístupu
22. Platforma Binance je oprávněna vám zablokovat, pozastavit nebo zrušit přístup na platformu, zavést limity u účtů Binance, pozastavit vám či odebrat možnost využívat službu DeFi stakování nebo odložit určité transakce v případě, že:
a. neposkytnete dodatečné informace potřebné k ověření vaší totožnosti nebo zdroje příjmů dle požadavků platformy Binance;
b. platforma Binance je nucena takový krok učinit na základě soudního příkazu či s ohledem na plnění příslušných právních předpisů (zejména zákonů o boji proti praní špinavých peněz či zákonů pro uvalení sankcí);
c. platforma Binance je nucena takový krok učinit s ohledem na plnění pokynu či příkazu orgánu veřejné moci;
d. platforma Binance dojde k důvodnému závěru, že vámi poskytnuté informace jsou nesprávné, nepravdivé, zastaralé či neúplné; nebo
e. neposkytnete dodatečné informace, které žádáme, k naší odůvodněné spokojenosti či včas.
I. Informace o účtu a záznamy o transakcích
23. Na platformě si můžete zobrazit historii svého účtu. Jste povinni historii svého účtu pečlivě kontrolovat a neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy vám byla historie účtu poskytnuta nebo zpřístupněna, platformu Binance informovat o záznamech či transakcích, které nepoznáváte nebo považujete za nesprávné.
24. Jsme oprávněni chybu v historii účtu kdykoliv napravit. Vyhrazujeme si právo stornovat či vrátit jakoukoliv transakci v případě, že:
a. zahrnuje očividné pochybení, tedy jakoukoliv chybu, opomenutí nebo nesprávnou citaci (ať už jde o chybu platformy Binance, nebo jakékoli třetí strany), která je očividná nebo zřejmá, včetně nesprávné citace ze strany jakéhokoli zástupce platformy Binance ohledně aktuálního trhu a aktuálně inzerovaných cenových nabídek, jakékoli chybné informace, zdroje, úředníka, oficiálního výsledku nebo výslovnosti či z takového očividného pochybení vyplývá; nebo
b. jsme důvodně přesvědčeni o tom, že náprava je nutná k zajištění správnosti či spravedlivosti podrobností transakce.
25. Podle platných právních předpisů můžeme být povinni sdílet informace o vašich účtech a vašem používání platformy s třetími stranami. Berete na vědomí, že jsme oprávněni takové informace zveřejnit, a souhlasíte s tím.
K. Vyloučení odpovědnosti za technologie
26. Platforma Binance je oprávněna příležitostně pozastavit přístup k vašemu účtu Binance a/nebo službám Binance z důvodu plánované či nouzové údržby. Platforma Binance vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila včasné zpracování transakcí na platformě, ale neposkytuje žádné prohlášení ani záruku ohledně doby potřebné k dokončení zpracování, která závisí na mnoha faktorech, jež jsou mimo naši kontrolu.
27. Přestože platforma Binance vynakládá přiměřené úsilí na aktualizaci informací na platformě, neposkytujeme žádná výslovná ani implicitní prohlášení, záruky ani garance, že obsah platformy, včetně informací týkajících se služeb Binance, je přesný, úplný a aktuální.
28. Nesete odpovědnost za získání přístupu k datové síti nezbytného k využívání služeb Binance. Nesete odpovědnost za získání a aktualizaci kompatibilního hardwaru nebo zařízení nezbytných k přístupu ke službám Binance, platformě a jejich aktualizacím. Platforma Binance nezaručuje, že služby Binance ani jejich části budou fungovat na konkrétním hardwaru či zařízení.  U služeb Binance se mohou vyskytovat poruchy a prodlevy, vyplývající z používání internetu a prostředků elektronické komunikace.
L. Obecné podmínky
29. Všechny pojmy a odkazy použité v těchto Podmínkách, které jsou definovány a vyloženy v Podmínkách použití platformy Binance (dále jen „Podmínky použití“), ale nejsou definovány ani vyloženy v těchto Podmínkách, mají stejný význam a výklad jako v Podmínkách použití.
30. Tyto Podmínky je třeba vykládat ve spojení s Podmínkami použití. V případě rozporu nebo nesrovnalostí mezi těmito Podmínkami a Podmínkami použití platí toto pořadí uplatnění: tyto Podmínky, poté Podmínky použití.
31. Platforma Binance vás bude kontaktovat na základě údajů, které jste jí poskytli. Můžete být kontaktováni například e-mailem, pomocí SMS nebo telefonicky. Musíte dbát na to, aby kontaktní údaje byly správné a aktuální. Změnu kontaktních údajů nám neprodleně oznamte. Pokud tak neučiníte, platforma Binance nenese odpovědnost za to, že z její strany neobdržíte informace, oznámení či jiná důležitá sdělení. 
