Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Параметри за спот мрежова търговия в Binance

2022-05-17 07:37

Какво представлява спот мрежовата търговия?

Спот мрежовата търговия е стратегия за количествена търговия, която използва търговски ботове за автоматизиране на покупката и продажбата на активи на спот пазара. Тя поставя поръчки на пазара на предварително зададени интервали в рамките на конфигуриран ценови диапазон. Когато поръчките се поставят над и под определена цена, те създават мрежа от поръчки на постепенно нарастващи и намаляващи цени. По този начин тя изгражда търговска мрежа.
Можете да използвате спот мрежовата търговия на Binance на нестабилни пазари, когато цените варират в определен диапазон. Мрежовата търговия се опитва да реализира печалби при малки промени в цените. Чрез количествена търговия тя може да ви помогне да търгувате рационално и да избегнете FOMO, където е възможно.

Параметри за спот мрежова търговия

1. Текущ баланс
Текущият баланс се отнася до общия баланс на базовите и котираните активи във вашите текущи мрежови поръчки.
Общ баланс на котирания актив = Обща цена на отворена поръчка за покупка*Брой мрежи на поръчка (представени в котирания актив) 
Общ баланс на базовия актив = общ брой поръчки за продажба*Брой мрежи на поръчка (представени в базовия актив)
В този пример последната цена е 0,7760 USDT, количеството на поръчка е 14 XRP, а общият брой поръчки за продажба е 26. 
Следователно общата цена на отворена поръчка за покупка = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT. 
Общ баланс на котирания актив = 3,795*14 = 53,13 USDT
Общ баланс на базовия актив = 26*14 = 364 XRP
2. Нереализиран PnL
Нереализиран PnL = Обща цена на отворена поръчка за купуване * Брой мрежи на поръчка + общ брой поръчки за продажба * Брой мрежи на поръчка * Последна цена + резервирани такси в базовите активи * Последна цена + резервирани такси в котираните активи - обща инвестиция
Последна цена:
Когато мрежовата поръчка все още се изпълнява, последната цена е най-новата пазарна цена на двойката за спот търговия. Ако мрежовата поръчка е приключила, последната цена е пазарната цена, на която приключва мрежовата поръчка. 
Използвайки същия пример:
Обща инвестиция: 369,6556 USDT
Последна цена: 0,7760 USDT
Количество на поръчка: 14 XRP
Резервирани такси: 6,0000 USDT + 15 XRP
Обща цена на отворена поръчка за покупка = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
Нереализиран PnL = 3,795*14 + 26*14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Съвпадащи поръчки 
Съвпадаща поръчка се отнася до поръчка за покупка, изпълнена на по-ниска цена, и поръчка за продажба, изпълнена на горната цена. 
Броят на съвпадащите поръчки се използва за изчисляване на мрежовата печалба. 
В този пример Зона 2 съдържа 1 поръчка за покупка и 1 поръчка за продажба. Това се счита за съвпадаща поръчка. В Зона 1 обаче е изпълнена само поръчка за продажба. Следователно тази сделка не е съвпадаща поръчка. Когато поръчката за покупка се съпостави с поръчка за продажба в Зона 1, поръчката за покупка ще се появи в Зона 1 и броят на съвпадащите поръчки ще се увеличи с 1.
Има общо 178 съвпадащи поръчки, което означава, че тази стратегия за мрежова търговия е изпълнила поне 178*2 = 356 поръчки. 
4. Мрежова печалба
Мрежовата печалба е общата печалба, генерирана от попълнени двойки поръчка за покупка и продажба. Показва се в котирания актив. 
Печалба от съвпадаща поръчка = Общо цена на изпълнена поръчка за продажба - Общо цена на изпълнена поръчка за покупка - Такси за търговия на поръчка за продажба - Такси за търговия на поръчка за покупка*Последна цена
Последна цена:
