Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD
Център за поддръжка
ЧЗВ
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
P2P търговия
Управление на търговци и потребители на P2P

Политика за трансакции на потребители на P2P

Binance
2021-03-18 06:00
* Това правило е приложимо за всички потребители, които са завършили KYC извън Китай
I.   ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ KYC, БОРБАТА С ПРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА, КАКТО И КЪМ ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЗАКОННОСТ, ИЗЛОЖЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА:
1. Потребителите трябва стриктно да спазват политиката на KYC на платформата (включително, но не само изискването за проверка на истинското име) относно самоличността на потребителите и свързаните с трансакциите P2P сметки (включително, но не само спот сметките и сметките във фиатна валута, наричани по-долу колективно „Акаунти”) и Потребителите гарантират, че Акаунтите, които използват в P2P платформата („Платформата“), са законно регистрирани и използвани от тях самите.
2. Когато задействат алармите на Платформата срещу пране на пари и финансиране на тероризма, Потребителите активно ще си сътрудничат с платформата при нейната проверка и ще съдействат за предоставяне на всякакви доказателства за контрол на риска, ако е необходимо (при условие че мерките за контрол на риска на платформата са ефективни).
3. Ако Потребителите не са спазили ( I.2.), Платформата има право да деактивира всички или част от функциите на техните сметки.
4. Потребителите имат отговорност да гарантират, че притежават законните права върху трансакцията в съответствие с приложимото законодателство. Платформата не носи отговорност по никакъв начин за законността или незаконността на трансакциите на Потребителите. Въпреки че Платформата не е част от каквито и да е P2P трансакции между Потребителите, за да се увери, че всички трансакции са правно съвместими, Платформата може (но не е длъжна) да преглежда трансакциите, извършени от потребителите за законосъобразност, когато е необходимо и да предприема действия в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
II.  Общи търговски инструкции:
1. Преди да решите да стартирате поръчка с контрагенти, винаги прочетете внимателно техните условия, които са написани на страницата с описание на обявата, за да избегнете ненужни спорове между страните след стартиране на поръчката. 
2. Винаги се опитвайте да включите ясно описание на вашите условия. Насърчаваме ви да използвате точки, тирета при оформяне и да пишете в ясни абзаци.
3. Моля, уверете се, че начинът на плащане, който е бил използван по време на поръчката, е в съответствие с метода на плащане, който сте избрали по време на конфигурирането на обявата. 
4. Никога не трябва да се занимавате с каквато и да е форма на търговия с криптовалути, която е улеснена от канал на трета страна, като социални медии, приложения за съобщения в чат или търговия лице в лице. Платформата не носи и не може да носи отговорност за загуба или увреждане на активи чрез трансакции, които се извършват или инициират извън Платформата от Потребителите. Платформата определя правилата за трансакцията между Продавача и Купувача, единствено за да подкрепи опита на потребителите по отношение на услугите в Платформата. Платформата не е част от никакви P2P трансакции. 
5. При използване на Платформата потребителите трябва да се въздържат от използване на груби и обидни думи. Това включва, но не се ограничава до инструментите за чат с потребители и чата на живо от поддръжката на клиенти, както и секцията за коментари в поръчката.
6. И двете търгуващи страни следва да поемат допълнителните разходи за трансакциите, свързани с фиатните преводи, например таксите за трансакции, изисквани от доставчика на платежни услуги, освен ако някоя от страните изрично се е съгласила да плати допълнителните разходи за трансакцията преди установяването на търговията. Така сумата за изпращане трябва да включва разходите по трансакцията. (напр. Ако сумата на поръчката е 10 000 USD общо и доставчикът на платежни услуги начисли допълнителни 5 USD, купувачът трябва да плати 10 005 USD вместо 10 000 USD.) Включително, не само ограничено до RUB, UAH, KZT, IDR, BDT, SGD трансакции: продавачът винаги трябва да получава пълната сума, а купувачът винаги е отговорен за фиатни такси за трансакции в съответствие с изискванията на доставчика на платежни услуги. 
III.  Инструкции на купувача:
1. Трябва да изберете метод на плащане, поддържан от Продавача, и да прехвърлите сумата, както е показано на страницата за поръчка, в рамките на времето, посочено от Продавача. Не забравяйте да натиснете/щракнете върху бутона „Прехвърлено, уведомете продавача“ след извършване на плащането.
2. Моля, използвайте метода на плащане с името на собственика на акаунта, което съответства на името, с което сте регистрирани в Binance (името трябва да е идентично с провереното чрез KYC име в Binance.) Платформата не поддържа методи за плащане, които не са потвърдени с истинско име. P2P функцията на Потребителя ще бъде спряна за минимум 15 дни, ако е бил използван метод на плащане, който не е потвърден с истинско име.
