Купи криптовалута
Плати с
Пазари
NFT
New
Изтегляне
English
USD

ЧЗВ
Спот и извънборсова търговия

Как можем да ти помогнем?
Функции на акаунта
Самоучител за потребители
Binance Fan Token
Binance Earn
Депозиране/теглене на криптовалута
Купуване на криптовалута (Fiat/P2P)
Спот и извънборсова търговия
Спот търговия
Финанси
API
Сигурност
Условия за ползване
NFT
VIP

Правила за търговия с изолиран маржин

2022-05-17 00:57

1. Общи правила

1.1 С цел стандартизиране на сделките с ливъридж и заемите с ливъридж на криптовалути, поддържане на пазарния ред и защита на законните права и интереси на инвеститорите, тези правила бяха формулирани в съответствие с принципите на справедливост, откритост и безпристрастност.
1.2 Тези правила са еталонът за търговския бизнес с ливъридж на Binance, включително отчети за заеми, търговия и други операции на инвеститорите на пазара на ливъридж.
1.3 Тези правила се прилагат за заеми и търговия с изолиран маржин в Binance. Ако няма разпоредби в тези правила, се прилагат Условията за ползване на Binance и други съответни разпоредби на Binance.

2. Обезпечение

2.1 В режим на изолиран ливъридж всяка двойка за търговия има специфична изолирана маржин сметка. Нетният актив във всяка изолирана маржин сметка може да се използва само като маржин за конкретната търговска двойка.
2.2 Всяка изолирана маржин сметка може да приеме само основната валута и деноминираната валута в своята специфична търговска двойка като маржин.

3. Заемане на активи

3.1 В режим на изолиран ливъридж потребителите могат да заемат само две специфични валути по текущата търговска двойка като заемни активи. За повече подробности, моля, вижте страницата Данни за маржин.
3.2 За да гарантира безопасността на активите, Binance има право да коригира горната граница на заемане на активи и разрешение за търговия на заетите активи във всяка сметка с изолиран маржин.

4. Правила за заемане

4.1 Максималният лимит за заемане в сметка с изолиран маржин се отнася до най-голямата сума, която може да се заеме в конкретната сметка с изолиран маржин. Системата ще изчисли максималната сума, разрешена за заемане на потребителя въз основа на ограничения, включително сумата в изолиран ливъридж, сумата, разрешена за заемане, правилата за контрол на риска на платформата и други.
В това правило максималната сума, която потребителят може да заеме, = мин. (нетни активи във всяка изолирана маржин сметка*(максимален ливъридж в съответната изолирана маржин сметка -1) - активи, които трябва да бъдат възстановени, максималната сума, която платформата Binance може да предостави).
4.2 Заемните цифрови активи ще бъдат прехвърлени към съответната сметка с изолиран ливъридж на потребителя незабавно, след като потребителят е заел успешно, и системата ще започне да изчислява лихвите незабавно. Потребителите могат да използват заетите цифрови активи за извършване на сделки с ливъридж в съответните изолирани търговски двойки с ливъридж.
4.3 Правилата за вземане на заеми с многостепенен ливъридж: системата коригира нивото на ефективния маржин въз основа на размера на средствата, заети от потребителя. По този начин съответният първоначален коефициент на риск и коефициент на ликвидационен риск ще варират. Тук има 10 нива за 10x маржин и 5 нива за 5x маржин. За повече информация, моля, вижте статията за функцията на многостепенен ливъридж.

5. Правила за изчисляване на лихвения процент по заема

5.1 Правила за изчисляване на лихвите: лихвата се изчислява на почасова база. Ако средствата са заети за по-малко от 1 час, лихвеният процент пак ще се изчислява като за активи, заети за 1 час. Изчисляването на лихвата започва от действителното време на заема, което означава, че времето за заемане ще се брои за 1 час след успешното заемане на активите и ще се брои като 2 часа до следващия час.
Формулата за изчисление: I(лихва) = P(заети пари/главница)*R(дневна лихва/24)*T(в часове)
5.2 Потребителят може да погаси заема предварително и да плати лихва според действително заетия час, ако е по-малко от 1 час, лихвата се изчислява за 1 час. При погасяване на заема потребителят плаща първо стойността на лихвения процент, а след това главницата.
5.3 Неизплатената лихва се включва в изчисляването на нивото на маржина. Ако лихвата не се изплаща дълго време, това може да доведе до спад на нивото на маржина на текущата изолирана сметка с ливъридж на потребителя под линията на ликвидация, което води до принудително ликвидиране на позицията. Потребителите могат да изберат да изплащат периодично лихвата или да оставят достатъчно наличен баланс в текущата изолирана сметка с ливъридж.
5.4 Лихвените проценти по маржин сметка може да се коригират от време на време. Най-новите лихвени проценти можете да намерите тук.
5.5 Правило за автоматично заемане: потребителите могат да използват функцията за автоматично заемане на страницата за търговия с изолиран ливъридж.

