Exchange
Blockchain a kryptoměnová burza
Academy
Vzdělávání v oblasti blockchainu a kryptoměn
Makléř
Obchodní řešení terminálů
Charity
Charita
Cloud
Podnikové řešení burzy
DEX
Rychlá a bezpečná decentralizovaná burza digitálních aktiv
Labs
Inkubátor pro přední blockchainové projekty
Launchpad
Platforma pro spouštění tokenů
Research
Analýza a zprávy na úrovni institucí
Trust Wallet
Oficiální kryptopeněženka společnosti Binance
Nakoupit kryptoměnu
Trhy
Základní
Nejjednodušší způsob obchodování
Klasické
Jednoduché a snadno použitelné rozhraní
Pokročilé
Plný přístup ke všem obchodním nástrojům
Marže
Zvyšte své zisky pomocí pákového efektu
P2P
Bankovní převod a více než 100 možností
Akciové tokeny
New
Obchodujte akcie pomocí kryptoměn
Obchodování
Naskenováním si stáhnete aplikaci pro iOS nebo Android
Stáhnout
English
USD
Zákaznická podpora
Nejčastější dotazy
Koupit kryptoměnu (hotovost/P2P)
P2P obchody
Správa obchodníků a uživatelů P2P
Zásady transakcí pro uživatele P2P
Binance
2021-03-18 06:00
I. VŠICHNI UŽIVATELÉ SE ŘÍDÍ PRAVIDLEM KYC, ZÁSADAMI PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ, ZÁSADAMI PROTI FINANCOVÁNÍ TERORISMU A ZÁKONNÝMI PRAVIDLY, KTERÉ JSOU POPSÁNY V TĚCHTO ZÁSADÁCH:
1.Uživatelé musí dodržovat zásady KYC platformy (včetně požadavku na ověření skutečného jména) týkající se totožnosti uživatelů a účtů souvisejících s transakcemi P2P (včetně spotových účtů a účtů ve fiat měnách, dále souhrnně „účty“). Uživatelé musí zajistit, že účty, které na této platformě používají, jsou zaregistrovány v souladu se zákonem a že je používají oni sami.
2.Při aktivaci varování, týkajícího se praní špinavých peněz a financování terorismu, budou uživatelé aktivně spolupracovat s platformou, pomohou při ověření a poskytnou jakékoliv potřebné důkazy o řízení rizik (na základě opatření v oblasti řízení rizik, platným v daný okamžik).
3.Pokud tak uživatelé po aktivaci varování, týkajícího se praní špinavých peněz a financování terorismu, neučiní, může platforma zakázat všechny nebo některé funkce jejich účtu.
4.Uživatelé odpovídají za to, že jsou oprávněni uskutečnit transakci v souladu s platnými zákony. Platforma nezaručuje zákonnost transakcí uživatelů. S cílem zajistit soulad všech transakcí s právními předpisy, může (ale nemusí) platforma přezkoumat zákonnost transakcí prováděných uživateli a přijmout nezbytná opatření v souladu s platnými zákony a předpisy.
5.Pokud se obě strany před obchodováním výslovně nedohodnou jinak prostřednictvím chatu na platformě Binance P2P, je kupující odpovědný za všechny poplatky účtované na straně platebního účtu odesílatele a prodávající je odpovědný za všechny poplatky účtované na straně platebního účtu příjemce. Příklad: Celková částka objednávky činí 10 000 USD a poskytovatel platebních služeb účtuje kupujícímu poplatek ve výši 5 USD. Kupující je tedy povinen namísto 10 000 USD uhradit 10 005 USD. Ovšem poskytovatel platebních služeb může zároveň účtovat příplatek ve výši X % také prodávajícímu. Takový transakční poplatek je povinen uhradit prodávající. * V případě transakcí v RUB, UAH a KZT platí následující: Prodávající by měl vždy obdržet celou částku a za poplatky za transakce s fiat měnami je vždy odpovědný kupující.
II. Pokyny pro kupující:
1.Musíte zvolit takovou platební metodu, kterou podporuje prodávající, a převést částku uvedenou na stránce objednávky ve lhůtě stanovené platformou (v případě, že poskytovatel platebních služeb účtuje poplatky, viz část I., odst. 5). Ujistěte se, že jste po zaplacení stiskli tlačítko „Převedeno, další“ nebo „Označit jako zaplacené“.
2.Použijte metodu platby ověřenou skutečným jménem. Není-li tak dohodnuto s prodávajícím, platforma nepodporuje metody platby, které nejsou ověřeny skutečným jménem.
