Nakoupit kryptoměnu
Zaplatit pomocí
Trhy
NFT
New
Stahování
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
P2P obchody
Správa obchodníků a uživatelů P2P

Zásady transakcí pro uživatele P2P

Binance
2021-03-18 06:00
*Toto pravidlo platí pro všechny uživatele KYC ze zemí mimo Čínu
I. VŠICHNI UŽIVATELÉ SE MUSÍ ŘÍDIT ZÁSADAMI TÝKAJÍCÍMI SE KYC, PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ, FINANCOVÁNÍ TERORISMU A PRÁVNÍMI ZÁSADAMI, KTERÉ JSOU POPSÁNY V TĚCHTO PRAVIDLECH:
1. Uživatelé jsou povinni důsledně dodržovat zásady KYC platformy (včetně požadavku na ověření skutečného jména) týkající se totožnosti uživatelů a účtů souvisejících s transakcemi P2P (včetně spotových účtů a účtů ve fiat měnách, dále souhrnně „Účty“). Uživatelé jsou povinni zajistit, že účty, které na platformě P2P (dále jen „Platforma“) používají, jsou zaregistrovány v souladu se zákonem a že je používají pouze oni sami.
2. Při aktivaci varování Platformy, která se týkají praní špinavých peněz a financování terorismu, jsou uživatelé povinni aktivně spolupracovat s platformou, pomáhat při ověření a poskytovat všechny potřebné důkazy o řízení rizik (na základě opatření v oblasti řízení rizik platných v daný okamžik).
3. Pokud uživatelé nesplní ustanovení bodu I.2., je Platforma oprávněna zrušit všechny funkce na jejich Účtech nebo jejich část.
4. Uživatelé odpovídají za to, že jsou v souladu s platnými zákony oprávněni uskutečnit transakci. Platforma žádným způsobem neodpovídá za zákonnost či nezákonnost transakcí prováděných uživateli. Platforma není smluvní stranou P2P transakcí mezi uživateli, avšak v zájmu zajištění souladu transakcí s právními předpisy je Platforma oprávněna (nikoliv však povinna) dle potřeby přezkoumat zákonnost transakcí prováděných uživateli a přijmout opatření v souladu s platnými zákony a předpisy.
II.  Všeobecné pokyny k obchodování:
1. Než se rozhodnete u protistrany učinit objednávku, vždy si pečlivě přečtěte její podmínky, které jsou uvedeny na stránce s popisem inzerátu, abyste po učinění objednávky předešli zbytečným sporům mezi stranami. 
2. Vždy se snažte v podmínkách uvádět jasný popis. Doporučujeme používat formulář s body či odrážkami a text strukturovat do snadno pochopitelných odstavců.
3. Ujistěte se, že platební metoda použitá při objednávce odpovídá platební metodě, kterou jste zvolili při přípravě inzerátu. 
4. Nikdy byste se neměli účastnit žádného druhu obchodování s kryptoměnami, který je zprostředkován kanálem třetí strany, jako jsou sociální média, chatovací aplikace nebo obchodování tváří v tvář. Platforma neodpovídá a ani nemůže odpovídat za ztrátu či škodu na aktivech plynoucí z transakcí, které uživatelé učinili nebo započali mimo Platformu. Platforma nastavuje pravidla transakcí mezi prodávajícím a kupujícím výhradně proto, aby podpořila zkušenost uživatelů se službami poskytovanými na Platformě. Platforma není součástí P2P transakcí. 
5. Uživatelé by se měli při používání Platformy zdržet používání vulgárních a urážlivých výrazů. To zahrnuje zejména nástroje pro chatování s uživateli, živý chat zákaznické podpory a sekce komentářů u objednávek.
6. Dodatečné náklady na transakce spojené s převody fiat měn, například transakční poplatky vyžadované poskytovatelem platebních služeb, by měly nést obě strany obchodu, ledaže některá ze stran vyjádří svůj souhlas s úhradou těchto dodatečných nákladů na transakce před uskutečněním obchodu. Zasílaná částka by tedy měla zohledňovat náklady na transakce. (Např. jestliže je celková částka objednávky 10 000 USD a poskytovatel platebních služeb účtuje dodatečných 5 USD, kupující by měl namísto 10 000 USD zaplatit 10 005 USD.) Informace týkající se zejména transakcí s RUB, UAH, KZT, IDR, BDT, SGD: prodávající by měl vždy obdržet úplnou částku a kupující vždy odpovídá za úhradu poplatků za transakce fiat měn vyžadovaných poskytovatelem platebních služeb. 