6. Използвайте BNB, за да получите 25% отстъпка от таксите за изолиран маржин

6.1 Потребителите на изолиран маржин на Binance могат да се възползват от 25% отстъпка от стандартните такси за търговия, ако решат да платят с BNB. За повече подробности, моля, вижте страницата Структура на таксите.
Потребителите могат да активират тази функция, като се придвижат до [Потребителски център] - [Табло за управление] - [Вашето ниво на такса за търговия]. Не е необходима друга операция, ако потребителите вече са активирали функцията [Използване на BNB] за плащане на такси (25% отстъпка).
6.2 Потребителите трябва да имат достатъчно BNB в баланса си в спот портфейла, за да платят таксите за търговия с изолиран маржин. В противен случай те няма да могат да получат 25% отстъпка.
6.3 Потребителите трябва да платят таксите за търговия по стандартната ставка първо на страницата за търговия с изолиран маржин. След това намалените такси за търговия за използване на BNB ще бъдат таксувани в спот портфейла на потребителите почасово, а платените такси за търговия ще бъдат възстановени в техните сметки с изолиран маржин. Моля, имайте предвид, че ако съответната сметка с изолиран маржин бъде закрита в момента на процеса на възстановяване на таксата за търговия в BNB, вместо това таксите за търговия ще бъдат автоматично върнати в спот портфейла на потребителите.

7. Правила за погасяване

7.1 Потребителите могат ръчно да изберат да изплащат заемните активи частично или изцяло. Първо се изплаща лихвата, след това главницата. Системата ще изчисли лихвата въз основа на последното заето количество през следващия час.
7.2 Погасяване на дълг: при погасяване на дълга потребителите трябва да използват същата валута, в която са взели заем, не е разрешено погасяването в други валути. Следователно, потребителите трябва да се уверят, че има достатъчно баланс на заетия актив в тяхната сметка с изолиран ливъридж, преди да изплатят.
7.3 Правила за автоматично погасяване: потребителите могат да използват функцията за автоматично погасяване на страницата за търговия с ливъридж. Когато потребителите изберат тази функция и направят поръчки, системата автоматично ще използва получените средства след пълното изпълнение на поръчките за погасяване на дълга. Автоматичното погасяване ще бъде изпълнено само след пълното изпълнение на поръчката. Ако средствата, спечелени чрез напълно изпълнена поръчка, не са достатъчни за погасяване на дълга, системата ще избере да погаси 90% от дълга автоматично, оставяйки останалата част да бъде изплатена от потребителя ръчно.