3.Neklepejte na tlačítko „Převedeno, další“ nebo „Označit jako zaplacené“ ve chvíli, kdy platba ještě není provedena nebo dokončena. Pokud klepnete na tlačítko „Převedeno, další“ nebo „Označit jako zaplacené“ v okamžiku, kdy platba ještě není provedena nebo dokončena, může být váš účet deaktivován.
4.Zvolte „okamžitou platbu“. Jakékoliv platby kromě okamžité platby nebudou provedeny bez předchozího souhlasu prodávajícího.
5.Při platbě se ujistěte, že nejsou použita žádná citlivá slova nebo výrazy týkající se digitální měny, jako je „BTC“, „digitální měna“ nebo „nákup bitcoinu“.
6.Pokud jste dokončili převod a klepli na Převedeno, ale prodávající přesto nedodal odpovídající digitální aktiva (dále jen „doručení“) kupujícímu ve stanovené lhůtě, můžete jako první krok podat odvolání. Pokud jednáte plně v souladu s předpisy platformy a uskutečňujete postupy stanovené platformou (včetně poskytování příslušných právních certifikátů splňujících požadavky platformy), vyřešíme stížnost okamžitě. Posoudíme, zda vám digitální aktiva patří, a provedeme příslušné kroky k jejich převodu.
7.V případě porušení „Pokynů pro kupující“ může platforma v souladu s těmito zásadami, podmínkami a příslušnými zákony a předpisy nebo podle vlastního uvážení přijmout opatření, která považuje za vhodná, včetně zablokování účtu porušovatele nebo zakázání některých funkcí účtu.
III. Pokyny pro prodávající:
1.Účet příjemce, který používáte, musí odpovídat údajům v platformě, ověřeným skutečným jménem.
2.Po potvrzení obdržení platby v plné výši od kupujícího provede prodávající dodání do 15 minut.
3.Není-li platformou stanoveno jinak, nikdo by neměl žádat zákaznickou podporu o zrušení objednávky bez souhlasu kupujícího.
4.Pokud platforma nestanoví jinak, nebudete vznášet námitky proti ceně již vytvořené objednávky bez souhlasu kupujícího.
5.Pokud máte nedokončené objednávky nebo spory s kupujícím, ujistěte se, že je možné vás kontaktovat prostřednictvím mobilního telefonu nebo e-mailu, který jste uvedli při registraci na platformě.
6.V případě porušení „Pokynů pro prodávající“ je platforma oprávněna v souladu s těmito zásadami, podmínkami a příslušnými zákony a předpisy nebo podle vlastního uvážení přijmout opatření, která považuje za vhodná, zejména zablokování účtu porušovatele nebo zakázání některých funkcí účtu. Cena uvedená v reklamě musí být konečná a musí zahrnovat všechny poplatky, jejichž úhradu inzerent po kupujícím požaduje. Po zahájení obchodu není možné cenu měnit a inzerent nemůže v žádném případě požadovat zaplacení dodatečné provize (s výjimkou dohody obou stran). (V případě, že poskytovatel platebních služeb účtuje poplatky, viz část I., odst. 5.)
IV. Upozornění na rizika a vyloučení odpovědnosti:
  • Plně chápete rizika spojená s P2P transakcemi, včetně rizik týkajících se velkých výkyvů hodnoty digitálních aktiv, důvěryhodnosti týkajících se protistran v rámci P2P transakcí a dodržování předpisů v oblasti transakcí ve fiat měnách.
  • Máte dostatečné investiční znalosti a zkušenosti a jste schopni nést rizika spojená s P2P transakcemi. Souhlasíte s tím, že ponesete nezávisle všechna rizika vyplývající z účasti na P2P transakcích.
  • Před P2P transakcí jste si přečetli a pochopili veškerý obsah těchto zásad, podmínek a příslušných pravidel platforem Binance a obrátili jste se na odborníky; až poté jste se podle vlastního uvážení rozhodli, zda a jak provedete, na základě doporučení těchto odborníků, P2P transakce.
  • Tato platforma není účastníkem P2P transakce. Proto se žádné spory mezi uživateli, kteří se zapojí do P2P transakcí, této platformy nijak netýkají. Tato platforma nemá právo ani povinnost řešit případné spory, které mohou vyplynout z transakcí. Platforma není povinna převzít fyzickou povinnost či závazek za jakéhokoliv účastníka (včetně odškodnění).