3. Не щраквайте върху бутона „Прехвърлено, уведомете продавача“, когато плащането все още не е направено или завършено. Ако натиснете/щракнете върху бутона „Прехвърлено, уведомете продавача“, преди плащането да е направено или завършено, акаунтът ви може да бъде спрян.
4. Ако предпочитаният от потребителите избор на плащане е чрез „незабавно плащане“ или „бързо плащане“, никакви други методи на плащане, като например международен превод, не се извършват без предварителното съгласие на Продавача.
5. Когато плащането се извършва във фиатна валута към Продавача, моля, уверете се, че в полето/раздела за забележки не се използват чувствителни думи или изрази, свързани с дигитална валута. включително, но не само, думи като BTC, USDT, CryptoCurrency и Binance покупка. 
6. Ако сте завършили плащането и сте натиснали „Прехвърлено, уведомете продавача“, но Продавачът не успее да достави съответните дигитални активи (наричани по-долу „Доставка“) на Купувача в рамките на посочения срок, първо трябва да се свържете с Продавача чрез функцията за чат. След като сте се уверили, че сте спазили разпоредбите на Платформата и сте изпълнили правилно процедурите, предвидени от Платформата (включително, но не само, предоставянето на съответните правни сертификати, отговарящи на изискванията на платформата), и няма отговор от Продавача, тогава можете да изберете да подадете жалба срещу Продавача. Екипът на P2P може да ви помогне с жалбата въз основа на правилата за разглеждане на жалби, ако бъде поискано от потребителя. Въпреки това Платформата не е страна по P2P трансакциите. Следователно Платформата не е длъжна да се намесва в никакви спорове между Потребители, участващи в P2P трансакции. Моля, имайте предвид, че Binance и Платформата си запазват правото на всякакви окончателни тълкувания и съдебни решения за налагане на санкции в дела по обжалване. Повторното отваряне на жалбите ще бъде решавано по преценка на Binance и Платформата за всеки отделен случай.
7. В случай на нарушения на „Инструкциите на купувача“, Платформата може, в съответствие с настоящата Политика, Условията или съответните закони и разпоредби, или по свое усмотрение, да предприеме мерки, които сметне за подходящи, включително, но не само замразяване на акаунта на нарушителя или деактивиране на каквито и да е функции на акаунта в платформата за търговия Binance или/и Платформата.
8. При пускане на реклама инструкциите на купувачите в Условията на търговия не трябва да противоречат на правилата на тази Политика за трансакции на потребителя (цена, такси, забележки и т.н.).
IV.   Инструкции на продавача:
1. Името на собственика на акаунта, което сте използвали за събиране на плащането, трябва да съответства на името, с което сте регистрирани в Binance. (Името трябва да е идентично с потвърдено чрез KYC име в Binance.) 
2. След като потвърди получаването на цялото плащане от Купувача, Продавачът трябва да завърши поръчката (да освободи криптовалутата на купувача) в рамките на 15 минути. 
3. Освен ако не е посочено друго от платформата, никой не трябва да иска от служителите по Поддръжка на клиенти да отменят поръчката без съгласието на Купувача.
4. Цените за установени поръчки между Продавача и Купувача се считат за окончателни и не подлежат на договаряне. 
5. Ако имате неизпълнени поръчки или спорове с Купувача, моля, не забравяйте да останете на линия по всяко време, чрез съответния номер на мобилен телефон или имейл, които регистрирате в Платформата.
6. В случай на допълнителни такси, начислени от доставчика на платежни услуги, Продавачът трябва да представи доказателство за трансакция от доставчици на услуги, за да покаже ясно сумата, удържана от доставчика на платежни услуги. 
7. При пускане на обява инструкциите на Продавача в Условията на търговия не трябва да противоречат на правилата на тази Политика за трансакции на потребителя (цена, такси, забележки и т.н.).
8. В случай на нарушения на „Инструкциите за Продавача“, платформата може, в съответствие с настоящата Политика, Условията или съответните закони и разпоредби, или по свое усмотрение, да предприеме мерки, както сметне за добре, включително, но не само, да замрази акаунт на нарушител или да деактивира някои от неговите функции в платформата за търговия на Binance. 
V. Предупреждение за риск и отказ от отговорност:
 • Напълно разбирате рисковете, свързани с P2P трансакциите, включително, но не само, риска от колебания в стойността на цифровите активи, рисковете за достоверност по отношение на контрагентите по P2P трансакциите и рисковете за съответствие на фиатните валутни трансакции.