III. Pokyny pro kupující:
1. Musíte zvolit takovou metodu platby, kterou podporuje prodávající, a převést částku uvedenou na stránce objednávky ve lhůtě stanovené prodávajícím. Ujistěte se, že jste po zaplacení stiskli tlačítko „Převedeno, informovat prodávajícího“.
2. Používejte prosím platební metodu vedenou na jméno vlastníka účtu, které odpovídá jménu použitému při registraci na platformě Binance (jméno se musí shodovat se jménem ověřeným na Binance pomocí KYC). Platforma nepodporuje platební metody, které nejsou ověřeny skutečným jménem. Jestliže uživatel použije platební metodu, která není ověřena skutečným jménem, bude mu pozastavena možnost využívat službu P2P minimálně na 15 dní.
3. Neklikejte na tlačítko „Převedeno, informovat prodávajícího“, dokud platba ještě není provedena nebo dokončena. Pokud tlačítko „Převedeno, informovat prodávajícího“ stisknete v okamžiku, kdy platba ještě není provedena nebo dokončena, může být váš účet zablokován.
4. Pokud Uživatelé upřednostňují platbu prostřednictvím „okamžité platby“ nebo „rychlé platby“, nelze bez předchozího souhlasu prodávajícího využít jinou platební metodu, například mezinárodní převod.
5. Pokud je platba prodávajícímu prováděna ve fiat měně, ujistěte se, že v poli/oddílu poznámek nejsou použita žádná citlivá slova nebo výrazy týkající se digitální měny. Jde zejména o výrazy jako „BTC“, „USDT“, „kryptoměna“ či „nákup na Binance“. 
6. Pokud jste platbu dokončili a stiskli tlačítko „Převedeno, informovat prodávajícího“, ale prodávající kupujícímu ve stanovené lhůtě příslušná digitální aktiva nezašle (dále jen „Doručení“), měli byste se nejprve obrátit na prodávajícího prostřednictvím funkce chatu. Jestliže jste si ověřili, že jste dodrželi předpisy Platformy a řádně provedli postupy stanovené Platformou (zejména předložili příslušné právní doklady splňující požadavky platformy), a od prodávajícího jste přesto neobdrželi odpověď, můžete se rozhodnout, že se proti prodávajícímu odvoláte. Pokud o to požádáte, pracovníci platformy P2P vám mohou se stížností pomoci na základě pravidel pro vyřizování odvolání. Platforma však není účastníkem P2P transakce. Platforma proto není povinna zasahovat do sporů mezi uživateli využívajícími P2P transakce. Upozorňujeme, že Binance a Platforma si tímto vyhrazují právo na konečný výklad a rozhodnutí o postihu v případech odvolání. O opětovném otevření odvolání rozhoduje Binance a Platforma na základě vlastního uvážení a případ od případu.
7. V případě porušení „Pokynů pro kupující“ je Platforma oprávněna v souladu s těmito zásadami, podmínkami a příslušnými zákony a předpisy nebo podle vlastního uvážení přijmout opatření, která považuje za vhodná, zejména zablokování účtu porušovatele nebo zakázání některých funkcí účtu na obchodní platformě Binance a/nebo Platformě.
8. Pokyny pro kupující uvedené v Podmínkách obchodování u inzerátu nesmí být v rozporu s pravidly těchto Zásad transakcí pro uživatele (o cenách, poplatcích, poznámkách apod.).
IV. Pokyny pro prodávající:
1. Jméno vlastníka účtu použité pro příjem platby musí odpovídat jménu, které jste použili při registraci na platformě Binance. (Jméno se musí shodovat se jménem ověřeným na Binance pomocí KYC.) 
2. Po potvrzení obdržení platby v plné výši od kupujícího je prodávající povinen dokončit objednávku (zaslat kryptoměny kupujícímu) do 15 minut. 
