Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD

Nejčastější dotazy
Kryptoměnové půjčky

Jak vám můžeme pomoci?
Funkce účtu
Výukový kurz pro uživatele
Binance Fan Token
Binance Earn
Vklad/výběr kryptoměn
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
Spotové obchody a maržové obchody
Kryptoměnové deriváty
Finance
Kryptoměnové půjčky
Karta Binance
Dárková karta
Binance Pay
API
Zabezpečení
Podmínky použití
NFT
VIP

Smlouva o poskytování služby Půjčky Binance

2021-10-20 01:25
Tato smlouva o poskytování služby Půjčky Binance (dále jen „Smlouva“) tvoří součást podmínek použití platformy Binance (dále jen „Podmínky použití“). Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají pojmy použité v této Smlouvě význam uvedený v Podmínkách použití. Záležitosti, které touto Smlouvou nejsou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními Podmínek použití.
Tato Smlouva je uzavřena mezi provozovateli platformy Binance a uživateli a upravuje záležitosti, jako je poskytování služby Půjčky Binance uživatelům (dále jen „Služba“) a účtování příslušných poplatků.Platforma Binance nabízí Službu jako řešení, které umožňuje uživatelům držet a používat určitou digitální měnu a jiná digitální aktiva, a vyžaduje, aby jako předpoklad pro poskytnutí půjčky uživatelé poskytli odpovídající zajištění v digitálních aktivech (dále jen „zástavní aktiva“).Pro přehlednost: Zájmeno „my“ a všechny jeho tvary v této Smlouvě odkazují na platformu Binance a provozovatele platformy Binance a zájmeno „vy“ a všechny jeho tvary odkazují na jednotlivého uživatele, který využívá Službu a uzavírá Smlouvu.Osoby, které se nacházejí v zemích a regionech, jako je Bělorusko, Kongo, Irák, Írán, Severní Korea, Sýrie, Súdán, Jižní Súdán, Zimbabwe, Kuba, Krym, Malajsie, Ontario a Spojené státy a jejich území (včetně Americké Samoy, Guamu, ostrovů Severní Mariany, Portorika a Amerických Panenských ostrovů), nejsou oprávněny Služby, nabízené na tomto webu, používat.
Pečlivě si přečtěte celou Smlouvu. Službu používejte až po úplném přečtení a pochopení Smlouvy. Využitím jakékoliv služby poskytované prostřednictvím půjčkové platformy Binance dáváte najevo, že jste se seznámili s podmínkami této Smlouvy a se všemi ustanoveními Podmínek použití, včetně všech námi provedených změn a aktualizací Smlouvy, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.
I. Upozornění na rizika
Při využití Služby budete podstupovat vysoká transakční rizika. V zájmu lepšího pochopení souvisejících rizik si pečlivě přečtěte následující upozornění na rizika.
1.1. Rizika související s digitálními aktivy a transakcemi
Trh s digitálními aktivy je zcela nový. V současnosti na trhu digitálních aktiv působí mnoho spekulantů. Naopak využití ze strany retailových a obchodních uživatelů je relativně nízké. Obchodování s digitálními aktivy s sebou nese vysoká rizika. Transakce probíhají nepřetržitě, zisky ani ztráty nejsou nijak omezeny a ceny jsou náchylné k výrazným výkyvům v důsledku vlivu tvůrců trhu, spekulantů a právních předpisů jednotlivých zemí. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že investice do digitálních aktiv a transakce s nimi mohou vést k částečné či úplné ztrátě vašich aktiv. Proto jste povinni stanovit způsob použití digitálních aktiv a výši transakcí s nimi podle toho, jakou míru ztráty jste schopni nést. Za případnou finanční ztrátu, která z těchto činností vyplyne, ponesete samostatnou odpovědnost.
1.2. Riziko související s právními předpisy a zásadami platnými v jednotlivých zemích
V souvislosti s přijetím či úpravou relevantních právních předpisů a zásad mohou být v určitých zemích transakce s digitálními aktivy kdykoliv pozastaveny či zakázány. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá rizika, ztráty a důsledky, které z takové situace vyplynou, ponesete samostatně vy jako uživatel.