 • Притежавате достатъчно инвестиционни познания и опит, както и способността да понасяте рисковете, свързани с P2P трансакции, и се съгласявате да понасяте независимо всички рискове, произтичащи от ангажирането с P2P трансакции.
 • За своя безопасност потребителите не трябва да посочват никаква лична информация (т.е. социални мрежи, месинджъри) нито в условията на търговия, нито в автоматични отговори.
 • Потребителите не трябва да използват „Binance“, имена на местни банки и платежни системи или някоя от чувствителните думи в своите псевдоними.
 • Забранено е използването на няколко сметки за търговия в P2P. В случай, че такива сметки бъдат открити, ще имаме право да блокираме търговията на всички свързани потребителски акаунти.
 • Преди P2P трансакция сте прочели и разбрали цялото съдържание на тази Политика, Условията и съответните правила на платформите на Binance и сте се консултирали с професионалисти, преди да решите по свое усмотрение дали и как да завършите P2P трансакциите въз основа на техните препоръки.
 • Платформата не е страна по P2P трансакциите. Следователно, всички спорове между потребители, участващи в P2P трансакции, нямат нищо общо с платформата. Платформата няма нито права, нито задължения за разрешаване на възникнали от нея спорове. Не е задължена да поема финансови или нефинансови задължения или отговорности към която и да е страна (включително, но не само, обезщетения).
 • Вие се съгласявате и упълномощавате Платформата да предприема всички разумни действия (включително, но не само отмяна на трансакции или деактивиране на функции на акаунта при определени обстоятелства) в съответствие с тази Политика, Условията и съответните правила на платформите Binance, за да защити вас, платформата и законните права на други потребители.
 • Моля, имайте предвид, че методите на плащане в Binance P2P се показват като опции за фиатни трансакции между потребителите и Binance не установява никаква форма на бизнес отношения с метода на плащане, посочен в нашата P2P платформа.
 VI.  Ненормално търговско поведение и мерки за справяне с тях:
Вие се съгласявате се, че в максималната степен, разрешена от закона, Платформата не носи отговорност за загуби, които понасяте от P2P трансакции или използването на услуги по тази Политика поради причини, различни от умишленото провеждане на платформата или грубата небрежност, включително, но не само, до хакерски атаки, прекъсвания на електрозахранването или неизбежни технически неизправности.
Платформата има право да ограничи, спре или прекрати вашия акаунт или достъп до услуги по собствена и абсолютна преценка на платформата, незабавно и без предизвестие и за определен период от време, по преценка на платформата, ако:
 • Основателно подозираме, че сте нарушили или може да действате в нарушение на настоящата Политика;
 • Установяваме, че използвате няколко сметки за търговия в P2P;
 • Вярваме, че е необходимо да защитим другите си потребители. Ако упражним правото си да ограничим или да ви откажем достъп до Услугите, ние няма да носим отговорност за каквито и да било последици от това, че не сме ви предоставили достъп до Услугите, включително за всяко забавяне, повреда или неудобство, които могат да възникнат вследствие на това;
 • Установяваме, че използвате нашата платформа по някакъв начин, който може да повлияе неблагоприятно или да попречи на други потребители да се възползват от нашите Услуги;
 • Установи се, че в процеса на взаимодействие с други потребители, нарушителят е използвал нецензурен език срещу контрагента - обида, изнуда, тормоз, заплаха или по друг начин е нарушавал или се опитвал да наруши законните права (като, наред с други неща, правата за поверителност, публичност и т.н. интелектуална собственост) на други потребители, както и събирането на лична информация, която впоследствие се разпространява към други страни.
Вие признавате, че нашето решение да предприемем определени действия, включително ограничаване на достъпа, спирането или затварянето на вашия акаунт или портфейл, може да се основава на поверителни критерии, които са от съществено значение за нашите протоколи за управление на риска и сигурност. Вие се съгласявате, че Binance не е задължена да разкрива пред вас подробностите за своите процедури за сигурност и управление на риска. 
Ние ще премахнем спирането възможно най-скоро, след като причините за спирането вече не съществуват, но не сме задължени да ви уведомяваме, когато (ако изобщо някога) такова спиране бъде отменено.
Ненормално търговско поведениеПравила за боравене
1. Купувачът отменя поръчка, която вече е създадена, без предварителното съгласие на продавача или платформата.Ако купувачът направи това 3 пъти в същия ден, системата ще забрани на купувача да купува за този ден. 
2. Поръчката се анулира автоматично, тъй като плащането не е направено в рамките на срока след създаването на поръчката.Ако купувачът направи това 2 пъти в същия ден, системата ще забрани на купувача да купува за този ден. 