3. Není-li platformou stanoveno jinak, nikdo by neměl žádat zákaznickou podporu o zrušení objednávky bez souhlasu kupujícího.
4. Ceny pro objednávky uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou považovány za konečné a neměnné. 
5. Pokud máte nedokončené objednávky nebo spory s kupujícím, ujistěte se, že vás lze neustále kontaktovat prostřednictvím mobilního telefonu nebo e-mailu, který jste uvedli při registraci na Platformě.
6. V případě, že poskytovatel platebních služeb účtuje dodatečné poplatky, je prodávající povinen předložit doklad o transakci od poskytovatele služeb, ze kterého je zřejmé, jakou částku poskytovatel platebních služeb strhl. 
7. Pokyny pro prodávající uvedené v Podmínkách obchodování u inzerátu nesmí být v rozporu s pravidly těchto Zásad transakcí pro uživatele (o cenách, poplatcích, poznámkách apod.).
8. V případě porušení uvedených „Pokynů pro prodávající“ je Platforma oprávněna v souladu s těmito zásadami, podmínkami a příslušnými zákony a předpisy nebo podle vlastního uvážení přijmout opatření, která považuje za vhodná, zejména zablokování účtu porušovatele nebo zakázání některých funkcí účtu na obchodní platformě Binance. 
V. Upozornění na rizika a vyloučení odpovědnosti:
 • Plně chápete rizika spojená s P2P transakcemi, včetně rizik týkajících se výkyvů hodnoty digitálních aktiv, důvěryhodnosti týkajících se protistran v rámci P2P transakcí a dodržování předpisů v oblasti transakcí ve fiat měnách.
 • Máte dostatečné investiční znalosti a zkušenosti a jste schopni nést rizika spojená s P2P transakcemi. Souhlasíte s tím, že všechna rizika vyplývající z účasti na P2P transakcích ponesete samostatně vy jako uživatel.
 • V inzerátech, v obchodních podmínkách ani v automatické odpovědi nesmí uživatelé v zájmu vlastní bezpečnosti uvádět žádné osobní údaje (tj. sociální sítě, platformy pro zasílání zpráv).
 • Uživatelé by ve své přezdívce neměli používat slovo „Binance“, jméno místních bank či platebních systémů, ani další citlivá slova.
 • K P2P obchodování je zakázáno využívat vícenásobné účty. Při odhalení takových účtů jsme oprávněni všem propojeným uživatelským účtům zablokovat obchodování.
 • Před uskutečněním P2P transakce jste si přečetli a pochopili veškerý obsah těchto zásad, podmínek a příslušných pravidel platforem Binance a obrátili jste se na odborníky; až poté jste se podle vlastního uvážení rozhodli, zda a jak provedete P2P transakce na základě doporučení těchto odborníků.
 • Platforma není účastníkem P2P transakce. Proto se žádné spory mezi uživateli, kteří se zapojí do P2P transakcí, Platformy nijak netýkají. Platforma nemá právo ani povinnost řešit případné spory, které mohou z P2P transakcí vyplynout. Platforma není povinna převzít finanční ani nefinanční povinnost či závazek (zejména odškodnění) za jakéhokoliv účastníka.
 • Udělujete Platformě souhlas a oprávnění k tomu, aby přijímala veškerá přiměřená opatření (včetně - za určitých okolností - mimo jiné zrušení transakcí nebo zakázání některých funkcí účtu) v souladu s těmito zásadami, podmínkami a příslušnými pravidly platforem Binance s cílem vaší ochrany a ochrany zákonných práv platformy a ostatních uživatelů.
 • Upozorňujeme, že platební metody na platformě Binance P2P jsou uvedeny jako možnosti transakcí ve fiat měnách mezi uživateli a platforma Binance nevstupuje s poskytovatelem platební metody uvedeném na naší platformě P2P do žádného obchodního vztahu.