1.3. Riziko související s ochranou osobních údajů
S ohledem na dodržování globálních regulačních norem odvětví, místních regulačních pravidel a vládních nařízení týkajících se boje proti praní špinavých peněz, zásad identifikace zákazníka („Know your customer“, KYC) a boje proti financování terorismu budeme plnit požadavky vlád a příslušných orgánů zemí na poskytování relevantních informací o vás v případě, že vlády nebo příslušné orgány předloží příslušné doklady o vyšetřování, z nichž nám plyne povinnost spolupracovat při vyšetřování týkajícím se informací o vašem účtu, majetku nebo údajích o transakcích na naší platformě. Důsledky za případné takto způsobené zveřejnění osobních údajů nebo ztrátu majetku ponesete samostatně vy jako uživatel. Podrobnosti naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
1.4. Rizika související s informacemi a trhem
Vzhledem k novosti a volatilitě transakcí s digitálními aktivy vám doporučujeme, abyste v případě jakýchkoliv otázek před provedením transakce využili odborné poradenství. Neposkytujeme vám návrhy na transakce ani investice. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoliv pomoc, informace či návrhy investic, které jste obdrželi nebo obdržíte od třetích stran, s námi nemají nic společného a že veškerá rizika, ztráty nebo důsledky, které z těchto kroků vyplynou, ponesete samostatně vy jako uživatel.
1.5. Rizika související s internetem a technologiemi:
Nemůžeme zaručit, že informace, údaje, programy a další prvky obsažené ve Službě a souvisejících digitálních aktivech a zástavních aktivech nejsou upraveny či poškozeny škodlivými programy, jako jsou viry nebo trojské koně. Kromě toho nemůžeme ovlivnit dostupnost a stabilitu internetu. S používáním internetu při uskutečňování transakcí jsou nedílně spojena rizika, například zpoždění nebo selhání softwaru, hardwaru nebo internetových odkazů, selhání počítačových systémů a další možné zásahy vyšší moci, které mohou vést ke zpoždění, pozastavení, přerušení nebo odchylkám při poskytování Služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přihlášení ke Službě a její využívání či stahování a použití stažených informací, údajů, programů a zástavních digitálních aktiv, je vaším osobním rozhodnutím. Stabilitu přihlášení k serveru, přístupu k webu či aplikaci, síťových transakcí, úschovy digitálních aktiv a podobně nemáme pod kontrolou. Veškerá rizika, ztráty a důsledky, které z výše uvedených faktorů případně vyplynou, ponesete samostatně vy jako uživatel.
1.6. Rizika současného využití služby půjček a stakování:
Uživatel může prostřednictvím svého účtu Binance využít službu Půjčky Binance a rovněž se může pomocí digitálních aktiv, která si v rámci této služby vypůjčí, zapojit do služby stakování, která je na platformě Binance k dispozici. Upozornění: Zapojení do uvedených služeb a jejich používání představuje dobrovolné osobní jednání uživatele. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za svá i naše rizika, závazky, důsledky a/nebo ztráty vyplývající ze zapojení do uvedených služeb či z jejich využívání. Aniž by byla dotčena výše uvedená ustanovení, potvrzujete, že jste si plně vědomi toho a plně srozuměni s tím, že využití služby půjček a/nebo služby stakování s sebou nese značné riziko a že v důsledku toho můžete přijít o veškerá digitální aktiva zapojená do příslušné transakce. Kromě toho můžete také být povinni nahradit veškeré ztráty, které z tohoto využití služeb vzniknou platformě Binance. NENESEME ODPOVĚDNOST za žádná takto vzniklá rizika, ztráty, následky a/nebo závazky. Pokud platformě Binance vznikne ztráta nebo v pokud souvislosti s poskytováním služby půjček a/nebo služby stakování převezme závazky či právní odpovědnost, souhlasíte s tím, že nám nahradíte veškeré ztráty, které nám tímto vzniknou, a že ponesete všechny tyto ztráty a závazky samostatně a nezávisle a umožníte nám učinit jakákoli další nápravná opatření, která můžeme považovat za nezbytná nebo vhodná (včetně například zmrazení nebo započtení příslušné částky digitálních aktiv držených na vašem účtu Binance nebo jiných účtech).