3. За последните 7 дни потребителят има над 10 съчетани поръчки, степента на обжалване е по-голяма от 20%, докато степента на изпълнение е под 60%.Платформата може да деактивира акаунта на потребителя за поне 7 дни.
4. За последните 7 дни потребителят има над 5 съчетани поръчки, но степента на изпълнение е под 20%.Платформата може да деактивира акаунта на потребителя за поне 7 дни.
5. А. Онлайн обявите са с най-добрата офертна цена, но поръчките са с нулево изпълнение в рамките на определен срок. B. Обявите, които имат повече от 5 поръчки, но степента на изпълнение е под 20%.И двата типа А и В ще се считат за неефективни и ще бъдат затворени автоматично от системата.
6. Потребители, които са публикували повече от 3 неефективни обяви (тип A + B) през последните 7 дни, като в същото време степента на завършване за 7 дни на тези потребители е под 60%.На потребителите ще бъдат забранени всички P2P дейности за поне 7 дни.
7. Обявата на потребителя има повече от 5 поръчки, които се обжалват едновременно.Онлайн обявите ще бъдат скрити и за потребителя ще бъдат забранени всички P2P дейности.
Когато бъдат открити аномалии от контрола на рискаПравила за боравене
1. Когато системите за контрол на риска открият аномалии, Потребителите изрично отказват или не си сътрудничат активно с платформата за последваща проверка срещу изпирането на пари или финансирането на тероризма.Платформата може да избере да определи директно акаунта като ненормален и да предприеме мерки, включително, но не само повишаване на нивото на риск на потребителите, директно замразяване на сметката на потребителите и свързаните сметки, докато доказателствата за контрол на риска, предоставени от потребителите, не преминат проверката за контрол на риска от платформата.
2. Когато системата за контрол на риска на платформата установи, че Потребителите са заподозряни в измама (или опит за измама), изтегляне на пари на високорискови платформи (включително, но не само платформи за нелицензиран криптодилър, платформи за онлайн хазарт, платформи, заподозрени в измами с пране на пари или други с възможности за контрол с нисък риск) или други високорискови трансфери на активи.
Предупреждение за риск: Бъдете внимателни за всякакви обяви и реклами, свързващи тази платформа с такива платформи, за да избегнете ненужни материални загуби.
Платформата може да избере директно да замрази или деактивира трансакцията, тегленето или дори всички P2P функции на акаунта или свързаните акаунти.
3. Акаунтите не се използват от Потребителите или се използват незаконно за закупуване на цифрови активи за други: ако платформата установи, че Потребителите са продали, дали под наем или са наели акаунта си за използване от други, или са закупили незаконно цифрови активи за други.
Предупреждение за риск: Моля, пазете информацията си в безопасност, за да не бъде използвана от други за престъпни действия.
Платформата може да избере да предприеме една или повече мерки, включително, но не само временно или трайно деактивиране на функцията за търговия P2P, забавяне или деактивиране на функцията за теглене или директно замразяване на такива акаунти на потребители и свързани акаунти.
4. Получаване или въвеждане на цифрови активи или средства от незаконни източници: Потребителите знаят или могат разумно да направят извод със здрав разум, че цифровите активи и парите, получени от други платформи/групи на WeChat, са незаконни криптовалути или средства, но въпреки това им позволяват да влизат в Акаунти на други Потребители в платформата.Платформата може директно и окончателно да деактивира всички или някои функции на акаунта на такива потребители и свързаните сметки и да прекрати всички услуги, предоставяни на потребителите, или изпълнението на договорни задължения.
5. Потребители, за които е установено, че са извършили пране на пари: когато за Потребителите бъде установено от системата за контрол на риска или персонала за контрол на риска, че са участвали пряко в или са помагали в прането на пари.Платформата може директно и окончателно да деактивира всички или някои функции на акаунта на такива потребители и свързаните сметки и да прекрати всички услуги, предоставяни на потребителите, или изпълнението на договорни задължения.
6. Замразяване на сметки: когато сметките на потребителите са замразени по искане на съдебен орган.Платформата може да замрази сметките на Потребителите в съответствие с писмото, издадено от съдебен орган, както и съответните закони и разпоредби. По време на периода на замразяване Потребителите трябва да се обърнат към съответния съдебен орган, вместо към платформата, за решаване на случая. 
7. Съдебно разследване: Съдебният орган изисква от потребителите да извличат информация за акаунта на платформата под формата на, включително, но не само, съдебно разследване и консултации.Платформата може да деактивира определени функции на акаунта на Потребителите и свързаните сметки.
Свързани статии
Насоки за търговци на Binance P2P