 VI. Nestandardní obchodní jednání a opatření k jeho řešení:
Souhlasíte s tím, že – v maximálním možném rozsahu přípustném dle zákona – Platforma nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám vzniknou na základě P2P transakcí nebo používáním služeb podle těchto zásad z jiných důvodů, než je záměrný postup platformy nebo hrubá nedbalost, včetně například útoků hackerů, výpadků napájení nebo technických poruch, kterým nebylo možné zabránit.
Tato platforma má právo omezit, pozastavit nebo zrušit váš účet nebo přístup ke službám, na základě výhradního a neomezeného uvážení platformy, okamžitě a bez předchozího upozornění a po určité období, dle uvážení platformy, v následujících případech:
 • Máme důvodné podezření, že porušujete tyto zásady nebo jednáte v rozporu s nimi.
 • Odhalíme, že k obchodování na P2P platformě využíváte vícenásobné účty.
 • Jsme přesvědčeni, že je nutné chránit ostatní uživatele. Jestliže uplatníme naše právo omezit nebo odepřít vám přístup ke službám, neneseme odpovědnost za žádné důsledky omezení vašeho přístupu ke službám, včetně případného zpoždění, škody nebo obtíží, které z toho mohou vyplynout.
 • Zjistíme, že naši platformu využíváte jakýmkoliv způsobem, který by mohl nepříznivě ovlivnit nebo omezit ostatní uživatele při využívání našich služeb.
 • Vyjde najevo, že v rámci komunikace s jinými uživateli použil uživatel vulgární mluvu, urážel je, vydíral, obtěžoval, vyhrožoval nebo jinak porušoval zákonná práva (např. práva na soukromí, reklamu, duševní vlastnictví atd.) jiných uživatelů, včetně shromažďování soukromých informací a jejich následného rozšiřování třetím stranám.
Berete na vědomí, že naše rozhodnutí přijmout určitá opatření, včetně omezení přístupu k účtu nebo peněžence, pozastavení nebo uzavření vašeho účtu nebo peněženky, může být založeno na důvěrných kritériích, která jsou nezbytná pro naše postupy v oblasti řízení rizik a zabezpečení. Souhlasíte s tím, že společnost Binance není povinna sdělit vám podrobnosti o svých postupech v oblasti řízení rizik a zabezpečení. 
Pozastavení účtu zrušíme co nejdříve poté, co pominou důvody pro pozastavení; nejsme ovšem povinni vás informovat o tom, kdy (pokud vůbec) bude toto pozastavení zrušeno.
Nestandardní obchodní chováníPravidla opatření
1. Kupující zruší již vytvořenou objednávku bez předchozího souhlasu prodávajícího nebo platformy.Pokud tak kupující učiní třikrát ve stejný den, systém zakáže kupujícímu v daný den dále nakupovat. 
2. Objednávka je automaticky zrušena, protože platba není provedena ve stanovené lhůtě po vytvoření objednávky.Pokud tak kupující učiní dvakrát ve stejný den, systém zakáže kupujícímu v daný den dále nakupovat. 
3. Uživatel má za posledních 7 dní více než 10 spárovaných objednávek, míra odvolání je vyšší než 20 % a míra dokončených objednávek je nižší než 60 %.Platforma může deaktivovat uživatelský účet na dobu nejméně 7 dnů.
4. Uživatel má za posledních 7 dní více než 5 spárovaných objednávek, ale míra dokončení je nižší než 20 %.Platforma může deaktivovat uživatelský účet na dobu nejméně 7 dnů.
5. A. Online inzeráty s nejlepší cenovou nabídkou a zároveň s žádnou dokončenou objednávkou v určitém časovém úseku. B. Inzeráty, které mají více než 5 odpovídajících (shodujících se) objednávek, ale míra dokončení je nižší než 20 %.Oba typy inzerátů (A i B) budou považovány za naplatné a systém je automaticky uzavře.
6. Uživatelé, kteří za posledních 7 dnů zveřejnili více než 3 neúčinné inzeráty (typ A+B) a zároveň je 7denní míra dokončení u těchto uživatelů nižší než 60 %.Těmto uživatelům budou po dobu nejméně 7 dnů zakázány P2P aktivity.
7. Uživatelské inzeráty, u nichž je ve stejnou chvíli podáno odvolání u více než 5 objednávek.Online inzeráty budou skryty a uživateli budou zakázány všechny P2P aktivity.
