Структура и изчисления на таксите на фючърси на Binance

Binance
2021-07-14 03:27
За да проверите процента на таксата си за търговия, моля, кликнете тук.
Бележки:
  1. Всички VIP лица на спот пазари са и VIP лица на фючърсния пазар.
  2. Нивата на фючърсните такси отразяват спот пазара, но обикновено са по-ниски. Моля, обърнете внимание, че изискването за обем за всяко VIP ниво е 5 пъти по-голямо от това на спот пазара, поради предоставения ливъридж.
  3. Моля, вижте Механизма за изчисляване на дневния баланс в BNB.
  4. Потребителите ще получат 10% отстъпка от стандартните такси за търговия, когато използват BNB за плащане на такси за търговия на платформата фючърси на Binance. Потребителите ще трябва да прехвърлят BNB от борсовия към фючърсния си портфейл, за да получат 10% отстъпка. Моля, уверете се, че салдото в BNB във вашия фючърсен портфейл е достатъчно за плащане на такси за търгуване, в противен случай системата автоматично ще приспадне USDT като такси за търговия с фючърси и няма да имате право на отстъпка.
  5. BNB, прехвърлена към фючърсния портфейл, ще се използва само за отстъпки от такси за търговия. Не може да се използва за такса за ликвидация и като обезпечение. За повече подробности вижте Програма за отстъпки от такси за търгуване с фючърси в Binance - Спестете 10% с BNB

Какво означават „мейкър“ и „тейкър“?

Тейкър:

Когато направите поръчка, която се търгува незабавно, като се изпълни частично или изцяло, преди да премине към книгата на поръчките, тези сделки ще бъдат „тейкър“ сделки.
Сделките от пазарни поръчки винаги са тейкъри, тъй като пазарните поръчки никога не влизат в книгата на поръчките. Тези сделки „взимат“ обем от книгата на поръчките и следователно се наричат „тейкъри“.

Мейкър:

Когато направите поръчка, която частично или изцяло влиза в книгата на поръчките, като например поръчка с лимит, всички следващи сделки, идващи от тази поръчка, ще бъдат като „мейкър“.
Тези поръчки добавят обем към книгата на поръчките, помагайки да се „направи пазарът“ и поради това се наричат „мейкър“ за всички следващи сделки.

Как да се изчисли комисионата на договори с криптовалутен маржин?

Комисионна такса = условна стойност x размер на таксата
Условна стойност = (брой договори x размер на договора) / цена на търгуване
Например комисиона на мейкър VIP0: 0,015%; комисиона на тейкър: 0,040%
Купете тримесечен договор 10 BTCUSD 0925, като използвате пазарна поръчка:
Условна стойност = (брой договори x размер на договора) / цена на отваряне
= (10 Cont x 100 USD) / 10 104 USD
= 0,09897 BTC
Такса за комисиона на тейкър се заплаща: 0,09897 x 0,040% = 0,00003959 BTC
След като цената се повиши, продайте тримесечен договор 10 BTCUSD 0925, като използвате поръчка с лимит:
Условна стойност = (брой договори x размер на договора) / цена на затваряне
= (10 Cont x 100 USD) / 11 104 USD
= 0,09 BTC
Такса за комисиона на мейкър се заплаща: 0,09 x 0,015% = 0,00001351 BTC
Имайте предвид следното: за тримесечните договори за доставка се начислява фиксирана такса за сетълмент от 0,015% за всички позиции, уредени на датата на доставка.
Как се изчислява комисиона на договори с USDⓈ маржин
Комисионна такса = условна стойност x размер на таксата
Условна стойност = брой договори x цена на търгуване
Например, VIP0 комисиона на мейкър: 0,02%; комисиона на тейкър: 0,040%
Купете договор 1BTC BTCUSDT, като използвате пазарна поръчка:
Условна стойност = брой договори x цена на отваряне
= 1BTC x 10 104
= 10 104
Такса за комисиона на тейкър се плаща: 10 104 x 0,040% = 4,0416 USDT
След повишаване на цената, продайте договор 1BTC BTCUSDT, като използвате поръчка с лимит:
Условна стойност = брой договори x цена на затваряне
= 1BTC x 11 104
= 11 104
Такса за комисиона на мейкър се заплаща: 11 104 x 0,02% = 2,2208 USDT