Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Farmaření likvidity

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Binance Earn
Launchpad a Launchpool
Binance Pool
Flexibilní spoření
Termínované spoření
Aktivity
Automatická investice
BNB Vault
Termínovaný staking
DeFi stakování
Farmaření likvidity
Duální investice
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT

Smlouva o využívání služby swap likvidity Binance

2021-07-06 17:01
Služba swap likvidity Binance
Nestanoví-li platforma Binance jinak, jste po dokončení registrace a ověření svého účtu Binance a ještě předtím, než budete moci tuto službu využívat, povinni s platformou Binance také uzavřít samostatnou „Smlouvu o využívání služby swap likvidity Binance“ a otevřít si na swapu likvidity Binance vlastní účet a/nebo dokončit příslušné postupy. Přečtěte si prosím následující podmínky a vyjádřete s nimi souhlas:
A. Při poskytování likvidity do swapu likvidity Binance:
a. jsou uživatelé oprávněni využívat manipulační poplatky generované z transakcí v rámci swapu likvidity Binance;
b. v souladu s pravidly platformy vyjadřují uživatelé bezpodmínečný souhlas s tím, aby platforma Binance přiměřeně alokovala a distribuovala manipulační poplatky generované z transakcí v rámci swapu likvidity Binance;
c. jsou uživatelé z jimi dodaných aktiv oprávněni využívat manipulační poplatky generované z transakcí v rámci swapu likvidity Binance. Zároveň je možné na aktiva dodaná uživateli použít aktuální úrok podle dodaného tokenu (toto ustanovení se použije pouze tehdy, existují-li u tokenu relevantní aktuální produkty). Když však tržní cena určité měny zaznamená výrazné výkyvy, nemusejí získat příslušní podílníci tytéž výnosy. Dodávání likvidity tedy není bezrizikové a nelze zaručit, že bude přinášet výnosy.
B. Při využívání služby swap likvidity Binance:
a. jsou uživatelé povinni potvrdit jednotkovou cenu a požadovaný manipulační poplatek ještě před využitím služby swap likvidity Binance. Po vydání transakčního příkazu se aktiva v digitální měně smění za aktiva ve službě BSwap („Transakce“). Po provedení Transakce bude uživatelský účet aktualizován. Aby bylo možné Transakci provést, je uživatel povinen dát platformě Binance souhlas s tím, aby dočasně získala kontrolu nad digitální měnou, která je předmětem Transakce;
b. uživatelé souhlasí s tím, že budou platformě Binance hradit poplatek za Transakci (dále jen „Manipulační poplatek“), a platforma Binance má právo Manipulační poplatek kdykoliv dle svého uvážení změnit. Aktuální Manipulační poplatek se použije na všechny prodeje a další související transakce, ke kterým dojde po datu účinnosti změny Manipulačního poplatku. Uživatelé dávají platformě Binance souhlas s odečtením všech příslušných dlužných poplatků z uživatelských účtů v souladu s touto Smlouvou o využívání služby.
C. Uživatelé jsou povinni dodržovat příslušné zákony a předpisy a zajistit, že digitální aktiva pocházejí ze zákonného zdroje a splňují příslušné požadavky.
D. Uživatelé plně rozumí rizikům investic do digitálních aktiv. Při použití této služby může vzniknout zisk i ztráta a uživatelé by měli být obezřetní a používat tuto službu pouze podle svých finančních možností.
E. Uživatelé souhlasí s tím, že všechny investiční operace prováděné na platformě Binance představují jejich skutečné investiční záměry a bez dalších podmínek přijímají potenciální rizika a výhody těchto investičních rozhodnutí.
F. Platforma Binance si vyhrazuje právo službu swap likvidity Binance pozastavit nebo ukončit. V případě potřeby je platforma Binance oprávněna službu BSwap kdykoliv pozastavit nebo ukončit.
G. Kvůli prodlevám sítě, selhání počítačového systému či dalším případům vyšší moci může být provádění služeb BSwap zpomaleno, přerušeno, pozastaveno nebo pozměněno. Platforma Binance vynaloží veškeré úsilí k zajištění stabilního a účinného provozu systému služby BSwap, nicméně nemůže jej slíbit. Jestliže se konečný výsledek provedení příkazu ve službě swap likvidity Binance z výše uvedených důvodů liší od očekávání uživatele, platforma Binance za to nenese žádnou odpovědnost.