Zjištění nestandardních situací při řízení rizikPravidla opatření
1. Pokud nastane situace, kdy jsou systémem řízení rizik zjištěny nestandardní situace a uživatelé výslovně odmítají spolupráci (nebo aktivně nespolupracují) s platformou kvůli následnému ověření, souvisejícímu s prevencí praní špinavých peněz a financování terorismu.Platforma se může rozhodnout k přímému označení účtu jako nestandardního a přijmout opatření, jako je například zvýšení úrovně rizika uživatelů, přímé zablokování uživatelského účtu a dalších souvisejících účtů, do doby, než uživatel poskytne důkazy o řízení rizik. Příslušné důkazy musejí úspěšně projít přezkumem, který platforma v rámci řízení rizik provede.
2. Pokud systém řízení rizik platformy zjistí, že uživatelé jsou podezřelí z podvodu (nebo pokusu o podvod), výběru peněz ve prospěch vysoce rizikových platforem (včetně platforem obchodujících s kryptoměnami bez oprávnění, online platforem s hazardními hrami, platforem podezřelých z praní špinavých peněz nebo jiných platforem s nízkými možnostmi řízení rizik) nebo jiných vysoce rizikových převodů aktiv.
Upozornění na riziko: Je nutno uplatňovat obezřetnost v kontextu jakýchkoliv propagačních snah spojit tuto platformu s takovými platformami v případě zbytečných ztrát na majetku.
Platforma se může rozhodnout přímo zablokovat či zakázat transakci, výběr nebo dokonce všechny P2P funkce účtu a přidružených účtů.
3. Účty nejsou používány přímo jejich uživateli nebo jsou ilegálně používány k nákupu digitálních aktiv pro jiné osoby: Situace, kdy platforma zjistí, že uživatelé prodali, půjčili nebo pronajali svůj účet někomu jinému nebo nelegálně zakoupili digitální aktiva pro někoho jiného.
Upozornění na riziko: Uchovávejte své informace v bezpečí, aby je ostatní nemohli zneužít k trestné činnosti.
Platforma se může rozhodnout přijmout jedno nebo více opatření, například dočasné nebo trvalé zakázání P2P obchodování, odložení nebo zakázání funkce výběru nebo přímé zablokování těchto uživatelských účtů a přidružených účtů.
4. Přijímání nebo použití digitálních aktiv či finančních prostředků z nezákonných zdrojů: Situace, kdy jsou si uživatelé vědomi nebo mohou důvodně předpokládat, že digitální aktiva a peníze, které obdrželi z jiných platforem / skupin WeChat jsou nezákonné coiny či prostředky, ovšem přesto umožní jejich přesun na účty jiných uživatelů této platformy.Platforma může přímo a trvale zakázat některé nebo všechny funkce účtu těchto uživatelů a přidružených účtů a dále může ukončit veškeré služby poskytované uživatelům i další plnění smluvních závazků.
5. Uživatelé identifikovaní jako jedinci, kteří se dopustili praní špinavých peněz: Situace, kdy je u uživatelů zjištěno prostřednictvím systému řízení rizik či zjištěno nebo ověřeno pomocí pracovníků v oblasti řízení rizik, že se tito uživatelé přímo podílejí na praní špinavých peněz nebo mu napomáhají.Platforma může přímo a trvale zakázat některé nebo všechny funkce účtu těchto uživatelů a přidružených účtů a dále může ukončit veškeré služby poskytované uživatelům i další plnění smluvních závazků.
6. Zablokování účtu: pokud byl uživatelův účet zablokován na základě soudní žádosti.Platforma může zablokovat účty uživatele v souladu se soudním příkazem nebo v souladu s platnými zákony a předpisy. Po dobu zablokování se musí uživatelé obrátit s žádostí o řešení věci na příslušný soud, nikoli na platformu. 
7. Soudní přezkum: Situace (včetně soudního přezkumu či konzultací), kdy soud požádá uživatele o poskytnutí informací o účtu na platformě.Platforma může zakázat určité funkce uživatelských účtů a přidružených účtů.
Související články
Pokyny pro obchodníky na platformě Binance P2P