32. Platforma Binance vám může zasílat oznámení e-mailem na vaši e-mailovou adresu. Nesete odpovědnost za to, že e-mailová adresa je aktuální a přesná. Oznámení se považují za doručená, pokud jsou zaslána na vaši e-mailovou adresu, bez ohledu na to, zda obdržíme oznámení o neúspěšném doručení, či nikoliv.
33. Oznámení můžete platformě Binance zasílat pouze dle našich pokynů, které se mohou v čase měnit. 
34. Veškerá oznámení, souhlasy nebo jiná sdělení podle těchto Podmínek musí být předložena písemně v angličtině a musí být podepsaná nebo jinak autorizovaná stranou, která je podává.
35. Další informace o platformě Binance naleznete v sekci údajů o společnosti a licenci na webu Binance. Máte-li dotazy týkající se těchto Podmínek, obraťte se s žádostí o vysvětlení na Binance prostřednictvím týmu zákaznické podpory. 
M. Vymezení pojmů
Platnými právními předpisy se rozumí všechny příslušné nebo platné zákony (včetně pravidel anglosaského práva – common law), zásady rovnosti, pravidla, nařízení, regulační zásady a požadavky, oznámení, příkazy, soudní příkazy, rozhodnutí soudu, směrnice, vyhlášky, oběžníky, závazné kodexy chování, pokyny, praktické poznámky a výklady (ať už orgánu veřejné moci, regulačního nebo jiného úřadu nebo samoregulační organizace, jíž je platforma Binance členem), které se vztahují na poskytování, přijímání nebo používání služeb Binance nebo jiných produktů poskytovaných, používaných nebo přijímaných v souvislosti s těmito podmínkami.
Příslušnými sítěmi se rozumí sítě třetích stran vybírané příležitostně platformou Binance.
Význam pojmu Automatické stakování je uveden v odstavci 12. 
Předčasným vyplacením se rozumí pokyn platformě Binance k převodu stakovaných aktiv do spotové peněženky před datem vypořádání.
DeFi projekt znamená chytrý kontrakt vlastněný Příslušnou sítí.
DeFi sazba znamená sazba APR, podle níž se vypočítávají DeFi odměny a jež je zveřejněna na platformě ve službě Binance pod označením „DeFi stakování“.
DeFi odměnami se rozumí digitální aktiva, která vám jsou poskytována jako plnění za úpis Produktu DeFi stakování, v souladu s těmito Podmínkami služby DeFi stakování.
DeFi stakováním se rozumí služba Binance označená na platformě jako „DeFi stakování“, která vám umožňuje účastnit se DeFi stakování v souladu s těmito podmínkami.
Produkty DeFi stakování se rozumí nabídka platformy Binance ke stakování digitálních aktiv na Příslušné síti s využitím platformy v souladu s těmito Podmínkami DeFi stakování. 
Podmínkami DeFi stakování se rozumí tyto podmínky.
Onchainovými odměnami se rozumí odměny nebo výhody jakéhokoliv druhu, zejména digitální aktiva, poskytovaná příslušnou sítí, jež vyústí v odměnu.
Platformou se rozumí digitální platforma, k níž vám my nebo jiný provozovatel platformy Binance poskytujeme přístup prostřednictvím webu, mobilní aplikace, API Binance nebo jiným způsobem, který provozovatel platformy Binance stanoví k využívání služeb Binance. 
Dnem výpočtu odměny se rozumí 00:00 UTC v den, kdy platforma Binance vypočítává částku DeFi odměn distribuovaných na váš spotový účet v souladu s Produkty DeFi stakování a frekvencí výpočtu odměny. 
Frekvencí výpočtu odměny se rozumí frekvence, s níž platforma Binance vypočítává DeFi odměny (např. jednou denně).
Měnou odměny se rozumí digitální měna (např. BNB), v níž vám budou DeFi odměny vypláceny.
Datem vypořádání se rozumí 00:00 UTC v poslední den doby stakování. 
Spotovým účtem se rozumí účet Binance, který využíváte pro spotové transakce.
Stakovanými aktivy se rozumí digitální aktiva, která jste použili k úpisu. 
Dobou stakování se rozumí dohodnuté období, během nějž musí být stakovaná aktiva postoupena platformě Binance proto, abyste měli nárok na DeFi odměny. Období může být určeno odkazem k času nebo události.
Úpisem se rozumí úpis produktů DeFi stakování.
Limitem pro úpis se rozumí maximální množství stakovaných aktiv, uživatelů nebo množství jiné veličiny, které je platforma Binance oprávněna dle svého výhradního uvážení příležitostně stanovit a jež může být použito k úpisu produktu DeFi stakování.
Vyloučení odpovědnosti: 
Tento dokument mohl být přeložen a zveřejněn v různých jazycích. V případě jakékoli nesrovnalosti, mylných informací, opomenutí nebo chyb uvedených v jakékoli přeložené verzi má přednost anglické znění.