1.7. Rizika související s vyšší mocí:
Veškerá rizika, ztráty a důsledky plynoucí z pozastavení, zpoždění nebo ukončení Služby, zapříčiněné údržbou zařízení nebo systému, výpadky napájení, nepříznivým počasím, epidemií, nehodami, politickými činnostmi, válkami, vládními opatřeními, nařízeními soudních nebo správních orgánů a dalšími opatřeními, která jsou mimo naši kontrolu nebo naši způsobilost, a rizika plynoucí z jednání třetích stran ponesete samostatně vy jako uživatel.
1.8. Další rizika:
1.8.1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že během poskytování Služby jsme oprávněni plně spravovat váš účet Binance a zástavní aktiva použitá k využití Služby, že jsme oprávněni (nikoliv však povinni) přijmout za určitých okolností opatření k nucenému uzavření pozice a že veškeré případné finanční ztráty způsobené takovými opatřeními ponesete samostatně vy jako uživatel. 
1.8.2. Pokud podle našeho jednostranného úsudku porušíte Smlouvu nebo podmínky Služby nebo pokud je vaše používání Služby podle právních předpisů země, v níž máte trvalé bydliště, nezákonné, jsme oprávněni kdykoliv pozastavit nebo ukončit vaše používání Služby nebo související transakce s digitálními aktivy. Veškerá rizika, ztráty a důsledky způsobené výše uvedenými faktory ponesete samostatně vy jako uživatel.
1.9. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si na naší platformě půjčujete prostředky oproti zástavě dobrovolně. Při rozhodování o používání Služby jste povinni pečlivě zvážit svou finanční situaci a výše uvedená rizika a uplatnit jasný úsudek. Upozornění na rizika uvedené v této Smlouvě nemůže obsahovat úplný výčet existujících nebo potenciálních rizik souvisejících se Službou. Za rizika nebo nepříznivé důsledky, které nebyly způsobeny naší hrubou nedbalostí, nepřebíráme žádnou odpovědnost. 
II. Podmínky použití Služby
Používáním Služby dáváte najevo, že jste si přečetli následující Podmínky použití Služby a souhlasíte s nimi:
2.1. Založení a správa zástavního účtu
2.1.1. Ověření: Před použitím Služby jste povinni splnit podmínky týkající se kvalifikovaného uživatele uvedené v Podmínkách použití a přiměřené podmínky, jejichž plnění od vás vyžadujeme samostatně v souladu s příslušnými právními předpisy (jako jsou například globální nebo regionální normy nebo zásady týkající se identifikace zákazníka [„Know your customer“, KYC], opatření proti praní špinavých peněz a opatření proti financování terorismu), a dokončit jakýkoliv vyžadovaný proces ověření. Požadované údaje mohou zahrnovat zejména vaše jméno, telefonní číslo, e-mailový účet, doklad totožnosti, údaje o účtech na sociálních sítích a doklady o zdrojích digitálních aktiv. Kromě poskytnutí těchto údajů souhlasíte s tím, že nám udělíte oprávnění k tomu, abychom tyto údaje a další vaše související údaje přímo nebo nepřímo (prostřednictvím třetí strany) přezkoumali, a to za účelem ověření souvisejícího obsahu. Poskytování Služby může záviset na údajích, které uvedete. Jste povinni zajistit, že vámi poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Pokud dojde ke změně vámi poskytnutých údajů, jste povinni je bezodkladně aktualizovat. Pokud zjistíme, že vámi poskytnuté údaje jsou nesprávné, nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo zavádějící, jsme oprávněni vás vyzvat k nápravě či odstranění příslušných nesprávných údajů; jsme též oprávněni Službu případně částečně či úplně pozastavit či ukončit. Ztráty, které z takové situace vyplynou, ponesete samostatně.