Когато мрежовата поръчка все още се изпълнява, последната цена е последната пазарна цена на двойката за спот търговия. Ако мрежовата поръчка е приключила, Последната цена е цената, на която приключва мрежовата поръчка. 
Забележка: Ако използвате BNB за плащане на такси за търговия, таксите в BNB ще бъдат конвертирани в котираните активи по пазарната цена, когато вашата мрежова поръчка се изпълнява. Ако вашата мрежова поръчка е приключила, тя ще използва цената на BNB за конвертиране в момента, в който мрежата приключва. 
Вземете горното като пример. Мрежовата поръчка приключи, а стоп цената е 46 617,70 USDT. 
Печалбата от тази съвпадаща поръчка = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029*46 617,70 = 0,09286920 USDT
Мрежовата печалба е сумата от печалбата на всяка съвпадаща поръчка. 
5. Обща печалба 
Обща печалба = Мрежова печалба + Нереализиран PNL
6. Годишна доходност 
Годишна доходност = Обща печалба / Обща инвестиция*365 (дни)*24 (часа)*60 (минути) / Продължителност на поръчката (минути)
Например, общата печалба е 31,30 USDT, общата инвестиция е 688,06 USDT, а продължителността на поръчката е 10 дни 23 часа 55 минути.
Годишната доходност = 31,30 / 688,04*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
7. Баланс при стоп
Баланс при стоп се отнася до котираните и базовите активи в чакащи мрежови поръчки, когато тази мрежова поръчка приключи. Той използва същото изчисление като текущия баланс. 
8. PnL актив
Това означава, че всички PnL на вашите мрежови поръчки ще бъдат конвертирани в котирания актив и ще бъдат изчислени въз основа на стойността на котирания актив. 
Например, когато търгувате BNB/BUSD, вашият PnL ще бъде показан в BUSD.
9. Печалба на мрежа (Печалба/мрежа)
Печалба/мрежа е процентът на печалбата след съпоставяне на поръчките за покупка и продажба на всяка мрежа. В зависимост от режима на търговия (аритметичен или геометричен), можете да изчислите печалбата/мрежата по горния лимит на мрежата, долния лимит на мрежата, броя на мрежите и таксите за търговия (c): 0,1%.
Печалбата/мрежата за аритметични мрежи се изчислява като диапазон. Минималната печалба/мрежа се генерира от най-ниската мрежа, а максималната печалба/мрежа се генерира от най-високата мрежа.
Разлика в цената (d) = (Горна граница на мрежата - Долна граница на мрежата) / Брой мрежи 
Максималната печалба/мрежа = (1 - c)*d / Долна граница на мрежата - 2c
Минималната печалба/мрежа = (Горна граница на мрежата*(1 - c)) / (Долна граница на мрежата - d) - 1 - c
Печалбата/мрежа за геометрични мрежи е фиксирана стойност, тъй като съотношението на цените на всяка цена на мрежата е едно и също. 
Съотношение на цената (r) = (Горна граница на мрежата / Долна граница на мрежата) ^ (1 / Брой мрежи)
Печалбата/мрежа = (1 - c)*r - 1 - c
Например, горната граница на мрежата е 450, а долната граница е 400. Броят на мрежата е 5, а таксата за търговия (c) е 0,1%.
Ако мрежата е аритметична, разликата в цената (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Максимална печалба/мрежа = (1 - 0,1%)*10/400 - 2*0,1% = 2,29%
Минимална печалба/мрежа = (450*(1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Ако мрежата е геометрична, тогава печалба/мрежа = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%
10. Количество на поръчка
Количество на поръчка се отнася до количеството на всяка поръчка на различна цена по време на мрежовата търговия. Количеството на поръчка се потвърждава само след успешното създаване на мрежовата поръчка. Системата автоматично ще изчисли базовия актив, който трябва да бъде резервиран за таксите за търговия, и котирания актив, необходим за поставяне на поръчки за покупка според въведената сума на инвестицията.  
След изчисление на всички необходими активи, максималното количество, което може да гарантира успеха на всяка мрежова поръчка, е количеството на поръчка.