  • Udělujete platformě souhlas a oprávnění k tomu, aby přijímala veškerá přiměřená opatření (včetně, za určitých okolností, zrušení transakcí nebo zakázání některých funkcí účtu) v souladu s těmito zásadami, podmínkami a příslušnými pravidly platforem Binance za účelem vaší ochrany a ochrany zákonných práv platformy a ostatních uživatelů.
V. Nestandardní obchodní jednání a opatření k jeho řešení:
Souhlasíte s tím, že – v maximálním možném rozsahu přípustném dle zákona – nenese tato platforma odpovědnost za žádné ztráty, které vám vzniknou na základě P2P transakcí nebo používáním služeb podle těchto zásad z jiných důvodů, než je záměrný postup platformy nebo hrubá nedbalost, včetně například útoků hackerů, výpadků napájení nebo technických poruch, kterým nebylo možné zabránit.
Tato platforma má právo omezit, pozastavit nebo zrušit váš účet nebo přístup ke službám, na základě výhradního a neomezeného uvážení platformy, okamžitě a bez předchozího upozornění a po určité období, dle uvážení platformy, v následujících případech:
  • Máme důvodné podezření, že porušujete tyto zásady nebo jednáte v rozporu s nimi.
  • Jsme přesvědčeni, že je nutné chránit ostatní uživatele platformy před nebezpečím nebo ztrátou. Jestliže uplatníme naše právo omezit nebo odepřít vám přístup ke službám, neneseme odpovědnost za žádné důsledky omezení vašeho přístupu ke službám, včetně případného zpoždění, škody nebo obtíží, které z toho mohou vyplynout.
  • Pokud zjistíme, že naši platformu využíváte jakýmkoliv způsobem, který by mohl nepříznivě ovlivnit nebo omezit ostatní uživatele při využívání našich služeb.
  • Pokud vyjde najevo, že v rámci komunikace s jinými uživateli použil uživatel vulgární mluvu, urážel je, vydíral, obtěžoval, vyhrožoval nebo jinak porušoval zákonná práva (např. práva na soukromí, reklamu, duševní vlastnictví atd.) jiných uživatelů, včetně shromažďování jakýchkoliv osobních údajů jiných uživatelů za účelem jejich distribuce na internetu nebo osobního útoku, případně se o takové porušení práv pokoušel.
Berete na vědomí, že naše rozhodnutí přijmout určitá opatření, včetně omezení přístupu k účtu nebo peněžence, pozastavení nebo uzavření vašeho účtu nebo peněženky, může být založeno na důvěrných kritériích, která jsou nezbytná pro naše postupy v oblasti řízení rizik a zabezpečení. Souhlasíte s tím, že společnost Binance není povinna sdělit vám podrobnosti o svých postupech v oblasti řízení rizik a zabezpečení.
Pozastavení účtu zrušíme co nejdříve poté, co pominou důvody pro pozastavení; nejsme ovšem povinni vás informovat o tom, kdy (pokud vůbec) bude toto pozastavení zrušeno.
Nestandardní obchodní chováníOpatření
1. Kupující zruší již vytvořenou objednávku bez předchozího souhlasu prodávajícího nebo platformy.Pokud tak kupující učiní třikrát ve stejný den, systém zakáže kupujícímu v daný den dále nakupovat.
2. Objednávka je automaticky zrušena, protože platba není provedena ve stanovené lhůtě po vytvoření objednávky.Pokud tak kupující učiní dvakrát ve stejný den, systém zakáže kupujícímu v daný den dále nakupovat.
3. Uživatel má za posledních 7 dní více než 10 spárovaných objednávek, míra odvolání je vyšší než 20 % a míra dokončených objednávek je nižší než 60 %.Platforma může deaktivovat uživatelský účet na dobu nejméně 7 dnů.
4. Uživatel má za posledních 7 dní více než 5 spárovaných objednávek, ale míra dokončení je nižší než 20 %.Platforma může deaktivovat uživatelský účet na dobu nejméně 7 dnů.
5. A. Online inzeráty s nejlepší cenovou nabídkou a zároveň s žádnou dokončenou objednávkou v určitém časovém úseku. B. Inzeráty, které mají více než 5 odpovídajících (shodujících se) objednávek, ale míra dokončení je nižší než 20 %.Oba typy inzerátů (A i B) budou považovány za neefektivní inzeráty a systém je automaticky uzavře.