2.1.2. Nastavení účtu: Po předběžném ověření a kontrole budete moci účet Binance a Službu začít okamžitě používat. Odpovídáte za řádné uchovávání čísla a hesla ke svému zástavnímu účtu Binance. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, nesete samostatně veškerou právní odpovědnost za činnosti a události, které nastanou v důsledku používání vašeho zástavního účtu Binance.
2.1.3. Požadavky na použití zástavy: Bez našeho souhlasu nebo povolení smí váš zástavní účet Binance používat pouze žadatel o registraci účtu. Nejste oprávněni svůj zástavní účet poskytnout, půjčit, pronajmout, převést nebo jinak zpřístupnit k použití třetí straně. Vyhrazujeme si právo pozastavit, zablokovat nebo zrušit použití vašeho zástavního účtu jinými osobami než žadatelem o registraci účtu. Pokud máte podezření na neoprávněné použití svého uživatelského jména a hesla či jste takové použití odhalili, jste povinni nám tuto skutečnost okamžitě oznámit. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání vašeho zástavního účtu vámi nebo jakoukoliv třetí stranou, ať již s vaším oprávněním, nebo bez něj. 
2.1.4. Zabezpečení účtu: Zavázali jsme se zachovat bezpečnost zástavních aktiv a v souvislosti se Službou jsme zavedli ochranná opatření v souladu se standardy používanými v tomto odvětví. Jednání jednotlivých uživatelů však může představovat riziko. Souhlasíte s tím, že se svými přístupovými údaji (jako je uživatelské jméno a heslo) budete zacházet jako s důvěrnými informacemi a že je nebudete sdělovat třetím stranám. Souhlasíte také s tím, že nesete výhradní odpovědnost za přijetí nezbytných bezpečnostních opatření na ochranu bezpečnosti svého zástavního účtu a osobních údajů. Pokud si u zástavního účtu Binance otevřete podúčet a s naším souhlasem pověříte jeho provozováním třetí stranu, nesete plnou odpovědnost za operace a výsledky na podúčtu využívaném třetí stranou. 
2.1.5. Požadavky na zástavní prostředky a půjčku: Zavazujete se zajistit, že zástavní aktiva využívaná při použití Služby pochází ze zákonného zdroje, který je v souladu s právními předpisy, a že využití vaší půjčky je v souladu s Podmínkami použití a s platnými právními předpisy. 
2.2. Splácení půjčky a zástavní aktiva
2.2.1. Před využitím Služby si pečlivě přečtěte články Jak používat Půjčky Binance a Co jsou Půjčky Binance a časté dotazy k tématu. Berete na vědomí konkrétní provozní pravidla týkající se Služby, včetně například sazby zástavy, krytí sazby zástavy, sazby zástavy za povinné uzavření pozice, úrokové sazby, doby trvání půjčky, ceny za povinné uzavření pozice apod., a souhlasíte s nimi.
2.2.2. Při používání Služby můžete na svůj zástavní účet převádět jako zástavu různé druhy aktiv. Po potvrzení dokončení platebních procesů vám půjčíme určité druhy měn v určité výši, což se považuje za automatické poskytnutí půjčky. 
2.2.3. Není-li v této Smlouvě nebo Podmínkách použití uvedeno jinak, jste oprávněni si libovolně zvolit dobu trvání každé půjčky. Maximální doba trvání nesmí překročit [180] dní. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že čím delší je doba trvání půjčky, tím vyšší mohou být splatné úroky a související poplatky. 
2.2.4. Souhlasíte s tím, že ze zástavního účtu žádný nevyberete zástavní aktiva dříve, než splatíte půjčku a zaplatíte související příslušenství, s výjimkou případu, kdy se s námi dohodnete jinak nebo vás této povinnosti zprostíme. Jste však oprávněni na zástavní účet podle vlastního uvážení převádět dodatečná zástavní aktiva, abyste snížili riziko plynoucí z používání Služby (např. riziko uzavření).
2.3. Naše práva
2.3.1. Právo účtovat úroky a poplatky: V souladu se souvisejícími pravidly, která jsme zveřejnili, jsme oprávněni účtovat úroky a/nebo související poplatky vzniklé v době používání Služby jako protiplnění za používání Služby z vaší strany. Souhlasíte s tím a zavazujete se k tomu, že uhradíte výše uvedené úroky a/nebo poplatky podle námi oznámených požadavků.