8. Контрол на риска

8.1 Нетните активи в сметката с изолиран маржин на потребителя могат да се използват само като обезпечение в съответната сметка, а активите в другите сметки на потребителя (сметка с кръстосани маржин или други изолирани сметки) не могат да бъдат изчислени като обезпечение.
8.2 Binance има право да следи нивото на маржина (наричано по-долу ML) на сметката за изолиран маржин на потребителя в реално време и да предприема съответните мерки в зависимост от промяната на нивото на маржина.
В това правило нивото на маржин на изолираната сметка = общата стойност на активите по изолираната сметка / (обща стойност на задълженията + неплатена лихва)
Сред тях общата стойност на активите = общата стойност на базовите активи + номинални активи в текущата изолирана сметка.
Общо задължения = общата стойност на активите, които са взети назаем, но не са върнати в текущата изолирана сметка.
Непогасена лихва = (сумата на всеки зает актив*времето на заема*часов лихвен процент) - погасена лихва.
8.3 Ниво на маржин и операции
Когато маржин нивото (наричано по-долу ML) > 2, потребителите могат да търгуват, взимат назаем, а излишните активи в сметката могат също да бъдат прехвърляни към други акаунти за търгуване. Но ML все още трябва да бъде равен или по-голям от 2 след прехвърлянето, за да осигури нормални функции за прехвърляне на активи навън.
  • Първоначално съотношение (IR)
IR е първоначалният процент на риска, след като потребителят вземе назаем, и има различни IR според различния ливъридж. Например, IR ще бъде 1,5 при ливъридж 3x с пълно заемане, IR ще бъде 1,25 при ливъридж 5x с пълно заемане и IR ще бъде 1,11 при ливъридж 10х с пълно заемане.
  • Коефициент на маржин кол (MCR)
Когато MCR < ML ≤ 2, потребителите могат да търгуват и да взимат назаем, но не могат да прехвърлят активи навън; MCR ще бъде различен в зависимост от различния ливъридж. Например, MCR за 3x ливъридж е 1,35, за 5x ливъридж е 1,18, а за 10x е 1,09.
  • Ликвидационен коефициент (LR)
Когато LR <ML ≤ MCR, ще се задейства маржин кол. Системата ще уведомява потребителите чрез имейл, SMS и напомняния от уебсайта за предоставяне на допълнителен маржин (тоест, прехвърляне на повече средства за обезпечение към маржин сметката), за да се избегне рискът от ликвидация. След първото известие ще се изпращат известия на всеки 24 часа до ML ≥ MCR.
Когато ML ≤ LR, системата ще изпълни процеса по ликвидация. Активите, държани по сметката, ще бъдат принудени да бъдат продадени, за да погасят заема. В същото време потребителите ще бъдат уведомявани по имейл, SMS и напомняния от уебсайта.
LR ще варира в зависимост от различните ливъриджи. Например, LR за 3x ливъридж е 1,18, за 5x ливъридж е 1,15, за 10x ливъридж е 1,05.
8.4 Потребителите трябва да обърнат внимание на риска от маржин търговия и да коригират позицията навреме, за да избегнат риск. Всички загуби, причинени от задействането на ликвидация в маржин сметката, се поемат от самите потребители, включително, но не само: поради екстремни колебания на цените, ML на изолираната сметка е достигнал линията MCR и линията LR за кратко време и потребителят не предприеме съответните мерки навреме след получаване на бързите съобщения, изпратени от системата.
8.5 Binance ще извършва интелигентно управление на риска при сделки и рискове с ливъридж. Когато сделки с ливъридж или заеми на платформата влязат в обхвата на интелигентно предупреждение за риск, платформата ще предприеме мерки за предотвратяване на по-големи рискове, включително, но не само: забрана за прехвърляне, за дълги, за къси сделки, за сделки с ливъридж и ликвидация.
8.6 Binance ще коригира личния максимален размер на заема с ливъридж и общата сума на заема на платформата според риска и действителната пазарна операция.
8.7 Binance създаде официален фонд за маржин риск, който ще се използва за плащане на неизплатените заеми по ликвидирани маржин сметки. От 27 април 2020 г. 15% от всички лихвени такси, събрани от маржин заеми, ще бъдат разпределени за фонда.
8.8 Многостепенната ликвидация е подложена на многостепенен ливъридж в изолиран маржин. Позицията на потребителите ще бъде частично ликвидирана, за да съответства на следващото ниво на ливъридж, ако е била под риск от ликвидация. За повече информация, моля, вижте статията Функция на многостепенен ливъридж.

9. Правила за подсметките

9.1 Подсметките могат да бъдат активирани само за Изолирана маржин сметка след отваряне на сметка за кръстосан маржин;
9.2 Максималната сума за заема на подсметката е 1/10 от сумата, която може да се заеме на основната сметка;

10. Правила за изчисляване на баланса на маржин сметката и обема на търговия

10.1 Среднодневното салдо в BNB по сметка за изолиран маржин (включително сметки за изолиран маржин под подсметки) ще се изчислява в общото среднодневно салдо в BNB. Формулата за изчисление е както следва:
Среднодневно салдо в BNB на сметка за изолиран маржин (включително сметки за изолиран маржин под подсметки) = сумата от почасовите моментни снимки на нетния баланс на BNB (Нетно салдо в BNB = общо салдо в BNB - заети BNB - дължима лихва в BNB), разделена на 24 (часа).
  • Моментните снимки се правят в произволно време на всеки час
  • Изчакващите поръчки се включват в статистиката на позициите
10.2 Обемът на търговия на сметката за изолиран маржин (включително обема на маржин търговията на подсметките) ще бъде изчислен в общия дневен обем на търговия на потребителя;

11. Допълнителни разпоредби

11.1 Binance предоставя услуги за предоставяне на информация, надзор и контрол на риска за търговия с изолиран маржин и отпускане на заеми и не предоставя никаква гаранция за доходи и капиталова гаранция за маржин търговия на потребителите в Binance. Инвеститорите трябва напълно да осъзнаят, че съществуват относително големи рискове, и сами да оценят възможните загуби и след това доброволно да участват на базата на потвърждение, че рискът е контролируем и поносим.
11.2 Термините „надвишава“ и „под“ в тази разпоредба не включват знака за равенство, „не надвишава“, "„е по-малко от“, „над“ и „достига“ съдържат знаци за равенство.
11.3 Тези правила са формулирани от платформата Binance и са в сила след обявяването на всички инвеститори в платформата; същото важи и за модификациите.
11.4 Платформата Binance има право да тълкува тези правила по свое усмотрение.
^ Binance не носи отговорност за проблемите с доставката на съобщения, причинени от външни фактори, като местни ограничения, политики на доставчиците на услуги и проблеми с устройството.