6. Uživatelé, kteří za posledních 7 dnů zveřejnili více než 3 neefektivní inzeráty (typ A+B) a zároveň je 7denní míra dokončení u těchto uživatelů nižší než 60 %.Těmto uživatelům budou po dobu nejméně 7 dnů zakázány P2P aktivity.
7. Uživatelské inzeráty, u nichž je ve stejnou chvíli podáno odvolání u více než 5 objednávek.Online inzeráty budou skryty a uživateli budou zakázány všechny P2P aktivity.
Zjištění nestandardních situací při řízení rizikOpatření
1. Pokud nastane situace, kdy jsou systémem řízení rizik zjištěny nestandardní situace a uživatelé výslovně odmítají spolupráci (nebo aktivně nespolupracují) s platformou kvůli následnému ověření, souvisejícímu s praním špinavých peněz nebo financováním terorismu.Platforma se může rozhodnout k přímému označení účtu jako nestandardního a přijmout opatření, jako je například zvýšení úrovně rizika uživatelů, přímé zablokování uživatelského účtu a souvisejících účtů, do doby, než uživatel poskytne důkazy o řízení rizik. Příslušné důkazy musejí úspěšně projít přezkumem, který platforma v rámci řízení rizik provede.
2. Pokud systém řízení rizik platformy zjistí, že uživatelé jsou podezřelí z podvodu (nebo pokusu o podvod), výběru peněz ve prospěch vysoce rizikových platforem (včetně platforem obchodujících s kryptoměnami bez oprávnění, online platforem s hazardními hrami, platforem podezřelých z praní špinavých peněz nebo jiných platforem s nízkými možnostmi řízení rizik) nebo jiných vysoce rizikových převodů aktiv.
Upozornění na riziko: Je nutno uplatňovat obezřetnost v kontextu jakýchkoliv propagačních snah spojit tuto platformu s takovými platformami v případě zbytečných ztrát na majetku.
Platforma se může rozhodnout přímo zablokovat či zakázat transakci, výběr nebo dokonce všechny P2P funkce účtu a přidružených účtů.
3. Účty nejsou používány přímo jejich uživateli nebo jsou používány k ilegální činnosti nákupu digitálních aktiv pro jiné osoby: Situace, kdy platforma zjistí, že uživatelé prodali, půjčili nebo pronajali svůj účet někomu jinému nebo nelegálně zakoupili digitální aktiva někomu jinému.
Upozornění na riziko: Uchovávejte své informace v bezpečí, aby je ostatní nemohli zneužít k trestné činnosti.
Platforma se může rozhodnout přijmout jedno nebo více opatření, například dočasné nebo trvalé zakázání P2P obchodování, odložení nebo zakázání funkce výběru nebo přímé zablokování těchto uživatelských účtů a přidružených účtů.
4. Přijímání nebo použití digitálních aktiv či finančních prostředků z nezákonných zdrojů: Situace, kdy jsou si uživatelé vědomi nebo mohou důvodně předpokládat, že digitální aktiva a peníze, které obdrželi z jiných platforem / skupin WeChat jsou nezákonné mince či prostředky, přesto ale umožní jejich přesun na účty jiných uživatelů této platformy.Platforma může přímo a trvale zakázat některé nebo všechny funkce účtu těchto uživatelů a přidružených účtů a dále může ukončit veškeré služby poskytované uživatelům i další plnění smluvních závazků.
5. Uživatelé identifikovaní jako jedinci, kteří se dopustili praní špinavých peněz: Situace, kdy je u uživatelů zjištěno prostřednictvím systému řízení rizik či zjištěno nebo ověřeno pomocí pracovníků v oblasti řízení rizik, že se tito uživatelé přímo účastní praní špinavých peněz nebo mu napomáhají.Platforma může přímo a trvale zakázat některé nebo všechny funkce účtu těchto uživatelů a přidružených účtů a dále může ukončit veškeré služby poskytované uživatelům i další plnění smluvních závazků.
6. Zablokování účtu: pokud je uživatelův účet zablokován na základě soudní žádosti.Platforma může zablokovat účet uživatele v souladu se soudním příkazem nebo v souladu s platnými zákony a předpisy. Po dobu zablokování musí uživatelé požádat o zrušení blokace účtu příslušný soud, nikoli platformu.
7. Soudní přezkum: Situace (včetně soudního přezkumu či konzultací), kdy soud požádá uživatele o poskytnutí informací o účtu na platformě.Platforma může zakázat určité funkce uživatelského účtu a přidružených účtů.
Související články
Pravidla pro podání odvolání na P2P