2.3.2. Právo zavádět opatření v oblasti řízení rizik: Pokud během procesu poskytování půjčky v důsledku tržních výkyvů změní cena a pokud jednostranně usoudíme, že existuje riziko vyplývající ze změny sazby marže v reálném čase, vyhrazujeme si právo uplatnit opatření v oblasti řízení rizik, jako je uzavření pozic se zástavními aktivy. Souhlasíte s konečnými výsledky tohoto kroku a bezpodmínečně je přijímáte.
Pro účely této Smlouvy se pojmem „uzavření pozice“ rozumí naše právo prodat nebo diskontovat zástavní aktiva za určitou cenu (včetně nakládání s nimi prostřednictvím kanálů měnových transakcí nebo kanálů transakcí s fiat měnami) a výtěžek z prodeje zástavních aktiv přednostně použít na úhradu jistiny, úroků a dalších splatných výdajů souvisejících s digitální měnou. Podrobná pravidla a předpisy týkající se uzavírání pozic a dalších opatření týkající se řízení rizik zveřejníme v článku Jak používat Půjčky Binance.
Souhlasíte s tím, že pokud během údržby platformy Binance nebo v jakoukoliv jinou chvíli, kdy to budeme považovat za vhodné, jednostranně určíme, že existuje riziko, neseme plnou odpovědnost za správu vašich zástavních aktiv, včetně například uzavření pozice a splacení jistiny, úroků a souvisejících nákladů na půjčku. Jestliže námi přijatá opatření k řízení rizik (např. uzavření pozice) nenahradí všechny ztráty, které při poskytování Služby vznikly, vyhrazujeme si právo učinit další nápravná opatření (včetně například zablokování a stržení digitálních aktiv na vašem účtu Binance a dalších účtech) a právo přezkoumat vaši právní odpovědnost.
2.3.3. Právo vydávat oznámení: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v průběhu používání Služby jsme oprávněni (nikoliv však povinni) za určitých okolností (například pokud usoudíme, že existuje riziko) vydávat různá oznámení (například včasné upozornění nebo oznámení o uzavření pozice) prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv zasílaných klientům.
2.4. Pozastavení nebo ukončení poskytování Služby
Vyhrazujeme si právo poskytování služby půjček kdykoliv pozastavit nebo ukončit, pokud budeme mít za to, že je tento krok nezbytný nebo přiměřený. Souhlasíte s tím, že z tohoto důvodu nejsme povinni, v maximálním zákonem povoleném rozsahu, vůči vám převzít žádnou právní odpovědnost.
III. Další ustanovení
3.1. Změny
V souladu s platnými právními předpisy nebo v závislosti na tom, co budeme považovat za nezbytné nebo přiměřené, budeme tuto Smlouvu a související pravidla platformy Binance upravovat. Pravidelně kontrolujete tuto Smlouvu a související obchodní pravidla platformy Binance a věnujte pozornost jejich změnám. Pokud s upraveným zněním nesouhlasíte, jste povinni okamžitě přestat Službu používat, splatit vypůjčenou digitální měnu a uhradit nesplacené úroky a náklady. Má se za to, že po vydání aktualizované verze této Smlouvy a souvisejících obchodních pravidel platformy Binance vyjadřujete dalším používáním Služby svůj souhlas s aktualizovaným obsahem a zavazujete se dodržovat aktualizované podmínky a příslušná pravidla platformy Binance. 
3.2. Jazyk
Jazykem smlouvy je angličtina. V zájmu srozumitelnosti pro uživatele může být Smlouva přeložena do různých jazyků. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi různými jazykovými verzemi má přednost anglické znění. S výjimkou anglické verze jsou ostatní jazykové verze pouze informativní.
3.3. Kontaktujte nás
Máte-li ke Smlouvě nebo Službě jakékoliv dotazy nebo připomínky nebo pokud chcete na základě Smlouvy zaslat požadavek, přečtěte si naše časté dotazy a kontaktujte nás prostřednictvím stránky podpory.