Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Маржин търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и маржин и извънборсова търговия
Спот търговия
Маржин търговия
Криптовалутни деривативи
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Какво представляват позициите за изолирана маржин търговия

2021-09-22 04:17

Какво представляват позициите за търговия i изолирана маржин?

Търговските позиции с изолиран маржин се използват за изчисляване на себестойността и печалбата/загубата на позиция при исторически трансакции. Позицията на изолиран маржин не зависи от размера на средствата по сметката ви или от поведението ви по заема. Вместо това, той използва кумулативни данни от исторически сделки на търговската двойка (дълга и къса) за изчисляване. Информацията за позицията се преизчислява и актуализира на всеки 5 минути. Например, ако направите маржин търговия в рамките на 5 минути преди системата да преизчисли, стойността на позицията и изчисленията на печалбата/загубата ще се основават на преобладаващите изчисления. 

Защо изчисляването на позициите за търговия с изолиран маржин е полезно при търговия?

Ако отворите дълга/къса маржин позиция за поредица от трансакции, изчислението на позициите за търговия с изолиран маржин може да се използва за изчисляване на средната цена на вашите сделки. Това е удобно за проверка на печалбата и загубата и стойността на позицията въз основа на вашата историческа търговска дейност, така че можете да вземате по-добри инвестиционни решения.

Често задавани въпроси

1. Как да се изчислят позиции за търговия с изолиран маржин/позиции с кумулативен маржин?
Търговска позиция се отнася до сумата на нетната покупка (дълга) / нетна продажба (къса) на актив, който сте търгували в определена изолирана търговска двойка, откакто сте отворили началната позиция. Например, ако сте отворили маржин позиция за поредица от трансакции, можете да използвате кумулативното изчисление, за да определите размера на нетната си позиция. 
Да предположим, че сте отворили BTCUSDT изолирана маржин позиция и сте направили серия от трансакции след първоначалната си позиция. Нетното количество за покупка след всяка трансакция е както следва:
ДатаТъргуванеКоличествоКумулативна нетна покупка (търговска позиция)Посока
T+1Купуване10 BTC10 BTCДълга
T+2Продаване7 BTC3 (= 10 - 7) BTCДълга
T+3Продаване2 BTC1 (= 3 - 2) BTCДълга
T+4Продаване5 BTC-4 (= 1 - 5) BTCКъса
T+5Купуване4 BTC0 (= -4 + 4) BTCНула
При T+3 ще имате дълга позиция от 1 BTC.
При T+4 ще имате къса позиция от 4 BTC
При Т+5 няма да имате позиция.
*Ако приемем, че на T+3 имате дълга позиция от 1 BTC и държите 1 BTC във вашата маржин сметка, след това сте прехвърлили 1 BTC на вашата спот сметка, т.е. във вашата изолирана маржин сметка няма BTC активи, търговската ви позиция все още има дълга позиция от 1 BTC.
2. Как да се изчисли себестойността в изолирани маржин позиции?
За дълги позиции:
Цена на себестойност = ∑ (Закупено количество * Цена на покупка) / Размер на позицията (от отварянето на началната позиция) 
В този случай всички допълнителни дълги позиции след първоначалната позиция ще бъдат отчетени и преизчислени, за да се определи новата себестойност. 
За къси позиции:
Цена на себестойност = ∑ (Количество на продажбата * Продажна цена)/ Размер на позицията (от отварянето на първоначалната позиция)
В този случай всички допълнителни къси позиции след първоначалната позиция ще бъдат отчетени и преизчислени, за да се определи новата себестойност.
Претеглената средна стойност взема предвид количеството и цената, на покупката при всяка сделка. С други думи, ако закупите допълнителни 2 BTC, цената, която плащате, ще повлияе на средната стойност повече, отколкото ако сте купили 1 BTC. Когато позицията се върне към нула или промени посоката си, цената на себестойността ще бъде преизчислена. 
За да ви помогнем да разберете по-добре, моля, вижте следния пример:
ДатаТъргуванеКоличествоЦена на изпълнениеПозиция за търгуванеСебестойност
T+1Купуване1 BTC38 000 USDTДълга 1 BTC38 000 USDT
T+2Купуване2 BTC40 000 USDTДълга 3 BTC
1*38 000+ 2*40 000)/(1+2)=39 333,333333 USDT
(Себестойността се преизчислява, когато натрупате повече от същата позиция.)
T+3Продаване1 BTC39 000 USDTДълга 2 BTC 
39 333,3333 USDT
(Няма възникнали допълнителни сделки в същата посока. Следователно позицията и себестойността останаха непроменени.)
T+4Продаване3 BTC45 000 USDTКъса 1 BTC
45 000 USDT
(Продажба на останалите 2 BTC за 45 000 USDT и иницииране на къса 1BTC на същата цена.)
3. Какво е плаваща PNL?
Плаваща печалба и загуба е нереализираната печалба и загуба на позиция, изчислена въз основа на индексната цена и себестойността. Формулата за плаваща печалба е следната:
Плаваща PNL на дълга позиция = Размер на позицията × (Индексна цена - себестойност);
Плаваща PNL на къса позиция = Размер на позицията × (себестойност - индексна цена).
Например:
Дълга търговия:
Да предположим, че държите дълга позиция от 3 BTC в изолирана двойка BTCUSDT, а себестойността е 40 000; индексната цена на BTCUSDT е 50 000. Вашата плаваща печалба и загуба ще бъде = 3*(50 000 - 40 000) = 30 000 USDT.
Къса търговия:
Ако държите къса позиция от 3 BTC, докато себестойността и цената на индекса останат непроменени, вашата плаваща PNL ще бъде = 3*(40 000 - 50 000) = -30 000 USDT
4. Какво е обща PNL?
Общата PNL се отнася до общата печалба и загуба на вашите позиции.
Общата PNL се изчислява като = Нетно количество покупки (от всички предишни сделки)*Индексна цена - Нетна пазарна стойност на покупките
*Нетно количество покупки = Количество на позиция на поръчка за покупка - Количество на позиции за продажба (търговски актив)
Нетна пазарна стойност на покупка = Размер на търгуваните поръчки за покупка - броят на търгуваните поръчки за продажба (котиран актив)
*Забележка: Изчислението на PNL в Хронология на маржин поръчки също използва общото изчисление на PNL, можете да отидете в Хронология на маржин поръчките и да изберете определен период от време за изчислението на PNL.
Например, тук са търговските детайли на изолирана двойка BTCUSDT:
ДатаТъргуванеКоличествоЦена на изпълнение
T+1Купуване10 BTC30 000 USDT
T+2Продаване7 BTC32 000 USDT
T+3Продаване2 BTC33 000 USDT
Да приемем, че последната индексна цена на BTCUSDT е 36 000.
Нетно количество покупки = 10 - 7 + 2 = 5 BTC
Нетна пазарна стойност на покупките = 10*30 000 + 2*33 000 - 7*32 000 = 142 000
Обща печалба/загуба = 5*36 000 - 142 000 = 38 000 USDT
5. Какво е реализирана PNL?
Реализираната PNL се отнася до печалбата или загубата на завършените сделки. Може да се изчисли по следната формула:
Реализирана PNL = Обща PNL - Плаваща PNL
 Нека погледнем горната таблица. Да приемем, че последната индексна цена на BTCUSDT е 36 000. 
Размерът на вашата позиция на T+3 ще бъде 5 BTC 
Себестойността на всеки BTC е 10*30 000 + 2*33 000) /12 = 30 500 USDT.
Вашата реализирана печалба и загуба е 38 000 - (5*(36 000 - 30 500)) = 10 500 USDT.